Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘jernbane’ Category

vestfoldbanen540

????????????????????????????????????

Etter å ha lekket godbiter har regjeringen endelig offentliggjort forslaget til Nasjonal Transportplan. Planen bekrefter at dobbeltsporet Tønsberg-Larvik ikke blir realisert: « utbygging av sammenhengende dobbeltspor fra Tonsberg til Skien ligger ikke inne i planperioden.» I tillegg står det at det «arbeides det med losninger som gir lavere investeringskostnader enn i gjeldende NTP.»

At ferdigstillinga av dobbeltsporet utsettes er ikke bare dårlige nyheter for Vestfold. Det er dårlige nyheter for hele Sør-Norge fordi Vestfoldbanen bør være en del av en framtidig jernbaneløsning som bringer folk fra Oslo til Stavanger via Vestfold så raskt at det utkonkurrerer flyet

Tønsberg bør absolutt ha en jernbanestasjon sentralt plassert i byen. Hvis folk må transporteres med shuttle til og fra sentrum og jernbanen, havner byen på et sidespor. I tillegg vil det ikke bidra til at vi klarer å vri trafikken fra bil til jernbane. Men, det er åpenbart at det er konfliktfylt å bygge jernbane gjennom byen. Derfor er det dårlige nyheter for byen at regjeringa leiter etter en løsning som er billigere enn hva man tidligere har tenkt. Det er ikke et mål at traseen skal bli dyrest mulig. Men det viktigste er at den blir best mulig for de reisende, og at man bruker de nødvendige midlene for å sørge for å ta mest mulig hensyn til byen. Sporene fra valg av trase Nykirke-Barkåker skremmer: Her valgte regjeringa å spare en milliard og valgte en trase som betyr minst 400 færre reisende hver dag. Når man bygger i et hundreårsperspektiv er en milliard småpenger.

Derfor er det viktig at Vestfold og Telemark står sammen om å si nei til forsinkelse av dobbeltsporet, og si nei til at økonomihensyn skal være viktigste ved valg av trase!

Ellers er det ikke sparekniven som preger denne transportplanen. Rammen er på hele 1000 milliarder. Blir alle veiene som er foreslått i planen bygd, vil det bety en enorm øking av klimagassutslippene. Men planen minner mest om en ønskeliste. Det er ingen som alvorlig tror at Stortinget i de årlige budsjettene vil bevilge så store midler som det vil trenges til denne planen. I hvertfall ikke så lenge vi har en regjering som reduserer de offentlige utgiftene ved å gi 20 milliarder i skattelette til de rikeste!

De totale klimagassutslippene fra transportsektoren er i dag på 16,5 mill. tonn. Det er disse utslippene som har hatt sterkest vekst de siste åra. Regjeringa har ingen annen løsning på å redusere utslippene enn økt bruk av biodrivstoff. Det er en høyst usikker strategi, og vil uansett ikke kunne bidra til en utslippsfri samferdsel som er det vi trenger for å nå Paris-målene våre.

Innenlands flytrafikk og trafikk fra Norge til utlandet bidrar med nesten 3 millioner tonn utslipp. Ikke før Gardermoen har rukket å ferdigstille en stor utbygging av flyplassen, foreslår regjeringa en ytterligere økning med en ny rullebane. Det vil øke utslippene med 28%. Etter SVs mening bør disse pengene heller brukes på en forsering av lyntogforbindelser til de store byene. Her vil Vestfoldbanen spille en viktig rolle.

 

Read Full Post »

vestfoldbanen540

????????????????????????????????????

I noen år har 2030 vært et magisk år som mange har jobbet intenst fram mot: Da skulle Vestfoldbanen være ferdig utbygd med dobbeltspor. Regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan innebærer at dobbeltsporet skyves ut i framtida med minst 3-4 års forsinkelse.

Regjeringspartiene H og Frp og støttepartiene V og KrF framstår likevel som strålende fornøyd. Men innerst inne tenker nok de som oss: Regjeringa har svikta Vestfold!

Vestfoldbanen må ferdigstilles innen 2026 mente Anders Tyvand i 2013 da den rød-grønne regjeringa la fram sin transportplan. Kårstein Eidem Løvaas mente også at planen var for lite forpliktende. «De har en ambisjon, vi sier at hele Intercity-triangelet skal være bygd ut innen 2030» sa han i mars for 4 år siden. Så ble begge valgt som stortingsrepresentanter.

Løvaas forsvarer regjeringas forslag med at Transportetatene har gitt råd om å begynne å bygge innerst i intercity-navet, altså Oslo. Da har han endret mening det siste året. I januar 2015 sa Løvaas at «Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) er ikke ambisiøst nok; pendlere og næringsliv i Vestfold fortjener et pålitelig og effektivt togtilbud gjennom utbygging av dobbeltspor i Inter City-triangelet, hele veien ned til Grenland «.

Det er en kjent sak at Jernbaneverket tidligere har ment at intercity-utbyggingen burde stoppe i Tønsberg. At den forrige NTP-planen gjorde klart at vi skulle ha full utbygging til Grenland innen 2030, var resultat av hard politisk kamp, ikke minst fra Vestfold og fra SV. Jernbanen vil være et viktig virkemiddel for å få til en utslippsfri transportsektor. Da kan vi ikke ha en trase fra 1881 i halve fylket.

SV vil derfor heller ikke nå godta premisset om at vårt fylke skal vente ytterligere på jernbane fordi det er viktigere å bygge ut i Oslo. Både dobbeltspor i Vestfold og ny Oslo-tunell er viktig og begge prosjektene bør derfor ha plass i transportplanen.

Read Full Post »

vestfoldbanen540

????????????????????????????????????

Både SV og AP har lagt fram sine alternative statsbudsjett. I begge budsjettene er det satt av 200 millioner til å intercity-planlegging slik at arbeidet med  nytt dobbeltspor mellom Larvik og Tønsberg kan fortsette. Fra før av har både KrF og Venstre gjort det klart at de også vil sette av penger til at planleggingsarbeidet kan fortsette.

Det betyr at det bare er Høyre og FrP som vil innføre bråstopp i planleggingen. Skal regjeringa få flertall for å stoppe planleggingen trenger de støtte fra KrF eller Venstre som i disse dager sitter og forhandler med regjeringa. Hvor verdifullt er det for KrF og Venstre å sikre Vestfoldbanens framdrift? Hvor viktig er det for Høyre og FrP at planleggingsmidlene strupes? I Vestfold er dette en dårlig valgkampsak for Høyre og FrP. Vil KrF og V gå sammen med opposisjonspartiene for å redde Vestfoldbanen?

I flere innlegg i lokalavisene har jeg utfordret stortingsrepresentantene fra de to partiene, men vi blir bare møtt med øredøvende taushet. Nå reiser han også spørsmålet om regjeringen vil prioritere å ferdigstille traseen Nykirke-Barkåker innen 2026 som var planen. Denne traseen er avgjørende for å få kapasitetsøkning på strekningen fra Tønsberg til Oslo. Det er nødvendig for å gi plass til det økende antallet reisende. Er det bare vei som er viktig for samferdselsminister Solvik-Olsen?

Det er mange gode grunner for at planlegginga ikke må stanses:

– Byene Tønsberg, Sandefjord og Larvik trenger avklaring så fort som mulig om hvor den nye jernbanetraseen skal gå. I Tønsberg er det en jernbanesløyfe som går gjennom byen. Hver gang toget kommer går bommene ned. Nå går det fire tog hver time i rushtida. Når det nye dobbeltsporet forbi Holmestrand, åpnes i desember kommer det en ny avgang hver time. Fra 2026 skal kapasiteten dobles. Det betyr at det haster med å få avklart et alternativ til dagens jernbanebom! Tilsvarende situasjoner finnes i Sandefjord og Larvik!

– Det haster med å få bygd dobbeltsporet. I følge den rød-grønne transportplanen skal sporet åpnes i 2030. At det ikke skjer før er fordi det tar tid å planlegge og bygge jernbane. I 2030 er målet at det ikke skal være utslipp fra transportsektoren. Da kan vi ikke ha en jernbane som går i en 150 år gammel enkeltsporet trase!

Read Full Post »

Ikke godt nok, Kårstein

karstein

 

TBs kommentator Lars Døvle Larsen etterlyser politikere som er tydelige på saker som er viktig for Vestfold. Han antyder at Høyres Stortings-nestor Svein Flåtten fikk betalt for sin regjeringslojale innsats som Høyres finanspolitiske talsmann, da han i helga ble vraket fra Høyres stortingsliste. Men Kårstein Eidem Løvaas har ikke rukket å være Høyres toppkandidat i mer enn en uke før han lojalt forsvarer en samferdselsminister som svikter Vestfoldbanen.

 

Aps Arve Høiberg krever at Kårstein Eidem Løvaas ber han om unnskyldning. Høiberg mener nemlig at AP advarte i august 2015 om det som nå skjer: Manglende bevilgning fører til bom stans i planlegging av dobbeltsporet Tønsberg-Larvik. Høyre likte utspillet dårlig i 2015 og garanterte 200 millioner til planlegging i 2017.

Kravet om unnskyldning kan virke litt selvhøytidelig av et parti som sjøl sa nei til den samme parsellen da den rød-grønne regjeringen forhandlet om Nasjonal Transportplan i 2012. Den gang gikk SV fra forhandlingsbordet og sa at vi ikke ville vende tilbake så lenge ytre intercity ikke skulle være en del av Transportplanen. Heldigvis ga AP seg. Så jeg synes ikke det er så viktig om Høiberg får noen unnskyldning. Det viktige er at vi kan hindre at det blir noen ytterligere forsinking av Vestfoldbanen.

Det viktigste nå er å stå sammen for å sikre fremdrift, sier Kårstein Løvaas Eidem. Jeg er helt enig. Men: Sammen om hva? Sammen om å godta kutt i planleggingsmidler? Her mår Kårstein må være tydeligere. Han kan ikke på den ene sida forsvare samferdselsministerens forslag, samtidig som han vil alliere seg med Vestfoldsamfunnet som vil ha tog. Løvaas viser til at samferdselsministeren vil ha «optimal framdrift». Det er ubegripelig politikerspråk. Jeg har hørt det før: Det er dårlige nyheter for dobbeltsporet. «Optimal framdrift» er det motsatte av «rask framdrift». Optimal betyr i denne sammenhengen at planlegginga skal starte når jernbaneverkets planleggere er ferdig med alle andre prosjekter som tydeligvis er viktigere.

Løvaas mener at regjeringen følger Nasjonal Transportplan. Men han underslår at det nå er kommet et forslag til en ny transportplan der dobbeltsporet til Larvik er skjøvet ut i en ukjent framtid. Det er nødvendig at Vestfold står sammen. Sammen om at vi ikke aksepterer noen annen framdrift enn den som står i dagens Transportplan.

Det betyr at dobbeltsporet skal stå ferdig i 2030. Årsaken til at det ble 2030 og ikke før, er at det tar tid å planlegge og bygge jernbane. I 2030 skal mesteparten av trafikken i Vestfold være utslippsfri. Det betyr store utfordringer for byplanlegging med fortetting og boligbygging tilpasset at vi skal kjøre mindre bil. Dermed er det viktig at Tønsberg, Sandefjord og Larvik så snart som mulig får avklart hvor jernbanetraseen skal gå og hvor jernbanestasjonen skal være. Det er allerede på overtid. Derfor kan vi ikke nå sette planlegginga på vent. Vi får ikke en utslippsfri samferdsel med en jernbane som kjører på et 150 år gammelt enkeltspor.

Jeg veit sjøl at det ikke alltid er lett å få gjennomslag i eget parti og regjering for jernbanen. Da SV kom i regjering i 2005 gikk SV i Vestfold til valg på at det skulle bli oppstart på bygging av dobbeltsporet Barkåker-Tønsberg og resten av Vestfoldbanen. Det lot vente på seg. Over hele førstesida i Tønsbergs Blad ba jeg SVs velgere om unnskyldning. I partiet sentralt og i regjeringa syntes de vi var litt maniske. Vi lot dem aldri få et øyeblikks fred. Så kom bygginga av Barkåker-Tønsberg i gang. Da løsnet det også for de andre parsellene: Holm-Nykirke som åpner om få dager, og Larvik-Porsgrunn som åpner i 2018. Den blåblå regjeringa har sluttført prosjektene som den rød-grønne regjeringa starta. Når det nå er deres tur til å gjennomføre et prosjekt, skal vi ikke gi dem et øyeblikks fred om de svikter.

Read Full Post »

vestfoldbanen540

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen er ikke bekymret for at det blir en pause i planlegging av nytt dobbeltspor Tønsberg-Larvik. «Hvis det allerede i dag er over 200 eksterne konsulenter innleid til Jernbaneverket for å planlegge en strekning der spaden skal i jorda om sju år, tenker jeg at vi kanskje bruker pengene våre litt feil» sa han i Stortingets spørretime onsdag. Etter min mening har vi ikke tid til en eneste dags pause. En FrP-er i Samferdselsdepartementet må ikke få stoppe bygginga av den siste parsellen på Vestfoldbanen!

Grunnen til at spaden først skal settes i jorda om 7 år er nettopp at det tar så lang tid å planlegge utbygging av jernbanen. Det er mange av oss som gjerne ville sett at bygginga starta tidligere, men Jernbaneverket har sagt at de trenger denne tida. I Nasjonal Transportplan er det vedtatt at hele det ytre intercitytriangelet skal stå ferdig i 2030. I forslag til ny transportplan er dobbeltsporet skjøvet ut i en ukjent framtid. I Stortinget onsdag ville ikke Solvik-Olsen bekrefte at han lenger står ved målet fra den rød-grønne transportplanen.

At det er mange private konsulenter som jobber med planlegginga framfor egne ansatte i Jernbaneverket, vil ikke jernbanedirektør Elisabeth Enger ha skylda for. Det er resultat av en villet politikk fra regjeringa, sier hun.

Dermed ser det ut til at kampen om jernbanen kan bli en av de store valgkampsakene til Stortingsvalget neste år. Regjeringa har skrytt av sin store satsing på jernbane med økte midler til vedlikehold. Det er bra. Men vedlikehold er ikke nok. Skal vi oppnå Paris-avtalens mål skal transportsektoren nærme seg null-utslipp i 2030. Det kan vi ikke klare med en 150-år gammel enkeltsporet jernbane mellom Tønsberg og Larvik.

Antallet reisende på Vestfoldbanen øker. Det er bra for både miljø, reisende og næringsliv i Vestfold. Problemet er at vi butter mot et kapasitetstak. Vi trenger et nytt dobbeltspor ikke bare for å redusere reisetida, men for å øke kapasiteten med flere tog. Derfor haster det med å få avklart hvor en ny trase mellom Tønsberg og Larvik skal gå.

Den rød-grønne regjeringa med SV sørget for å bygge dobbeltsporet Barkåker-Tønsberg og igangsette bygginga fra Holm til Nykirke og fra Larvik til Porsgrunn. En FrPer i samferdselsdepartementet må ikke få lov til å stoppe bygginga av den siste strekningen som må til for å få en moderne jernbane i Vestfold!

Read Full Post »

vestfoldbanen540

Statsbudsjettet betyr full gass for Vestfoldbanen, proklamerte stortingsrepresentant Morten Stordalen (frP). Så viste det seg altså at det er feil: Den foreslåtte bevilgningen innebærer at planlegging av nytt dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik, vil stoppe helt opp.

Det visste hverken Morten Stordalen (frP) eller Kårstein Eidem (H). Men det gjorde selvsagt den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet som jo har laget budsjettet, men som likevel sendte Stordalen ut for å spre feil budskap.

Heldigvis har Jernbaneverket oppklart hva som ligger i budsjettet: Stopp i planleggingen. Det er selvfølgelig totalt uakseptabelt for Vestfold-samfunnet. Kampen for dobbeltspor fra Oslo til Porsgrunn har vart i mange år. Vi vet at selv med store bevilgninger, så tar det tid å planlegge og bygge jernbane. Lenger tid enn vi skulle ønske. Men da kan vi i hvertfall ikke ta pause i arbeidet.

Den manglende bevilgningen er ingen arbeidsulykke. I forslaget til Nasjonal Transportplan foreslås det at man skyver på ferdigstilllingen av dobbeltsporet til Larvik i 2030 og ut i en ikke-fastsatt framtid. Fra SVs side har vi sagt at vi ikke aksepterer det. Vi har prøvd å utfordre Høyre og FrP i Vestfold til å si det samme. Stortingsrepresentant Svein Flåtten fra Høyre har prøvd å dempe diskusjonen ved å si at han riktignok ikke kan love noe, men han tror på sitt flegmatiske vis at det ordner seg når Nasjonal Transportplan skal vedtas. I stedet kommer regjeringens forslag om å stoppe videre planlegging. Det er en politikk som hele Vestfold må stå sammen om å avvise. Det inkluderer stortingsrepresentantene fra FrP og Høyre som må velge mellom partilojalitet eller lojalitet til Vestfold.

 

Read Full Post »

holm_525Gode nyheter: Fra desember kommer det nye rushtidsavganger på Vestfoldbanen med reisetid 1 time fra Tønsberg til Oslo! Det er et konkret resultat av bygginga av det nye dobbeltsporet Holm-Nykirke som åpner i november i år.

Det er Tønsbergs Blad som lar Høyres Kårstein Eidem fortelle den gode nyheten: Julegave fra Kårstein, er overskriften. Vi som er voksne vet jo at julenissen bare er en budbringer, det er ikke egentlig han som har kjøpt julegavene. Så også her: Etter årtier med borgerlige og AP-regjeringer, startet den rød-grønne regjeringa snuoperasjonen med satsing på jernbanen. Det satt langt inne: Vi måtte kjempe hardt for igangsetting av bygging av dobbeltsporet Barkåker-Nykirke. Når det var igangsatt var det enklere å få regjeringa med på dobbeltsporet Holm Nykirke som blant annet innebærer en fantastisk ny jernbanestasjon inne i fjellet i Holmestrand. Byggestart var i 2010. I 2012 ga den rød-grønne regjeringa startsignal for igangsetting av nytt dobbeltspor Farriseidet- Porsgrunn. Denne 22,5 km lange traseen vil være ferdig i 2018 og vil innebære dramatisk kortere reisetid fra Skien.

Det som nå står igjen er traseen Nykirke-Barkåker. Her har man kommet langt i planlegginga. Trase er i realiteten valgt. Den blå-blå-regjeringa har lagt nye føringer for jernbanesatsinga der de legger mer vekt på pris og hastighet. Det innebærer at det ikke blir noen jernbane til Bakkenteigen. Det vil koste en milliard mer, men det er småpenger i forhold til at veldig mange flere mennesker ville fått et jernbanetilbud. Vi bygger jo jernbane for at folk skal reise med den!

Hva regjeringas nye føringer vil bety for den siste traseen Tønsberg-Larvik, vet vi ikke. Det kan bety at Stokke mister sin jernbanestasjon. Etter min mening er det viktig at jernbanen stopper i sentrum av byene – og her er Stokke med sin sentrumsutbygging snart å regne som en liten by.

Den blå-blå regjeringa har fulgt opp den rød-grønne jernbanesatsinga, men ikke igangsatt egne nye prosjekter. Tvert i mot er det nå kommet et forslag til Nasjonal Transportplan der ferdigstilling av dobbeltspor til Skien er foreslått skjøvet ut i det blå. Her er det viktig at hele Vestfoldsamfunnet presser på og ikke godtar noe annet enn fullt dobbeltspor innen 2030.

Foto: Jernbaneverket

 

Read Full Post »

Older Posts »