Feeds:
Innlegg
Kommentarer

vestfoldbanen540

Statsbudsjettet betyr full gass for Vestfoldbanen, proklamerte stortingsrepresentant Morten Stordalen (frP). Så viste det seg altså at det er feil: Den foreslåtte bevilgningen innebærer at planlegging av nytt dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik, vil stoppe helt opp.

Det visste hverken Morten Stordalen (frP) eller Kårstein Eidem (H). Men det gjorde selvsagt den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet som jo har laget budsjettet, men som likevel sendte Stordalen ut for å spre feil budskap.

Heldigvis har Jernbaneverket oppklart hva som ligger i budsjettet: Stopp i planleggingen. Det er selvfølgelig totalt uakseptabelt for Vestfold-samfunnet. Kampen for dobbeltspor fra Oslo til Porsgrunn har vart i mange år. Vi vet at selv med store bevilgninger, så tar det tid å planlegge og bygge jernbane. Lenger tid enn vi skulle ønske. Men da kan vi i hvertfall ikke ta pause i arbeidet.

Den manglende bevilgningen er ingen arbeidsulykke. I forslaget til Nasjonal Transportplan foreslås det at man skyver på ferdigstilllingen av dobbeltsporet til Larvik i 2030 og ut i en ikke-fastsatt framtid. Fra SVs side har vi sagt at vi ikke aksepterer det. Vi har prøvd å utfordre Høyre og FrP i Vestfold til å si det samme. Stortingsrepresentant Svein Flåtten fra Høyre har prøvd å dempe diskusjonen ved å si at han riktignok ikke kan love noe, men han tror på sitt flegmatiske vis at det ordner seg når Nasjonal Transportplan skal vedtas. I stedet kommer regjeringens forslag om å stoppe videre planlegging. Det er en politikk som hele Vestfold må stå sammen om å avvise. Det inkluderer stortingsrepresentantene fra FrP og Høyre som må velge mellom partilojalitet eller lojalitet til Vestfold.

 

Regjeringa vil fjerne 67 lærere fra ungdomsskolen i Vestfold. Vestfold SV ber Stortinget i stedet fjerne dette forslaget fra Regjeringa, og pålegge statsråd Isaksen å legge fram den forskningsbaserte evalueringa av ungdomsskolesatsinga som Stortinget har pålagt ham å få utarbeidet.

lars-grete-elin

Av Lars Egeland, stortingskandidat for SV, Grete Wold, foreslått 2. kandidat og Elin Dahling, foreslått 3. kandidat

 

I Statsbudsjettet 2017 foreslår regjeringa å avvikle hele satsinga på flere lærere i ungdomsskolen. Satsinga som ble innført av kunnskapsminister Kristin Halvorsen i 2013, innebar at ungdomsskoler med mange elever pr lærere fikk tildelt ekstra lærerstillinger. Til sammen utgjorde det totalt 600 lærerstillinger, av dem var 67 på 19 ulike skoler i Vestfold. Lærersatsinga var en første start på å trappe opp lærertettheten for å kunne innføre en minstenorm for antall lærere i skolen. Høyre mener at det ikke har betydning hvor store elevgruppene er pr lærer. Utdanningsorganisasjonene og SV har ment det motsatte: Det er nødvendig med flere lærere om elevene skal få god tilpasset opplæring, slik loven forutsetter.  Nå blir ordninga avvikla før forsøksordninga er evaluert. Er Høyre redd for svaret på evalueringen? Hilde Hogsnes og Magnus Hotvedt Rystad ved Andebu ungdomsskole fyller to av de 67 lærerstillingene som Vestfold er tildelt. De ble intervjuet av Tønsbergs Blad da ordninga ble innført. De la ikke skjul på at flere lærere gir flere muligheter i undervisninga, som å kunne dele klassen i enkelte fag og forholde seg til en mindre gruppe. Eller det kan være godt å være to lærere til å hjelpe elevene i klasserommet. Som de sa: Det er ikke lett å være en kjempegod lærer hvis man ikke har tid til elevene! Også i forhold til mobbing kan lærertetthet ha en positiv betydning, slik de for eksempel har erfart på Revetal ungdomsskole. Med forslaget til statsbudsjett står vi altså i fare for at 67 stillinger i de mest utsatte ungdomsskolene i Vestfold forsvinner fra sommeren 2017.  Vi er redd for at det betyr dårligere skolemiljø, økt fare for frafall etter ungdomsskolen og dårligere læringsutbytte for elevene. Derfor krever Vestfold SV at Stortinget fjerner forslaget og følger opp sitt eget pålegg til undervisningsministeren om å få gjennomført en forskningsbasert evaluering av det fireårige forsøket med å styrke ungdomsskolen.

 

nullI dag la regjeringen frem statsbudsjettet for 2017. SV mener at regjeringen viser handlingslammelse i møte med virkeligheten. De styrer med skylapper mot økte forskjeller, økte klimautslipp og krydrer det med fortsatte skattekutt til de som har mest.

Statsbudsjettet inneholder ingen tiltak for å stoppe boligspekulasjonen. Det blir vanskeligere og vanskeligere å komme inn på boligmarkedet. De eneste som tjener på dette er de som eier flere boliger enn de trenger. Men regjeringa kommer ikke med noen tiltak for å stoppe den galopperende prisveksten og boligspekulasjonen. SV mener at det trengs en nasjonal boligskatt, særlig på sekundærboliger!
Klimautslippene har økt under denne regjeringa. Det såkalte grønne skatteskiftet er en vits. SV er ikke i mot at økt drivstoffavgift skal kompenseres med at andre skatter eller avgifter senkes. Men regjeringa kompenserer med å redusere andre bilavgifter slik at skatteskiftet innebærer at det blir 900 millioner billigere å kjøre bil! Skal vi lykkes i å skifte ut bilparken til lavutslipps- eller nullutslippsbiler, må vi øke engangsavgifta for fossilbiler! Dette tiltaket vil regjeringa ikke ta i bruk!
Regjeringa foreslår over 6 milliarder i skatteletter. Fortsatt er de de med de høyeste lønnene som får mest. I tillegg foreslås det en stor skatterabatt til aksje-eierne. Forskjellene øker og det blir mindre penger til skole og eldreomsorg.

 

 

ta-kampen-varmt-samfunn

Grønne avgifter trengs om vi skal få ned klimautslippene i Norge. Samtidig kan grønne avgifter bidra til å øke den sosiale urettferdigheten: De rike har råd til å fortsette å forurense. Det blir ekstra urettferdig med en regjering som gir enorme skatteletter nettopp til de rike. Derfor er en radikal omfordelingspolitikk nødvendig for å få ned klimautslippene.

SVs rolle som miljøparti er nettopp å kombinere miljøpolitikken med en politikk for økt sosial rettferdighet. Når partiene Høyre og Venstre snakker om «det grønne skiftet» som handler om at det skal gis skatteletter for å kompensere for grønne avgifter, blir det hult når vi ser hvem det er som får skatteletter. En økning i bensinavgiften på en krone, er mer alvorlig for en med liten inntekt, enn for en som tjener mye. Et grønt skifte må derfor kombineres med økte avgifter på klimautslipp og en skattepolitikk som går motsatt vei av regjeringen: Økte skatteletter nettopp til de som tjener lite. Gjennom skatteforliket med regjeringspartiene, har Arbeiderpartiet godtatt at det er de rike som skal ha mest skatteletter. Derfor er det så viktig at SV krever at en ny regjering faktisk også må innebære en ny og mer rettferdig skattepolitikk som må til for å kunne forsvare innføring av grønne avgifter som er store nok til å virke.

I neste uke kommer regjeringa med sitt forslag til Statsbudsjett. Det blir spennende å se om Venstres ønske om grønne avgifter kan kombineres med H/FrPs ønske om at det er de rike som skal få skatteletter.

 

bolig

Skal vi fortsatt ha det slik at folk har mulighet til å eie egen bolig i dette landet, må vi stoppe boligspekulasjonen. Vi trenger en storstilt satsing på sosial boligbygging i offentlig regi er et annet. Kommersielle boligutviklere har i dag all interesse av å bygge mindre enn markedet etterspør, for at prisene skal holde seg høye. I tillegg trenger vi en nasjonal eiendomsskatt for å gjøre det mindre lønnsomt å eie en bolig som man ikke selv bor i.

Boligprisene har økt med nesten 100% på 10 år. Det har lite å si for de som har en bolig. At boligen blir mer verdifull, betyr jo bare at det også vil koste mer å kjøpe en annen bolig. Men for de som eier en bolig som de ikke selv trenger å bo i, er prisøkninga er en stor fordel. For de som ikke eier egen bolig er prisøkninga dramatisk. Det betyr at de ikke kommer seg inn på boligmarkedet, eller at de starter med en dramatisk høy gjeld. Andelen barnefamilier som har høyere gjeld enn tre ganger inntekten har også doblet seg det siste tiåret.

Vi har et skattesystem som gjør det fantastisk lønnsomt å investere i bolig. På den ene siden subsidierer staten i form av rentefradrag. På den annen side har vi nesten ikke beskatning på eiendom. Når formueverdsettinga av boliger er lav, lønner det seg å spekulere i bolig. I løpet av to år har verdien knyttet til å eie bolig som man selv ikke bor i (sekundærbolig) økt med 32%. Boligprisveksten er så sterk at mange ikke en gang gidder å leie ut leiligheten de kjøper. Leieprisene synes å ha stagnert fordi folk ikke har råd til å betale mer. Inntektene fra verdistigning overgår likevel langt både leieinntekter og hva man kan tjene på vanlig, hederlig arbeid.

Det er mange grunner til at det ikke kan fortsette slik. Når boligprisene stiger så raskt, risikerer vi et sammenbrudd på boligmarkedet som gjør at mange risikerer å sitte med dyre lån og en bolig som er mindre verdt enn lånet. Prisveksten øker også den sosiale urettferdigheten mellom de som tjener gode penger på at boligprisene drives oppover, og de som ikke har råd til å kjøpe seg bolig. Det er interessant å se at det nå er en mindre andel ungdom og unge familier i fullt arbeid som eier egen bolig, enn det er av selveiende studenter der vi må regne med at foreldrene har bidratt til finansieringa.

SV har hele fagfeltet av økonomer med oss, når vi nå har foreslått en nasjonal eiendomsskatt som skal hindre boligspekulasjon. Derfor må skatten være størst for de såkalte sekundærboligene. Inntektene fra eiendomsskatten kan brukes til å redusere andre skatter. Eiendomsskatt er også en grønn skatt: Til tross for mye mer energiøkonomiske boliger, ser vi at energiforbruket likevel ikke reduseres tilsvarende fordi mange bygger seg store boliger.

Når vi i kommunen tidligere har foreslått eiendomsskatt har det alltid blitt innvendt fra høyresida at det er en dobbeltbeskatning: Først beskatter man lønnsinntekten, deretter beskatter man at man har investert lønnsinntekten i bolig. Det er det motsatte som er virkeligheten: Verdiøkningen på sekundærboligen er jo nå så stor at den ikke handler om beskatning av investerte lønnsmidler, men om beskatning av inntekter fra boligspekulasjon. Om du nå sparer hele lønna di i et år for å kjøpe bolig, så opplever du at prisen på boligen i løpet av året har økt med mer enn hva du har tjent på et helt år.

En kamp mot økte forskjeller i Norge, kan bare lykkes om vi får til en mer rettferdig boligpolitikk.

(Bilde Flickr Commomns Poul Rasmussen. 2014)

 

 

Barn som vokser opp i fattige familier, blir ofte ekskludert sosialt.

Barn som vokser opp i fattige familier, blir ofte ekskludert sosialt.

Mens SV vil øke barnetrygda, kappes andre partier om å foreslå at den avvikles, eller gjøres inntektsavhengig. Men hvis man ønsker å bekjempe barnefattigdom er økning av barnetrygda det mest målrettede vi kan gjøre.

 

En viktig grunn til at barnefamilier har større sannsynlighet for å bli fattige nå enn tidligere, er at barnetrygda ikke er blitt justert på 20 år. I 1996 utgjorde barnetrygda for det første barnet 15.905 kroner målt i 2015-kroner. I 2016 er den bare på 11.640. I 2003 ble småbarnstillegget på 10.000 2015-kr, fjerna. For en familie med to barn på 2 og 5 år har barnetrygda altså blitt nesten halvert.

Etter EU-definisjon av fattigdom, lever 92.000 barn i lavinntekstfamilier i Norge. Statistisk Sentralbyrå har beregnet at om barnetrygda hadde blitt justert i takt med prisstigninga, ville vi hatt 18.000 færre fattige barn. Hadde barnetrygda blitt justert i tråd med lønnsutviklinga (som har vært høyere enn prisstigninga), ville det vært 35.000 færre fattige barn i landet.

I tillegg har regjeringa vedtatt at barnetillegget for uføre skal fjernes. Det vil ramme 4500 barn. En ufør trebarnsmor med lav in­ntekt før hun ble trygdet, taper 20 000 kro­ner i året. Dette kommer i tillegg til at Stortinget mot SVs stemmer, har vedtatt kutt i uføretrygda. 100.000 mennesker vil tape mer enn 6000 kr i året.

Barnetrygda kan ses som et «skattefradrag» du får fordi det koster å ha barn. Fordelen med barnetrygda er imidlertid at også de som ikke har inntekt, for denne kompensasjonen. Det alle får barnetrygd er en viktig grunn til at den er så viktig for å redusere forskjeller. Flere partier leker med tanken om å gjøre barnetrygda til en ytelse som er avhengig av inntekt. Det kan lett skape såkalte fattigdomsfeller. En viktig årsak til at barn lever i fattigdom, er at foreldrene ikke er i jobb. Da må vi ikke lage ordninger der vi risikerer at folk taper på å komme i jobb, ved at barnetrygda faller bort. At også høytlønnede får barnetrygd er rettferdig, fordi også høytlønnede har ekstrakostnader ved å ha barn. Hvis man ønsker mer rettferdig fordeling – som SV gjør – bør vi bruke skattesystemet, ikke straffe barnefamiliene spesielt! Nettopp at barnetrygda går til alle med barn, gjør den ubyråkratisk og billig å administrere.

 

Derfor mener SV at barnetrygda ikke bare må beholdes, men at satsene må økes kraftig – særlig for to og flere barn og eneforsørgere!

lars

SV i Vestfold har som det første fylkespartiet i landet valgt førstekandidat til Stortingsvalget ved uravstemning. Ingen rådgivende avstemning blant medlemmene, men direkte valg blant flere kandidater! Jeg er glad og ydmyk over å ha blitt valgt.

Jeg var en av tre kandidater. Mine motkandidater var to flotte kvinner, så jeg var forberedt på å tape. Men jeg er også forberedt på å vinne, ikke bare nominasjonen, men en stortingsplass! Jeg har stor tro på at vi kan gjøre et godt valg.

Aviser over hele landet har skrevet om dette forsøket å mer direkte demokrati. Hvorfor være opptatt av nominasjonen i et lite parti som jo er langt fra å ta et distriktsmandat? Det stemmer. Men Vestfold har også et såkalt utjamningsmandat. På de gallupene der SV har endt på 4,5 -5% er det oftest SV som tar utjamningsmandatet i Vestfold. Det er litt som et lotteri, men med store vinnersjanser!

Det hele er avhengig av at SV kommer et stykke over sperregrensa. Jeg har mange Facebook-venner på høyresida som gleder seg hver gang det kommer en gallup der SV er under. Det er ikke rart. Et SV under sperregrensa er nødvendig for at Solberg-regjeringen kan fortsette. De som ønsker et regjeringskifte er avhengig av at SV gjør et godt valg.

SV lover at vi skal bidra til å felle den blå-blå-regjeringa. Men skal en ny regjering kunne stole på vår støtte, vil vi stille politiske krav. Det er ikke nok med ny regjering. Vi må også ha en ny politikk.

Hva slags krav vil SV stille? Det skal vi konkretisere i året fram til valget. Men det vil handle om våre viktigste politikkområder: Klimapolitikk og rettferdig fordeling. På begge disse områdene har Solberg-regjeringa svikta. Klimautslippene har gått opp. Regjeringa legger opp til en oljepolitikk som er uforenlig med Paris-avtalens mål om å begrense den globale oppvarminga. En ny regjering må være mer offensive. SV har berga Lofoten, Vesterålen og Senja fra oljeboring to ganger, Venstre en gang. Neste gang nøyer vi oss ikke med det. Klimaet krever kraftigere tiltak.

De økonomiske forskjellene i Norge øker. Solberg-regjeringa har tatt fra uføretrygdede barnetillegget,  feriepengene fra de arbeidsløse, og gitt store skattelettene til landets aller rikeste. AP har gitt fra seg sitt viktigste våpen for omfordeling ved skatteforliket med Høyre som innebærer enda nye skatteletter til de rikeste. Boligprisene går til himmels. Halvparten av de som kjøper bolig i Oslo flytter ikke selv inn, men bruker det som spekulasjonsobjekter. Dette kan vi hindre med en nasjonal eiendomsskatt, særlig på boligen du ikke sjøl bor i.

Barnetrygda er et viktig redskap mot barnefattigdom. Den har stått uendra i 20 år. SV mener den må økes, mest for de med flere barn og for enslige forsørgere. Å behovsprøve den, er å lage fattigdomsfeller som gjør det ulønnsomt å arbeide. SV vil stille krav om økt rettferdighet. Jeg tror mange AP-velgere ønsker at SV skal få gjennomslag for slike krav. Denne gangen må de stemme SV.

Slik det ser ut på gjennomsnittet av meningsmålinger, kommer SV over sperregrensa, men ikke partiene Rødt og Miljøpartiet. MDGt garanterer ikke noen ny regjering, men ellers er det ubetydelige forskjeller i SV og MDGs miljø- og klimapolitikk. Rødt er opptatt av å bekjempe forskjeller og privat profitt i offentlig velferd. Det er også her små forskjeller mellom oss. Skal vi ha mulighet til å endre dagens politikk for økte klimautslipp og økte forskjeller, må vi sørge for at radikale velgere samler seg.

I Vestfold mener jeg at de må samle seg om SV. Vi har ikke råd til bortkasta stemmer. I mitt politiske virke  har jeg nettopp vært opptatt av miljøpolitikk og sosial utjevning. Jeg håper på en dialog med Rødt- og MDG-velgere om dette og være åpne for deres synspunkter. Jeg håper å kunne representere alle de utålmodige, radikale velgerne i Vestfold – der inkluderer jeg Rødt og MDG.