Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘vei’ Category

Hareide svikter kampen for å kutte utslipp fra samferdsel gjennom å si nei til dobbeltspor på Vestfoldbanen. Det blir ikke bedre av at statsekretær Anders Tyvand vil berge gigavei-planene i Tønsberg som vil føre til ytterligere biltrafikk.

Å droppe dobbeltsporet vil ikke bare gjøre det vanskeligere på sikt å få en utslippsfri samferdsel. Det er også et svik mot kommunene i Vestfold som gjennom mange tiår har brukt store ressurser på å planlegge for toget. Det er et svik mot det nye fylket Vestfold og Telemark som ikke får den effektive jernbanen gjennom fylket som vi ventet. At regjeringa mener at penger til Veipakke Tønsberg kan være et plaster på såret, viser hvor lite klimapolitiske vurderinger teller. Regjeringa burde heller gitt klar beskjed om å skrinlegge planene og gå for en parallell kanalbro som vil bli mye billigere, og som vil være tilstrekkelig om vi har mål om redusert trafikk.

Jeg har sans for at Hareide sier at Nasjonal Transportplan må gå fra å være en ønskeliste, til å bli en liste over prosjekter som regjeringen er klare til å gjennomføre. Det krever sterkere prioritering. Ikke minst må hensynet til klimapolitikken bety at mange veiprosjekter vrakes.

Heldigvis reagerer politikere fra hele det politiske spekteret i Vestfold og Telemark. Men det er ikke nok å stille krav på hjemmebane. Kravene må stilles til egne partier nasjonalt.

Til høsten er det stortingsvalg. Dobbeltsporet gjennom Vestfold kan forhåpentligvis bli en av de regionale hovedsakene.  En ny regjering kan bety ny mulighet for  dobbeltsporet.   Derfor blir de ulike partienes standpunkt når Naqsjonal Transportplan behandles, svært viktig. Vi i SV har allerede gjort jobben: På Stortinget og i budsjettbehandlingene vil SV sette av penger til intercity-utbggingen på Østlandet.

Read Full Post »

anette viken

Anette Viken fotografert av Tønsbergs Blad i forbindelse med at de skrev om saken

SVs førstekandidat i Tønsberg, Anette Viken og jeg har skrevet en kronikk der vi tar til orde for å få en utredning om bybane i Tønsberg.

Over Kanalbroa i Tønsberg er det en årsdøgntrafikk som er på høyde  med trafikken i  Bergen, da man vedtok å bygge Bybanen. Samtidig vet vi at Tønsberg vil vokse med nesten 1000 innbyggere i året. Det er et mål at størsteparten av denne veksten skal komme i sentrum og de sentrumsnære områdene. Samtidig har Stortinget vedtatt et klart mål om at økt trafikk som følge av vekst i byene, skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gange. I de nye planene for veiløsning i Tønsberg har Veivesenet ikke forutsatt økt veikapasitet. I stedet er det foreslått en ekspress-sykkeltrase fra Borgheim, Aula, Eik og Kilen i tillegg til bedre tilrettelegging for buss. SV vil at man også skal vurdere en Bybane.

Forslaget om å bygge Bybane i Bergen var lenge kontroversielt. Det ble foreslått flere ganger av SV på 60- og 70-tallet. I 1980-åra fikk prosjektet økt støtte som en løsning på de økte trafikkproblemene og forslag om enorme vei-investeringer – en situasjon helt parallelt med Tønsberg. I år 2000 fattet Bergen bystyre vedtak om bygging av banen under forutsetning av at det kom statlig finansiering. Den var på plass med rødgrønn regjering i 2005. Byggestart for første byggetrinn var i 2008 og 9,8 km  bane ble åpnet i 2010. Det er like langt som Borgheim – Eik. Prisen var 2,25 milliarder. I 2013 var byggetrinn 2 ferdig, til sammen 13,2 kilometer. Nå jobbes det med å forlenge banen helt til Flesland.

Fra Borgheim til Bakkenteigen er det 25 km. Da Høgskolen i Bergen fikk Bybane til sitt nye Campus på Kronstad kunne de redusere antallet parkeringsplasser fra 500 til 150. Mens det før aldri var ledige p-plasser, er det nå plasser nok.

Bybanen i Bergen kjører i egen trase med dobbeltspor. Makshastigheten er 70 km/t og gjennomsnittshastigheten er 29, 5 km/t. Overført til vårt område betyr det at det vil ta 14 minutter fra Borgheim til Tønsberg sentrum. Særlig i rushtida da mange reiser, vil dette være særdeles konkurransedyktig tid. Bybanen har avganger ca hvert 4 minutt. Det betyr at uten å måtte tenke på rutetider vil man ha en reisetid Borgheim-sentrum på under 20 minutter.

Samferdselsplanleggerne bruker et begrep de kaller for skinnefaktoren som et uttrykk for at folk foretrekker skinnegående transport framfor buss. Skinnefaktoren er selvsagt avhengig av standarden og komfort, men et eksempel som trekkes fram er den tyske byen Bielefeld der en bussrute ble oppgradert til bybane og der man opplevde en trafikkøkning på 58,5 %. Skinnegående transport har som oftest bedre komfort, i tillegg til bedre kapasitet i rushtida.

Problemet med Bybane er selvfølgelig at det krever atskillig mer investeringer enn å sette inn ekstra busser på eksisterende veinett. Sammenligner man Bybane med å lage egne buss-traseer er prisforskjellen vesentlig mindre. Skal kollektivtrafikken bli effektiv, nytter det ikke å ha busser som stanger i kø med bilene. Mens veiutbyggingsplanene i Tønsberg nærmest må full-finansieres med bompenger, har regjeringa garantert at Bybanene vil få dekket halvparten av investeringene fra Staten. Selv om dagens kollektivtrafikk i Tønsberg-distriktet er liten, er vi nødt til å tenke langt framover i å lage et tilbud som skal dekke opp for økt trafikk. Hvis Bybanen kan være et alternativ til veiutbygging, vil den kunne framstå som økonomisk bærekraftig. I Oslo jobber man med nye veitraseer der firefeltsveier skal gjøres om til traseer med to kjørefelt for bil, og egen trase for trikk og sykkel. Når vi likevel skal planlegge sykkel-ekspressveier bør vi også vurdere kombinasjonen med Bybane.

Nylig har FrP i Tønsberg gått bort fra støtte til å utrede også en østlig løsning for ny Nøtterøyforbindelse. Det kan skje at regjeringen også går inn for bare å utrede alternativene tunell eller bro over Byfjorden foran bysentrum. Samtidig har Tønsberg Bystyre enstemmig sagt nei til lang bro. Det betyr at vi kan komme i samme situasjon som på begynnelsen av 1990-tallet da Nøtterøy og Tønsberg kommuner var uenige om veiløsning gjennom Tønsberg. Den uenigheten sparte Veivesenet for mye penger siden det betydde at det ikke ble bygd noen vei. Som plaster på såret fikk vi Sykkelbyen Tønsberg-Nøtterøy med stor støtte til sykkelveiutbygging. Om det nå ikke blir enighet om ny Nøtterøyforbindelse, kan kanskje en Bybane bli en løsning? Uansett mener SV at det er på tide å ta et slikt alternativ alvorlig og innlemme det i de videre utredningene.

Read Full Post »

stensarmen

Spillet om bru kan stanse utviklingen, roper Tønsbergs Blad over hele første side. Avisa har snakket med utbyggere som er bekymra for at en utredning om en veiløsning med en ny bro fra Nøtterøy til Stensarmen, vil føre til at utviklingen på Stensarmen stopper opp. Bakgrunnen er at alle partiene i Tønsberg sier nei til å gå videre med å utrede en bro på tvers foran byen med landing på Korten. Da står vi igjen med bare et alternativ til utredning: Tunnel under Byfjorden. Utredningen skal foregå i flere år. De som trodde at vi nå skulle bli endelig enige om ny Nøtterøy-forbindelse, må smøre seg med tålmodighet. Det er imidlertid svært risikabelt å nøye seg med å utrede et alternativ. Hvis det viser seg å være tekniske, økonomiske eller andre store hindre ved en tunnel-løsning vil man være satt tilbake til start, om man ikke samtidig har vurdert andre løsninger. Derfor tok SV til orde for å utrede både tunnel og ny Kanalbro i øst, allerede da Bystyret behandlet saken i mars. Når Høyre, KrF og AP har snudd og sier nei til å utrede bro foran byen, ser det ut til at Kanalbroa likevel blir vedtatt å utrede slik at vi fortsatt har to alternativer.

Nylig ble det lansert en spennende byutviklingsplan for Stensarmen. Der er det tegnet inn en ringvei, samt en fortsettelse av Nedre Langgate som en bygate for den nye bydelen. Om man skulle samle seg om prinsippene i denne planen betyr det at hele området skal bebygges på nytt. Det skal blant annet etableres nye grøntområder der det i dag er handelsvirksomhet og asfalt. Det betyr at det passer svært godt samtidig å vurdere nye løsninger for en parallell Kanalbro og en eventuelt utvidet ringvei når man likevel skal se på bydelen på nytt. Derfor kommer vedtaket om å utrede ny Kanalbro helt i rette øyeblikk!

Træleborg velforenings leder er bekymret for at veifokuset flyttes fra sentrum og Nordbyen til Træleborg. Det er lett å skjønne at man er engstelig for mer trafikk og støy. Samtidig kan det bety noen muligheter når vi skal se på Ringveien på nytt. Kan dagens Ringvei erstattes med en vei i miljøtunnell som fjerner biltrafikken og støyen? Det vil gi også kunne muligheter til boligtomter på lokket over Ringveien, eller at det blir mulighet til å krysse for fotgjengere fra Træleborg og rett inn i friområder i fuglereservatet. Det vil bidra til at Træleborg blir enda mer attraktivt som bo-område!

Samtidig er det viktig å minne hverandre om formålet med utredningen. Det er at Nøtterøy skal få en trygg fastlandsforbindelse om det skulle bli problemer med dagens Kanalbro. Den samlede trafikken skal ikke økes, men det er et mål å få gjennomgangstrafikken ut av byen, dvs vekk fra Nedre Langgate og Stoltenbergsgate. En ny Kanalbru er mye billigere enn alle andre alternativer, men det kommer utgifter til tiltak både på Nøtterøy-sida og evt på Stensarmen, Træleborg og på Kilen. Der er Veivesenet bekymret for at rundkjøringene ikke er dimensjonert til å ta gjennomgangstrafikken som skal videre til Frodeåstunnellen og ut på E-18. Muligens må det bygges planfrie kryss der Nøtterøy-trafikken som skal rett til E-18 kjører over rundkjøringene for trafikken inn til byen. Når det gjelder transport inn til byen skal det legges til rette for at flere tar buss, sykkel eller går – samtidig som vi skal ha et bosettingsmønster som gjør at flere bor slik at det blir mindre behov for bil. Allerede i dag er det slik at 40% av husstandene i bysentrum ikke har bil, mens vi ikke skal langt ut fra sentrum før biltallet pr husstand overstiger 1.

Read Full Post »

Back Camera

Høyre og KrF sier nei til bro over Byfjorden, var oppslaget i Tønsbergs Blad 3.  desember. De to partiene fikk følge av Aps Per Martin Åmot. Dette var  positive nyheter for oss som har kjempet mot en bro tvers over byfjorden siden den første gang ble lansert i 1989.

De tre partiene har vært utsatt for et sterkt press de siste dagene. Tønsbergs Blad har hatt mange avisoppslag om de dramatiske konsekvensene for byen  om vi får en bilveg på tvers over fjorden foran deler av bysentrum og ikke minst det kulturhistorisk viktige Nordbyen med  fuglereservatet Ilene som nærmeste nabo.

Sjøl om snuoperasjonen er positiv, kommer den seint. Saken ble egentlig behandlet i Bystyret 19 mars i år.  Da vedtok KrF, H og AP at man nettopp ønsket en videre utredninga av en kryssing fra Kaldnes og nordover. I praksis betød det en støtte til Veivesenet som klart hadde prioritert en bro, men som også ville utrede en senketunnel.

Fra SVs side pekte vi på at en bro mot Nordbyen var svært konfliktfylt i forhold til kulturlandskapet på Jarlsberg, i forhold til byen og Slottsfjellets historiske  profil. Vi kjempet derfor iherdig for at også alternativet med en ny kanalbro ved siden av den eksisterende, skulle utredes. Det kunne være et mulig  kompromiss, men det fikk vi ikke gjennomslag for. Dermed endte det med at både SV, FrP og Sp stemte mot innstillinga.

Politikkens forbannelse er at det ofte er for seint når man tar til fornuften. Men det er det ennå ikke for seint i denne saken. Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (FrP) og resten av regjeringa har ennå ikke bestemt seg for hvilke alternativer som skal utredes videre. Men etter SVs mening står ikke snuoperasjonen fra AP, KrF og H til troende før bystyret har endret mars-vedtaket sitt. I løpet av onsdagen kom det ulike signaler på hvorvidt vi ville få en ny bystyrebehandling. Vi må gi samferdselsminister Ketil Solvik Olsen ordentlig beskjed om hva vi mener. De siste dagenes medieoppslag tyder ikke på at FrP-statsrådene leser avisene, jamfør justisminister Anders Anunsen
> som først brente Tønsbergs Blad og nå beklager at han ikke har fått med seg det siste halve årets avisskriverier om utsendinger av lengeværende asylbarn som jo ikke skulle vært sendt ut likevel.

Men nå er det klart at det vil bli ny behandling. Etter bystyremøtet onsdag denne uka hadde gruppelederne et felles møte der vi ble enige om at saken om konseptvalgutredning som vi behandlet i mars, skal komme opp på nytt i årets siste møte om 14 dager. Da vil det bli fremmet et felles forslag fra alle gruppelederne om at en videre utredning av bro over Byfjorden er uaktuelt og må droppes. I tillegg vil det bli foreslått at det også skal utredes et  alternativ med en ny kanalbro, slik SV foreslo i mars.

Det er gledelige nyheter for alle bru-motstandere. Samtidig er det all grunn til å peke på at kampen ikke er over. Veivesenets utredere mener fortsatt at en bro vil være det beste, men det er grunn til å tro at regjeringa ikke ønsker å  presse fram et alternativ som et samlet bystyre nå vil si er uaktuelt. Fylkesmannen har også uttalt seg til støtte for at også Kanalbro-alternativet  bør utredes.

Hvordan vil nabokommunen Nøtterøy reagerer på at Tønsberg nå endrer det  som var en framforhandlet politisk enighet mellom KrF, H og AP i Tønsberg,  Nøtterøy og Stokke? Mange på Nøtterøy føler jo at veidiskusjonene ofte  handler om Tønsberg, mens Nøtterøy-folk må betale. På den annen side er det slik at når hvis alternativet som mange Nøtterøy-folk ønsker – en  Vestfjordforbindelse, noen gang skal bli realisert, så må man velge kanalbro-løsningen i Tønsberg som er mange ganger billigere enn en Korten-kryssing. Og inntil Nøtterøy og Tønsberg er blitt en kommune, så er det  Tønsberg-politikere som faktisk må bestemme over veiprosjekter i Tønsberg kommune.
 

Read Full Post »

broutredning1989

Her om dagen fant jeg et hefte på 14 sider som jeg skreiv for Tønsberg og Nøtterøy SV i 1989. Tema var «ny broforbindelse til Nøtterøy». Interessant å se hva som var likt og hva som var forskjellig og hva som er likt med dagens diskusjon. Rapporten er sirlig skrevet på skrivemaskin, men jeg husker at jeg hadde maskin med rettetast.

Overordnet målsetting – biltrafikken i Tønsberg.

I første kapittel vises det til at «det økologiske miljøet på kloden ikke vil tåle fortsatt ubegrenset økning i bilbruken». Det er lettere å redusere bilbruken i tett befolkede områder, står det, samtidig som det pekes på at «biltrafikken gir bidrag til forurensing av sot, NO2, støvfall og lukt. Grenserverdiene for kullos overskrides 10-14 meter fra gatemidte.« «Hele Tønsberg bykjerne, Eik, Teie og deler av Slagen er skravert grått for sotnedfall på et kart i Arbeidshefte 1. Miljøstatus fra kommuneplanutvalget i Tønsberg.»

 

Trafikken i Tønsberg-området.

Andre kapittel inneholder en detaljert oversikt over trafikken i ulike deler av by-området. Det står bl.a. at «hvis vi tenker oss en ring rundt Tønsberg over Kanalbrua og langs den gamle kommunegrensa mot Sem og betrakter trafikken som passerer denne ringen pr. døgn får vi følgende konklusjon:

  • 68 % (45.700 kjøretøy pr. døgn) går til/fra Tønsberg
  • 32 % (21.000 kjøretøy pr. døgn) går gjennom Tønsberg.

Rapporten inneholder også en detaljert oversikt over solgte billetter fra Øybuss, solgte enkeltbilletter og klippekort fra de enkelte områdene på Tjøme/Hvasser/Nøtterøy, til sammen 959.729 reiser i året. Konklusjonen er at kollektivtrafikkandelen er liten, ca 10%. I 2013 er antallet reiser økt, men kollektivtrafikkandelen er omtrent halvert. Konklusjonen er at det må en enorm kraftig økning i kollektivtrafikken for at det skal gi vesentlig redusert biltrafikk.

Ulike alternativer for å løse trafikkproblemene, ringvei øst eller bru over Byfjorden?

Ikke så mye er nytt under solen når det gjelder forslag til ny veiløsning. Vegkontoret foreslår en vestlig forbindelse til Nøtterøy. Her står det» Vegkontoret har sett nærmere på et alternativ med lang tunnell fra Korten, kort tunnel eller bro fra utgangen av nåværende tunnel gjennom Slottsfjellet – og endelig: lang bro fra Korten. Vegkontoret mener at begge alternativene med kort bro eller tunnel er vanskelige å gjennomføre. Alternativet med lang tunnel blir for dyrt. Man anbefaler derfor lang bro.

Alternativet lang bro skader miljøet i form av at byens utseende vil endres ved å få en lang bro med mye trafikk foran byens «fasade» mot sjøen. Alternativet er bygget på dagens prognoser om fortsatt bilvekst, og vil ikke bidra til å redusere biltrafikken eller forurensningene. Når det gjelder trafikkutviklingen vil løsningen bare hjelpe for en kort tid, da den utvidete kapasiteten vil bli brukt opp av økningen i biltrafikk. Skulle vi velge dette alternativet uten tiltak for å begrense trafikken, kan vi allerede begynne å planlegge en tredje og fjerde Nøtterøy-forbindelse» skrev jeg i 1989.

Tønsberg Høyre og Handelsstandens alternativ

Alternativet med en ringvei øst slik at gjennomgangstrafikken fra Nøtterøy kan kjøre øst for byen til Kjelle, var den gangen et alternativ som både Handelsstanden og Tønsberg Høyre støttet. Jeg skriver i heftet: «Hvis dette alternativet skal fungere, betinger det ytterst sterke restriksjoner på bruk av sentrumsgatene. En forutsetning vil bl.a. være i følge Vestfold Vegkontor å stenge Stoltenbergsgate og Nedre Langgate for gjennomkjøring. Omvegen ved å ta Ringveien vil være så stor at valgfriheten må tas bort hvis vi skal klare å presse bilistene til å ta Ringveien. Høyre må avklare hvor langt man tenker å gå i retning av å stenge sentrum for muligheter for gjennomgangstrafikk. Hvis viljen til dette ikke er til stede, vil alternativet med østlig Nøtterøy-forbindelse innebære at byen fortsatt skal lide under miljøplagene pga bilen og at fremkommeligheten i Tønsberg sentrum bare vil bli verre.» Ja, slik er situasjonen i dag også, bare at nå vil Høyre ha den lange brua over Byfjorden.

SVs alternativ: kollektivtrafikk, restriksjoner og ringvei øst

SV lanserer et eget alternativ. «Før vi diskuterer nødvendige vegløsninger, kan vi spørre: Hvor mye kan vi redusere biltrafikken i Tønsberg?» Her peker jeg på å gjøre sentrum og Sørbyen bilfri, gjøre slik at bilene beveger seg på fotgjengernes premisser, parkering utafor de gamle bygrensene. Slik kan trafikken reduseres med 19.000 biler uten at næringstrafikken hindres. Jeg peker på behovet for å redusere antallet parkeringsplasser i bysentrum, bygge ut et effektiv kollektivnett særlig for arbeidsreisende og ikke minst ved å styre næringsutviklinga slik at vi ikke får etablering av spesialiserte funksjoner utenfor bysentrum. Kort oppsummert var SVs alternativ den gangen :

«- å stoppe deler av trafikken inn til bysentrum utenfor de problematiske trafikk-knutepunktene.

  • Å gjøre større eller mindre deler av Tønsberg bykjerne bilfritt.
  • Å styrke kollektivtrafikken for å redusere privatbilisme inn til byen.
  • Å legge til rette for en næringsutvikling som ikke er basert på bruk av privatbil.»

Samtidig pekes det på at byen kan stenges for gjennomgangskjøring og at gjennomgangstrafikken tvinges ut på en ny ringvei nord og øst for byen». Det er en konklusjon som står seg også i dag?

 

Read Full Post »

Back CameraH og AP har med støtte fra KrF og V sagt nei til videre utredning av ny Kanalbru som et alternativ til tunnel eller bru på tvers av Byfjorden. Nå tar fylkesmannen til orde for at Kanalbrua likevel kan utredes. Det må rPs samferdselsminister velge å legge vekt på når han skal avgjøre saken.

I forbindelse med Veipakke Tønsberg ble flere alternativer fullstendig konsekvenstredet. Et av alternativene var også den gang en bybro som ble avvist av hensyn til kulturminner og kulturlandskapet i Norges eldste by. Også hensynet til fuglereservatet talte mot bro. Veivesenet ble stående igjen med et gjennomførbart prosjekt, nemlig tunnel fra Kaldnes til Korten.  I dag vurderes det som langt mindre realistisk >fordi en slik undersjøisk senketunnel vil koste mer enn 200 millioner i  årlig vedlikehold.

Siden Veipakke Tønsberg ble avvist i folkeavstemningen har norsk samferdselspolitikk og Veivesenets tenking endret seg, slik at det ikke lenger er mulig å foreslå en veiløsning så dårlig på kollektivløsninger og med så stor vekst i biltrafikken som Veipakka i 2005. Men det er likevel ingen tvil om at mange politikere i de store partiene har våte drømmer om store veiprosjekter som skal bringe bilistene hurtig fram.

De to Høyre-ordførerne Berg og Jonstang var svært fornøyd med det store flertallet bak vedtaket om bare å utrede Byfjord-kryssing. Men det er verdt å huske på at den politiske bredden faktisk var enda større ved forrige korsvei. Da var det bare FrP og SV som var mot, denne gangen er også SP med på laget. At  vi alle er relativt små partier nå, kan endre seg slik detgjorde sist da FrP og SV sammen fikk flertall i Tønsberg bystyre – nettopp som følge av folkelig motstand mot Veipakka. Den gangen kom flertallet for seint til at vi fikk stoppa hele Veipakka. Derfor er det viktig at velgerne – motstanderne av en bro foran brygga, Nordbyen og Slottsfjellet, kjenner sin besøkelsestid.

Utredningen vil nå pågå i noen år, og det vil komme et kommunevalg allerede i 2015. Da er det viktig at motstander-partiene mot en slik  bybro igjen blir store. At vi har ulik motivasjon for å være mot bybrua, er ikke så viktig.  FrPs viktigste motivasjon er å finne en billig løsning som ikke stenger døra for en Vestfjord-forbindelse en gang i framtida. For SV er det viktige å lage en veiløsning som ikke øker biltrafikken samtidig som den ikke ødelegger Tønsberg som historisk by.

Det store problemet med å utrede en løsning – Byfjordbru – er at sannsynligheten er stor for at det igjen vil vise seg at en bru kommer i store konflikter med kulturminner, kulturlandskap og miljø. Hvis man har lagt alle eggene i en kurv, vil politikerne enten måtte gå tilbake til start, eller likevel prøve å presse gjennom en byfjordbru!

En ny Kanalbru  vil fortsatt gjøre det mulig å stenge byen for gjennomgangstrafikk ved å lede den ut på Ringvei Øst og gjennom Frodeåstunnelen.  Kostnadene vil selvfølgelig være mye mindre. At Fylkesmannen allerede før en konsekvensutredning har startet, signaliserer at Ringvei Øst kan utvides uten å forringe fuglereservatet på Kilen, er enda et argument for at Ketil Solvik Olsen også bør åpne for å utrede en ekstra Kanalbro. Vi risikerer ikke mer enn at Byfjordbrua må bryne seg mot et alternativ.

Read Full Post »

Utred ny Kanalbru!

1222386630

En utredning om ny veiløsning i Tønsberg må også omfatte det såkalte Kollektiv/sykkelalternativet med ny Kanalbru parallelt med den gamle og forbindelse via Ringvei øst til Kilen. Dette foreslo SV på vegne av SV, Sp og FrP da bystyret i Tønsberg behandlet høringsuttalelse for Konseptvalgutredning onsdag. Samme kveld foreslo Felleslista SV/Rødt på Nøtterøy det samme i formannskapsmøte der.

En bro fra Kaldnes til Korten vil være svært konfliktfylt i forhold til fuglereservatet på Kilen og i forhold til Tønsbergs kulturlandskap. Det er vanskelig å tenke seg en bro med bråkete trafikk som krysser fjorden og ødelegger inntrykket av Nordbyen og Slottsfjellet.

En løsning med ny Kanalbro vil være vesentlig billigere enn en Byfjord-krysning. Den vil kunne gjennomføres vesentlig mye raskere og vil sammen med en sterk satsing på utbygging av kollektivtrafikk og ekspress-sykkelveier, være et godt alternativ. Gjennomgangstrafikken fra Nøtterøy kan sluses ut via Ringvei Øst, til Kilen og deretter via Frodeåstunnelen til Kjelle.

En helhetlig veiløsning skal etter SVs mening bygge på at biltrafikken ikke skal øke. Derfor er det ikke nødvendig å bygge større veikapasitet, men kun  å bygge ut for at kollektivtrafikken skal komme raskt fram sammen med syklende og gående.

Vi oppfordret H, AP og KrF til å slutte seg til dette tilleggsforslaget slik at man ikke bandt seg til en Korten-krysning, men også tok med ny Kanalbru videre. Det lyktes ikke og det beklager vi sterkt. De bør tenke seg om på nytt. Når saken seinere kommer til Fylkestinget vil SV igjen foreslå å gå videre med en utredning av ny kanalbro. Er det håp om at AP, H, KrF og V

Read Full Post »

broen-copy-topaz-adjust-smooth-800px

Det er store konflikter knytta til bro eller tunnel fra Kaldnes til Korten, derfor må også alternativet med å bygge ny Kanalbro ved siden av dagens utredes videre. Det mener SV i Tønsberg. Når KVU-en blir behandlet i Bystyret på onsdag vil partiet fremme forslag om dette.

En tunnel under byfjorden vil ikke kunne brukes av gående og syklende. Veivesenet hevder at en ny bro med to felt kan bli like attraktiv som dagens gangbro. Det ligger likevel an til konflikter i forhold til fuglereservatet, bebyggelse og kulturlandskapet. Det er derfor tvingende nødvendig at Veivesenet også planlegger videre en ny kanalbro, bruk av ringvei Øst og Frodeåstunnelen. Det er da snakk om en ny bro for kollektivtrafikk.

SV har vært enig med KrF, H og AP om å avvise Vestfjordforbindelsen som ikke vil avlaste Tønsberg sentrum for trafikk, men tvert imot bidra til økt biltrafikk. SV mener at en Smørberg-løsning er en Vestfjord-light-løsning med de samme negative konsekvensene. SV er livredde for at Høyre vil bruke KVU’en til å gjennomføre en veipakke som den befolkningen tidligere har sagt nei til, dvs en veipakke med lite kollektivtrafikk og med økt trafikk som resultat. Dessverre har SV ikke fått de andre partiene med på noen av sine forslag om bilrestriksjoner, kollektivtrafikk, sykkel og gange. Derfor vil SV fremme en egen pakke med forslag i Bystyret.

Read Full Post »

En underlig debatt har oppstått: Trenger vi en ny folkeavstemning for å kunne vedta en ny samferdselsløsning i Tønsberg? Bakgrunnen er at Statens Veivesenet er i gang med en såkalt Konseptvalgutredning for å se på en»robust og miljøvennlig» veiløsning i distriktet.

Om vi vil trenge en ny folkeavstemning vil selvfølgelig være avhengig av hva som foreslås som veiløsning. Det vet vi ikke ennå. Men det er tydelig at enkelte – blant annet ordfører Jonstang på Nøtterøy – tenker at dette er muligheten til å få gjennomført de veiplanene som ble vraket i folkeavstemninga om Veipakke Tønsberg. Dette må ikke kompliseres gjennom en folkeavstemning, tenker Jonstang. Han og mange andre forbereder nå grunnen for å få vedtatt en veipakke til flere milliarder, betalt av bompenger. Han har konkludert før utredningen er ferdig.

Vegvesenets hodepine er at de skal lage et forslag som innebær en robust veiløsning mellom Nøtterøy og Tønsberg. Det betyr en veiløsning som ikke innebærer at Nøtterøy kan avskjæres fra fastlandet ved at Kanalbrua ikke lar seg lukke, eller på annen måte settes ut av spill. Samtidig understreker Klimaforliket fra i vår, der alle partier uten FrP var med, at transportøking som følge av økt folketall i byene, skal tas med kollektivtrafikk og gange framfor økt biltrafikk. Det er altså ikke behov for å planlegge for mer biltrafikk, samtidig som Veivesenet vet at nye veier alltid fører til mer biltrafikk.

Vi er derfor mange som venter i spenning på Veivesenets konklusjoner. Samtidig vet vi at det er mange bilkåte politikere som allerede har bestemt seg og vil ha et stort nytt veiprosjekt, sjøl om det fører til økt biltrafikk og store utgifter for bilistene.

En av de gamle Veipakke-tilhengerne er tidligere raffinerisjef Sverre Brydøy. Han synes det er udemokratisk at folk som ikke har bil skal være med å bestemme samferdselspolitikken i distriktet. Det betyr at han forutsetterat dette handler om veibygging og ikke om kollektivtrafikk. Brydøy skriver i TB at «Resultatet av en eventuell meningsmåling blant bilister som daglig står i kø for å komme over Kanalbrua er temmelig opplagt, og det er tross alt de som må betale regningen.» Brydøy har rett i at veiutbygging stort sett handler om å gjøre det enklere for de som står i rush-køen om morgen og ettermiddag. Men tenker han at det bare er rushtidsbilistene som skal betale? Det vil i så fall bety enorme bompenger. Virkeligheten blir vel at en ny vei stort sett skal betales av det store flertallet som ikke har spesiell stor fordel av veien, nemlig alle de som kjører utenom rushtida når det ikke er noen kø, heller ikke i dag.

Behovet for folkeavstemning vil avhenge av av graden av enighet om ny samferdselsløsning. Hvis KVU-utredningen konkluderer med enkle tiltak for å bedre framkommeligheten på veien, muligens kombinert med en ny kanal- kryssing og satsing på kollektivtrafikk, vil det etter min mening være en oppfølging av forrige folkeavstemning. Men hvis politikerne ender med å anbefale en samferdselsløsning som ligner på Veipakke Tønsberg, vil det ikke være mulig å oppnå bred enighet. Da vil det være nødvendig med en ny folkeavstemning.

20121110-110808.jpg

Read Full Post »