Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘jernbane’ Category

Gjennom ti-årene har både AP-regjeringer og borgerlige regjeringer sviktet Vestfold-banen. Her er det få som har noe å skryte av. Nå ser det igjen mørkt ut. En ting er at dobbeltsporet over Skoppum er forsinket. En annen sak er at det ikke har vært mulig å bli enige om en trase sørover fra Tønsberg. Det tredje er at det planlagte dobbeltsporet mellom Stokke og Sandefjord mangler midler til realisering og at det heller ikke ser ut til å være midler for planlegging av trase mellom sandefjord og Larvik. Kortversjonen er at Jernbanedirektoratet mener at den moderne jernbanen egentlig bør stoppe i Tønsberg. Det kan Vestfold ikke være fornøyd med!

Da SV i stortingsvalgkampen i 1989 reiste kravet om dobbeltspor på Vestfoldbanen, var vi det eneste partiet som var opptatt av dette. Seinere har flere kommet til. Det er bra at det har blitt en konkurranse mellom partiene om å være mest jernbane-positive. Men det ville hjulpet mye om man mente det samme når man var i posisjon som i opposisjon. Der mener vi at SV har sitt på det tørre ved at vi under Stoltenberg 2-regjeringa der SV var med, reiste oss fra forhandlingsbordet og var klare til å forlate regjeringa om AP og Sp ville stoppe dobbeltsporutbygginga i Tønsberg. Slik ble det ikke. Så kom Solberg-regjeringa som lojalt videreførte de vedtatte jernbaneprosjektene fra den rød-grønne regjeringa. Nå truer en ny stopp i utbygginga.

Bevilgninger til jernbane har økt. AP-regjeringa til Stoltenberg 1 la i 2001 fram et jernbanebudsjett som ville gjort at det skulle ta 130 år å fornye Vestfoldbanen. Heldigvis har ambisjonene og bevilgningene økt. Men fortsatt er det mange som ikke innser at jernbanen trengs som det bærekraftige samfunnets viktigste transportmiddel på både mellomlange og lange strekninger. Fra SVs side har vi pekt på at bygging av dobbeltspor til Skien er nødvendig for at vi også skal kunne bygge en forbindelse fra Porsgrunn til Sørlandsbanen (forbindelsen med det gode navnet Genistreken) som vil kunne gi en relativ hurtig forbindelse mellom Oslo og Stavanger, og dermed gi et bedre og grønnere transporttilbud til halve Norges befolkning. Derfor er det nødvendig å binde seg til tidligere politiske vedtak om at Vestfoldbanen skal moderniseres med dobbeltspor og flere avganger. Det har man gjort når det gjelder vei: Tidligere var planen at Vestfoldbanen og E-18 gjennom Vestfold skulle bygges ut samtidig. Motorveien fram til Langangen var ferdig i 2018, mens kampen nå er om togutbygginga kan bli ferdig i løpet av 2030-tallet.

For SV har kampen for jernbanen vært vår viktigste fylkespolitiske sak – av hensyn til de reisende,  til næringslivet, men først og fremst av hensyn til at vi må ha et miljøvennlig transportsystem når Norge i løpet av få år skal bli fossiltfritt. Vi vil kjempe for den saken overfor regjering, i Stortinget,   i fylkesting og kommuner. Skal vi lykkes må hele Vestfoldsamfunnet stå samlet om dette kravet!

To tog i timen til Skien har lenge vært ambisjonen for ny jernbane gjennom søndre Vestfold, og den nye parsellen mellom Larvik og Porsgrunn har senket reisetiden kraftig. Men sommeren 2022 ba samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) Jernbanedirektoratet se på muligheten for å nå målet uten ny stasjon i Larvik. Da ligger det i kortene at det ikke blir noen ny trasé fra Sandefjord til Larvik heller. Like bekymringsfullt er det at Jernbanedirektoratet nå heller ikke vil prioritere to tog til Skien i første seksårsperiode av Nasjonal Transportplan 2025–2036. Får dette gjennomslag, kan det fort gå ti år før vi–kanskje–har en ny strekning mellom Stokke og Sandefjord, med ny stasjon ved flyplassen på Torp.

(Innlegget er publisert i Vestfold-aviser sammen med stortingsrepresentant Grete Wold og annenkandidat for SV ved fylkestingsvalget, Kristian Erling Sommerseth)

Read Full Post »

Hareide svikter kampen for å kutte utslipp fra samferdsel gjennom å si nei til dobbeltspor på Vestfoldbanen. Det blir ikke bedre av at statsekretær Anders Tyvand vil berge gigavei-planene i Tønsberg som vil føre til ytterligere biltrafikk.

Å droppe dobbeltsporet vil ikke bare gjøre det vanskeligere på sikt å få en utslippsfri samferdsel. Det er også et svik mot kommunene i Vestfold som gjennom mange tiår har brukt store ressurser på å planlegge for toget. Det er et svik mot det nye fylket Vestfold og Telemark som ikke får den effektive jernbanen gjennom fylket som vi ventet. At regjeringa mener at penger til Veipakke Tønsberg kan være et plaster på såret, viser hvor lite klimapolitiske vurderinger teller. Regjeringa burde heller gitt klar beskjed om å skrinlegge planene og gå for en parallell kanalbro som vil bli mye billigere, og som vil være tilstrekkelig om vi har mål om redusert trafikk.

Jeg har sans for at Hareide sier at Nasjonal Transportplan må gå fra å være en ønskeliste, til å bli en liste over prosjekter som regjeringen er klare til å gjennomføre. Det krever sterkere prioritering. Ikke minst må hensynet til klimapolitikken bety at mange veiprosjekter vrakes.

Heldigvis reagerer politikere fra hele det politiske spekteret i Vestfold og Telemark. Men det er ikke nok å stille krav på hjemmebane. Kravene må stilles til egne partier nasjonalt.

Til høsten er det stortingsvalg. Dobbeltsporet gjennom Vestfold kan forhåpentligvis bli en av de regionale hovedsakene.  En ny regjering kan bety ny mulighet for  dobbeltsporet.   Derfor blir de ulike partienes standpunkt når Naqsjonal Transportplan behandles, svært viktig. Vi i SV har allerede gjort jobben: På Stortinget og i budsjettbehandlingene vil SV sette av penger til intercity-utbggingen på Østlandet.

Read Full Post »

nøtterøykorridorDet blir staten som skal regulere ny jernbane gjennom Tønsberg. Lokalpolitikerne blir sittende som tilskuere. Det skyldes den sterke motstanden mot å utrede den såkalte Nøtterøy-korridoren hos det politiske flertallet i Tønsberg og Færder. Bane Nor har foreslått en trase som de mener best imøtekommer sentrale vedtak om jernbanestasjon i bysentrum. Departementet må lydig følge opp Stortingets retningslinje og anbefaler derfor at også Nøtterøy-alternativet blir utredet. Det er åpenbart at det politiske flertallet i Tønsberg og Færder legger mindre vekt på en rask jernbane fra bysentrum til bysentrum, enn Stortinget og regjeringa gjør. Men hvorfor ofre all innflytelse på motstand mot utredning av en trase som de burde vite uansett ville bli utredet?

Det kom overraskende for alle da Bane-Nor for to år siden la fram sine alternativer for ny jernbane gjennom Tønsberg. I mange år hadde vi regnet med en løsning med jernbanen i tunnel under Byfjorden og Nøtterøy. Nå var dette alternativet skrinlagt. I stedet lanserte Bane-Nor alternativet med jernbane gjennom byen, over Kanalen og i tunnel under Nøtterøy. Dette kom som et sjokk på mange. Bedre ble det ikke av at man foreslo å skrinlegge dagens trase med jernbane over Jarlsberg-jordene. Dette førte til noen umiddelbare reaksjoner mot Nøtterøy-alternativet som var mer preget av sjokk enn av gjennomstenking.

Seinere har Jarlsberg-alternativet tatt inn i planprogrammet igjen. I to varianter: Med dagens jernbanesløyfe, eller med en stasjon på Korten.

I tillegg kommer den såkalte Vear-korridoren som har fått alle som er glade i Slottsfjellet til å steile. Vearkorridoren betyr en sving innom Slottsfjellet før sporet fortsetter på bro over hele Byfjorden. Her er det konflikter med de som vil ta vare på Slottsfjellet, og med miljømyndighetene med tanke på bro langs fuglereservatet. Men det er OK for Tønsbergs politikere.

Nøtterøykorridoren innebærer å følge det nedlagte jernbanesporet til Kanalen, krysse Kanalen i bro og forsvinne inn i tunnel omtrent ved grensa til Nøtterøy. Tunnelen ender øverst i Teieskogen der toget skal gå på bro over Vestfjorden.  

Vi vet ikke nok om de foreslåtte alternativene. Det er nettopp derfor de skal utredes videre. Det kommer til å bli nødvendig å rive noen hus. Det er ingen grunn til å tro at Nøtterøy-alternativet vil medføre riving av flere hus enn Vear- eller Jarlsberg-alternativet. Den åpenbare ulempen med Nøtterøy-alternativet er at den vil krysse Kanalen på en fast bro som er for lav til at seilbåter kan passere under. Det kunne vært løst med en tunnel, men hvis det skulle utredes måtte politikerne si ja til å utrede alle sider ved Nøtterøyalternativet. Det ville de ikke.

Det betyr at båthavna for seilbåter må flyttes til Stensarmen. Der er det for øvrig planlagt en stor marina. Det er laget store og spennende planer for å gjøre Stensarmen om til en del av bysentrum. Det betyr at det meste av bygninger på Stensarmen vil bli revet. Men t hensynet til nettopp utbyggerne på Stensarmen er en viktig del av politikernes motstand mot Nøtterøyalternativet. Området vil bli båndlagt til jernbanetrase, og det vil kunne bety forsinkelser i utviklinga av nye bygg på Stensarmen, og svekke grunneiernes fortjeneste. 

Bladet Jernbaneforum hadde nylig en reportasje fra Lillestrøm, der det var stor lokal motstand når Gardermo-banen ble planlagt rett gjennom byen. I dag er aksjonistene fornøyd. Husene langs jernbanen har fått støyisolerende vinduer. De nye togene bråker mindre. Det er mindre støy enn før. Og Lillestrøm er blitt attraktiv på grunn av jernbanen. Når det nye universitetet OsloMet planlegger å flytte sin avdeling fra Kjeller til Lillestrøm, er det en hovedgrunn: En by med jernbanestasjon i sentrum. I Moss skal Bane-Nor bygge ny trase gjennom byen og stasjon i sentrum. Det har ført til det største byutviklingsprosjektet i Moss noen gang, med bygging av flere tusen nye boliger. Jernbane i bysentrum kan også bli et ligende byutviklingsprosjekt i Tønsberg!

Read Full Post »

ta toget på alvorDet er viktig å høre på lokalpolitikerne – og andre innbyggere. Derfor sendte BANE NOR forslaget til hvilke traseer de ønsker å utrede for jernbane i Tønsberg, ut på høring. Det kom en massiv tilbakemelding om at også dagens trase – Jarlsbergalternativet – burde utredes videre. Det signalet tok Bane Nor og vil inkludere dette alternativet i det videre arbeidet.

Det er Bane Nor som er utbygger. Men det er viktig at de utreder alle sider ved jernbaneutbygginga som kan gi lokale og sentrale myndigheter beslutningsgrunnlag for å bestemme hvilke trase de ønsker utbygd. Det vanlige i slike saker er at lokale myndigheter ber om mer utredning. Det spesielle i denne saken er at de krever mindre utredning, det vil si at Nøtterøykorridoren ikke skal utredes. Enda mer spesielt er det at stortingsrepresentanter/kandidater fra AP, H og FrP lover å bruke sin innflytelse overfor Samferdselsdepartementet til å hindre at Bane Nor med egne penger skal få utrede en av traseene som de ønsker å vite mer om.

Det er konflikter knyttet til alle tre traseene: Nøtterøytraseen skaper konflikt i forhold til Kanalkryssingen. Slottsfjell/Vear-traseen kan skape konflikt i forhold til bomiljø på Korten samt fuglereservatet. Jarlsberglinja skaper konflikt med tanke på kulturlandskap, samt at man evt må vrake Barkåker-tunnelen og lage ny trase over Solvang. Bane Nor legger stor vekt på oppdraget fra Stortinget om at stasjonene skal ligge i bysentrum. Det er det bare mulig med Nøtterøyalternativet. Jeg har forespurt flere eksperter på byutvikling, men ingen klarer å komme på noen byer som har lyktes med sin byutvikling gjennom å flytte jernbanestasjonen fra bysentrum. Dette blir en vanskelig avgjørelse som skal fattes når utredningene er ferdige. Det gjør at vi vil trenge mest mulig kunnskap.

Tønsbergs Blad tror at kostnadene blir for store hvis man utreder en tunnel. Det vil jo vise seg. Her er det mange muligheter: Helt eller halvt nedsenket trase langs kirkegården og det gamle jernbanesporet sørover. Så kan man se på både bro og senketunnell under kanalen. Deretter skal toget uansett inn i tunnel for å dukke opp ved en framtidig bro over Vestfjorden. Det er også pussig at en mediebedrift som TB gjør seg til talsmann for et krav om mindre kunnskap.

Vegvesenet er i gang med å utrede framtidig Nøtterøy-forbindelse for bil. Et nesten enstemmig bystyre i Tønsberg sa nei til bro fra Kaldnes til Korten. Alternativet blir likevel utredet. Da dette ble behandla brukte ikke SV kreftene på å kjempe mot en slik utredning. I stedet sloss vi – sammen med fylkesmannen – for at også kryssing ved dagens Kanalbro skulle utredes. Dessverre ble det ikke vedtatt. Det betyr at om utredningen skulle vise at en kryssing fra Kaldnes til Korten er uakseptabel, så må hele prosessen starte på nytt. Vi vil ikke at jernbanen skal lide samme skjebne!  Dette er ikke en sak bare for Tønsberg, men for halve landet: En opprustet Vestfoldbane skal forhåpentligvis bli en del av SørVestbanen som gir en lyntogforbindelse fra Oslo til Stavanger – et togtilbud til halve Norges befolkning!

Read Full Post »

larsSV vil ha en grønn samferdselspolitikk. Vi legger fram et forslag til Nasjonal Transportplan innenfor samme rammer som regjeringen, men omdisponerer fra forurensende motorveier til kollektivtrafikk og jernbane. Vestfoldbanen blir framskyndet med 5 milliarder ekstra i første planperiode, samt 8 milliarder ekstra til dobbeltspor Tønsberg-Larvik i andre planperiode.

SVs forslag betyr dermed at dobbeltsporet gjennom Vestfold kan bygges innen den fristen som dagens NTP setter, nemlig innen 2030. Høyre, KrF og Venstre har gitt opp å kjempe for Vestfoldbanen, og argumenterer med at det er viktigere å bruke pengene på ekstra togtunnell under Oslo. SV har ment at utbygging i Vestfold ikke behøver å settes opp mot det såkalte Oslo-navet som vi faktisk foreslår å framskynde med ekstra 20 milliarder.

Dette får vi råd til ved blant annet å si nei til nye rullebaner på Flesland og Gardermoen, samt nei til ny E-18 gjennom Asker til Oslo.

SV har også kjempet for utviding av bymiljøpakkene. SV vil gi minst 18 milliarder kroner ekstra til bymiljøavtaler i første periode og 32 milliarder kroner ekstra i andre periode. Dette gjør at SV kan gå inn for at alle byer med trengselproblemer som ønsker å redusere biltrafikken, kan bli med i ordbningen. Det inkluderer Vestfold-byene.

I tillegg vil SV vil gi 3 milliarder kroner ekstra til belønningsordning for sykkelvei i første periode og 3,5 milliarder kroner ekstra i andre periode. Vi omdisponeres også 6 milliarder kroner på riksveisbudsjettet til sykkeveisatsing på riksveinettet

SV foreslår at FrPs nye vegselskap legges ned og at veibygging legges inn under Statens vegvesen. Vi vil Også stoppe parteringen av NSB og sier ja til et fellesselskap for å drive frem utbygging av bane og drifting av togtraffikken.

SV vil åpne for bompengefinansiering av jernbaneutbygging. Det finansierer til sammen 80 milliarder kroner ekstra til jernbanen. Det betyr framskynding av bl.a. Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Ringeriksbanen i tillegg til at vi vil sette i gang konspetvalgutredning av Tromsbanen.

Vi foreslår også å  erstatte dagens flyseteavgift med en flyavløsningsavgift på bilettprisen på strekningene Oslo-Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Stockholm, Gøteborg for å finansiere utbygging av lyntog på disse strekningene.

Høyre har kritisert AP får å øke utgiftene til NTP dramatisk. SVs forslag er innenfor samme rammer som regjeringa. Vi tør å prioritere mellom kollektiv, sykkel, jernbane og nye motorveier.

Read Full Post »

lars på togetRegjeringa dropper planen om å ferdigstille dobbeltsporet på Vestfoldbanen innen 2030, slik nåværende Transportplan legger opp til. Når jeg påpeker at regjeringa har råd til en tredje rullebane på Gardermoen, men ikke dobbeltspor på jernbanen, synes Høyres Kårstein Eidem Løvaas at jeg er enspora.

 

I 2013 angrep Eidem SV og AP for at vi ville ferdigstille i 2030. Den gang mente Løvaas at Vestfoldbanen burde ferdigstilles innen 2026. Så seint som i januar 2015 sa Løvaas at «pendlere og næringsliv i Vestfold fortjener et pålitelig og effektivt togtilbud gjennom utbygging av dobbeltspor i Inter City-triangelet, hele veien ned til Grenland «. Nå er han fornøyd med at dobbeltsporet Tønsberg-Sandefjord er skjøvet ut i det blå.

Jeg ville forstått det om han hadde kjempet for Vestfold og tapt. Men han er så strålende fornøyd med regjeringas forslag at det ikke er noe som tyder på at han har kjempet for Vestfold.

Løvaas viser til at Holmestrandparsellen ble åpnet i fjor, og at Larvik-Porsgrunn åpnes neste år. Det er begge to prosjekter som ble igangsatt av den rød-grønne-regjeringa. Holmestrandparsellen var opprinnelig planlagt som to byggetrinn. SV ville legge til rette for hurtigtog med stasjon inne i fjellet. Når Eidem tar dette til inntekt for sin regjering, glemmer han at FrP faktisk stemte mot hele prosjektet.

Når SV setter 3. rullebane på Gardermoen opp mot dobbeltspor i Vestfold, er det for å vise at det finnes penger. Løvaas forsvarer enda en ny Gardermoen-utbygging med at det bor folk i dette landet som ikke har jernbane, så stemmer selvsagt det. Men strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim og Oslo-Stavanger er blant Europas mest trafikkerte flystrekninger. Og på disse strekningene går det faktisk tog! Ingen land på det europeiske fastlandet har større flytrafikk enn Norge, regnet ut fra innbyggertall. Vi flyr over dobbelt så mye som svenskene! Å ikke bygge dobbeltspor i Vestfold, betyr at realiseringen av den såkalte Sør-Vest-banen mellom Oslo og Stavanger via Vestfold, utsettes ytterligere. Sør-Vest-banen kan bli et jernbanetilbud for halve Norges befolkning!

Det er innen transport at klimagassutslippene har økt mest de siste åra. Målet er å få en utslippsfri samferdsel. Da må vi satse på utslippsfrie biler på biogass eller elektrisitet. Men det vil ikke være nok. Vi må ha en effektiv jernbane som forbinder byene og landsdelene. Derfor er det skuffende at Eidem som stortingsrepresentant for Vestfold er så fornøyd med at det ikke skal bygges dobbeltspor til Larvik!

Skal vi nå klimamålene må også annen kollektivtrafikk bygges ut. Det er den andre Vestfold-skuffelsen i Nasjonal Transportplan. Vestfold har lenge jobbet for å bli med i regjeringas satsing på miljøvennlige byområder. Nå slår Nasjonal Transportplan fast at den ordningen ikke skal utvides.

SV er selvfølgelig ikke mot at man finner kostnadseffektive løsninger for å bygge jernbane. Jeg er ikke for å kaste bort penger. Men jeg mener det er grunn til bekymring når regjeringa sier at de vil prioritere løsninger som er rimeligere enn de som ligger i dagens transportplan. Det gjelder ikke minst med tanke på Tønsberg der det viser seg at det vil være mer krevende enn man hadde tenkt, å finne en god trase. Da må man først og fremst tenke at man bygger for 100 år og at det viktigste må være å finne en god trase med minst mulig ulemper for byutviklinga.

 

Read Full Post »

vestfoldbanen540

????????????????????????????????????

Etter å ha lekket godbiter har regjeringen endelig offentliggjort forslaget til Nasjonal Transportplan. Planen bekrefter at dobbeltsporet Tønsberg-Larvik ikke blir realisert: « utbygging av sammenhengende dobbeltspor fra Tonsberg til Skien ligger ikke inne i planperioden.» I tillegg står det at det «arbeides det med losninger som gir lavere investeringskostnader enn i gjeldende NTP.»

At ferdigstillinga av dobbeltsporet utsettes er ikke bare dårlige nyheter for Vestfold. Det er dårlige nyheter for hele Sør-Norge fordi Vestfoldbanen bør være en del av en framtidig jernbaneløsning som bringer folk fra Oslo til Stavanger via Vestfold så raskt at det utkonkurrerer flyet

Tønsberg bør absolutt ha en jernbanestasjon sentralt plassert i byen. Hvis folk må transporteres med shuttle til og fra sentrum og jernbanen, havner byen på et sidespor. I tillegg vil det ikke bidra til at vi klarer å vri trafikken fra bil til jernbane. Men, det er åpenbart at det er konfliktfylt å bygge jernbane gjennom byen. Derfor er det dårlige nyheter for byen at regjeringa leiter etter en løsning som er billigere enn hva man tidligere har tenkt. Det er ikke et mål at traseen skal bli dyrest mulig. Men det viktigste er at den blir best mulig for de reisende, og at man bruker de nødvendige midlene for å sørge for å ta mest mulig hensyn til byen. Sporene fra valg av trase Nykirke-Barkåker skremmer: Her valgte regjeringa å spare en milliard og valgte en trase som betyr minst 400 færre reisende hver dag. Når man bygger i et hundreårsperspektiv er en milliard småpenger.

Derfor er det viktig at Vestfold og Telemark står sammen om å si nei til forsinkelse av dobbeltsporet, og si nei til at økonomihensyn skal være viktigste ved valg av trase!

Ellers er det ikke sparekniven som preger denne transportplanen. Rammen er på hele 1000 milliarder. Blir alle veiene som er foreslått i planen bygd, vil det bety en enorm øking av klimagassutslippene. Men planen minner mest om en ønskeliste. Det er ingen som alvorlig tror at Stortinget i de årlige budsjettene vil bevilge så store midler som det vil trenges til denne planen. I hvertfall ikke så lenge vi har en regjering som reduserer de offentlige utgiftene ved å gi 20 milliarder i skattelette til de rikeste!

De totale klimagassutslippene fra transportsektoren er i dag på 16,5 mill. tonn. Det er disse utslippene som har hatt sterkest vekst de siste åra. Regjeringa har ingen annen løsning på å redusere utslippene enn økt bruk av biodrivstoff. Det er en høyst usikker strategi, og vil uansett ikke kunne bidra til en utslippsfri samferdsel som er det vi trenger for å nå Paris-målene våre.

Innenlands flytrafikk og trafikk fra Norge til utlandet bidrar med nesten 3 millioner tonn utslipp. Ikke før Gardermoen har rukket å ferdigstille en stor utbygging av flyplassen, foreslår regjeringa en ytterligere økning med en ny rullebane. Det vil øke utslippene med 28%. Etter SVs mening bør disse pengene heller brukes på en forsering av lyntogforbindelser til de store byene. Her vil Vestfoldbanen spille en viktig rolle.

 

Read Full Post »

vestfoldbanen540

????????????????????????????????????

I noen år har 2030 vært et magisk år som mange har jobbet intenst fram mot: Da skulle Vestfoldbanen være ferdig utbygd med dobbeltspor. Regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan innebærer at dobbeltsporet skyves ut i framtida med minst 3-4 års forsinkelse.

Regjeringspartiene H og Frp og støttepartiene V og KrF framstår likevel som strålende fornøyd. Men innerst inne tenker nok de som oss: Regjeringa har svikta Vestfold!

Vestfoldbanen må ferdigstilles innen 2026 mente Anders Tyvand i 2013 da den rød-grønne regjeringa la fram sin transportplan. Kårstein Eidem Løvaas mente også at planen var for lite forpliktende. «De har en ambisjon, vi sier at hele Intercity-triangelet skal være bygd ut innen 2030» sa han i mars for 4 år siden. Så ble begge valgt som stortingsrepresentanter.

Løvaas forsvarer regjeringas forslag med at Transportetatene har gitt råd om å begynne å bygge innerst i intercity-navet, altså Oslo. Da har han endret mening det siste året. I januar 2015 sa Løvaas at «Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) er ikke ambisiøst nok; pendlere og næringsliv i Vestfold fortjener et pålitelig og effektivt togtilbud gjennom utbygging av dobbeltspor i Inter City-triangelet, hele veien ned til Grenland «.

Det er en kjent sak at Jernbaneverket tidligere har ment at intercity-utbyggingen burde stoppe i Tønsberg. At den forrige NTP-planen gjorde klart at vi skulle ha full utbygging til Grenland innen 2030, var resultat av hard politisk kamp, ikke minst fra Vestfold og fra SV. Jernbanen vil være et viktig virkemiddel for å få til en utslippsfri transportsektor. Da kan vi ikke ha en trase fra 1881 i halve fylket.

SV vil derfor heller ikke nå godta premisset om at vårt fylke skal vente ytterligere på jernbane fordi det er viktigere å bygge ut i Oslo. Både dobbeltspor i Vestfold og ny Oslo-tunell er viktig og begge prosjektene bør derfor ha plass i transportplanen.

Read Full Post »

vestfoldbanen540

????????????????????????????????????

Både SV og AP har lagt fram sine alternative statsbudsjett. I begge budsjettene er det satt av 200 millioner til å intercity-planlegging slik at arbeidet med  nytt dobbeltspor mellom Larvik og Tønsberg kan fortsette. Fra før av har både KrF og Venstre gjort det klart at de også vil sette av penger til at planleggingsarbeidet kan fortsette.

Det betyr at det bare er Høyre og FrP som vil innføre bråstopp i planleggingen. Skal regjeringa få flertall for å stoppe planleggingen trenger de støtte fra KrF eller Venstre som i disse dager sitter og forhandler med regjeringa. Hvor verdifullt er det for KrF og Venstre å sikre Vestfoldbanens framdrift? Hvor viktig er det for Høyre og FrP at planleggingsmidlene strupes? I Vestfold er dette en dårlig valgkampsak for Høyre og FrP. Vil KrF og V gå sammen med opposisjonspartiene for å redde Vestfoldbanen?

I flere innlegg i lokalavisene har jeg utfordret stortingsrepresentantene fra de to partiene, men vi blir bare møtt med øredøvende taushet. Nå reiser han også spørsmålet om regjeringen vil prioritere å ferdigstille traseen Nykirke-Barkåker innen 2026 som var planen. Denne traseen er avgjørende for å få kapasitetsøkning på strekningen fra Tønsberg til Oslo. Det er nødvendig for å gi plass til det økende antallet reisende. Er det bare vei som er viktig for samferdselsminister Solvik-Olsen?

Det er mange gode grunner for at planlegginga ikke må stanses:

– Byene Tønsberg, Sandefjord og Larvik trenger avklaring så fort som mulig om hvor den nye jernbanetraseen skal gå. I Tønsberg er det en jernbanesløyfe som går gjennom byen. Hver gang toget kommer går bommene ned. Nå går det fire tog hver time i rushtida. Når det nye dobbeltsporet forbi Holmestrand, åpnes i desember kommer det en ny avgang hver time. Fra 2026 skal kapasiteten dobles. Det betyr at det haster med å få avklart et alternativ til dagens jernbanebom! Tilsvarende situasjoner finnes i Sandefjord og Larvik!

– Det haster med å få bygd dobbeltsporet. I følge den rød-grønne transportplanen skal sporet åpnes i 2030. At det ikke skjer før er fordi det tar tid å planlegge og bygge jernbane. I 2030 er målet at det ikke skal være utslipp fra transportsektoren. Da kan vi ikke ha en jernbane som går i en 150 år gammel enkeltsporet trase!

Read Full Post »

Ikke godt nok, Kårstein

karstein

 

TBs kommentator Lars Døvle Larsen etterlyser politikere som er tydelige på saker som er viktig for Vestfold. Han antyder at Høyres Stortings-nestor Svein Flåtten fikk betalt for sin regjeringslojale innsats som Høyres finanspolitiske talsmann, da han i helga ble vraket fra Høyres stortingsliste. Men Kårstein Eidem Løvaas har ikke rukket å være Høyres toppkandidat i mer enn en uke før han lojalt forsvarer en samferdselsminister som svikter Vestfoldbanen.

 

Aps Arve Høiberg krever at Kårstein Eidem Løvaas ber han om unnskyldning. Høiberg mener nemlig at AP advarte i august 2015 om det som nå skjer: Manglende bevilgning fører til bom stans i planlegging av dobbeltsporet Tønsberg-Larvik. Høyre likte utspillet dårlig i 2015 og garanterte 200 millioner til planlegging i 2017.

Kravet om unnskyldning kan virke litt selvhøytidelig av et parti som sjøl sa nei til den samme parsellen da den rød-grønne regjeringen forhandlet om Nasjonal Transportplan i 2012. Den gang gikk SV fra forhandlingsbordet og sa at vi ikke ville vende tilbake så lenge ytre intercity ikke skulle være en del av Transportplanen. Heldigvis ga AP seg. Så jeg synes ikke det er så viktig om Høiberg får noen unnskyldning. Det viktige er at vi kan hindre at det blir noen ytterligere forsinking av Vestfoldbanen.

Det viktigste nå er å stå sammen for å sikre fremdrift, sier Kårstein Løvaas Eidem. Jeg er helt enig. Men: Sammen om hva? Sammen om å godta kutt i planleggingsmidler? Her mår Kårstein må være tydeligere. Han kan ikke på den ene sida forsvare samferdselsministerens forslag, samtidig som han vil alliere seg med Vestfoldsamfunnet som vil ha tog. Løvaas viser til at samferdselsministeren vil ha «optimal framdrift». Det er ubegripelig politikerspråk. Jeg har hørt det før: Det er dårlige nyheter for dobbeltsporet. «Optimal framdrift» er det motsatte av «rask framdrift». Optimal betyr i denne sammenhengen at planlegginga skal starte når jernbaneverkets planleggere er ferdig med alle andre prosjekter som tydeligvis er viktigere.

Løvaas mener at regjeringen følger Nasjonal Transportplan. Men han underslår at det nå er kommet et forslag til en ny transportplan der dobbeltsporet til Larvik er skjøvet ut i en ukjent framtid. Det er nødvendig at Vestfold står sammen. Sammen om at vi ikke aksepterer noen annen framdrift enn den som står i dagens Transportplan.

Det betyr at dobbeltsporet skal stå ferdig i 2030. Årsaken til at det ble 2030 og ikke før, er at det tar tid å planlegge og bygge jernbane. I 2030 skal mesteparten av trafikken i Vestfold være utslippsfri. Det betyr store utfordringer for byplanlegging med fortetting og boligbygging tilpasset at vi skal kjøre mindre bil. Dermed er det viktig at Tønsberg, Sandefjord og Larvik så snart som mulig får avklart hvor jernbanetraseen skal gå og hvor jernbanestasjonen skal være. Det er allerede på overtid. Derfor kan vi ikke nå sette planlegginga på vent. Vi får ikke en utslippsfri samferdsel med en jernbane som kjører på et 150 år gammelt enkeltspor.

Jeg veit sjøl at det ikke alltid er lett å få gjennomslag i eget parti og regjering for jernbanen. Da SV kom i regjering i 2005 gikk SV i Vestfold til valg på at det skulle bli oppstart på bygging av dobbeltsporet Barkåker-Tønsberg og resten av Vestfoldbanen. Det lot vente på seg. Over hele førstesida i Tønsbergs Blad ba jeg SVs velgere om unnskyldning. I partiet sentralt og i regjeringa syntes de vi var litt maniske. Vi lot dem aldri få et øyeblikks fred. Så kom bygginga av Barkåker-Tønsberg i gang. Da løsnet det også for de andre parsellene: Holm-Nykirke som åpner om få dager, og Larvik-Porsgrunn som åpner i 2018. Den blåblå regjeringa har sluttført prosjektene som den rød-grønne regjeringa starta. Når det nå er deres tur til å gjennomføre et prosjekt, skal vi ikke gi dem et øyeblikks fred om de svikter.

Read Full Post »

Older Posts »