Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘elbil’ Category

De rike har kjøpt sine elbiler, nå er det vanlige folk som kjøper rimeligere modeller. Da mener FrP og Høyre at det er på tide å avvikle avgiftsfordelene.

Bildet: Jeg var med å kjempe for avgiftsfritak for elbil da vi fikk det siste klimaforliket på Stortinget. Her feirer vi sammen med elbilforeningen foran Stortinget.

I løpet av ti år skal Norge halvere sine klimautslipp i forhold til 1990. Vestfold og Telemark er hakket mer ambisiøse med målet om 60% reduksjon. I vår region utgjør utslipp fra veitrafikken 13% av totale utslipp. De økte fra 2017 til 2018. For Norge var den totale økninga 2,8 % og er nå 26% høyere enn 1990-nivået. Det er altså ingen grunn til å lene seg tilbake og være fornøyd med utslippene fra trafikken.

De siste årene har statens inntekter fra bilavgifter blitt kraftig redusert. Reduksjonen i perioden 2007 til 2019 var fra 72 milliarder til 47 milliarder. Det er særlig inntektene fra engangsavgifta, altså avgift ved kjøp av ny bil, som har gått ned. Mange tror at det skyldes at det ikke er engangsavgift på el-biler. Det er imidlertid ikke riktig. Nedgangen i engangsavgift for bensin og dieselbiler har kostet staten tre ganger så mye som fritaket for elbiler.

Årsaken til dette er at engangsavgiften for biler med lave utslipp er satt ned. Det har betydd at biler med lave utslipp har blitt veldig mye billigere. Sammen med nullavgift på elbiler har det ført til at gjennomsnittlig utslipp pr kjørte kilometer med bil, har gått kraftig ned. Det er bra. Men det holder ikke når antallet kjørte kilometere har spist opp effekten, slik at vi har langt igjen for å nå målene om utslippskutt.

Stortinget har vedtatt at det er et mål at det bare skal selges nullutslippsbiler fra 2025. I dag er ca halvparten av bilene som selges nullutslippsbiler, hovedsakelig elbiler. Det har ikke økt vesentlig de siste par årene. Det må altså sterkere lut til om vi skal nå målet om at 100% av bilkjøperne frivillig vil foretrekke en elbil.

Er det ikke urettferdig at noen slipper avgifter?

Eierne av bensin og dieselbiler kan oppleve det som urettferdig at elbil-eierne slipper engangsavgift, bompenger osv. Da må vi altså huske på at det er de nye eierne av drivstoffgjerrige bensin og dieselbiler som har stukket av med mest avgiftslettelse. Men det viktigste spørsmålet er hva man skulle gjøre for å nå klimamålene hvis man ikke skulle gi avgiftslettelse til elbiler? Sjøl om det ikke er nok, har økningen i antall elbiler som kjører utslippsfritt bidratt sterkt til at utslippene ikke har økt mer enn de har gjort. Hadde vi ikke hatt elbilene hadde vi måttet legge enormt mye avgifter på fossilbilene for å redusere bilkjøringa. Derfor kan enhver som kjører fossilbil glede seg over alle som kjører elbil og som derfor bidrar til at samla utslipp fra bilparken blir mindre enn det ellers ville vært.

Men elbilen må vel også betale for å bruke veiene?

Elbiler sliter også på veiene. Det er derfor ikke urimelig at det legges mer avgift på elbiler. Men skal vi nå målene om utslippskutt må man sørge for at elbilene fortsatt blir attraktive å kjøpe og bruke, hvis man øker elbilavgiftene. Det betyr at man tvinges til å øke avgifter på fossilbiler enda mer. Det vil kunne oppleves enda mer urettferdig av fossilbileierne.

Fra blyholdig til blyfri bensin

Mange eldre bilførere vil huske innføringen av blyfri bensin. Den blyfrie bensinen var billigere enn den blyholdige, fordi man ønsket at folk skulle velge den mest miljøvennlige bensinen. Ettersom bilparken ble byttet ut ble tilbudet om blyholdig bensin bare noe som gjaldt noen få biler. Nå er det helt borte. Dermed er også diskusjonen om prisforskjell irrelevant. Slik må vi også tenke når det gjelder utslippsfrie biler. Men i dag er bare ca 7% av bilparken i Vestfold og Telemark nullutslippsbiler. De er konsentrert i byområder. I dag er Sandefjord et av de områdene i landet der det selges mest elbiler, mens de er sjeldnere på landet.  Vi har altså fortsatt en vesentlig jobb for å gjøre nullutslippsbiler mer attraktive. Det betyr at vi i hvertfall må holde på dagens avgiftsforskjell mellom fossil- og nullutslippebiler – i tillegg til at vi må bygge ut hurtiglade-infrastruktur slik at elbiler blir like lett å bruke i hele Vestfold og telemark.

Read Full Post »

Elbilsalget har under den rødgrønne regjeringen gått rett til værs. Ingen andre land i verden har en elbiltetthet i nærheten av Norge. SV har vært pådriver, og Norge har i dag verdens beste rammevilkår for ladbare biler.

– Dette er vi i SV stolte av. Vi har kjempet for gode og forutsigbare rammevilkår, fordi det er viktig for å kunne satse kommersielt på elbil og ladeinfrastruktur med lavere risiko.
Det offentlige er Norges største bilflåteeier, men har i liten grad anskaffet elbil. I SVs nye arbeidsprogram er det et mål at minst halvparten av offentliges bilinnkjøp skal være elbiler eller ladbare hybridbiler.

Offentlig innkjøpspolitikk må bli mer offensiv på miljø. I dag er det få elbiler i offentlig eie. Det er imidlertid et stort potensiale – dette må fylles.

Elbiler har en rekkevidde på om lag 15 mil på en lading. Rekkevidden brukes ofte imot elbilen. SV mener virksomhetens bruk må ligge til grunn for behovsdefinering og valg av biltype(r).

Selv med maksimal rekkevidde på 15 mil dekker elbilen de fleste kjøremønstre og behov i mange offentlige virksomheter, spesielt lokal kjøring i byområder og tettsteder. For eksempel er gjennomsnittlig, daglig kjørelengde i omsorgstjenesten i Lillehammer kommune i en del tilfeller ikke mer enn 30 km. Utviklingen går raskt med nye bilmodeller – både elbiler og ladbare hybrider.

Ladbare hybrider har rekkevidde lik fossilbiler. De fleste elbiler kan nå også hurtiglades, og det begrenser rekkeviddefrykten. SV mener det er viktig med utbygging av normalladepunkter og hurtigladere i hele landet.

SV mener alle nyinnkjøpte biler i det offentlige bør være nullutslippsbiler, så sant det dekker transportbehovet. Og at minst halvparten av bilene skal være ladbare!

20121110-111752.jpg

Read Full Post »

Fest for elbilen

Elbil Norge inviterte elbilpolitikerne på Stortinget til en markering i dag i forkant av behandlinga av Klimameldinga. I invitasjonen hadde de sagt fra at de ikke visste om det ble demonstrasjon eller feiring, det var avhengig av hva innstillinga fra Energi og miljøkomiteen sa. Det blei feiring.

Klimameldinga sier at Norge skal være i forkant internasjonalt når det gjelder å tilrettelegge for el-biler. Elbilforeninga skjønte at det var historisk når vi nå går så langt å garantere avgiftsfritakene for elbil ut neste stortingsperiode. Har det noen gang hendt at en bilavgift er blitt garantert uforandra over så lang tid? Trolig ikke.

Formålet med garantien er å få opp antallet elbiler i Norge. Foreløpig har elbilene fra fabrikk vært for dyre i forhold til ytelse. Men nå kommer de fleste bilmerkene med egne elbiler som masseproduseres. Da vil prisene falle etter hvert og behovet for avgiftssubsidiering vil falle bort. Men fortsatt skal det lønne seg å kjøre miljøvennlig i forhold til andre biler – også utover 2017.

Det andre formålet med å subsidiere elbilen er å gjøre det kommersielt interessant å bygge opp drivstoff-stasjoner, dvs. bensinstasjoner for elbiler – hurtigladestasjoner. Skal elbilen bli et alternativ også for de lange turene må det være mulig å lade underveis. Det bør være ladestasjoner på jernbanestasjonene, kommunene må pålegge ladestasjoner på parkeringsplasser og vi må få serviceanlegg langs hovedveiene med lading. Skal det bli mulig å få bygd ut et slikt nett trenger vi et kunde-potensiale.

Mens vi sto foran Stortinget og snakket med Elbil Norges representanter, kjørte 80 elbiler i en stille kortesje rundt Stortinget. At de er så stillegående er nok en fordel med elbilen. Samtidig så vi et mulig framtidig problem: Bussene sto nemlig fast i elbil-køen.  Derfor sier vi i innstillinga at hvis det blir for mange elbiler må vi kunne vurdere hvorvidt de over hele landet skal få lov til å kjøre i kollektivfeltet. Det er avhengig av om elbilene kommer til erstatning for andre biler, eller om de kommer som økning i trafikken.

Read Full Post »

Onsdag samlet SV de fremste el-bil-entusiastene og –ekspertene til et seminar på Stortinget. Fra Frankrike hadde blant annet Oliver Paturet kommet. Han er leder for Renault-Nissans nullutslippsdivisjon i Europa (bildet under).

I etasjen under satt de parlamentariske lederne og diskuterte Klimameldingen, der rammevilkår for el-bil er noe av det som diskuteres. Konferansen ble åpna av Bård Vegar Solhjell, el-bil-entusiast og miljøminister. (bildet)

Solhjell kunne opplyse at Norge nå har rett i overkant av 5700 registrerte el-biler. En fjerdedel av disse er registrert i år. Norge er det ledende el-bil-landet, takket være de subsidiene som bilen får med tanke på engangsavgifta, momsfritak, rett til parkering, gratis i bomring osv. Det er bra for norske forbrukere, det er bra for miljøet, men det er også viktig at Norge er tidlig ute i en omstilling som vi vet vil komme.

Paturet fortalte at Renault-Nissan selger mer el-biler i Norge enn noe annet land på jorda. De har solgt 13.000 elbiler siste 14 mnd i Europa, 2000 av dem i Norge, hovedsakelig Nissan Leaf (bildet i toppen av artikkelen) . Paturet pekte på at fordelene ved el-biler er langt mer enn null CO2-utslipp, i byene vil det bli bedre luft med null lokale utslipp og mindre støy. Han fortalte at de nå hadde utviklet hurtigladestasjoner som koster under 100.000 kr som kan brukes til alle el-biler som kan hurtig-lades. Renault-Nissan vil gjerne gi bort slike ladere til de som vil bygge ut lade-stasjoner eller kjøpe et stort antall el-biler.

Bernt G. Jessen er direktør for Renault og Mitsubishis norske el-bilsatsing. De selger iMiev som er Norges mest solgte elbil i småbilklassen. Hans klare spådom var at alle bilmerker vil tilby reine el-biler i løpet av et par år. Ladbare plug-in-hybridbiler vil være viktig i de neste 5 åra, deretter vil de utfases av reine el-biler som vil få utvidet rekkevidde. I dag er el-bil gjerne en bil for de som har to biler. Det vil endre seg. El-varebiler vil egne seg ypperlig i byene, mente han.

Eivind Orre er utflytta Tønsbergenser. På konferansen presenterte han den strategiske planen for ladbare biler som Civitas har laget på vegne av fylkeskommunene Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland . De har anslått at det i denne regionen vil være 90.000 ladbare biler i 2020. Civitas tror at ladestasjoner vil bli bygd ut i privat regi, men med nødvendig støtte fra fylke og stat. Kommunene kan også stille krav om at det på alle parkeringsplasser skal være mulig å få ladet el-bil. Det er viktig at slike lade-parkeringsplasser kommer i stedet for andre p-plasser og ikke i tillegg. Orre mente også at el-bil-infrastrukturen ikke skal bygges ut i konkurranse med kollektivtransport. De nye ladestedene som han kalte det, bør ha tilleggstjenester som servering og sanitæranlegg. De må være fleksible i forhold til teknologi og kapasitet. Minimum må det være to hurtigladere, og høyt sikkerhetsnivå med yhensyn til feil. Man må ikke kunne risikere å komme med nesten tomt batteri til en ladestasjon som er ute av drift.

Energiselskapet i Stavanger – Lyse Energi – var først ute i Norge med offentlig stasjon for elektrisk hurtiglading og biogass. Magnar Bolme fortalte at Lyse energi satser stort på klimanøytralt drivstoff. De har nå etablert 3 ladestasjoner og har 3 nye under planlegging. Ikke minst trodde de at det var viktig å etablere ladestasjoner ved større arbeidsplasser. Bolme mente også at el-biler egnet seg ypperlig til bil-deling eller bil-pooler, siden de skal parkeres og lades i stedet for at man må fylle dyr diesel eller bensin på en bil når man skal levere den etter bruk. Jeg er overbevist om at framtida for bilen er elektrisitet. Men heller ikke el-bilen kan brukes over alt. I storbyene vil det ikke være plass til titusener nye biler hvis de kommer i tillegg til dagens biler. Men der det er nødvendig å bruke bil, vil el-bilen bli løsninga.

Read Full Post »

>

Det gikk ikke helt eter planen med SVs elbil under Zeros elbilrace tirsdag. Jeg visste ikke at regnvær gjør det så energikrevende å kjøre.

Elbilracet går fra Oslo til Stavanger. Jeg skulle være sjåfør fra Re til Risør. Cirka 15 lag deltok i konkurransen, deriblant de rød-grønne partiene med hver sine biler. Inga Marte hadde etappen fra Oslo til Re. Litt forsinka ankom hun sammen med kartleser Tone fra SVs infoavdeling på Stortinget. Da var batteristanden på Think-bilen nede på 20 %. Arbeiderpartiet hadde kjørt mer hensynsløst og med mindre fingerspissfølelse. Det straffet seg. De gikk tom for strøm lenge før Re og bilen kom på planet til en dieselspyende Viking redningsbil. Også Senterpartiet hadde mindre strøm enn SV. Det ble derfor tatt en sjefsavgjørelse om at AP og SP skulle fortsette turen til Risør med Viking, mens SV skulle kjøre til og-cart-banen i Andebu og delta i skikkelig bane-rally.

Inga Marte kunne fortelle at det hadde regnet hele veien fra Oslo. Det lå fullt av vann på veibanen. I følge en av de mange elbilekspertene på stedet, økte vannet energiforbruket med opptil 40 %. Men det er ingen tvil om at med dagens batteriteknologi må forbedres. Tønsbergs Blads motor-journalist hadde for øvrig regnet ut at hvis man tok en ny BMW og tok bort skatter og avgifter så ville den koste det samme som en enkel liten el-bil. Det viser hvor viktig det er at det i dag ikke er skatter og avgifter på el-biler. Men det viser også at gjennombruddet for elbilen ikke kommer før den blir masseprodusert på samme samlebånd som BMW-ene. I dag er produksjon av elbiler i alt for stor grad håndverksproduksjon slik at bilen blir urimelig dyr.

Etter nesten tre timers lading på Revetal var batterikapasiteten ikke kommet høyere enn 30%. Å fullade bilen tar 12 timer. Det er for lenge! Men det gikk greit å kjøre elbilen til Andebu. Bilen brukte nesten ikke strøm så lenge en kunne kjøre på veier med beskjeden trafikk og holde rundt 60 km i timen. Jeg skjønte at jeg har nevrotiske anlegg til å bli tent på hvordan det går an å kjøre mest energieffektivt. I sommer gjorde jeg det samme med diesel-bilen min: Med defensiv kjøring på mindre veier kunne jeg redusere dieselforbruket til nesten det halve av aggressiv kjøring på motorvei i 130.

Det var litt rot i organiseringa på og-cart-banen slik at vi aldri fikk deltatt i rallyet. Vi måtte også innse at vi ikke hadde batterikapasitet til å nå Risør. Dermed ble enden på visa å kjøre til Tønsberg hvor bilen ble plukket opp av Viking.
Min erfaring: Elbil er flott til avstander innafor 100 km så sant du også har tid til å la bilen stå etterpå og bli ladet. Gode kjøre-egenskaper. Morsomt å kjøre gratis gjennom bomringen til Tønsberg! Flott for familier som ellers ville hatt to fossil-biler, men ikke så grei å ha som eneste bil.

SV har fremmet et forslag om forbud mot salg av biler som bare kan gå på fossilt brennstoff fra 2015. Erfaringene fra elbilene viser hvor viktig dette forslaget er. Bilprodusentene kan masseprodusere billige og langt bedre elbiler om de har et marked for det. Forslaget fra SV vil skape et slikt marked både for elbiler, plugg-in-hybridbiler (som går både på strøm og besnin/diesel), multifuel-biler (som går på bensin og bioetanol, diesel og biodiesel). Bilene som selges fra nå og framover er de bilene som vil utgjøre bilparken i Norge de neste ti åra. Derfor haster det med omstilling til mer miljøvennlige biler, og det krever politisk handlekraft!

Read Full Post »