Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Friluftsliv’ Category

Alle er enige om at fysisk aktivitet er viktig for helsa. Men det er ikke nødvendigvis blod, svette og tights som er nøkkelen til god helse. Den viktigste kilden til fysisk aktivitet er hverken fotball, håndball eller spinning på helsestudioer. Viktigst er korte og lange fotturer, sykkelturer, skiturer, fisketurer osv. gKombinasjonen av fysisk aktivitet, gode naturopplevelse og miljøforandring er uslåelig for helsa og livskvaliteten vår. Vi blir mer robuste og motstandsdyktige av å være i aktivitet ute i naturen. Vi finner en avstressende ro i kropp og sjel.
Friluftsliv er den største fritidsaktiviteten her i landet.  9 av 10 nordmenn er mer eller mindre aktive friluftsbrukere. Dette er en aktivitet som omfatter alle aldersgrupper. Friluftsliv er bruk av naturen, fra hundremeterskogen i boligområdet til den sildrende fjellbekken. Friluftsliv handler om tilgang til badestrender. Om sopp- og bærplukking, fiske og jakt. Eller en park for å lufte hunden.

Vi har tatt mulighetene for friluftsliv for gitt. Naturen er der gratis og døgnåpen. Dermed har friluftslivet ikke fått den plass i offentlige budsjetter og politikk som den fortjener på bakgrunn av sin utbredelse. Friluftslivet har blitt nedprioritert i en sky av velvillighet og tomme ord.

Sterk vekst i enkelte områder utfordrer friluftslivet. Vi risikerer at både større og mindre friluftsområder blir nedbygd. Det er derfor viktig at arealplanlegginga sikrer slike områder for allmennheten.

I januar 2012 trådte Folkehelseloven i kraft. Loven gir kommuner og fylker et ansvar for å forebygge og fremme god folkehelse, samtidig som Staten har et ansvar for å støtte kommunene og fylkenes arbeid. Loven understreker at frivillig sektor må ha en rolle i folkehelsearbeidet.

Friluftslivet er ikke bygd på regler slik de fleste idretter er. Stort sett bør det ikke være nødvendig med store investeringer i utstyr for den enkelte eller for samfunnet, for å utøve friluftsliv. Men arealknapphet i enkelte områder gjør at mulighetene for friluftsliv er blitt dårligere, og mange mener med rette at idretten stikker av med alt for mye midler i forhold til friluftslivet særlig med tanke på at det er atskillig flere aktive friluftsbrukere enn idrettsfolk.

Bruk av naturen øker kunnskapen om natur og vil føre til et ønske om å ta vare på den. Økt kunnskap gir økt forståelse av sammenhenger i naturen.  Bruk av naturen vil altså styrke viljen til å ta vare på den og leve i takt med naturen. Friluftsliv kan også ses på som et alternativ til materialistiske verdier – et liv i takt med naturen som alternativ til å ønske seg stadig større bil, hus osv.

I 2011 kom en ny Norsk Standard for universell utforming av uteområder som skal bidra til at flere får tilgang til friluftsliv og andre utendørsaktiviteter. Rundt 15 prosent av den norske befolkning har en eller annen form for nedsatt funksjonsevne. Av 615 registrerte friluftsområder tilfredsstiller kun tre prosent kravene til å være godkjent for rullestolbrukere uten ledsagere eller for synshemmede. Med den nye standarden vil flere få mulighet til å delta i friluftslivets gleder og nyte godt av parker og andre opparbeidede uteområder.

Levekårsundersøkelsen fra 2001 viser at folks viktigste motiv for friluftsliv er det å komme bort fra stress og mas og samle nye krefter og overskudd. En undersøkelse knyttet til «Funksjonshemming, fritid og friluftsliv” påpeker at personer med nedsatt funksjonsevne  oftere enn andre trekker fram dette som et viktig motiv for friluftsliv.

Universell utforming handler ikke bare om å tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne, men også for eksempel for foreldre med barn i barnevogn og eldre.

Jeg håper at riktig mange benytter sommeren til en eller flere turer i naturen, kanskje for å bade, plukke bær eller sopp.  Kanskje frister det til å fortsette utover høsten og vinteren for å oppleve det utrolige i skiftingene i årstidene.

Politisk er det nå viktig å sette friluftslivet på dagsordenen. Det betyr sterkere prioritering fra både kommuner og fylker med hensyn til arealpolitikk, tilrettelegging av anlegg, stier etc. For statens del må vi få større midler til frikjøp av friområder for allmennheten, og større tilskudd til drift og vedlikehold av friområdene.

Read Full Post »

Storfangst på fisketur i Vidalen for et par år siden

I følge Miljøstatus for Norge regnes 9 av 10 nordmenn som friluftslivsbrukere. Det omfatter alt fra søndagstur, fjellturer, bading i vann og sjø, skiturer, ro- og padleturer, bær- og soppturer, fisketur og jakt med mer. I følge samme rapport er de yngste aktive, mens de eldste svikter sammen med ungdommen.  (http://www.miljostatus.no/Tema/Friluftsliv/)

I følge Wikipedia var det Fridtjof Nansen som i en tale til Turistforeningas ungdom først etablerte begrepet friluftsliv. I Stortingsmelding nr.40 fra 1986/87 er det gjort en omfangsrik definisjon som mange har kunnet si seg enig i: Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. 

Vi har mye fokus på idrett som godt for folkehelsa. Men friluftslivet har større betydning fordi det omfatter så mange av oss. Etter min mening er det for lite fokus på friluftslivets betydning for å få folk i bevegelse, for å få folk til å oppleve og bli glad i natur og som arena for å møtes  med hverandre, – eller for å få kunne være helt aleine.

Fredag var den rød-grønne fraksjonen i Energi og miljø-komiteen på besøk til Flå i Hallingdal. Der ligger Bjørneparken, og der har Norsk Jeger og Fiskerforbund  etablert et kurssenter som ble åpna i januar. Her blir det ulike kurs når det gjelder jakt og fiske, jakt med hund, partering av dyr osv. Som en oppfølging av rovviltforliket på Stortinget vil også Statens Naturoppsyn etablere en liten enhet i forbindelse med jakt og fiskesenteret.  Vi ble ønska velkommen av bl.a. styrelederen i NJF, Torstein Moland. Vi fikk se slakt av hjort, og vi fikk prøvejakte rype og bjørn på simulator.

Vi fikk også en kikk rundt i Bjørneparken: Her finnes den store binna Rudd oppkalt etter bjørnen som Mikkjel Fønhus skrev om. I tillegg fikk vi komme inn i ”hiet” og se tre relativt nye bjørneunger, mens fjorårsungene løp lekne rundt i skauen. Elgen med sine unger sto majestetisk i skogen og kikka på oss, og ulven kom luskende for å ta maten som ble lagt ut til han. Rugg fulgte nysgjerrig med fra sin side av gjerdet, mens vi prøvde å lokke til oss gaupa.

Bjørneparken er absolutt en attraksjon å anbefale. Mens man tidligere rusla rundt på grusveier, bygger de nå gangveier litt opp fra bakken. Det gir bedre innsyn i skauen der dyra er, du slipper å se gjennom nettinggjerde, samt at dyra føler seg mer trua av noen som kommer på bakken, mens de ikke lar seg sjenere så mye av folk som går et par meter opp fra bakken.

Nå er det planer om å etablere et rovviltsenter i forbindelse med Bjørneparken. Det skal være en faglig nøytral kunnskapsarena for de fire store i norsk natur: Bjørn, uliv, jerv og gaupe. Formålet er å skape nærhet til rovdyras liv og øke folks bevissthet om egne holdninger, bl.a. egen frykt. Blant samarbeidspartnerne er så vel Norges Naturvernforbund, som Bondelaget og Småbrukarlaget. Det er nå sendt en søknad til landbruksdepartementet og til Miljøverndepartementet om støtte til tiltaket – og det er penger vi burde finne, for dette prosjektet bør bli realisert. Ikke som et tradisjonelt museum, som det ble sagt, – men som en moderne opplevelsesarena der du lærer gjennom å gjøre og oppleve.

Jeg håper å kunne bidra til å øke fokuset på friluftslivet – enten det er fiske eller jaktturer,  lufting av hund i nærskogen eller parken, eller allmennhetens tilgang til strandsonen.

Read Full Post »

« Newer Posts