Feeds:
Innlegg
Kommentarer
deichmann

Enter a caption

 

Gro Balas, tidligere kulturdirektør i Oslo og AP-politiker er i tvil om det er noe vits i å ha et hovedbibliotek i Oslo. Bibliotek er jo til for unger, ungdom og innvandrere og de bor jo i bydelene, og vi vil helst ikke ha dem til sentrum, mener hun i dagens Aftenposten. Dette er en farligere kritikk enn Carl I. Hagen som bare gleder seg over hver krone som ikke blir brukt på felleskapsløsninger.

At vi vil ha bilfri by betyr ikke at man skal sørge for at det ikke lenger er noen grunn for å dra til byen. Tvert i mot: Bilfri by er for å skape et kompakt godt sentrum for mennesker. Et nytt hovedbibliotek i Oslo vil være en av de viktigste motorene for å få til dette.

Når mer og mer av shoppingen skjer på nettet, er biblioteket den moderne institusjonen der mennesker møtes, der sosialt fellesskap oppstår. Stedet for demokratisk debatt og samtale, stedet for læring og innovasjon.

Dette skjønner hvis ikke Gro Balas. Jeg har møtt mange AP-folk som ikke skjønner seg på byutvikling eller arealpolitikk, langt mindre en arealpolitikk som reduserer transportbehovet. Jeg vet ikke om Gro Balas er en av dem. Ting kan tyde på det. Hva blir det byutviklingsmessige grepet i Bjørvika om planene for Deichmann skrinlegges? Jo, det vil være en opera og et kunstmuseum der. Kunstmuseet vil trekke mange turister og også en del Oslo-folk. Men det finnes ingen museer som slår bibliotekene med tanke på besøk. Byrådsleder Raymond Johansen har sikkert rett i at det er andre som sikkert gjerne vil etablere seg på Deichmann-tomta. Et nytt kontorbygg for et multinasjonalt konsulentbyrå?

Vi er mange som har undret oss over at Byrådet har reist spørsmålet om hovedbibliotekets framtid. Hvor alvorlig er dette ment? Foreløpig har de bare sagt at de vil regne nøyere på overskridelsene. Så har noen kommet på banen og stilt spørsmålet om hovedbiblioteket burde ligge et annet sted? Kan det bygges billigere? Svaret på det har vært at det nye hovedbiblioteket har vært planlagt siden midten av 1980-tallet og at det er brukt uhorvelig mye penger på planlegging. Å planlegge et bygg et helt annet sted vil være å kaste bort mange penger.  Det er grunn til å ta prøveballongen  fra byrådet alvorlig. Å gi byrådet beskjed at vraker de hovedbiblioteket kommer det til å stå igjen som den viktigste saken de huskes for. Vil det være en sak som peker framover, eller som viser et byråd uten visjoner?

Leser jeg Gro Balas rett, så er hun tydeligere i å reise spørsmålet om det trengs noe hovedbibliotek. Skal vi heller satse på filialene? Da ser man etter min mening helt bort fra bibliotekets rolle som byutvikler. Men hva betyr det for bibliotekene?

Nye Deichmann var ment som det nye framtidsbiblioteket i Norge. Et bygg med et innhold som skulle fornye biblioteksbegrepet. Et bygg for en tid da møteplassene mellom mennesker blir færre, der vi står i fare for at sosiale forskjeller øker. En tid med økt digitalisering og dermed økt ulikhet i tilgang til kunnskap. En tid som mer enn noen roper på biblioteket, som framtidas velferdsstats mest moderne institusjon.

At man i Oslo med jevnt nedadgående biblioteksbudsjetter de siste åra, setter opp en motsetning mellom å ha et hovedbibliotek eller filialer – er uakseptabelt.

hiamDet er lett å forstå av mange mennesker er bekymret for hva det vil bety når antallet asylsøkere i Norge øker så mye som det gjør nå. Har vi boliger nok? Er det mulig å skaffe flyktningene arbeid? Klarer vi å integrere dem slik at de blir en del av samfunnet vårt?

Europa opplever den største flyktningekatastrofen siden tida etter 2. verdenskrig. For Norge er det bare ord, for vi merket lite til krisen den gang. Mens flyktninger i delstaten Schleswig Holstein utgjorde 50 % av befolkningen, sendte Norge folk tilbake i stedet for å ta imot flyktninger.  Vårt forhold til flyktningekrise var at mange nordmenn kom tilbake fra land som hadde tatt i mot dem som flyktninger.

Det er klart at det blir utfordrende å ta godt imot flyktningene som kommer. På den annen side er det jo ikke Norge som er i størst krise. Den største krisa er i de landene som flyktningene kommer fra. Krisa er større for de som flykter, enn for oss som tar imot. Når vi nå er opprørt over den blinde terroren i Paris som IS står bak, kan vi kanskje forstå flyktningene som rømmer fra land der de nesten daglig ble utsatt for slik terror.

At vi skulle ønske at det kom færre flyktninger, gjør ikke at vi kan lukke øynene for realitetene.  Debattene om hvor mange flyktninger vi kunne ta imot som endte med Stortingets kompromiss om å ta imot 8000 kvoteflyktninger er allerede historie. Langt flere har selv funnet fram og søkt asyl i Norge. Det er ingen vits i å diskutere om man liker at det kommer flyktninger eller ikke. De er her.  Vi kan ikke lukke øynene for dette, men må brette opp armene og sørge for at de blir tatt imot på en ordentlig måte.  De som har krav på beskyttelse kan ikke sendes andre steder. I Sør-Europa tar de i mot enda flere flyktninger enn Norge. Det gjør også Tyskland og Sverige. Problemet er Polen, Ungarn og andre øst-europeiske land som ikke tar sin del. Omtrent som noen kommuner i Norge.

Når FrP i Tønsberg stemmer mot at kommunen skal øke mottaket av flyktninger, vil de vise  en restriktiv flyktningepolitikk. Men det er bare demonstrasjonspolitikk. FrPs integreringsminister er avhengig av at andre partier sørger for at FrPs forslag ikke blir vedtatt i kommunene. Partiet forholder seg ikke til virkeligheten. Mulig at det er vanskelig å skaffe boliger. Mulig at det vil bety en utfordring på helsevesenet. Men nå er vi i en situasjon hvor vi bare må løse dette. Er det bedre at flyktningene blir sittende i midlertidige mottak? Partiet framstår som totalt uansvarlig.

Jeg skjønner at FrP sliter med at det det nå er dem som nå administrerer norsk flyktningspolitikk. De er i ferd med å oppdage at det ikke er så lett. Halvparten av de flyktningene som nå kommer til Norge, kommer over Storskog i Finnmark. Sjøl om det først kom en del syrere, ser det nå ut til at de fleste som kommer er mennesker som ikke har krav på beskyttelse, f.eks. folk med opphold i Russland. Alle partier er enige om at de bør returneres snarest. Det er det FrPs justisminister Anders Anunsen som skal sørge for. Men han får det ikke til. Det er kanskje det største problemet i flyktningepolitikken i dag.

Når Stortinget nå snakker om å få til et bredt forlik om flyktningepolitikk, er det fortsatt FrP som er problemet. Stortingsgruppa vil ikke ta ansvar.  De kommer med dårlige forslag. Er det mulig å få til integrering om man bare gir flyktningene midlertidig opphold? Er det realistisk at forholdene i Syria blir slik at de kan returnere i løpet av kort tid? Vil det hjelpe på integreringa å kutte bevilgningene til norskopplæring? Blir det færre flyktninger av å kutte i bistandsbudsjettet til verdens fattige?

SV, AP og mellompartiene mener at flyktningene raskt må få tillatelse til å jobbe. Det er dyrt og ødeleggende for folk å sitte flere år på mottak uten å få jobbe. Det kan imidlertid føre til økt sosial dumping og press på enkelte jobber. Derfor foreslår SV at vi bruker unntaksbestemmelsene i Schengen-avtalen og stopper ny arbeidsinnvandring fra Europa. Slik må vi tenke nytt.

nyheterKlassekampen har skrevet om fagblader som får moms når digitale nyheter skal slippe. I dagens Klassekampen har jeg et innlegg om saken:

Forskere vil ha nullmoms, skriver Klassekampen. Det gjelder Kulturdepartementets forslag om nullmoms for digitale nyhetstjenester. Kulturdepartementets forslag handler om å støtte norsk nyhetsformidling – altså at nettavisene skal få momsfritak på digitale aviser slik det er momsfritak for papiraviser. Det er kanskje først og fremst ment som førstehjelp til en mediebransje som sliter.

Forslaget fra Kulturdepartementet er ikke ment for å få en likebehandling av kunnskapskilder på papir med digitale kunnskapskilder. En slik likebehandling har forleggere, forfattere og bibliotekarer etterspurt i flere år. Problemet har vært at Finansdepartementet har sagt nei fordi man er redd for at det vil koste for mye. Dagens momsfritak på papirbøker, papiraviser og papirtidsskrift koster allerede milliardbeløp. På den annen side har man heller ikke klart å bli enige om en felles lav moms som kunne innebære likebehandling av alle format. Vi har behov for en slik avgiftsmessig likebehandling uavhengig av format.

Kulturdepartementets forslag er å betrakte som førstehjelp til en nyhetsjournalistikk i krise.  Dermed er forslaget svært situasjonsbestemt og har lite prinsipielt over seg. Blant annet kommer man opp i problematiske grenseoppganger. Det vil åpenbart omfatte to av de avisene jeg abonnerer på i digital utgave: Tønsbergs Blad og Klassekampen. Men hva med ukeblader og fagtidsskrifter? Hvordan avgrenser man hva som er nyheter? Må det ikke også være fagspesifikke utgivelser som Teknisk Ukeblad?  Og hvor gamle kan nyhetene være for å forbli momsfrie? Vil momsfritaket også omfatte arkiv over nyheter slik som f. eks. Atekst?

På vegne av Norsk Bibliotekforening påpekte jeg i budsjetthøringen at mange bibliotek nå forventer at momsfritaket også vil omfatte deler av de kunnskapskildene vi kjøper inn til våre brukere slik som digitale tidsskrifter som bringer nyheter fra ulike forskningsområder og databaser som gir tilgang til gårsdagens nyheter.  Vi har behov for like avgifter på papir og digitalt. Når regjeringa nå innfører nullmoms på digitale nyheter, må det i hvert fall omfatte alle digitale nyhetstjenester.

http://www.klassekampen.no/article/20151028/ARTICLE/151029803

http://www.klassekampen.no/article/20151106/ARTICLE/151109920

Når gutta på brakka i militæret snakker om hvor de kommer fra, så er Mustafa fra Nøtterøy. Medsoldatene kan ikke forestille seg at han har en historie som er helt annerledes enn deres egne trygge oppvekst. Som gutt vokste Mustafa opp i Afghanistan. Han tilhørte folkegruppen hazaraer som ble forfulgt. Derfor bestemte familien seg til å flykte til Pakistan, men Mustafas far og bror ble drept på veien. Mor, lillebror og Mustafa blir boende i Quetta i Pakistan. Mustafa går på skole, men må også jobbe. 12 år gammel bestemmer han seg for å reise til Iran for å jobbe – der er lønningene bedre. haidari

Oppspart kapital går til menneskesmuglere som tar han med på en dramatisk reise til Teheran. Der får han jobb i en liten veskefabrikk. Fra andre flyktninger har han hørt om Europa. Dit vil han – og en ny flukt starter til Tyrkia. Tyrkia er Europa, men ikke helt slik han hadde forestilt seg. Reisen går videre med gummibåt til Lesbos. De blir tatt av gresk politi, som sender dem tilbake til Tyrkia, før de returnerer til Lesbos igjen. Mustafa blir ikke registrert som asylant, dermed kan han reise videre uten redsel for å bli returnert til Hellas. Men det må skje innen 30 dager, eller risikerer han retur til Tyrkia. Det er ikke mulig å komme ut av Hellas så raskt, det betyr at han må gå underjorden. Men han kommer etter hvert til Italia, Frankrike og gjennom Tyskland til Sverige – samt siste etappe til Oslo. En reise som tar over et år..

Det er en dramatisk med lavmælt historie Mustafa kan fortelle. Fra en verden som helt annerledes enn vi kan forestille oss. Reisen blir betalt av veskefabrikanten i Teheran. Hver gang Mustafa kommer over en ny grense, tar han kontakt med Teheran for å bekrefte «at varen er kommet fram» slik at smuglerne kan få betalt. Et slikt betalingssystem er helt nødvendig fordi asylantene ikke kan reise med penger på seg, fordi det kan beslaglegges av politiet eller stjeles av andre.

Mustafas historie ender foreløpig i en bolig for mindreårige asylsøkere i Dueveien på Nøtterøy. Han tar videregående, avtjener miltærtjeneste og begynner å studere. Boka er derfor bare den dramatiske begynnelsen på et liv som har store muligheter foran seg for Mustafa.

Bokas tittel er «Med håpet som billett», forfatterens navn er Mustafa Haidari som har fortalt historien til Tom Brodin. Boka er gitt ut på eBoknorden som er et forlag som støtter forfattere som vil selv-publisere. Forlaget sørger for produksjon av manus i epub-format, de tilbyr redaksjonelle tjenester om du ønsker det, sørger for at boka blir tilgjengelig i ulike e-bok-butikker både innenlands og utenlands. Som forfatter får du et royalty på 60% av solgte bøker – det er ikke dårlig. Sjøl lånte jeg boka via Tønsberg og Nøtterøy biblioteks ebokutlån, men den er også til salgs via Narvesens ebokbutikk, Haugen-Bok, Tanum osv.

Her finner du boka hos Tanum: https://www.tanum.no/forfattere/Haidari,%20Mustafa

brende

To kolleger: Børge Brende og John Kerry (Foto: UD)

Tidligere i denne uka vedtok FNs generalforsamling med overveldende flertall tre resolusjoner mot atomvåpen. 136 av FNs medlemsland stemte for resolusjonen om humanitære konsekvenser av atomvåpen. Det var kun Norge og de øvrige Nato-landene som stemte mot i dårlig selskap med Russland og Nord-Korea!

Dette innebærer en helomvending fra Norge. I 2013 støttet 125 land inkludert Norge en lignende resolusjon som forklarte de humanitære konsekvensene av bruk av atomvåpen, og som gikk inn for et internasjonalt forbud. Det såkalte humanitære sporet mot atomvåpen er et arbeid som Norge tok initiativ til under den rød-grønne regjeringa. Nå har Norge forlatt sine samarbeidspartnere for atomvåpenforbud. Men mostanden vokser likevel!

Utenriksminister Børge Brende forsvarer Norges stemmegiving med at vi er medlem i NATO som bygger på en strategi om mulig førstebruk av atomvåpen. I stedet for et forbud mot a-våpen peker Brende på ikke-spredningsavtalen som skal hindre at nye land får atomvåpen. Den bygger på at andre land sier fra seg retten til å skaffe seg atomvåpen, under forutsetning av at atom-maktene forplikter seg til nedrustning. Men det er det motsatte som skjer: Vi står nå foran en omfattende fornying av atomvåpen som øker spenningen og krever enormt med penger. Ikke-spredningsavtalen er et dårlig verktøy for nedrustning, mens et internasjonalt forbud mot atomvåpen er den mest realistiske veien. Flertallet av verdens land vil ha et slikt forbud. Det kan bidra til å endre stormaktenes atomvåpenstrategi – både Russlands og NATOs. FN-resolusjonen som Norge stemte mot innebar ikke noe krav om at NATO skulle vrake sine atomvåpen i morgen, men den pekte på at det er inhumant å ville ta i bruk atomvåpen til forsvar.

Før sommeren stemte Stortinget ned SVs forslag om å gå inn for et atomvåpenforbud. AP sa den gangen at de ikke ønsket å instruere regjeringa, sjøl om partiets landsmøte var enig med forslaget fra SV. Norges stemmegiving i FN var en konsekvens av Aps stemmegiving i Stortinget. Nå varsler Aps Anniken Huitfeldt at hun vil ta opp FN-saken i Stortinget. Hvis det kan føre til at Norges ære som nedrustningsnasjon fortsatt kan berges, er det positivt.

access2Vi trenger en fordomsfri diskusjon om morgendagens publiseringsmodeller. Der er jeg helt enig med Michael Bretthauer og Erlend Hem som skriver  i Aftenposten 3.11. Men jeg mener ikke at støtten til open access-bevegelsen er til hinder for dette. Tvert imot trenger vi ytterligere satsing på Open Access.

 Det er ikke slik at alternativene er enten kvalitetstidsskrifter basert på abonnement, eller dårlige OA-tidsskrift basert på forfatterbetaling. Det er åpenbart at det er mange juksemakere som lanserer OA-tidsskrift som hverken har god kvalitetskontroll eller lesere, men der formålet bare er å få betaling fra forfattere som vil publiseres. Derfor trengs det kunnskap om tidsskrifter før man betaler ut til mulige røvertidsskrift. Det er ofte en oppgave fagbiblioteket kan hjelpe med.

 Det finnes selvsagt også mange abonnementstidsskrift basert på sviktende kvalitetskontroll. Tilbaketrekking av artikler som følge av avslørt juks skjer oftere i disse tidsskriftene enn i OA.

Forskere er avhengig av tilgang til andres forskningspublikasjoner. Den økende digitaliseringa har teknologiske muligheter for økt tilgang, men i praksis skaper økonomiske begrensninger det motsatte. Særlig rammer dette små forskningsmiljøer. Ideen bak open access er en solidaritet som bygger på at vi gir tilgang til vår forskning, mot at vi får tilgang til andres.

Flere og flere utgivere innfører forfatterbetaling i tillegg til abonnement. Det er mye penger og makt i å ha høy status som vitenskapelig publiseringskanal. Det gjør at det er behov for ikke-kommersielle konkurrenter. I tillegg er det behov for kommersielle utgivere som går tungt inn på OA-markedet.

 Åpen publisering vil sikkert ikke utkonkurrere abonnementstjenester, men er et viktig supplement som bør bli større. Ikke minst der resultatet av dagens abonnementsordning er at det brukes mer penger på en løsning som stenger allmennhet og forskere ute, enn det samfunnsmessig ville koste om alt ble publisert åpent. Det finnes mange slike eksempler, ikke minst i Norge.

Vi trenger ikke flere tidsskrifter, skriver Bretthauer og Hem. Jo, vi trenger mer konkurranse. Vi trenger bedre tilgang for flere. Vi trenger at forskningsinstitusjoner i Norge har en enda mer offensiv OA-politikk, ikke minst for å styre unna røverne.

bibliotek

Folkebibliotekene har fått i oppgave å være lokale debattarenaer og litteratur-hus. Det er en oppgave de har tatt med begeistring. Antallet arrangementer i folkebibliotek har blitt tredoblet de siste åra, fra 9,1 i 2007 til 26.6 ved hver avdeling i 2014. Likevel går besøkstallet går ned i folkebibliotekene, skriver Klassekampen 2.10. Fra at halvparten av befolkningen besøkte folkebiblioteket for noen år siden, er det nå bare 4 av 10.

Det er flott at folkebibliotek – og fagbibliotek – lager arrangementer. Biblioteket skal gi tilgang til kunnskap og formidle i alle sjangre. Ikke bare gjennom papirbøker eller digitalt, men også gjennom forfattermøter, diskusjoner og foredrag. Det er en logisk utvidelse av bibliotekets oppgaver.

Folkebibliotekene har i dag mer enn dobbelt så mye besøk som museene og kinoene. Tar vi med besøkstallet til fagbibliotekene er samlet besøkstall til bibliotekene nesten tre ganger så høyt som kinobesøket. Det skyldes først og fremst det daglige, ukentlige eller månedlige besøket av folk som vil skaffe seg kunnskap og opplevelser gjennom å lese og låne bøker, tidsskrifter eller digitale informasjonskilder.  Det er ikke mulig å lage arrangementer som får besøkstall som oppveier denne tradisjonelle bibliotekbruken.  Det er denne bruken som gjør at bibliotekene rangeres som den offentlige tjenesten folk er mest fornøyd med.

Jeg er enig med nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre som sier at det ikke behøver å være noen motsetning mellom å satse på arrangementer og å hjelpe folk med å finne informasjon. Arrangementene vil bidra til å vitalisere bibliotekene og ikke minst å sette dem på dagsordenen i media.

Nedgangen i besøk til folkebibliotekene faller sammen med en periode der folkebibliotekene er blitt kommunale budsjett-tapere. Utfordringen nå er derfor ikke å velge mellom arrangementer eller tradisjonell kunnskapsformidling, men å sørge for at kommunene setter bibliotekene økonomisk i stand til begge deler.

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 39 andre følgere