Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘vestfold’ Category

nøtterøykorridorDet blir staten som skal regulere ny jernbane gjennom Tønsberg. Lokalpolitikerne blir sittende som tilskuere. Det skyldes den sterke motstanden mot å utrede den såkalte Nøtterøy-korridoren hos det politiske flertallet i Tønsberg og Færder. Bane Nor har foreslått en trase som de mener best imøtekommer sentrale vedtak om jernbanestasjon i bysentrum. Departementet må lydig følge opp Stortingets retningslinje og anbefaler derfor at også Nøtterøy-alternativet blir utredet. Det er åpenbart at det politiske flertallet i Tønsberg og Færder legger mindre vekt på en rask jernbane fra bysentrum til bysentrum, enn Stortinget og regjeringa gjør. Men hvorfor ofre all innflytelse på motstand mot utredning av en trase som de burde vite uansett ville bli utredet?

Det kom overraskende for alle da Bane-Nor for to år siden la fram sine alternativer for ny jernbane gjennom Tønsberg. I mange år hadde vi regnet med en løsning med jernbanen i tunnel under Byfjorden og Nøtterøy. Nå var dette alternativet skrinlagt. I stedet lanserte Bane-Nor alternativet med jernbane gjennom byen, over Kanalen og i tunnel under Nøtterøy. Dette kom som et sjokk på mange. Bedre ble det ikke av at man foreslo å skrinlegge dagens trase med jernbane over Jarlsberg-jordene. Dette førte til noen umiddelbare reaksjoner mot Nøtterøy-alternativet som var mer preget av sjokk enn av gjennomstenking.

Seinere har Jarlsberg-alternativet tatt inn i planprogrammet igjen. I to varianter: Med dagens jernbanesløyfe, eller med en stasjon på Korten.

I tillegg kommer den såkalte Vear-korridoren som har fått alle som er glade i Slottsfjellet til å steile. Vearkorridoren betyr en sving innom Slottsfjellet før sporet fortsetter på bro over hele Byfjorden. Her er det konflikter med de som vil ta vare på Slottsfjellet, og med miljømyndighetene med tanke på bro langs fuglereservatet. Men det er OK for Tønsbergs politikere.

Nøtterøykorridoren innebærer å følge det nedlagte jernbanesporet til Kanalen, krysse Kanalen i bro og forsvinne inn i tunnel omtrent ved grensa til Nøtterøy. Tunnelen ender øverst i Teieskogen der toget skal gå på bro over Vestfjorden.  

Vi vet ikke nok om de foreslåtte alternativene. Det er nettopp derfor de skal utredes videre. Det kommer til å bli nødvendig å rive noen hus. Det er ingen grunn til å tro at Nøtterøy-alternativet vil medføre riving av flere hus enn Vear- eller Jarlsberg-alternativet. Den åpenbare ulempen med Nøtterøy-alternativet er at den vil krysse Kanalen på en fast bro som er for lav til at seilbåter kan passere under. Det kunne vært løst med en tunnel, men hvis det skulle utredes måtte politikerne si ja til å utrede alle sider ved Nøtterøyalternativet. Det ville de ikke.

Det betyr at båthavna for seilbåter må flyttes til Stensarmen. Der er det for øvrig planlagt en stor marina. Det er laget store og spennende planer for å gjøre Stensarmen om til en del av bysentrum. Det betyr at det meste av bygninger på Stensarmen vil bli revet. Men t hensynet til nettopp utbyggerne på Stensarmen er en viktig del av politikernes motstand mot Nøtterøyalternativet. Området vil bli båndlagt til jernbanetrase, og det vil kunne bety forsinkelser i utviklinga av nye bygg på Stensarmen, og svekke grunneiernes fortjeneste. 

Bladet Jernbaneforum hadde nylig en reportasje fra Lillestrøm, der det var stor lokal motstand når Gardermo-banen ble planlagt rett gjennom byen. I dag er aksjonistene fornøyd. Husene langs jernbanen har fått støyisolerende vinduer. De nye togene bråker mindre. Det er mindre støy enn før. Og Lillestrøm er blitt attraktiv på grunn av jernbanen. Når det nye universitetet OsloMet planlegger å flytte sin avdeling fra Kjeller til Lillestrøm, er det en hovedgrunn: En by med jernbanestasjon i sentrum. I Moss skal Bane-Nor bygge ny trase gjennom byen og stasjon i sentrum. Det har ført til det største byutviklingsprosjektet i Moss noen gang, med bygging av flere tusen nye boliger. Jernbane i bysentrum kan også bli et ligende byutviklingsprosjekt i Tønsberg!

Read Full Post »

 

Av Arne Nævra, stortingsrepresentant for SV i Buskerud, og Lars Egeland, miljøpolitisk leder i Vestfold SVnævra egeland

 

Det er ingen nyhet at kysttorsken i Oslofjorden er truet. Havforskningsinstituttet har advart i mange år. Også yrkesfiskere og fritidsfiskere har sett utviklingen: Å få torsk på kroken innenfor lovlig fangststørrelse er blitt en sjeldenhet. Likevel er det ikke blitt gjennomført vesentlige vernetiltak. I valgkampen gikk SV ut og krevde at noe ble gjort.  18. mars fremmet vi et representantforslag på Stortinget der vi ber regjeringa raskt sette i gang tiltak som bl.a. innebærer et forbud mot faste eller stående redskap nord for fjordlinja Larkollen-Slagentangen.

SV i alle fylkene rundt Oslofjorden står sammen om dette forslaget:  Forslagsstillere er  Arne Nævra fra Buskerud, Nicholas Wilkinson fra Akershus, Kari Elisabeth Kaski fra Oslo, Freddy Andre Øvstegård fra Østfold  samt havforkjemper Torgeir Knag Fylkesnes og SVs miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

Under fjorårets havfiske NM utenfor Holmestrand hvor 120 av landets beste fiskere var samlet i to dager, var den tørste torsken på 1,2 kg. Vi står i fare for at hele torskestammen bryter sammen og blir borte fra fjorden for alltid. Dødeligheten på kysttorsken er hele 67 %, det er altså bare hver tredje torsk som blir mer enn et år gammel.

Miljøforholdene i Oslofjorden har endret seg. Vannet er blitt varmere, vi har fått nye arter som kommer inn sørfra. Noen skylder på selene som spiser mye fisk. Det er også mulig at tilføring av nitrogen fra kloakkutslipp, kan bidra til at torsken har problemer. Men det er ingen tvil om at hovedårsaken er overfiske. Skal det være mulig å drive fortsatt fritidsfiske og næringsfiske i Oslofjorden i framtida, må vi bygge opp torskestammen igjen. Det klarer vi ikke uten begrensninger på fisket.

 

Det nytter!

Hummeren har vært truet og det er derfor etablert egne bevaringsområder for hummer. I disse områdene har det også blitt mere større torsk. Mengden fisk i gytemoden alder også har økt år for år.

Forbud mot faste redskaper (garn, ruser, teiner) utenfor forskningsstasjonen Flødevigen, i forbindelse med opprettelse av et bevaringsområde for hummer i 2006, førte også til en lokal restaureringseffekt med bestandsøkning for torsk og økning i gjennomsnittsstørrelse.

Dette vil SV gjøre

I forslaget peker vi på tiltak foreslått av Havforskningsinstituttet:

–              Kartlagte gyteområder må fredes mot alt fiske.

–              Forbud mot faste eller stående redskap i fjorden nord for en linje Larkollen-Holmestrand. Her skal det bare være tillatt å fiske med stang eller snøre, og fanget torsk skal slippes ut igjen.

–              All bunntråling forbys.

 

Den store tragedien for kysttorsken er at i stedet for å innføre tiltak, har det bare kommet stadig flere utredninger – selv om vi vet nok til å handle. Men det er viktig å følge med om tiltakene virker – og om de er tilstrekkelige. Derfor ber SV om at tiltakene evalueres etter 5 år, og at resultatet igjen forelegges Stortinget.

 

 

Read Full Post »

 

per_arne_olsen_

Det er et miljøtiltak om fylkesmann Per Arne Olsen slipper å pendle, for han kommer sikkert til å bruke bil

«Spiller vi våre kort dårlig, kan vi miste flere hundre offentlige arbeidsplasser. Arbeidsplasser som er viktige for hele Vestfold» sier Bent Moldvær som er varaordfører for FrP i Tønsberg. Han er redd for at fylkesmannen flyttes til Telemark. Den tryggeste måten å hindre det på er å sørge for at det blir flertall av AP, SP og SV på Stortinget til høsten. SV vil kjempe for å nullstille hele regionreformen.

Men får FrP, H, KrF og V det som de vil blir Vestfold slått sammen med Telemark. Det vil hverken Vestfold eller Telemark. Men regjeringa har bestemt at antallet regioner i Norge skal reduseres fra 19 til 10. Hvorfor, det vil si hva slags oppgaver de nye regionene skal ha, er helt uavklart. Avtalen om hvordan Norgeskartet skal se ut i framtida er framforhandlet en sen kveldstime mellom regjeringa og støttepartiene. Stortingsrepresentantene Morten Stordalen (frP), Kårstein Eidem Løvaas (H) og Anders Tyvand (KrF) innrømmer at ingen har lyttet til hverken dem eller Vestfold-politikerne. Nå står kampen om hvor fylkesmannsembetet.

Regjeringas regionreform er blitt et kaos. Få av regionene blir slik fylkespolitikerne har ønsket dem. Skulle man kjøre over lokaldemokratiet burde man i hvertfall hatt noen kriterier på hvordan de nye regionene skal bli. Det har man tydeligvis heller ikke hatt. De varierer i størrelse og utstrekning, noe som gjør det vanskelig å gjennomføre en desentralisering av makt fra Stortinget.

I dag har Høyre dessuten gått fra valgløftet sitt om å avvikle helseregionene. Yngre Legers Forening er blant dem som sammen med SV har argumentert for at drift av sykehusene ville være en naturlig oppgave for de nye regionene. Men Høyre og AP ønsker ikke folkevalgt styring med helsepolitikken. De ønsker ikke at politikerne skal kunne stilles til ansvar for det som 4 direktører i helseregionene i dag avtaler på lukkede direktørmøter.

Forhåpentligvis får vi et valgresultat som gjør at vi kan nullstille denne meningsløse regionreformen. Så kan vi begynne en diskusjon om hvilke oppgaver som kan desentraliseres til regionene og hvilke oppgaver som kan tas fra halvprivatiserte løsninger som helseforetakene, og legges til folkevalgt regionstyring. Når det er klart kan vi diskutere hva som da vil være naturlige regioner.

Read Full Post »

lars på togetRegjeringa dropper planen om å ferdigstille dobbeltsporet på Vestfoldbanen innen 2030, slik nåværende Transportplan legger opp til. Når jeg påpeker at regjeringa har råd til en tredje rullebane på Gardermoen, men ikke dobbeltspor på jernbanen, synes Høyres Kårstein Eidem Løvaas at jeg er enspora.

 

I 2013 angrep Eidem SV og AP for at vi ville ferdigstille i 2030. Den gang mente Løvaas at Vestfoldbanen burde ferdigstilles innen 2026. Så seint som i januar 2015 sa Løvaas at «pendlere og næringsliv i Vestfold fortjener et pålitelig og effektivt togtilbud gjennom utbygging av dobbeltspor i Inter City-triangelet, hele veien ned til Grenland «. Nå er han fornøyd med at dobbeltsporet Tønsberg-Sandefjord er skjøvet ut i det blå.

Jeg ville forstått det om han hadde kjempet for Vestfold og tapt. Men han er så strålende fornøyd med regjeringas forslag at det ikke er noe som tyder på at han har kjempet for Vestfold.

Løvaas viser til at Holmestrandparsellen ble åpnet i fjor, og at Larvik-Porsgrunn åpnes neste år. Det er begge to prosjekter som ble igangsatt av den rød-grønne-regjeringa. Holmestrandparsellen var opprinnelig planlagt som to byggetrinn. SV ville legge til rette for hurtigtog med stasjon inne i fjellet. Når Eidem tar dette til inntekt for sin regjering, glemmer han at FrP faktisk stemte mot hele prosjektet.

Når SV setter 3. rullebane på Gardermoen opp mot dobbeltspor i Vestfold, er det for å vise at det finnes penger. Løvaas forsvarer enda en ny Gardermoen-utbygging med at det bor folk i dette landet som ikke har jernbane, så stemmer selvsagt det. Men strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim og Oslo-Stavanger er blant Europas mest trafikkerte flystrekninger. Og på disse strekningene går det faktisk tog! Ingen land på det europeiske fastlandet har større flytrafikk enn Norge, regnet ut fra innbyggertall. Vi flyr over dobbelt så mye som svenskene! Å ikke bygge dobbeltspor i Vestfold, betyr at realiseringen av den såkalte Sør-Vest-banen mellom Oslo og Stavanger via Vestfold, utsettes ytterligere. Sør-Vest-banen kan bli et jernbanetilbud for halve Norges befolkning!

Det er innen transport at klimagassutslippene har økt mest de siste åra. Målet er å få en utslippsfri samferdsel. Da må vi satse på utslippsfrie biler på biogass eller elektrisitet. Men det vil ikke være nok. Vi må ha en effektiv jernbane som forbinder byene og landsdelene. Derfor er det skuffende at Eidem som stortingsrepresentant for Vestfold er så fornøyd med at det ikke skal bygges dobbeltspor til Larvik!

Skal vi nå klimamålene må også annen kollektivtrafikk bygges ut. Det er den andre Vestfold-skuffelsen i Nasjonal Transportplan. Vestfold har lenge jobbet for å bli med i regjeringas satsing på miljøvennlige byområder. Nå slår Nasjonal Transportplan fast at den ordningen ikke skal utvides.

SV er selvfølgelig ikke mot at man finner kostnadseffektive løsninger for å bygge jernbane. Jeg er ikke for å kaste bort penger. Men jeg mener det er grunn til bekymring når regjeringa sier at de vil prioritere løsninger som er rimeligere enn de som ligger i dagens transportplan. Det gjelder ikke minst med tanke på Tønsberg der det viser seg at det vil være mer krevende enn man hadde tenkt, å finne en god trase. Da må man først og fremst tenke at man bygger for 100 år og at det viktigste må være å finne en god trase med minst mulig ulemper for byutviklinga.

 

Read Full Post »

vestfoldbanen540

????????????????????????????????????

I noen år har 2030 vært et magisk år som mange har jobbet intenst fram mot: Da skulle Vestfoldbanen være ferdig utbygd med dobbeltspor. Regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan innebærer at dobbeltsporet skyves ut i framtida med minst 3-4 års forsinkelse.

Regjeringspartiene H og Frp og støttepartiene V og KrF framstår likevel som strålende fornøyd. Men innerst inne tenker nok de som oss: Regjeringa har svikta Vestfold!

Vestfoldbanen må ferdigstilles innen 2026 mente Anders Tyvand i 2013 da den rød-grønne regjeringa la fram sin transportplan. Kårstein Eidem Løvaas mente også at planen var for lite forpliktende. «De har en ambisjon, vi sier at hele Intercity-triangelet skal være bygd ut innen 2030» sa han i mars for 4 år siden. Så ble begge valgt som stortingsrepresentanter.

Løvaas forsvarer regjeringas forslag med at Transportetatene har gitt råd om å begynne å bygge innerst i intercity-navet, altså Oslo. Da har han endret mening det siste året. I januar 2015 sa Løvaas at «Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) er ikke ambisiøst nok; pendlere og næringsliv i Vestfold fortjener et pålitelig og effektivt togtilbud gjennom utbygging av dobbeltspor i Inter City-triangelet, hele veien ned til Grenland «.

Det er en kjent sak at Jernbaneverket tidligere har ment at intercity-utbyggingen burde stoppe i Tønsberg. At den forrige NTP-planen gjorde klart at vi skulle ha full utbygging til Grenland innen 2030, var resultat av hard politisk kamp, ikke minst fra Vestfold og fra SV. Jernbanen vil være et viktig virkemiddel for å få til en utslippsfri transportsektor. Da kan vi ikke ha en trase fra 1881 i halve fylket.

SV vil derfor heller ikke nå godta premisset om at vårt fylke skal vente ytterligere på jernbane fordi det er viktigere å bygge ut i Oslo. Både dobbeltspor i Vestfold og ny Oslo-tunell er viktig og begge prosjektene bør derfor ha plass i transportplanen.

Read Full Post »

lars3Vestfold SV setter i gang et pionerprosjekt. Som det første fylkeslaget i noe parti skal vi ha en uravstemning blant medlemmene om hvem som skal være førstekandidat til Stortingsvalget. 7 personer ble foreslått av lokallagene. Nominasjonskomiteen har gjennomført grundige intervjuer og har endt opp med at tre kandidater som det skal stemmes over. Alle som har vært medlem i Vestfold SV i 24 timer, kan stemme.

De tre kandidatene er Grete Wold fra Holmestrand, Elin Dahling som bor i Larvik – og meg. Hvorfor stiller jeg til valg?

Valget i 2017 blir viktig. Sjøl om SV i flere år har ligget lavt på meningsmålingene, er det tegn som tyder på at vi er på vei oppover. Ikke minst på grunn av at partiet har fått fornya selvtillit etter 8 år i regjering der kompromissene rådet og der det var vanskelig å få fortalt hvordan regjeringas politikk ville sett ut uten SV. Erfaringene fra regjeringstida viser oss at vi kan oppleve at vi etter valget får et nytt flertall og en ny statsminister, men ikke en ny politikk. Det er nemlig SV som er det ekte venstresidepartiet i Norge.

Klima og miljø. Norge har skrevet under Parisavtalen. Mens CO2-utslippene med nåværende regjering stiger, tror noen at det holder å snakke om CO-kutt. Nei, Parisavtalen betyr at vi må snakke om CO-fjerning. At Vestfold bør bli fossilfritt innen en tyveårsperiode. At alle bilene er utslippsfrie, at flere kjører utslippsfri kollektivtrafikk. At industrien er omstilt til utslippsfri produksjon. Det er mulig, den viktigste trusselen mot Norges framtidige velstand og mot miljøet, er at vi ikke klarer å komme oss ut av olje-bobla. At det fortsatt er noen som tror at vi i framtida kan leve av olje og gass. Det er et sjansespill når FrP, Høyre og AP, vil sette i gang storstilt oljeutbygging i Barentshavet og i Lofoten og Vesterålen der over 70% av investeringene betales av felleskassa slik det er med nåværende oljeskattregime. Jeg håper at jeg gjennom mange års innsats for miljø og klima, kan bidra til å trekke stemmer fra Vestfold-velgere som innser at vi må slute og prate og begynne å handle.

Rettferdig fordeling. Ulikhetene i Norge øker. De styrkes av et skatteforlik som gir mest til de rike og som betales av de som har minst. SV bør stille krav om en ny og mer rettferdig skattepolitikk som betingelse for å bidra til en ny regjering. Dagens regjering har gitt skatteletter til de rikeste gjennom lettelser i formueskatten og fjerningen av arveavgiften. Arbeidslinja er erstatta av arve-linja. Du må stå tidlig opp om morgenen for å arve! Det handler ikke om vanlige folks arv, men de aller rikeste. Skal det være en regjering med ny politikk, må skattepolitikken endres slik at de med minst får mest.

Som vararepresentant til Inga Marte gjennom 12 år, og ikke minst som fast representant i hennes regjeringstida, har jeg fått noe erfaring fra Stortinget som kan komme godt med når det ser ut til at det blir stor utskiftning i SVs stortingsgruppe. Kanskje den viktigste erfaringen er at jeg har lang erfaring fra kommunepolitikken. Det sitter alt for mange på Stortinget som ikke har peiling på hva som foregår ute i kommunene. Jeg tror også at noen års arbeidserfaring kan komme godt med.

Men jeg ønsker ikke å bli valgt «på ansiennitet». Jeg ønsker å bli valgt fordi jeg har stor arbeidskapasitet, brenner for SV og våre muligheter – og at jeg tror jeg kan være en som kan bidra til et godt valg for SV – sammen med et godt team av andre SVere i Vestfold.

Jeg vet godt at det er dristig å stille opp mot to kvinner i SV. På den annen side har jo SV i Vestfold oppfylt sin kvinneandel for stortingsrepresentanter – 4 år med Inger Dag Steen og 12 år med Inga Marte Thorkildsen. Jeg er forberedt på at jeg kan tape nominasjonen, og det vil jeg ikke gråte over. Det er verre om vi ikke skulle få et mandat. Da er det lov å bli deprimert et par dager. Derfor vil jeg uansett nominasjon være med å bidra til et godt valg for SV.

 

Biografi:

 lars klatrer1

Alder 58 år.

Oppvokst på Nøtterøy med unntak av tre barneår i Alta. Flytta til Tønsberg som 18-åring.

Sivilstand gift, to barn.

Etter gymnas på Nøtterøy, jobbet jeg noen år på Kaldnes Mek. Verksted i Tønsberg og på Eriksbergverftet i Gøteborg. Etter militærtjeneste på russergrensa i Kirkenes begynte jeg på Eik Lærerskole og tok norsk grunnfag. Deretter vikarierte jeg som daglig leder på Rosenkrantz Bokkafe. Dette inspirerte til å ta utdanning som bibliotekar, og ikke minst til å dra i gang Munken Bokkafe i Tønsberg, som jeg var leder av i flere år. Jeg ble også leder av bokkafe-kjeden Bokkafeer i Norge som forsynte et tyvetallsbutikker med bøker. Etter noen år som vikar som barnebibliotekar i Tønsberg, sosialbibliotekar i Sandefjord og folkebiblioteksjef i Sande, fikk jeg fast jobb på Tønsberg Maritime Høgskole. I mellomtida hadde vi tatt til oss to fosterbarn som vi seinere adopterte. Det innebar at jeg var hjemmeværende husfar en tid, for deretter å arbeide i redusert stilling.

 

Den maritime høgskolen slo seg sammen med Horten ingeniørskole, som deretter slo seg sammen med Eik Lærerhøgskole og Sykepleierhøgskolen. Jeg fulgte med på lasset og ble bibliotekleder ved høgskolen. I 2003 begynte som avdelingsdirektør i ABM-utvikling, statens direktorat for arkiv, bibliotek og museum. Der var jeg inntil jeg flyttet over til Høgskolen i Oslo og Akershus og lederjobben for Læringssenter og bibliotek der.

 

Politiske verv: Jeg ble valgt inn i Tønsberg Bystyre som 21-åring og har vært bystyremedlem siden, med diverse verv i kommunale utvalg: Skolestyremedlem, medlem av teknisk utvalg, kulturstyret og i flere perioder i Tønsberg Formannskap som gruppeleder for SV. Ved valget sist ønsket jeg å trekke meg, men ble kumulert opp til 1. vararepresentant. Er nå leder i kommunens kontrollutvalg.

 

Har sittet i fylkesstyret for Vestfold SV i mange år, men gikk av på årsmøtet i 2014. Hadde da vært leder og landsstyremedlem i flere år. Har vært medlem i SV fra starten av dvs fra 1972. Var ansatt som valgsekretær i SV i 1977 og var førstekandidat i 1981 som ungdomskandidat.

 

Ble valgt inn som vararepresentant for Inga Marte Thorkildsen til Stortinget i 2001. Har møtt i ulike komiteer i kortere perioder, mens den siste perioden fram til valget i 2013 var jeg først inne på Stortinget under Inga Martes mammaperm, deretter som fast medlem i hennes tid som statsråd. Har dermed erfaring fra Finanskomiteen der jeg hadde stor nytte av erfaringa fra kommunepolitikken, og deretter i Miljø- og Energikomiteen.

 

Jeg har vært særlig opptatt av miljøpolitikk. Tok bl.a. initiativ en rapport fra Tønsberg SV om Økobyen Tønsberg på 1980-tallet som endte med at Tønsberg ble den første kommunen i Norge som innførte full kildesortering av avfallet. Engasjement når det gjelder jernbane- og vegløsning i Tønsberg-distriktet følger av miljø-engasjementet.

 

Er nå nestleder i Norsk Bibliotekforening som er en interesseforening for norske fag- og folkebibliotek samt bibliotekinteresserte enkeltpersoner. Det gir meg en bred kontaktflate også utenfor SV i kulturmiljøer.

 

Var med å laget utkast til SVs nye kulturprogram i fjor.

 

Jeg er også medlem i hovedstyret i Nei til Atomvåpen og har engasjert meg mye i freds- og nedrustningsarbeid bl.a. gjennom nasjonal markering av 30-årsdagen for atomulykken i Tsjernobyl.

 

Jeg er også medlem i Norges Naturistforbund og er opptatt av at det er godt for folkehelsa om vi kunne få et mer naturlig forhold til nakenhet. Jeg skriver jevnlige artikler i naturistforbundets medlemsblad, samt på bloggen min.

 

På bloggen min vil du finne 500 artikler som jeg har skrevet de siste åra om lokalpolitikk, nasjonal politikk, kroppspolitikk og kunnskaps og kulturpolitikk: Se https://larsegeland.com/

 

 

Read Full Post »

dobbeltspor

I 2015 økte trafikken på Vestfoldbanen med hele 22%. Samlet var det over 4,6 millioner reiser. Det viser jernbanens store potensiale for effektiv og miljøvennlig transport. Med en slik økning skjønner vi samtidig viktigheten av rask utbygging av dobbeltspor.En slik økning kan ikke fortsette lenge uten at kapasiteten økes med flere avganger.

Dagens Nasjonale Transportplan legger opp til at det fra 2014 skal bli halvtimes-avganger med avgang hvert kvarter i rushtida på strekningen Tønsberg-Oslo. I 2016 skal det bli halvtimes/kvartersavganger Skien-Oslo. I 2030 skal hele dobbeltspor-utbygginga Skien-Lillehammer-Halden være ferdig.

I forhold til dagens trafikkvekst er det ikke en dag for tidlig. Nå har imidlertid transportetatene Vegvesenet, Avinor og Jernbaneverket lagt fram et forslag til ny Nasjonal Transportplan der dobbeltsporet til Skien i 2030 er skjøvet ut i mørket. Forslaget er basert på signaler fra den blå-blå-regjeringa om hvor mye penger man kan forvente på samferdselssektoren de neste årene.

SV har bidratt til å sette jernbanen på dagsordenen. I mange år fremmet vi forslag som hadde ført til at vi hadde hatt dobbeltsporet ferdig i dag, om forslagene hadde blitt vedtatt. I den rød-grønne regjeringa kjempet SV for toget og fikk til en mangedobling av investeringene. Alle prosjektene som det nå jobbes med på Vestfoldbanen ble satt i gang av den rød-grønne-regjeringa: Først ble dobbeltsporet Barkåker-Tønsberg bygd etter sterkt press fra SV. Deretter løsnet det slik at det ble oppstart på dobbeltsporet Sande-Nykirke med ny stasjon i fjellet i Holmestrand. I tillegg startet arbeidet med ny trase Larvik-Porsgrunn og det ble gitt klarsignal for oppstart av prosjekt Nykirke-Barkåker.

At SV alltid maste om jernbane, bidro ikke bare til et taktskifte for jernbanebygging, men det viktigste var at jernbanen kom på den politiske dagsordenen i en rekke partier. Vi fikk en konkurranse om å være mest jernbane-vennlig! Det har ført til at den blå-blå-regjeringa har fortsatt økningen i bevilgninger, først og fremst på vedlikehold.

Da forrige Nasjonale Transportplan ble lagt fram, gikk Høyre i Vestfold ut og var misfornøyd: Dobbeltspor i 2030 var alt for seint! De ville bygge dobbeltsporet ferdig innen 2025! Høyre gikk høyt på banen og ville slå SV i jernbanevennlighet!  Når det kom til stykket så stemte også Høyre for 2030. Vi er opptatt av å ikke love noe vi ikke kan holde, sa daværende opposisjonsleder Erna Solberg. Nettopp!

Fra SVs side visste vi at også på rød-grønn side satt en tidfesting av 2030 langt inne. Da de rød-grønne partiene forhandlet om Nasjonal Transportplan var det en periode brudd i forhandlingene med mulig regjeringskrise. Det var SV som ikke syntes det var noen vits i å forhandle hvis man ikke hadde større ambisjoner enn dobbeltspor til Tønsberg innen 2030. Vi kunne være tøffe i trynet fordi vi visste at det var full støtte i regionen om et slikt krav.

Når forslaget til Nasjonal Transportplan nå er lagt fram, forventer vi at Høyre er like tøffe som vi var. Dobbeltsporet skal ferdigstilles innen 2030!

Til tross for en økning en for kollektivtrafikken på samlet 1,9% i fjor, så øker klimautslippene fra veitrafikken. Trafikkøkningen på vei var langt kraftigere enn effekten av det store el-bilsalget og generell nedgang i drivstoff-forbruket på biler. Kollektivtrafikk-reisene utgjør bare 13% av transportmengden. Denne andelen må økes sterkt om vi skal lykkes i å nå målene fra Paris-avtalen om å begrense jordas oppvarming til 2 grader.

Det er den mest krevende delen av Vestfoldbanen som gjenstår, nemlig Tønsberg-Larvik. Det betyr ikke bare nye trase, men også nye stasjonsløsninger. Dette arbeidet må igangsettes så snart som mulig!

Sjøl om jernbanebevilgningene har økt mye, så har de fortsatt ikke økt nok. Og ikke minst er det et problem under den blå-blå regjeringa at veibygginga har skutt fart parallelt med jernbanestrekningene. Vi får snart ferdig fire-felts motorvei fra Oslo til Porsgrunn. Da er det helt uakseptabelt å skyve på planene for dobbeltsporet.

I SVs jernbanestrategi er dobbeltspor Oslo-Porsgrunn første ledd i en sammenkopling med Sørlandsbanen. Ved utbygging også her får vi en Sør-Vest-bane som vil betjene halve landets befolkning og være et alternativ til fly. I stedet ligger det forslag i den nye NTP-planen om bygging av en ny rullebane på Gardermoen, og Sandefjords Høyre-ordfører er bekymret for Torps vektsutsikter. Vårt målet er at toget skal være et alternativ til bil på de korte strekningene og flyet på de lengre innenlands.

Read Full Post »

Årsmøte i Vestfold SV

begeistring

Mens årsmøtet diskuterte tok Marit Bjørgen og Ole Einar Bjørndalen OL-gull, det fikk vi med oss!

Årsmøtet i Vestfold SV dreide seg både om selvransakelse og diskusjon om veien videre for SV, og om konkret politikk. Årsmøtet vedtok uttalelse til støtte for streiken som foregår ved utsalgsstedene til Design Forum  i Oslo, Asker, Lillehammer og Bodø. Bedriften har også butikk i Tønsberg. Det er Handel og kontor-organiserte som streiken for retten til en trafikkavtale. Det bør være unødvendig å måtte gå til streik for noe så grunnleggende som en tariffavtale som sikrer et ordna arbeidsliv og skikkelige lønns- og arbeidsvilkår, mener Vestfold SV. Partiet gir også støtte til lærernes i kampen om arbeidstida i konflikten med KS.

Årsmøtet vedtok også en uttalelse om Syria der SV krever at Norge tar i mot langt flere flyktninger fra det som er den verste humanitære katastrofen i dette år-tusenet. I en annen uttalelse krever Vestfold SV at EØS-avtalen erstattes av en moderne handelsavtale.

Det forberedes kommunesammenslåinger i en rekke kommuner i Vestfold. SV vedtok en uttalelse der partiet reiser spørsmålet om formålet med sammenslåinger. For SV er det viktig at kommunesammenslåinger må styrke demokratiet, kommunens evne til å utføre velferdstjenester i egen regi – og at det legges opp til en kommunestruktur som reduserer arealforbruk og transport. Det betyr at kommunestrukturen må bygge opp under byene i fylket, mener Vestfold SV.

I tida fram til landsmøtet i 2015 skal SV blant annet utvikle en mer konkret politikk for lavutslipps-samfunnet. Vestfold SV vedtok en uttalelse der fylkeslaget tar til orde for den amerikanske klimaforskerens James Hansens forslag om karbonavgift til fordeling. Hansen foreslår at CO2-avgiftene skal økes kraftig, men at pengene skal tilbakebetales likt til alle innbyggerne. De som forurenser lite, vil få mye penger, de som bruker bil og fly mye vil tape på en slikt økt karbonavgift om de ikke samtidig vil redusere sine egne utslipp.

Ved valget ble Olav Sanness Vika valgt som ny nestleder. Andre nye i fylkesstyret er Petter Sommervold fra Horten, Line Christin Andersen fra Lardal og Dagrun Skjelbred fra Tønsberg. Hiam al-Chirot, Anette Viken og Wenche Pettersen  ble gjenvalgt som henholdsvis  internasjonal, miljøpolitisk og kvinnepolitisk ledere. Raymond Marthinsen ble valgt som ny faglig-politisk leder. Lars Egeland som leder Vestfold SV, var ikke på valg.

Eva Ulland, Andebu, Stig Atle Vange, Holmestrand, Anita Myrseth Haugerud, Sande, Raymond Marthinsen, Larvik og Mie Solum Tidemann fra Sosialistisk Ungdom ble valgt som nominasjonskomite for fylkestingsvalget 2015.

SV har hatt stortingsrepresentant fra Vestfold de siste 12 årene, men ved valget i fjor høst nådde ikke Inga Marte Thorkildsen opp. Thorkildsen som holdt den politiske hovedtalen på møtet, ble takket for innsatsen. – Dette betyr at en epoke har hatt slutt, sa Lars Egeland og Thorkildsen gjorde i sin innledning klart at hun ikke kommer til å stille til valg ved neste stortingsvalg.

Uttalelsene fra årsmøtet:

Støtter streik for tariffavtale

De ansatte organisert i Handel og Kontor er i streik for tariffavtale ved seks utsalgssteder i Design Forum AS i Oslo, Asker, Lillehammer og Bodø. Bedriften har også butikk i Tønsberg.

Fylkesårsmøtet i Vestfold SV gir de streikende i Design Forum vår fulle støtte. Det bør være unødvendig å gå til streik for noe så grunnleggende som en tariffavtale. Det er bare gjennom tariffavtaler at vi kan sikre et ordna arbeidsliv og skikkelige lønns- og arbeidsvilkår, mener Vestfold SV.

 

 

Vestfold  SV støtter lærerne i kampen om arbeidstiden

Vestfold SV merker seg at kommunenes interesseorganisasjon KS angriper lærernes kollektive arbeidstidsordninger. Lærerne har fått stadig mindre kontroll over arbeidstida si siden KS overtok etter staten som forhandlingsmotpart. SV var mot denne endringen, og den har ikke tjent den norske skolen.

KS ønsker at skoleeier (kommune og fylkeskommune) og rektor skal ha større styringsrett over lærernes arbeidstid.  Drøftinger om leseplikt og arbeidstid skal foregå lokalt og ikke være gjenstand for sentrale forhandlinger som nå. I dag er lærernes årsverk fordelt over 39 uker og elevenes skoleår fordelt over 38 uker. KS vil at det skal åpnes for at lærernes arbeidstid skal spres over 45 uker.  Dette vil innebære at lærerne skal bruke mindre av sin arbeidstid når elevene er på skolen og mer når elevene har ferie.

Vestfold SV støtter Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund i kampen for å sikre lærerne arbeidsvilkår som gir rom og mulighet for å være gode lærere.  Dette skjer best ved å gi lærerne mer tid til for- og etterarbeid knyttet til elevenes undervisning i den tiden elevene er på skolen. Blir det bedre skole av å fjerne mer av lærernes arbeidstid fra elevenes? Nei, mener Vestfold SV og gir sin fulle støtte til lærernes kamp om arbeidstid.

Flere kvoteflyktninger fra Syria!

Borgerkrigen i Syria har rast siden våren 2011 og skal ha kostet over 130.000 liv. Flere millioner syrere har flyktet fra hjemlandet på grunn av borgerkrigen. 97 prosent av dem frister en ekstremt kummerlig tilværelse i leirer i Syrias naboland Jordan, Libanon, Irak og Tyrkia. Over halvparten av flyktningene er barn. Situasjonen i Syria er uholdbar og lidelsene er enorme.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) gikk i september ut og ba Norge om å ta imot flere syriske flyktninger. Det er bra at regjeringa tar dette på alvor ved å ta imot flyktninger fra Syria og gi dem permanent opphold. Sverige tar imot 1.000 syriske flyktninger i måneden. Det er veldig bra at regjeringen nå følger Amnesty og andre organisasjoners krav om å hente flyktninger fra Syria. Frankrike har sagt ja til 500. Norge planla under den rødgrønne regjeringa å ta imot 1000 syriske flyktninger. Den blå-blå regjeringa har halvert tallet til 500. Tilbudet fra verdens rikeste land er skammelig.

Tyskland og Sverige er de EU-landene som har tatt imot flest syriske flyktninger. I 2012 og 2013 har 14.700 syrere fått asyl i Sverige. I samme tidsrom har bare 600 syrere fått opphold i Norge, to av dem som kvoteflyktninger, viser tall som NTB har innhentet.   Nå har Tyskland åpnet for å ta imot ytterligere 5.000 flyktninger. Vi krever at Norge vil følge deres eksempel.

– Hvis Norge tar imot 5.000 flyktninger fra Syria, er det bare en dråpe i havet, men likevel en viktig solidaritetshandling, sier generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp i en pressemelding. Hun foreslår å opprette en egen kvote for syriske flyktninger.

.FNs flyktningekommisær har uttalt at ”flyktningkrisen i Syria er nå den verste situasjonen verden har opplevd siden folkemordet i Rwanda i 1994”. I juli i år var 1,8 millioner registrert som flyktninger i Syrias naboland. Flyktningeleiren Zaatari er blitt Jordans fjerde største by med over 132 000 innbyggere. Fra flyktningleirene meldes det om store utfordringer når det gjelder mat, varme, reint vann, sanitærforhold, utdanning og sysselsetting.

Det er tragisk at det internasjonale samfunnet ikke har klart å presse partene til en våpenhvile, for å kunne slippe til nødhjelpsorganisasjonene i de isolerte områdene, der man mangler mat, energi og medisiner. Det er viktig å få til en politisk løsning på konflikten, der alle parter i Syria er inkludert.  Forhandlingene i Sveits må, med økt press, føre  til at det opprettes  flyforbudssoner og humanitære korridorer , slik at befolkningen får mat, medisiner, legehjelp.

Vestfold SV krever  også at regjeringen snarest mulig tar i mot ytterligere 5000 syriske flyktninger til Norge. Dersom krigen vedvarer bør det hentes flere, og de som kommer må sikres gode livsvilkår og opphold inntil det igjen er trygge og levelige forhold i Syria. Vestfold SV oppfordrer alle politiske partier til å støtte et slikt forslag.

 

 

 

Kommunesammenslåinger: Utfordringer og muligheter

 

I flere kommuner i Vestfold utreder man nå hvordan de kan slå seg sammen. Andre kommuner har spørsmål om forskjellige modeller for utredning oppe til politisk behandling. For SV er det viktigst først å svare på spørsmålet om hvorfor kommuner skal slå seg sammen. Sammenslåinger er for SV ikke noe mål i seg selv. Målet for SV er å ivareta vanlige folks interesser og et styrket kommunalt tjenestetilbud.

 

Den blå-blå regjeringa har varslet en kommunereform som foreløpig er svært uklar. Fokus er på større kommuner og økonomisk effektivitet. SV har ingen tro på at en storstilt kommunesammenslåing i seg selv vil gi noen betydelig effektiviseringsgevinst. Det er en forutsetning for SV at tjenestetilbudet og kommuneøkonomien bedres. Kommunesammenslåing kan innebære at en rekke interkommunale ordninger med svak politisk styring kan erstattes av folkevalgt styring i en felles kommune. Sammenslåinger kan også videre styrke kommunenes evne til å tilby tjenester i egen regi, imidlertid kan det være bakenforliggende motiver som handler om privatisering og konkurranseutsetting som svekker lokaldemokratiet.

 

For Vestfold SV er det viktig å ha en kommunestruktur som støtter opp under en arealpolitikk som fører til redusert biltrafikk og som ikke fører til omdisponering av dyrkbar jord. Da må strukturen bygge opp under den etablerte bystrukturen i fylket og legge til rette for fortetting i etablerte sentra. De ansattes situasjon må ivaretas ved at alle garanteres å beholde jobbene. Målet må være bedre tjenester og ikke privatisering og redusert tjenestetilbud.

 

Vestfold SV mener at kommunesammenslåinger skal avgjøres lokalt. Innbyggerne må engasjeres i prosessene og ikke minst bli tatt med i debatten om hva man vil med en eventuell sammenslåing. Etter en slik omfattende inkludering må avgjørelsene bli forankra i lokale folkeavstemninger.

 

EØS-avtalen truer faglige rettigheter og et anstendig arbeidsliv

– EØS må derfor erstattes av en moderne handelsavtale

LO-kongressen i mai 2013 vedtok at «ILO- konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang framfor EU-regler». Vedtaket krever i realiteten at Regjeringa skal settes EØS-avtalen til side på arbeidslivets område.

På kort sikt står kampen om

– veto mot EUs tredje postdirektiv. Et slikt veto ble nedlagt av den rød-grønne regjeringa, men den nye blå-blå regjeringa har varslet EU om at dette vetoet vil bli annullert, og fri konkurranse på brev under 50 gram vil bli gjennomført. Regjeringa er imidlertid ei mindretallsregjering, og er avhengig av å få flertall på Stortinget. Vestfold SV vil arbeide for at Stortinget skal opprettholde veto mot postdirektivet.

– veto mot EUs jernbanepakke 4. EU legger blant annet opp til en storstilt konkurranseutsetting og privatisering av persontransport på tog. LO-kongressen, Jernbaneforbundet og Lokomotivmannsforbundet krever veto mot jernbanepakke 4.

Vestfold SV støtter fagbevegelsens kamp mot EUs privatiseringspolitikken på jernbane.

– veto mothåndhevingsdirektivet. LO-kongressen vedtok at det bør nedlegges veto mot dette direktivet dersom det hindrer den nasjonale kampen mot sosial dumping i Norge. Direktivet er ikke endelig vedtatt i EU, men det er klare signaler om at direktivet nettopp vil sette begrensninger på den nasjonale friheten til å iverksette de tiltak som ansees ønskelig i det enkelte land. Fagbevegelsen på europeisk nivå protesterer mot direktivet. Tiltak som ID-kort på arbeidsplassene, registreringsplikt for bemanningsselskap, regionale verneombude og godkjenningsplikt i renholdsbransjen, som har vært en del av tiltakspakkene fra den rød-grønne regjeringa, må det nå søkes tillatelse hos EU til å få lov å anvende. Utfallet vil være usikkert. Det samme gjelder for nye tiltak i framtida som norsk fagbevegelse måtte anse nødvendige. Kampen mot sosial dumping i Norge kan bli satt kraftig tilbake.

Alle disse problemene ville vært eliminert dersom Norge ikke var forpliktet av EØS-avtalen. Sveits, som har en tosidig handelsavtale med EU, har for eksempel ikke innført EUs postdirektiv.

I stedet for å sikre norske arbeidsplasser, ser vi at EØS-avtalen er en trussel mot norsk arbeidsliv.

Vestfold SV viser til partileder Audun Lysbakkens presise utsagn om EØS-avtalen: «EØS importerer høyrepolitikk fra EU til Norge».

Vestfold SV stiller seg bak kravet om at EØS-avtalen må erstattes av en moderne handelsavtale.

 

Karbonavgift til fordeling – en vei ut av fossil-økonomien.

 

James Hansen, en av verdens mest kjente klimaforskere, har lansert et forslag som kombinerer en økende CO2-avgift med rettferdig fordeling. Hans «karbonavgift til fordeling» er skreddersydd for folkelig oppslutning. Vestfold SV mener at SV må vurdere dette systemet når vi nå skal finne en vei ut av karbonsamfunnet.

 

Systemet går i all enkelhet ut på at inntektene av økte CO2-avgifter utbetales til innbyggerne. Hansen har for eksempel foreslått en økt avgift på en dollar pr gallon i USA, dvs 1,5 kr pr liter. Det vil i 2020 gi en utbetaling på 18.000 kr pr person i USA. Den enkelte kan da velge om han vil kjøpe det dyre drivstoffet for pengene, eller bruke pengene på produkter og tjenester som er bærekraftige og billige. Hansen har beregnet at to tredjedeler av befolkningen i USA vil tjene på dette. De rike er de som forbruker mest drivstoff, og vil derfor tape. Den rikeste femtedelen bruker fem ganger så mye drivstoff som de fattige, og de flyr også mest.

 

Det har vært overraskende lite debatt om forslaget i Norge, gitt den prestisje Hansen har som vitenskapsmann og klimaaktivist.

 

Det er klart at et land som innfører Hansens avgift, vil svekke sin konkurranse-evne. Internasjonale handelsregler tillater såkalt “border tax adjustment”-dvs. en toll som tilsvarer nasjonale avgifter, inkl. en CO2-avgift. På den måten kan land som innfører CO2-avgift presse andre land til også å innføre en CO2-avgift. En trenger ikke en altomfattende internasjonal avtale fra dag én.

 

Hansens forslag er utprøvd i Alaska der oljeinntektene utbetales direkte til innbyggerne. Ordningen er svært populær. I motsetning til et kvotesystem, som er komplisert, ikke dekker alle næringer, hvor næringslivet får penger i form av gratis utslippskvoter som de kan selge, som preges av veldig svingende priser og følgelig egner seg for spekulanter så er et karbonavgiftsystem lett å forstå. Avgiften stiger forutsigbart og prisen på for eksempel drivstoff stiger jamt og forutsigbart samtidig som man hver måned får sin del av avgiftsinntektene på kontoen.

 

 

Med Hansens forslag vil “folk flest” få materiell interesse av å skattlegge fossil energi.

 

Med en stadig økende avgift, vil fornybar energi bli konkurransedyktig i forhold til fosssile brensler, og ikke et subsidiesluk. Det er få ting som setter slik fart i teknologisk utvikling som kraftige prisendringer.

 

Hansens forslag er interessant for sosialister som både er opptatt av fordeling og av å redusere bruken av fossil energi. Vestfold SV vil at dette utredes videre.

 

 

 

 

 

 

POSISJON TID INNSTILLING REPRESENTANTER LOKALLAG
Leder 1 år Ikke på valg Lars Egeland Tønsberg
Nestleder 2 år Velges Olav Sanness Vika Tønsberg
Styremedlemmer 1 år Gjenvelges Hiam Al-Chirot Larvik
  1 år Velges Petter Sommervold Horten
  1 år Velges Line Christin Andersen Lardal
  1 år Velges Dagrun Skjelbred Tønsberg
Varamedlem 1 år Gjenvelges Michael Bo Bergman Horten
Fagligpolitisk leder 1 år Velges Raymond Marthinsen Larvik
Internasjonal leder 1 år Gjenvelges Hiam Al-Chirot Larvik
Miljøpolitisk leder 1 år Gjenvelges Anette Viken Tønsberg
Kvinnepolitisk leder 1 år Gjenvelges Wenche Pettersen Sande
         
Revisorer 1 år Gjenvelges Johnny Pettersen Sandefjord
  1 år Gjenvelges Bergljot Styrvold Lardal
         
Nom.kom. leder 1 år Velges Eva Ulland Andebu
Nom.kom. medlem 1 år Velges Stig Atle Vange Holmestrand
Nom.kom. medlem 1 år Velges Anita Myrseth Haugerud Sande
Nom.kom. medlem 1 år Velges Raymond Marthinsen Larvik
Nom.kom. medlem 1 år Velges Mie Solum Tidemann Vestfold SU

 

Read Full Post »

IMG_1435Bygging av dobbeltspor på Vestfoldbanen ble selvfølgelig et viktig tema på Vestfold SVs årsmøte, som det har vært siden Vestfold SV reiste denne saken første gang ved valget i 1989. Bevilgningene til jernbane tredobla siden den rød-grønne regjeringa overtok. Bare økningen i budsjettet fra i fjor til i år er mer enn det Bondevik-regjeringa investerte i jernbane i et helt år. Vestfold SV gjorde tog til sin hovedsak, og vi kan nå konstatere at 70 % av bevilgningene til investeringer nå brukes i Vestfold. Hadde det vært en borgerlig regjering hadde ikke det skjedd. Det hadde heller ikke skjedd om AP hadde fått styre aleine. Jeg blei stolt da jeg blei nominert på andre plass etter Inga Marte Thorkildsen og hun kalte meg Vestfoldbanens egen Lars Egeland.  Det er en hedersbetegnelse!

Årsmøtet vedtok en uttalelse om jernbanen på forslag fra meg:

Utbygging av dobbeltspor og raske toglinjer er en nøkkel til å unngå køer og kaos i områder i kraftig vekst, og etter hvert binde regioner og landsdeler sammen i klimatrusselens tid. Den store utfordringen handler om å nå målene i Klimaforliket i Stortinget, fullføre dobbeltspor i storbyregionene i et tilstrekkelig høyt tempo og få til en dobling av gods på bane i tråd med vedtatte mål.

 

Toget har vært forsømt i mange år. En troverdig jernbaneplan krever så store og lange løft at det ikke kan håndteres innenfor ordinære statsbudsjetter. Vi trenger et spleiselag der staten dobler sitt bidrag, samtidig som det brukes bompenger fra konkurrerende veier til toget sammen med avgifter fra godstrafikk på vei. Oljeinvesteringene må dempes for å frigjøre penger til investering i jernbane. Dermed kan vi stoppe diskrimineringa av toget som til nå har vært avhengig av årlige statsbudsjettmidler mens vei og flytrafikk bygges ut med lån betjent av løpende inntekter. SV vil investere 200 – 250 milliarder kroner de neste ti åra i nye spor til framtida og et togtilbud som både vi og våre etterkommere blir stolte av.

 

Vestfoldbanen ble bygd ut i en tid da hesten og seilskuta var alternativer til toget. Det meste av traseen er fra 1880-åra. Vestfoldbanen mangler både kapasitet og fart til å konkurrere med forurensende bil- og flytrafikk. Derfor må vi avløse gamle spor som har tjent oss lenge, med nye raske dobbeltspor som både vi og våre etterkommere vil nyte godt av de neste hundre år, og vel så det.  En Vestfoldbane bygd for hastigheter på 250 km i timen vil være første ledd i en Sør-vestbane fra Oslo til Stavanger via Vestfold og Kristiansand. Dette vil være en toglinje som vil kunne betjene halve Norges befolkning og som vil kunne konkurrere med flytrafikk mellom Oslo, Sandefjord, Kristiansand og Stavanger. Dette vil også kunne åpne mulighet for å reetablere godstrafikk på jernbanen.

 

Regjeringa jobber nå med nytt forslag til Nasjonal Transportplan som skal legges fram i vår. For Vestfold SV er det utenkelig å støtte en NTP som ikke innebærer en tidfesting av når et fullstendig Intercity-nett Skien-Lilehammer-Halden skal stå ferdig. Minst hele det indre intercitynettet mellom Hamar, Fredrikstad og Tønsberg må stå ferdig i neste NTP-periode. Det gjør det nødvendig med en finansiering som gjør det mulig å bygge sammenhengende og raskt.

Read Full Post »

vestfoldmuseetDirektør ved Vestfoldmuseet, John Fredrik wallace og arkivleder Karianne Schmidt Vindenes – i de nye lokalene til Vestfoldarkivet.

125 000 – halvparten av Vestfolds befolkning besøkte et av Vestfold-museene i fjor. Jeg er en av dem som trekker opp gjennomsnittet.  Det er 13 ulike visningssteder, og ikke alle er like kjente. Har du f.eks vært på Aluminiumsmuseet i Holmestrand?

kaffelars

Kaffelars fra Høyang aluminium , Holmestrand Aluminiumsmuseum

I dag besøkte jeg Vestfoldarkivet og samlingsforvaltningen ved Vestfoldmuseene. Samlingsforvaltningen er en fellestjeneste for de enkelte museene som ligger i et industriområde i Hinderveien i Sandefjord. Her er også fellesadministrasjonen for Vestfoldmuseene. I samlingsforvaltningens magasin kan gjenstandene lagres under trygge forhold. Når gjenstandene kommer fra museene blir de reingjort, frosset i tre døgn for å være sikker på at det ikke følger med insekter, og deretter lagret under de riktige temperaturforholdene. Det er egne magasin for tekstiler og for andre gjenstander.  Samlingsforvaltningen har konservator som kan restaurere gjenstander. Alle gjenstandene blir profesjonelt fotografert. Når det gjelder fotografier blir de scannet  før de oppbevares under trygge forhold.

samlingsforvaltning

Restaurering

I fjor åpna Vestfoldarkivet i nye lokaler i Hinderveien. Her er det plass til utvidelser. Arkivene kan kjøres rett inn fra gata, der de blir gjennomgått og reingjort før de går til ordning og magasinering.  Det er også blitt plass til en lesesal for arkivets brukere. Det eneste som er synd er at arkivet ligger godt utafor sentrum slik at man er avhengig av bil for å bruke tjenestene. Det synes også arkivleder Karianne Schmidt Vindenes, men legger til at det er få spontane besøk til et arkiv slik at det nok uansett ikke ville ramle folk inn fra gata om plasseringa har vært mer sentral.  At Magasinet og Arkivet kan ta i mot gjenstander og arkivmateriale  betyr ikke bare bedre bevaring, men også at museene kan få frigjort plass til formidling og utstillinger. Likevel skal det ikke stikkes under en stol at museenes identitet er svært kopla til deres egne samlinger som flere ikke er så villige til å gi fra seg, sjøl om de sjølsagt kan få alle ting tilbake hvis det skal brukes i utstillinger.  Et eksempel er hva som skjedde med Munchs hus der alle gjenstander ble tatt til Hinderveien etter at museet stengte i fjor høst.  Her ble alt fotografert og dokumentert, reingjort og satt i stand før alt ble fraktet tilbake til museet.

samlingsforvaltning1

Fra gjenstand-magasinet

gildehallen

Det blir spennende tider for museums-Vestfold framover. I april måned åpner den nye Vikinghallen eller Gildehallen ved Borrehaugene.  Vestfold er med i en nominasjon til at vikingarven skal bli Verdenskulturarv. Det har foregått omfattende utgravinger ved Gokstad.  I Tønsberg arbeides det med utvikling av Slottsfjellområdet. Dette er veldig avhengig av støtte fra Sparebankstiftelsen. Slottsfjellmuseet sliter med behov for økt vedlikehold av de gamle bygningene på Tallak. Bedre er det ikke blitt av at Tønsberg har redusert sin bevilgning med 600.000 kr. Tønsberg bidrar med 3 millioner, men det er samtidig Tønsberg-museene Slottsfjellmuseet og Haugar Vestfold kunstmuseum som får mest statsmidler. Direktør ved Vestfoldmuseet John Fredrik Wallace, peker på at statens bidrag bare er 38% av budsjettet, mens det i Museumsreformen ble lagt opp til at staten burde dekke 60%.

 

I 2017 blir Hvalfangsmuseet i Sandefjord 100 år. Det er behov for en grundig fornying av museet. Det ble opprettet som en hyllest til hvalfangsten. Nå vil Vestfoldmuseet lage nye utstillinger der vekten blir lagt på miljø, ressursforvaltning, familie og samfunn. Det er på tide å gi rom på museet  også for historien om hvordan rovdriften på ressursene bidro til at hvalen ble utrydda.

Færder Nasjonalpark skal etableres på Nøtterøy og Tjøme i 2013. I forbindelse med nasjonalparken må det opprettes et formidlingssenter, og det er naturlig at Vestfoldmuseet kobles inn på dette. Samtidig er det slik at verken Nøtterøy eller Tjøme er medeiere i Vestfoldmuseet, til tross for at Nøtterøy er den største brukeren av Slottsfjellmuseet når det gjelder skolebesøk. Kanskje ville det være fornuftig at Andebu, Nøtterøy og Tjøme blir nye medeiere i Vestfoldmuseet, og at dette kan være en brekkstang til økte statlige bevilgninger?

Read Full Post »

Older Posts »