Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘asylpolitikk’ Category

>I Grev Wedelsgate i Tønsberg ligger noen beskjedne kontorer som huser et asylmottak med 160 beboere. Det vil si – beboerne bor ikke på kontorene men i leiligheter rundt om i kommunen som Tønsberg Mottak leier. Mottaket drives av Fossnes A/S som totalt driver 5 desentraliserte mottak og som eies av Stokke kommune.

Jeg besøkte mottaket fredag morgen. Jeg ble tatt vel i mot og fikk en lærerik redegjørelse om mottaket, om hvordan de jobber og ikke minst hvilke ønsker de har til statlige myndigheter når det gjelder politikk overfor asylsøkere.

Det var mange politikere i Tønsberg som var rimelig irritert da asylmotaket på Fossnes etablerte en filial i Tønsberg. Her hadde Tønsberg-politikerne sagt nei til å bosette flyktninger fordi de mente det ikke var leiligheter nok. Så kommer Tønsberg Mottak og leier en rekke leiligheter. – Vi har ikke annonsert etter en eneste leilighet. Vi svarer bare på annonser der folk tilbyr leiligheter, og bare der prisen er fastsatt i utlysinga, forteller Stein Bungum fra Fossnes A/S. Han forteller at det er mange mennesker som sparer gjennom å kjøpe leiligheter som de ønsker å leie ut. Vi opplever at folk vil leie ut til oss fordi vi er skikkelige når det gjelder både betaling og vedlikehold av leilighetene. Vi gir gjerne konseptet videre til de kommunene som påstår at det er vanskelig å skaffe leiligheter til vanskeligstilte. Det er mindre bråk, kriminalitet, rusmisbruk blant asylsøkere enn det er i befolkningen for øvrig, er erfaringen på Tønsberg Mottak.

Veien gjennom asylmottak er slik: Folk søker asyl når de kommer til Norge via båt eller fly. Først kommer de til et transitt-mottak der svært mange blir avvist som åpenbart grønnløse asylsøkere. Men mange har god grunn til å søke asyl. De skal til et ordinært mottak. Tønsberg Mottak gir beskjed om hvilke ledige plasser de har: det kan være en leig plass blant 3 irakere, eller blant somaliere, eller en familieleilighet. Når beboerne kommer i mottaket blir det oppstart av norskundervisning, barna begynner i skole. I nabolokalene til Tønsberg Mottaks kontorer ligger Migrasjonshelsetjenesten som Tønsberg kommune er ansvarlig for. Det er et helsetilbud som fungerer svært godt, bl.a. Fordi legen setter av 30 minutter til hver konsultasjon- det dobbelte av hva andre leger gjør. I tillegg har de en god tolketjeneste.

Så starter ventinga, som kan være svært varierende. De fleste som kommer hit kommer på falske papirer av den gode grunn at de ikke har mulighet til å reise ut med egne id-papirer. Mange ødelegger naturlig nok de falske papirene før de søker om asyl. Det har jo ingen mening i å søke asyl i Norge hvis dokumentene dine sier at du er britisk statsborger. For noen er det enklere å dokumentere den ekte identiteten, enn for andre. I Tønsberg Mottak har de opplevd i et tilfelle at oppholdstillatelse ble gitt etter 3 måneder. Det hører til unntakene, ofte tar det godt over et år. Ved Tønsbergh Mottak sayser de på integrering fra dag 1. I stedet for egne datakurs, har de for eksempel kjøpt datamaskiner til biblioteket. Alle kan bruke datamaskinene, og asylsøkerne henvises dit for å lære å bruke datamaskin og for å lese epost, aviser fra hjemlandet osv.

Når identikasjonen er brakt på det rene, får de arbeidstillatelse. Det er imidlertid et problem at de ikke har norsk bankkonto.Få arbeidsgivere vil betale ut kontant lønn. Dermed har det oppstått et nytt marked der man kan låne andres bankkonto mot f.esk. Å betale 5 % av lønna.

Ved Tønsberg Mottak har de fått etablert det de kaller et KRONE-KORT. Det er et kort som innehaveren kan få penger innbetalt på, og som han kan bruke i butikker. Når man bare kan betale kontant fører det til et gebyr på 120 kr for mange asylsøkere.

Ved Tønsberg Mottak har de svært gode erfaringer med tanke på integrering. Folk kommer i arbeid og klarer seg godt. Dette er jo ofte svært ressurssterke mennesker, sier de.

Utfordringene er ofte knyttet til de 20 % såkalte «Dublinerne». Det er folk som etter Dublin-avtalen skal ut av landet, folk som har søkt asyl i et annet Schengen-land. Svært ofte har de også fått oppholdstillatelse i Tyskland eller Italia, men de kmommer til Norge fordi det er bedre å sitte påp mottak her enn som flyktning på landsbygda i Tyskland. Dessverre er det slik at disse «Dublinerne» ofte ender i mottak i byer på Østlandet, fordi det da er billigere for politiet å avhøre dem. Å ha «Dublinere» i ordinært mottak virker ofte demotiverende på de andre. «Dublinerne» får mindre støtte, de har ingenting å miste fordi de vet de skal ut, dermed er det lettere å ty til kriminalitet.

Ca 30 % får avslag og skal reise hjem. Det er en viktig oppgave for mottaket å motivere til hjemreise. Men det vanskeligste er når folk med hjemreisevedtak blir sittende i ordinært mottak fordi det ikke er plass i ventemottak. Har man først fått vedtak om uttrransportering, er det beste om det kan skje fort.

Det samme gjelder for de som har fått vedtak om opphold. Et slikt vedtak oppfattes ofte som at livet begynner på nytt. Men det blir fort en nedtur til hvis ingen kommune vil ta dem i mot. Folk blir dårlige av å sitte å vente, de må komme i gang med livet!

Read Full Post »

>
Det kommer flere asylsøkere til Norge enn på mange år. Mange blir rettmessig avvist fordi de ikke har behov for beskyttelse. Men flere får også opphold fordi de er utsatt for forfølgelse og trenger beskyttelse. De sitter i asylmottak og venter på en kommune å bo i. Vestfold-kommunene er blitt spurt om å gi rom for 540 flyktninger som er et høyere tall enn noensinne.
Det skyldes i stor grad naturkatastrofer, og konflikter som følger i fotsporene til klimakrisa: Krig om vann, mat, ressurser. Vi må vende oss til at antallet flyktninger vil være høyere i årene som kommer enn hva vi har bak oss. Det gjelder uansett om regjeringa sier de vil stramme inn eller føre enn såkalt liberal asylpolitikk, så lenge vi ikke vil bryte totalt med all grunnleggende medmenneskelighet og alle internasjonale forpliktelser.
Mange av Vestfold-ordførerne sier at de ikke kan ta i mot det antallet som Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet ønsker at de skal ta. – Vi kan ikke ta i mot flere enn vi klarer å integrere, er gjerne svaret. Slik er det hvert år – uansett antallet flyktninger som IMDI vil bosette.
Det betyr at mange flyktninger som har fått lovlig opphold ikke kan ta fatt i å begynne sitt nye liv med bolig og arbeid og innsats for landet som har tatt i mot dem: De blir sittende på et asylmottak å vente.
Domprost David Gjerp i Tunsberg Bispedømme oppfordrer kommunenetil å strekke seg litt lenger. Han peker på at Norge har strammet inn på asylpolitikken slik at de som vi nå blir spurt om å bosette, har fått innvilget opphold etter streng prøving. Siden vi lever i et rikt og trygt land bør vi prøve å hjelpe de som virkelig trenger det. Gjerp minner om teksten fra Matteus-evangeliet, der Jesus sier «Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. (…) Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.»
Jeg er enig med både Gjerp og Jesus. Min erfaring er at kommunene ofte overvurderer vanskelighetene med integrering. Regjeringas tilskudd til å bosette flyktninger og ikke minst til å ta i mot enslige mindreårige asylsøkere, er såpass rikelige at økonomien ikke er et argument. Faktum er at mange kommuner går med årlige overskudd på flyktningene, penger som brukes for eksempel til å gi en bedre eldreomsorg.
For mange kommuner bidrar flyktningene til en tiltrengt befolkningsvekst. Fram mot 2050 peker Statistisk sentralbyrå på at innvandringen må øke for at vi skal ha arbeidskraft nok.
Flere flyktninger har sagt til meg, at de har opplevd så mye fæle ting at de alltids klarer et års ekstra ventetid, så lenge de vet at de har fått opphold og vil få bosette seg i en kommune etter hvert. Men å sitte lenge i et asylmottak gjør ikke integreringa lettere. Derfor bør kommunene planlegge for å øke sin bosettingskapasitet hvert år framover og ikke bli overrasket hvert år når IMDI ber om bosetting.
I fjor hadde vi en nettoinnvandring på 43.000 mennesker. 3/4 av disse kom fra Europa. Vi mottar flyktninger og asylsøkere, men hovedvekten av innvandrere er folk som kommer for å få arbeid. Såkalte henteekteskap der asiatiske innvandrere henter ektefeller fra det landet de kom fra, har liten betydning. I perioden 1990-2008 kom det 2000 innvandrere for å gifte seg med norskfødt med innvandrerbakgrunn, mens 37.000 kom for å gifte seg med andre – stort sett med norske etniske menn.
Det er en myte at integreringa av innvandrere i Norge er mislykka. For eksempel er det slik at barn av innvandrere nå i større grad enn etniske nordmenn tar høyere utdanning. Døtre av førstegenerasjons innvandrere tar til seg norsk familiemønster i form av at de venter lenger med å få barn og får færre barn enn sine mødre. Økt botid øker integrering og deltakelsen i arbeidslivet. Økt innvandring øker ikke kriminaliteten.
Man kan for øvrig diskutere hva integrering er. Professor Thomas Hylland Eriksen beskriver i sin bok ”Storeulvsyndromet” en somalisk kvinne som kaster selvangivelsen i søpla fordi hun tror det er reklame. Hun sliter med norsk språk, men hun har en mobiltelefon med nummer til en masse venner som hjelper henne. I naboleiligheten bor det en etnisk norsk mann som alltid er hjemme fordi han ikke har noen venner. Hvem er egentlig mest integrert? Kanskje skal vi slutte å snakke om en integrert innvandrer, og heller snakke om et integrert samfunn. Målet må være et samfunn som respekterer mangfold og ikke krever assimilering. Som gir like muligheter og som krever likestilling.
Motstanden mot å ta i mot flyktninger skyldes ofte noe annet enn flyktningene og de praktiske forholdene omkring mottak. Noen politikere er mer bekymra for at deres velgere ikke liker at de sier ja til flyktninger. Leser man avisenes leser-blogger kan man lett få inntrykk av en ensidig negativ holdning. Undersøkelser viser imidlertid at folks holdninger til innvandrere er mest positiv der det er flest innvandrere. Det tror jeg er en viktig erkjennelse som politikerne må ta inn over seg: Der vi blir kjent med hverandre blir vi mindre skeptiske eller redde.

Read Full Post »

« Newer Posts