Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

DoomsdayClock_black_2mins_regmarkVerden er nærmere en atomkatstrofe enn noen gang før,  i følge Bulletin of Atomic Science. I 2020 er det 75 år siden Bulletin of atomic science ble startet av atomvåpenforskere involvert i å utvikle den første atombomba. 23. januar hvert år stiller deres Science and Security Board dommedagsklokka som skal uttrykke faren for at en atomkatastrofe kan skje. I 2018 ble klokka stilt fram til to minutter, som var det nærmeste klokka har vært til midnatt siden 1953 og de tidlige åra i den kalde krigen. I 2019 sto klokka stille. I 2020 velger redaksjonen av de fremst vitenskapsfolk å stille klokka 20 sekunder fram – 100 sekunder før midnatt.

Dette betyr at faren er svært høy og marginen for feil er lav. Når jeg skriver atomkatastrofe og ikke atomkrig, så er det fordi det ikke bare er en svært spent sikkerhetspolitisk situasjon som kan utløse krig, men også at faren dermed er høy for at feilvurdering fører til bruk av atomvåpen uten at noen har ønsket noen atomkrig. Det er nok å minne om passasjerflyet som ble skutt ned av iranerne – i en spent situasjon trodde de at passasjerflyet var en amerikansk rakett, de hadde ingen tid til å vurdere alternativer og det endte med katastrofe.

 

Menneskeheten står overfor to eksistensielle farer – kjernefysisk krig og klimaendringer. De to farene henger sammen, ikke bare fordi de statene som har størst klimautslipp er de samme statene som truer hverandre med atomvåpen, i stedet for å bruke ressursene på å stoppe klimaendringene. Men klimaendringene bidrar til økt internasjonal ustabilitet med sterkere kamp om ressurser. Den tredje trusselen som øker krigsfaren er den digitale informasjonskrigen som reduserer staters evne til å reagere riktig på en trussel. Når den digitale utviklingen gjør at det vil ta dager å avsløre at en video der president Trump sier at han vil bombe Nord Korea med atomvåpen, er falsk – så reduseres statenes sikkerhetsmarginer dramatisk. Krigsfaren blir ytterligere større ved at verdens politiske ledere har tillatt at den politiske infrastrukturen som skal til for å redusere den internasjonale spenningen, har gått i oppløsning. Flere viktige nedrustningsavtaler har blitt sagt opp eller undergravet de siste årene. Det har skapt et miljø for økt opprusting og utvikling av nye atomvåpen og militære strategier som sender terskelen for bruk av atomvåpen.  De politiske konfliktene om atomvåpenprogrammene i Nord-Korea og i Iran er uløst, eller forverret. Det er ingen initiativ til nye nedrustningsavtaler. Samarbeidet mellom USA og Russland om rustningskontroll er i praksis ikke eksisterende. Det internasjonale samfunnet har heller ikke klart å vise at klimatruslene virkelig tas på alvor.

Her finner du hele rapporten: https://thebulletin.org/wp-content/uploads/2020/01/2020-Doomsday-Clock-statement.pdf

 

Situasjonen er alvorlig. Men dommedagsklokka kan også stilles tilbake. Faren for atomkrig kan reduseres, men verdens ledere har mindre tid før midnatt enn noen gang før. Det er helt nødvendig at de tar helt andre grep for å redusere faren for klimaendringer og atomkrig. Deres og våre liv er avhengig av at det gjøres tiltak i 2020.

 

Read Full Post »

kiellandHva vil kravet om åpen tilgang bety for lisenser og rettigheter? Det må utredes. Det har Torgeir Kielland som er førsteamanuensis ved juridisk fakultet på oppdrag fra Unit. I dag presenterte han rapporten «Rettighets og lisensspørsmål ved åpen publisering» på et møte i Unit og UHR-regi på OsloMet.

Fra 2021 skal alle forskningsresultat med støtte fra Forskningsrådet være åpent tilgjengelige. Dette vil også snart gjelde monografier og kapitler, her skal Forskningsrådet lage en veiledning i løpet av 2021. Fra 2024 skal kravet om åpen tilgang gjelde alle forskningsartikler basert på offentlig støtte. Hva vil dette bety for lisenser og rettigheter?

Kielland starter med å påpeke at begrepet åpent omfatter mer enn gratis. Det kan være snakk om fri åpen tilgang som gir rett til å bearbeide og tilgjengeliggjøring til alle typer bruk. Eller det kan være begrensninger på kommersiell bruk, eller bearbeiding. Dette uttrykkes gjerne gjennom Creative Commons-lisenser, der den mest åpne er CC-by. Andre varianter av CC-lisenser innebærer at man kan stenge for kommersiell bruk, eller stenge for viderebearbeiding.

Kielland var åpen for at lisensene burde tillate kommersiell bruk, men negativ til å tillate videre bearbeiding. – Det kommersielle potensialet er begrensa for forskningsartikler, sa han – dette er jo forfattere som ikke er vant med å få betaling for det de skriver. Og hvis vi snakker om utenlandske forlag så tvinges forfatteren i dag i stor grad til å gi fra seg alle rettigheter.

Kielland mente at avgrensing mot kommersiell bruk betyr svekka bruk av forskningen, og at det vil kunne umuliggjøre data-mining.

Dette var ikke Dag Rune Olsen som er styreleder i Universitets og høgskolerådet og rektor på Universitetet i Bergen, enig i. Han påpekte at informasjonsmengden i et fag som medisin dobles i løpet av 73 dager. Det betyr bl.a. at det er et stort kommersielt marked i å lage oversiktsartikler som selges selv om de er basert på åpne artikler.

Å tillate videre bearbeiding betyr at andre kan redigere, lage egne versjoner av et dokument. Her er det lett at konklusjoner i en forskningsartikkel kan endres og at meningsinnhold svekkes. Å åpne for bearbeiding vil bety en svekkelse av den akademiske integriteten, mente Kielland.

Dette var det også protester mot, blant annet fra prorektor Kenneth Ruud ved Universitetet i Tromsø som påpekte at han kunne risikere å måtte betale for å bruke egne tabeller som grunnlag for nye artikler, om det var begrensninger på kommersiell bruk og på bearbeiding. Et annet eksempel som ble nevnt var området klimaforskning, der mange står klare på å vri og vrenge på konklusjonene i forskningsartikler.

Kiellands oppsummering var at det var for risikabelt å åpne for bearbeiding, samtidig som han skjønte at det var et behov i enkelte tilfeller. Han ville derfor ønske seg en lisens som begrenset muligheten til bearbeiding mer enn i dag, men som kunne åpne for noe videre bruk. Ny publisering i et annet format, regnet han ikke som bearbeiding.

Kielland oppfattes som er forsker som ikke er veldig positiv til Plan S. På den annen side har jeg møtt jurister som er så fulle av forbehold til opphavernes fordel, at de gjennom forbeholdene lager ny rettspraksis. Jeg vet at det er mange forskere som er skeptiske til Plan S. Dette er skepsis som vi må ta på alvor, men ikke ved å gi opp kravet om åpen tilgang. Dag Rune Olsen kalte planen en ambisjon, mer enn en plan. Nå må vi lage planen og forholde oss til innvendinger om lisens og rettigheter. 

Kan vi kreve publisering i åpne tidsskrifter?

Kielland mente at det var juridisk uproblematisk at Forskningsrådet krever åpen publisering som vilkår for å gi økonomisk støtte. Det er et vilkår som er avgrensa i tid om omfang. Det forholder seg imidlertid annerledes når UH-institusjonene eventuelt skal kreve åpen publisering fra sine ansatte. Det vil ikke være avgrensa i tid og omfang, men gjelde hele arbeidsforholdet. Det kan gripe inn i forskerens ufravikelige rett til å bestemme når og hvor han eller hun vil publisere. Et slikt generelt påbud vil kreve endring av Universitets og høgskolelovens paragraf 1,5 – punkt 6:

(6) Universiteter og høyskoler skal sørge for åpenhet om resultater fra forskning eller faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid. Den som er ansatt i stilling som nevnt i femte ledd har rett til å offentliggjøre sine resultater og skal sørge for at slik offentliggjøring skjer. Det relevante forskningsgrunnlaget skal stilles til rådighet i overensstemmelse med god skikk på vedkommende fagområde. Styret kan samtykke til utsatt offentliggjøring når legitime hensyn tilsier det. Det kan ikke avtales eller fastsettes varige begrensninger i retten til å offentliggjøre resultater utover det som følger av lov eller i medhold av lov.

 

Det mente Henrik Karlstrøm fra NTNU var en snever tolking. Han påpekte at alternativet til framtidas åpne publisering, har vært en publisering der forskeren tvinges av internasjonale utgivere til å gi fra seg alle rettigheter. Kielland mente likevel at det var et valg forskeren frivillig aksepterte, ikke et pålegg fra arbeidsgiver. Dag Rune Olsen påpekte at forskeren faktisk har en plikt til å offentliggjøre, ikke bare en rett. Men han var enig i at man burde prøve å stimulere til åpen tilgang uten å gå veien om å endre UH-loven ved å begrense det som i dag oppfattes som akademisk frihet.

Etter Kiellands redegjørelse og etterfølgende spørsmål, snakket Nina Karlstrøm fra Unit om de nye forlagsavtalene med de 4 store: Elsevier, Wiley, Taylor & Francis og Springer. Disse utgiverne omfatter 50% av all vitenskapelig publisering i verden, sa hun. Nå har Unit inngått avtaler med dem som peker framover mot open access ved at artikler fra norske forskere blir åpent tilgjengelige uten forfatterbetaling – dvs forfatterbetalingen er innlemmet i prisen som bibliotekene betaler.

Vidar Røeggen fra UHR som jobber med det såkalte kanalregisteret, kunne fortelle at av 2000 internasjonale tidsskrifter som utgjør nivå 2, er kun 3% open access. Etter de nye avtalene betyr det likevel at for norsk forskning er 41% av tidsskriftene åpne. Basert på norske forskeres publiseringer de siste 5 åra er 58%  av artiklene plutselig blitt åpne. Men, påpekte han, det er bare 9 institusjoner i Norge som er deltakere i alle de 4 avtalene. Det var et poeng som Dagmar Langeggen fra BI også påpekte – de er blant de som ikke er deltakere i de brede avtalene.

Når det gjelder nivå 1 tidsskrifter er 20-30% omfattet av de fire avtalene. Det utgjør 55% av alle publikasjoner på nivå 1 fra norske forskere. Situasjonen er dårligst innen humaniora, sa Røeggen.

Karlstrøm kunne også fortelle at den mest åpne lisensen – CC-By – også er den mest brukte, den omfatter 30,3 & av alle artikler fra norske forfattere. Til sammen har OA økt i Norge fra 33% i 2017 til 47,7% i 2019.

Katrine Weisteen Bjerde som ledet møtet, inviterte deltakerne og andre til å komme med kommentarer til rapporten før den blir oversendt til Kunnskapsdepartementet etter påske.

 

Read Full Post »

kristian og LarsAv Lars Egeland miljøpolitisk leder Vestfold og Telemark SV og Kristian E. Sommerseth varamedlem hovedutvalg for samferdsel og mobilitet.

 

Det nye fylket Vestfold og Telemark har satt mål om å kutte klimautslippene med 60% innen 2030. Da må vi redusere utslippene fra bil- og flytrafikk. Det går ikke hvis vi ikke får en moderne jernbane gjennom fylket.

 

Regjeringa skryter av at de bruker mer på jernbane enn noen annen regjering i nyere tid.  Det er rett. Etter at jernbanen ble neglisjert i mange tiår startet veksten i investeringene og vedlikeholdet da SV satt i den rød-grønne regjeringa. I europeisk sammenheng er den norske jernbanesatsinga ikke spesielt imponerende. Den tyske regjeringa lanserte for noen dager siden en plan der de hvert år skal legge 2000 km nye skinner – like langt som fra Lindesnes til Hammerfest. Med en slik satsing ville det norske jernbanenettet vært fornyet på 2 år. Til sammenligning startet moderniseringen av Vestfoldbanen med bygging av dobbeltspor i Sande i 1993. Planen er at dobbeltsporet skal være ferdig i 2034. Nå hører vi uttalelser fra ledelsen i Jernbanedirektoratet og fra politikere i regjeringspartiene, som gjør at man kan frykte om hele fornyingsplanen sør for Tønsberg blir lagt på is.

 

Dobbeltspor fra Tønsberg og sørover

Det er en god nyhet at dobbeltsporet fra Nykirke til Barkåker skal være ferdig i 2024 – et år før planen. Den dårlige nyheten er at planarbeidet gjennom Tønsberg og sørover gjennom Sandefjord og Larvik ser ut til å stå i stampe. Det er krevende å bygge jernbane inn i byene. Men jernbanens store fordel er at du fort kan reise fra bysentrum til bysentrum. Dagens Vestfoldbane går i stor grad i en trase som ble åpnet av Kong Oscar i 1881. Når banen skal fornyes må man tenke mer på en effektiv trase som kan brukes i nye hundre år, enn å finne en trase som er mindre hensiktsmessig, men litt billigere. Vi er derfor svært bekymra over at regjeringa har signalisert at det er nettopp de billige løsningene de er ute etter. For Tønsberg vil det være en lite levelig løsning at jernbanebommene i sentrum skal gå ned 4 ganger i timen fra 2024.

 

Vestfold og Telemark kan ikke akseptere at det skapes usikkerhet omkring gjennomføring av resten av dobbeltsporet fram til Skien.

 

Grenlandsbanen

Den rød-grønne regjeringa startet arbeidet med å planlegge en sammenkopling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Det er en strekning på ca 70 km mellom Porsgrunn og Brokelandsheia. Det vil bety at vi får en Sør-vest-bane som vil gi et jernbanetilbud til halve Norges befolkning – en bane som vil konkurrere med fly mellom Oslo, Stavanger og Kristiansand. Ikke minst for befolkningen i Vestfold og Telemark vil det bety et effektivt alternativ til fly og bil. Det er utført en konseptvalgutredning som var ferdig i 2016. Nå venter Bane-Nor bare på klarsignal fra regjeringa. Dette er et prosjekt som det haster med, ikke minst fordi man nå rusher med å bygge motorvei på deler av den samme strekninga.

 

Klimautfordringene krever jernbanesatsing

Det nye fylket Vestfold og Telemark er et fylke med store klimautslipp, rundt dobbelt så høye i forhold til befolkning, som andre fylker. Det skyldes i hovedsak industri, men også utslipp fra biltrafikk. Samtidig har Vestfold og telemark satt seg høye mål om kutt. I løpet av ti år skal klimautslippene reduseres med 60% i forhold til 1990. I tida fra 1990 og til i dag har det ikke skjedd vesentlige kutt.

 

Det betyr at vi må tenke helt annerledes. I dag foretas 75,8 % av alle reiser med personbil. Vi kjører nest mest i Europa, og er på bunnen når det gjelder kollektivtrafikk. Dette må vi snu.

Biltrafikken er seksdoblet de siste 50 åra. Flytrafikken har økt 15 ganger og er de klimautslippene som har økt mest. Dette må vi snu. En ny jernbane vil kunne erstatte de fleste flyturer fra vårt fylke. Lengre bilturer må skje med tog. Skal vi klare å nå målene våre om klimakutt må den nye Vestfoldbanen stå ferdig i 2030 slik det opprinnelig var planlagt og Grenlandsbanen må realiseres så fort som overhodet mulig.

 

 

Read Full Post »

Brudeferden2Hvis jeg bruker dobbelt så mye penger som jeg tjener, er det ikke nok å ha et mål om at jeg i 2030 skal bruke like mye som jeg tjener. I mellomtida vil jeg ha opparbeidet med en enorm gjeld, slik Norge nå gjør ved å vente med å redusere våre klimagassutslipp. Derfor må det bli slutt på å snakke om framtidige klimakutt. Vi trenger tiltak nå.

For hvert år vi ikke handler blir det behov for mer drastiske tiltak. Oppskriften er avvikling av bruk av fossil energi i transport og industri gjennom storstilt elektrifisering, stopp i leiting etter nye oljefelter og en storstilt omstilling av olje- og verkstedindustri der vi bruker kompetansen til å utvikle nye grønne arbeidsplasser – f eks gjennom produksjon av havvindmøller. Regjeringa har ikke vist handlekraft for å få til det grønne skiftet som er helt nødvendig for å begrense temperaturøkninga til 1,5 % slik vi har forplikta oss til etter Paris-avtalen.

Oljefeltet Johan Sverdrup er nå offisielt åpnet. I 50 år skal dette feltet pumpe enorme mengder olje som vil bidra til klimautslipp som følge av produksjonen i Norge – og til enda større klimautslipp når olja forbrennes i resten av verden. – En enorm feilinvestering sier miljøbevegelsen. – En seier for miljøet sier oljeminister Sylvi Listhaug som peker på at olja produseres med mindre klimautslipp pr fat olje enn gjennomsnittet i verden.

Hun glemmer å si at det skyldes at feltet er elektrifisert, et tiltak som SV lenge var nesten aleine om å kjempe for. Til slutt ble det et flertall på Stortinget for å tvinge fram elektrifisering, men det var et flertall som FrP og Sylvi Listhaug aldri ble med på.

Samtidig med begeistringa over Johan Sverdrup, kan vi lese i avisene om klimaendringene som har ført til enorme branner i Australia. I Norge minnes vi brenninga av Finnmark og Troms for 75 år siden. I Australia har et like stort område allerede brent i løpet av få uker. Det er bare begynnelsen av en sommer der det vil bli flere branner. Det vil heller ikke gå 75 år til neste gang. Det blir trolig neste sommer.

Meteorologisk institutt legger fram statistikk som viser at klimaendringene også rammer oss i Norge gjennom kortere vintre. Vi kan synes det er trist med manglende skiføre, mer alvorlig er økt antall stormer, mer nedbør, kombinert med lengre tørkeperioder. For vår del vil det stort sett være klimaendringer som først og fremst rammer oss ved store økte kostnader til klimatilpasning. Vi har allerede passert det punktet hvor vi billig kunne redusere klimaendringene.

Tida er i ferd med å renne ut. Det nytter ikke bare å sette mål om framtidig klimakutt. Utslippene må reduseres betydelig nå. CO2 blir værende 100 år i atmosfæren. Hvis verden fortsetter på samme måte som i 2018 har vi maksimalt 10 år før vi har sluppet ut så mye klimagasser at vi ikke kan klare å begrense temperaturøkninga til 1,5 grader. Norge har store ambisjoner om framtidige kutt, likevel ligger våre utslipp omtrent på samme nivå som i 1990. Til sammenligning har Sverige kuttet med 26 prosent siden 1990, tyskerne med 30 % og Storbritannia hele 40% siden 1990.

En betydelig årsak til at Norge ikke får til kutt, er utslippene fra oljeproduksjonen. Nå har Equinor erklært at de vil kutte 40% innen 2030. Det høres betydelig ut, men vil bare innebære at utslippene er på nivå med 1990. I tillegg krever de store motytelser: De krever at dagens oljeskatteregime skal fortsette. Det betyr at norske skattebetalere i realiteten vil betale det meste av utslippskuttene. På toppen krever Equinor at de fortsatt skal få lete etter og få lov til å bygge ut nye felter, også betalt av norske skattebetalere. Hvis vi lykkes i kampen mot klimaendringene ved at vi reduserer behovet for olje, vil dette bli ulønnsomme oljefelt.

Equinors utslippskutt vil kreve at produksjonen av olje skjer ved bruk av elektriske energi. Hvorfor skal vi bruke elektriske energi for å produsere en vare som er sterkt forurensende? Er det ikke bedre å bruke den elektriske energien direkte til bruk i elektriske biler? Erna Solberg har varslet – til protester fra FrP – at regjeringen vil utrede elektrifisering av industriproduksjon som står for betydelig CO2-utslipp på fastlandet. Et eksempel i Vestfold og Telemark kan være Yara på Herøya ved Porsgrunn som bidrar til en betydelig del av norske utslipp. Det er bedre å bruke elektriske kraft på å produsere viktige produkter som fullgjødsel enn olje som bidrar til å øke klimaproblemet.

 

Read Full Post »

Inger Dag til minne

inger dag

 

Inger Dag, tidligere Inger Dag Steen har gått bort i en alder av 86 år. Hun var den første stortingsrepresentant for SV fra Vestfold i perioden 1989-1993. Hun hadde en lang innsats for SV bak seg, både før og etter stortingsperioden. Hun satt i Sandefjord Bystyre fra 1967 til 1979, fra 1983-1989 og deretter en periode fra 2003-2007. Hun satt også i Vestfold Fylkesting fra 1983-89, deler av denne perioden som gruppeleder.

Inger Dag ble født i Kristiansand i 1933. Hun var utdannet ved tekstillinja ved Statens Håndverks og kunstindustriskole fra 1951-55. Etter hvert bosatte hun seg i Sandefjord. Hun var gift med billedhogger Knut Steen.

På Stortinget satt Inger Dag i Landbrukskomiteen der hun talte småbøndenes sak. Som innehaver av småbruket «Støkket» var hun leder i Vestfold bonde- og småbrukarlag fra 1997 til 2002. Fra 2000 til 2002 satt hun også i styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og i denne organisasjonen er hun æresmedlem fra 2006. Hun var også aktiv i Nei til EU, og Forum for utvikling og miljø – det var tillitsverv som fulgte naturlig ut fra hennes interesse for en landbrukspolitikk som tar vare på jorda. Hun var en aksjonist, som da hun i 1990 ble arrestert i Brüssel for å inneha «demonstrasjonsutstyr» i nærheten av toppmøtet i GATT som forhandlet om frihandel. – Frihandel med matvarer fører til store miljøproblemer og er i konflikt med prinsippet om en bærekraftig utvikling, mente Inger.

Inger Dag var et engasjert menneske. Hun var også en politiker som trodde på verdien av kunnskap. Hun leste saksdokumenter, stortingsmeldinger og utredninger nøyere enn de fleste.

Jeg hadde gleden ved å sitte i fylkestingsgruppa med Inger og samarbeide med henne gjennom flere valgkamper, også den valgkampen der hun sto på første plass. Det var en valgkamp der klima og miljø utviklet seg til å bli en hovedsak – noe som innebar at støtten til SV vokste sterkt. I begynnelsen av valgkampen var det nok bare Inger som trodde på et SV-mandat i Vestfold, men hun fikk rett. Da lo hun rått, som bare Inger kunne gjøre!

En hovedsak for SV i valgkampen i 1989 var å få dobbeltspor på Vestfoldbanen. Den gang var Inger Dag den eneste stortingspolitikeren i Vestfold som var opptatt av tog og ikke bare motorveg. Hun hadde bakgrunn i samferdselsstyret i Vestfold og visste hvordan toget ble nedprioritert til fordel for vei. Hadde SV fått flertall for sine forslag om dobbeltspor i Ingers tid på Stortinget, hadde vi hatt ferdig dobbeltspor i dag mellom Drammen og Skien.

Sist jeg møtte Inger var på en 1.mai-frokost. Helsa var ikke så bra, hun slet med kols etter mange års iherdig røyking. Hun stavret seg opp trappa til møtelokalet. – Men du har fortsatt høyhælte sko, sa jeg. Ja, de gir jeg ikke slipp på – en må holde stilen, sa Inger. Hun var en flott dame!

Vi vil minnes humøret til Inger, hjertevarmen og omsorgen hun viste andre mennesker og hennes brennende engasjement for natur, miljø og rettferdighet. Fred over Ingers minne.

Read Full Post »

SV har igjen laget et budsjettforslag med eiendomsskatt.  Det skaper debatt i Tønsbergs Blads kommentarfelt. Hva er det som er så dumt med eiendomsskatt? La oss se nærmere på argumentene for og imot denne skatten.

Eiendomsskatt_808x335-endelig

Eiendomsskatt er den mest utbredte skatteformen i verden – fordi den er forholdsvis enkel å skrive ut og kreve inn. De aller fleste land har eiendomsskatt, veldig ofte slik at eiendomsskatten skrives ut lokalt slik som i Norge. Det gjelder for eksempel USA og Canada. Eiendomsskatt er altså ikke et sosialist-påfunn.

Eiendomsskatt er den eldste skatteformen i Norge, innført i 1661. Da inntektsskatten kom på slutten av 1800-tallet ble eiendomsskatten avviklet i en kort periode før den kom tilbake som en skatt for byene i 1911. Begrunnelsen var at man i byene hadde offentlig infrastruktur som veier, vann og kloakk, gatelys som man måtte betale for. I 2007 ble lovet endret slik at alle kommuner kan skrive ut eiendomsskatt. Nå har ca 85 % av kommunene eiendomsskatt, med Vestfold-kommunene som et vesentlig unntak.

Det argumentet som brukes oftest mot eiendomsskatt i kommentarspaltene, er at sosialistene vil ta fra deg alt du eier, det er ikke grenser for deres grådighet. I stedet burde politikerne bli flinkere til å bruke pengene fornuftig, da vil vi ikke trenge eiendomsskatt. Dette er altså først og fremst et argument mot skattenivået, ikke egentlig mot eiendomsskatten.  Men mange er redde for at eiendomsskatt alltid vil komme på toppen av annen skatt, i stedet for å erstatte andre skatter eller avgifter. Dette argumentet brukes ofte av folk som har dyp mistillit til stat og kommune, og av folk som ikke trenger velferdstjenester fra det offentlige.

 Et argument som ofte brukes av høyresida i politikken er å sette eiendomsskatt opp mot effektivisering av kommunen. Altså at hvis man innfører eiendomsskatt vil man tjene så mye penger at man ikke vil bry seg om å bruke dem fornuftig. Å skrive ut eiendomsskatt er som å pisse i buksa for å holde varmen, det varer ikke så lenge. Det er en betimelig advarsel. På den annen side er det ingen ting som tyder på at de kommunene som ikke har eiendomsskatt i Norge, er noe mer effektive enn andre.

Eiendomsskatt betyr dobbel skattlegging. Dette argumentet brukes ofte av motstanderne av eiendomsskatt. Altså: Du arbeider og tjener penger som du betaler skatt på. Hvis du bruker de pengene du har igjen etter skatt til å kjøpe et hus, så betyr eiendomsskatten at du må betale skatt en gang til. Det høres ikke rimelig ut. Men: Når du kjøper et hus så får du rentefradrag på skatten. Samfunnet betaler altså en del av huset ditt. Samtidig har boliger steget kraftig i verdi. Eiendomsskatt betyr vel egentlig bare at man betaler tilbake noe av det staten har subsidiert boligeierne med gjennom rentefradraget?

Eiendomsskatt er urettferdig, er også en påstand fra høyresida. Det betyr at de mener at det ofte er folk med lave inntekter som eier store eiendommer. Det mener jeg er faktisk feil. Det er stor sammenheng mellom inntekt og eiendom. Det gjør faktisk at eiendomsskatt er en av de mest rettferdige måtene å skattlegge på, hvis man ønsker at de rikeste skal betale mest. Hvis høyresida var opptatt av rettferdighet burde de heller angripe avgifter som alle må betale uavhengig av inntekt.

Et eksempel som Høyre ofte bruker er en minstepensjonist med et stort hus som vedkommende har arvet. Det betyr i praksis en person som ikke har hatt lønnet arbeide. Da er sannsynligheten stor for at ektefellen har hatt desto større inntekter. Tallene viser da også at dagens minstepensjonister riktignok får en lav pensjon som de ikke må betale mye skatt av, men de er likevel rikere enn pensjonister som ikke er minste-pensjonister.  Eksemplet viser altså egentlig at eiendomsskatt er en rettferdig skatt om man vil skattlegge mest de som er rikest.

Det viktigste argumentet for eiendomsskatt er at det i praksis er det eneste verktøyet politikerne har, om de ønsker å bygge ut velferdskommunen, stoppe nedskjæringer og gjennomføre en rettferdig omfordeling.

Uten eiendomsskatten har ikke Tønsberg har AP mer penger å bruke på velferd enn Høyre. Fordi SV foreslår eiendomsskatt kan partiet innføre gratis skolefritidsordning, samtidig som de kan la være å kutte i mange av tjenestene til innbyggerne som de andre partiene vil måtte gjøre.

I Oslo har AP tatt i bruk eiendomsskatten sammen med SV, MDG og Rødt. Det har gitt kommunen inntekter til å bygge ut eldreomsorg og barnehager. Nå vil byrådet innføre gratis skolefritidsordning og billigere kollektivreiser. På samme måte som SVs forslag i Tønsberg, er det et stort bunnfradrag som betyr at de fleste slipper å betale. Eiendomsskatten pålegges bare de med de største eiendommene – dermed er det også et viktig tiltak for å redusere forskjellene. Det førte til at de rikeste gikk til sak mot Oslo kommune. De hevdet at eiendomsskatten var ulovlig fordi de var så få som måtte betale den. Heldigvis vant Oslo kommune. Det betyr at det store flertallet i Oslo tjener på eiendomsskatten i form av at de får bedre kommunale tjenester samtidig som de slipper å betale. Det er en slik politikk flertallet i Tønsberg bystyre ikke vil ha, siden de sier nei til eiendomsskatt.

Read Full Post »

nei til gigabruaDebatten om hvor en ny Nøtterøy-forbindelse skal gå, har til nå vært en diskusjon mellom godt voksne menn. De unge er ikke så opptatt av biler som de eldre. Men det er de som skal leve her i framtida. Dette spørsmålet handler ikke om amatør-ingeniør-løsninger for vei, men om at vi trenger å gjøre noe mot klimaendringene. At vi har valget mellom en hyggelig by med frisk luft og plass til mennesker, eller om det bare handler om å skape plass til bilen. Derfor må unge mennesker interessere seg for dette lokalvalget. Det er de politikerne som velges nå som skal avgjøre framtidas veiløsninger i Tønsberg og Færder.

Jeg skjønner at det kan synes uoversiktlig. Tønsberg FrP og Færder FrP sloss mot hverandre om hvem som skal betale for den planlagte giga-brua over Smørberg. Men begge er enige om at det er innbyggerne gjennom bompenger. Spørsmålet er om innbyggerne synes det er verdt å betale milliarder for en vei som gir økte klimautslipp, og i tillegg økte køer der de fleste vil kjøre – nemlig over Kanalbrua som vil gå fra dagens 4 felt til 2 felt for privatbiler.

Jeg skjønner at mange unge ikke er så interessert i hvor veien skal gå. Det viktigste spørsmålet er faktisk om vi skal bruke mange milliarder på å bygge ny vei. Trenger vi en ny dyr vei hvis skal bli redusert trafikk i framtida? Det er dette som ligger i regjeringas nullvekstmål for byene: Veksten i innbyggere skal tas ved at folk går, sykler eller tar buss i stredet for bil. Skal vi få plass til de som går, sykler og tar buss må vi faktisk ha færre biler i byen.

Men mens ungdommene brøler for klimaet, vil FrP endre nullvekstmålet for biltrafikk i byene og vrake regjeringas elbilpolitikk om at det bare skal være salg av nullutslippsbiler i 2025. De ønsker flere biler, de ønsker færre elbiler.  

Jeg skjønner at mange ungdommer tenker at dette er så vanskelig at de må stole på at lokalpolitikerne vet hva de gjør. Når både FrP, H, Ap, KrF og Venstre vil ha ny 4-felt tunnell under Teieskogen og bro over Smørberg, er det vel fordi de har sittet i så mange møter sammen og satt seg inn i sakene. Jeg tror de har sittet i for mange møter sammen. De har blitt for nærsynte. De kjemper for å realisere gårsdagens løsninger.

Derfor må unge som er opptatt av klima, nå stemme på et av de partiene som sier nei til Smørberg-forbindelsen! De har fortsatt flere partier å velge mellom: SV, MDG og Senterpartiet!

Read Full Post »

Grønnvasking av atomkraft

NGO møte 22 august_Litteraturhuset

Møte for sivilsamfunnsorganisasjoner  i regi av Norsk Nukleær Dekommisjonering 22. august. Representanter fra Naturvernforbundet, Nei til Atomvåpen, Natur og Ungdom, Bellona, Miljøforbundet. 

All troverdig forskning viser at kjernekraft ikke bare er den tryggeste, men også den mest klimavennlige måten å produsere energi på, skriver Jonny Hesthammer og Sunniva Rose. Etter min mening står kjernekraften i veien for utvikling av rein og fornybar energi. 

Hesthammer og Rose mener at prisen på kjernekraft er konkurransedyktig med fornybar energi. Da tar de ikke med kostnadene til lagring av avfallet. I Norge har vi nylig stengt våre to små atomreaktorer på Kjeller og i Halden. Nå starter arbeidet med varig lagring av avfallet. Ingen land har til nå klart å finne fram til en varig løsning på dette.  Norsk reaktorvirksomhet har vært svært beskjeden, og avfallet utgjør ingenting i forhold til de landene som har drevet med kraftproduksjon fra atomkraftverk. Likevel: Det er ikke uproblematisk å sikre 17 tonn brukt atombrensel og annet atomavfall fra industri, sykehus og fra forsvaret. I vår inviterte IFE (Institutt for Energiteknikk) og de nystartede selskapet Norsk nukleær dekommisjonering sivilsamfunnsorganisasjoner til omvisning på Kjeller. Daglig leder pål Mikkelsen i NND er innstilt på et langsiktig arbeid. – Vi er her helt sikkert om 150 år, sa Mikkelsen. Prisen på å lagre atomavfallet er ennå ukjent, men vil være på minst 20 milliarder.

Hesthammer og Rose mener at atomkraft tar færre liv enn andre energiformer. De viser til en stor ulykke da en demning ved et vannkraftverk brast i Kina i 1975. Det er flere dammer og vannkraftverk enn det er atomkraftverk. Men er det ikke naivt å tro at land som bygger usikre vannkraftverk vil bygge sikre atomkraftverk?  Potensialet for enorme ulykker med virkning over lang tid i form av stråling og kreft, er en stor risiko ved atomkraft. Denne risikoen blir større om atomkraft skulle bygges ytterligere ut.

Hesthammer og Roses siste argument er det store antallet mennesker som dør av luftforurensing som følge av fossil forbrenning. Men det er jo ikke fortsatt kull-forbrenning som er alternativet til å bygge ut atomkraften. Alternativet er å bygge ut vind, sol og vannkraft som er rimeligere enn atomkraft på lang sikt. Investeringene i å bygge nye atomkraftverk er så enorme at de ofte tar den kapitalen som kunne vært brukt til å utvikle fornybar energi.

Det store problemet med atomkraft i dag er at siden kostnaden er så høy, har de fleste land som bygger atomkraftverk gjerne en dobbel agenda – at de vil ha muligheten til å utvikle atomvåpen. Atomkrig er et dårlig alternativ til klimakrise.

 

 

Read Full Post »

nei til gigabruaFrP sier de er mot bomring, sjøl om de fullt ut støtter det bomfinansierte gigant-veiprosjektet over Smørberg. FrPs alternativ til bomring er å bare kreve bombetaling på Smørberg-broa og la alle andre kjøre gratis, sier ordførerkandidat Bent Moldvær. Det er et alternativ som ingen kan tro på. Da vil det koste mer å krysse broa enn å ta toget til Oslo. Det vil føre til at ingen vil bruke broa.  Den eneste måten det kan gjennomføres på er at det bomstasjonen kombineres med passkontroll og pålegg om at Færder-innbyggere kun kan forlate øya via Smørberg. Men det synes kanskje ikke Færder FrP er en like god ide?

SV har mange ganger pekt at gigantveiprosjektet med motorvei-tunnel og bro over til Smørberg, faktisk kommer til å føre til lengre køer for flertallet av de reisende. Det er fordi det vil være kortest reisevei for de fleste å fortsette å kjøre over Kanalbroa. Det er bare den forskjellen at hvis Smørberg-brua blir bygd er forutsetningen at to av de fire feltene over Kanalbroa gjøres til kollektivfelt.  Med Fremskrittspartiets forslag bruker vi milliarder på en unødvendig vei samtidig som køene blir enda lengre enn de er i dag, og enda lengre enn de ville vært med Veivesenets forslag om bomring.

Den viktigste grunnen likevel  til å si nei til gigantveiprosjektet er at Norge har forpliktet seg til utslippskutt etter Parisavtalen. Innen 11 år skal utslippene kuttes 45 %. Det blir en stor utfordring når vi vet at utslippene faktisk gikk opp fra 2017 til 2018, og at økningen kom fra transportsektoren. En ny gigantvei over Smørberg vil bidra til å øke utslippene ytterligere.

FrP antyder at de vil snu om prisen blir for høy. Det samme sier Aps ordførerkandidat. Problemet med disse utsagnene er at det gjør at det er FrP og AP som skal bestemme etter valget uten at velgerne får si sin mening. Hvis FrP og AP ikke vil si om de snur i veisaken før valget, bør de i det minste forplikte seg til å la velgerne få si sin mening gjennom en folkeavstemning når planene og prislappen er klar!

Read Full Post »

stopp galskapen Ambisiøst, men helt nødvendig for å nå Paris-forpliktelsene om en temperaturøkning på bare 1,5 grad. Dette var reaksjonen fra klimastiftelsen Cicero da byrådet i Oslo la fram sin klimaplan for noen dager siden. I 2030 skal det bare være utslippsfrie biler i Oslo, sier Byrådet. I tillegg skal biltrafikken reduseres med 30%. som er nødvendig for å gi plass til kollektivtrafikken, til syklende og gående.

Ingen utslipp fra biltrafikken i 2030? Da vil vi i Tønsberg bare være halvveis i bompengeinnkrevingen på tidenes største veiprosjekt som vil gjøre det motsatte av hva de vil i Oslo: ikke redusere utslippene, men sørge for å legge til rette for økt trafikkvekst og mer utslipp!

Kommunevalget om en måned vil avgjøre retningsvalget: Mer biltrafikk med køer, klimagassutslipp og dårligere luft, – eller en politikk som legger til rette for gående, syklende, de som reiser med buss, som vil gi plass til mennesker og ikke bare biler. Mens det rød-grønne byrådet i Oslo tar klimautfordringene på alvor, har AP i Tønsberg vært drivkraft for å bruke milliarder på ny Smørberg-bro sammen med FrP og H. Uttalelser fra Aps ordførerkandidat, Anne Rygh Pedersen, kan tyde på at partiet er i ferd med å skifte mening. Rygh Pedersen peker på at hvis broa blir for dyr, vil de snu. Jeg skulle ønske at hun hadde sagt at partiet snur på grunn av de stadig dystrere rapportene fra FNs klimapanel.  Men det viktigste er at partiet har begynt å tvile. Men så lenge det ikke kommer forpliktende uttalelser fra partiet, må ingen motstandere av gigant-vei-prosjektet stemme på AP bare på grunn av Rygh-Pedersens tvil. Et godt valg for de tre partiene som har sagt nei til motorvei-prosjektet fra Kolberg til Smørberg, er det eneste som kan presse partier som AP – og FrP – til å snu.

Hvis Tønsberg skulle være like ambisiøse som Oslo-byrådet og gjøre det som er nødvendig, nemlig å redusere biltrafikken med 20%, er det helt bortkastet å belaste stadig færre bilførere med 7 milliarder i bompenger til en vei vi ikke trenger!

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »