Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘sosial dumping’ Category

herning_forside_lav-500x500

SV har ingen ting imot at folk tjener penger. Men vi reagerer på at noen tjener seg søkkrike på skattefinansierte velferdstjenester. Derfor kaller vi dem velferdsprofitører. Vi vil at folks skattepenger skal brukes til å skape bedre barnehager, eldreomsorg, sykehus, – ikke til profitt.

TB mener at private tjenester er bra. SV mener at å la kommersielle krefter drive offentlige velferdstjenester verken har gitt oss bedre eller billigere tjenester. Derimot har det skapt flere millionærer.

SV har bedt finansminister Siv Jensen om en oversikt over hvor mye av fellesskapets penger som ender i privates lommer som fortjeneste på velferdsgoder. Men det har Siv Jensen ingen interesse i å vite, og får støtte av Tønsbergs Blad.  Takket være andre aviser som f eks Dagens Næringsliv vet vi likevel en del om store fortjenester på kommersielle velferdstjenester, mye er dessuten plassert i skatteparadis.

Tønsbergs Blad har rett i at striden mellom offentlig/privat har lange tradisjoner og ideologiske overtoner. Nå regjeringa skriver i sin Sundvolden-erklæring at «produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester» er vi uenige. Formålet med velferdstjenester er å imøtekomme innbyggernes behov for omsorg, pleie osv. Det lar seg etter SVs mening, ikke kombinere med et mål om profitt. For å regulere dette har kommunene og staten innført et stort byråkrati, som koster mye og likevel ikke alltid klarer å avdekke dårlige tjenester. Med offentlige tjenester vet innbyggerne hvem som har ansvaret. Med kommersielle tjenester skal klager sendes til et byråkrati som bestiller tjenestene.

Den største undersøkelsen om erfaringen av offentlige oppgaver, er laget i Danmark, men gjelder også norske forhold. Den konkluderer med at private tekniske tjenester kan være billigere i begynnelsen, men at dette endrer seg over tid. Studien finner ikke holdepunkter for at omsorgstjenester blir billigere. Om tjenestene blir billigere, kommer ikke kostnadene til anbud, kontroll osv med. Oppskriften til Tønsbergs Blad er at staten og kommunene må bli mer profesjonelle bestillere. Det betyr enda større utgifter til kontroll og byråkrati.

Tønsbergs Blad peker på at SV er stolt av barnehageforliket som ga barnehageplass til alle barn. Det var et forlik med FrP som krevde at private barnehager skulle være en del av forliket. Private barnehager var tidligere foreldredrevne eller foreningsdrevne barnehager. Nå har vi fått kommersielle selskap med store fortjenester som er vanskelig å avdekke fordi det er et konglomerat av ulike selskaper. Det enkleste tiltaket her er å endre tilskuddene slik at private ikke får likt tilskudd med mindre de faktisk har samme lønns- og pensjonsutgifter som de kommunale. Da vil profitten i barnehagene forsvinne. I tillegg må private barnehager som vil ha tilskudd også ta opp barn med spesielle behov på linje med kommunale.

Tønsbergs Blad mener det trengs et sterkere kontrollapparat for å luke ut «skolebaronene» som henter ut store profitter til tross for at det er forbudt. Westerdal-saken er et eksempel her. Det utrolig ressurskrevende å avdekke disse lovbruddene og straffen de til nå har fått, er minimal i forhold til fortjenesten. Det bør gjøres enklere: Retten til å drive skole inndras for de som tar ulovlig profitt.

Når det gjelder barnevern og asylmottak der det er anbud, er det enklere. Der kan vi bare unngå å konkurranseutsette tjenestene.

Tønsbergs Blad mener SV vil få et problem med AP om vi stiller krav om profittfri velferd. Vi tror det er et krav som har stor støtte i fagbevegelsen og blant velgerne for øvrig. Og vi stiller kravet for å få en ny politikk, ikke bare en ny regjering. SVs støtte ved valget vil avgjøre.

Read Full Post »

kabotasje_5064905a

Omfanget av utenlandske selskaper som kjører gods og turbusser øker så mye at det utgjør en trussel mot den norske transportbransjen. Lørdag gikk arbeidstakere og arbeidsgivere sammen om en rullende demonstrasjon gjennom Vestfold. SV støtter kravene fra bransjen.

Det må bli enklere å få allmenngjort tariffavtaler. Det regulerer lønns- og arbeidsvilkår i Norge, sjøl om den enkelte ansatte ikke er fagorganisert eller ansatt i en bedrift med tariffavtale.

Et annet tiltak er strengere regler for såkalt kabotasje som er at utenlandske transportører tar oppdrag i Norge som i realiteten handler om intern transport, men uten at norske lønnsvilkår gjelder. Samferdselsdepartementet har lagt fram regler som skulle stoppe kabotasje, men de ble stoppet på grunn av at overvåkingsorganet ESA mente de kunne være i strid med EØS-avtalen. SV vil utfordre dette synspunktet, og mener at vi må ha rett til å fastsette norske regler. NHO må også bli enige om hva de mener: NHO Transport støtter tiltakene, mens NHO reiseliv går i mot. En av løsningene kan være å innføre regler som Finland har gjort, der utenlandske transportører kan losse og laste en gang i Finland pr tur.

Den sosiale dumpingen inne transportområdet har mange negative virkninger: Utenlandske arbeidere utnyttes, norsk transportnæring utkonkurreres, sikkerheten på veiene svekkes, og mer gods presses fra bane til vei.

 

Lars Egeland, stortingskandidat for SV

Read Full Post »

I dag hadde Fagforbundet en markering utafor Træleborg sykehjem i Tønsberg, til støtte for de ansatte i kommersielle omsorgsbedrifter som streiker for å få like gode pensjonsretter som de kommuneansatte.

Fylkesleder i Fagforbundet, Merete Dahl og jeg holdt appeller. Jeg sa i min appell at SV mener det er en selvfølge at pensjonsrettigheter blir en sentral del av de ordinære tariff-forhandlingene også i privat sektor. NHO Service har lagt seg på en prinsipiell og konfronterende linje ved å nekte å øke pensjonene og nekte å ta med bestemmelser om pensjon i tariffavtalen.

Forskjellene i pensjon kan utgjøre opp til 30.000 for den enkelte ansatte. Disse pengene utgjør to ting: Det er konkurransefortrinnet til de private driverne og det er fortjenesten til eierne – vi mener ikke at hardarbeidende kvinner i dårlig betalte omsorgsyrker skal betale den prisen!

Read Full Post »

Fagbevegelsen mobiliserer mot EUs vikarbyrådirektiv med full støtte fra SV.  Vikarbyråene skaffer ikke vikarer for noen som har permisjon eller er syke.  Vikarbyråene sørger for at innleid arbeidskraft erstatter at bedrifter ellers ville hatt egne ansatte. Dermed undergraver direktivet det som har vært regelen i norsk arbeidsliv, nemlig fast tilsetting.   Vi har hatt en eksplosiv vekst i bemanningsbransjen i Norge. I dag er ca 100.000  arbeidstakere tilknytta vikarbyråer. Det betyr at de ikke har fast ansettelse med de problemene det fører til, for eksempel for å få lån i banken til å kjøpe hus.  Men fortsatt er dette lite i forhold til situasjonen i mange EU-land.

 

Bemanningsbransjen er prega av mange ulovlige ansettelsesforhold, brudd på arbeidsmiljøloven og dårlig fagopplæring.

 

Arbeiderpartiets stortingsgruppe har sagt ja til Vikarbyrådirektivet for å få til en likebehandling av innleid arbeidskraft. Vi frykter at direktivet først og fremst vil brukes til å øke bruken av innleid arbeidskraft. Mer bruk av vikarbyråer gjør det vanskeligere å fagorganisere, folk kommer og går og folk har forskjellige arbeidsgivere. Det gjør vanlig faglig organisering og klubbvirksomhet mye vanskeligere. Det er lettere for arbeidsgivere å sørge for at ansatte som ønsker å være fagorganisert ikke blir innleid.

Flere tariffavtaler har klare begrensninger for bruk av midlertidige ansatte og drøftingsplikt for arbeidsgiverne. Direktivet gjør det klart at det også griper inn i tariffavtaler. Det er en utvidelse av EØS til å omfatte også avtaler inngått mellom partene i arbeidslivet.

 

NHO vil gjerne ha Arbeidsmiljøloven endret  for å få til flere midlertidige ansettelser. Vikarbyrådirektivet kan være middelet for å sørge for det. Godtar vi direktivet vil EU være overordnet norsk lovgiving. I stedet for å godta direktivet bør regjeringa se på hvilke restriksjoner vi kan legge på vikarbransjen. Mandag arrangerer fagbevegelsen fanemarkering utenfor Stortinget. Der skal jeg være – forhåpentligvis sammen med mange andre!

Read Full Post »

Det multinasjonale transportselskapet DHL har sagt opp Monica Okpe på dagen. Hun har jobbet som lagerarbeider i selskapet i fem år og vært tillitsvalgt de siste 3. Det er åpenbart at oppsigelsen henger sammen med jobben hennes som tillitsvalgt der hun bl.a. har markert seg under fjorårets godsstreik og gikk hardt ut mot DHLs bruk av midlertidig tilsatte. Norsk Transportarbeiderforbund gir henne full støtte.

Oppsigelsen bryter med Arbeidsmiljøloven som gir beskyttelse mot diskriminering på grunn av politisk syn, lovens bestemmelser om usaklige oppsigelser og ILO-konvensjonens beskyttelse av organisasjonsretten. Monica Okpes kamp er en felles kamp mot sosial dumping og fagforeningsknusing!  Full  støtte til Monica!  Oppsigelsen må trekkes tilbake!

Les mer på Fri Fagbevegelse! Gi din støtte til Monica på Facebook!

Read Full Post »

>
Interpellasjon jeg hadde levert til gårsdagens bystyremøte førte til hektisk aktivitet i kommunen. Jeg spurte om ordføreren kunne garantere at vi ikke hadde Adecco-tilstander i Tønsberg. Tønsberg kommune kjøper tjenester fra mange private leverandører inne helse og omsorg bl.a. to sykehjem samt fra private leverandører av hjemmetjenester. I tillegg kommer de private barnehagene. Kan kommunen garantere at folk får tarifflønn med tariff-festet overtidsgodtgjøring? Blir pensjonsinnskuddene betalt riktig? Finnes det systematiske brudd på arbeidstidsbestemmelsene?
Ordfører Petter Berg kunne fortelle at kommunen hadde vært i kontakt med alle leverandører av omsorgstjenester, alle barnehager samt leverandører av tekniske tjenester. Alle har måttet svare på de spørsmålene jeg stilte i interpellasjonen. I tillegg har kommunaldirektør Pål Thalmann hatt et eget møte med Adecco for å diskutere bruk av vikarer. Svarene var negative fra alle. Altså: Alle garanterte at både fast ansatte og vikarer ble betalt tarifflønn og overtidsgodtgjøring, pensjonsinnskudd blir betalt på riktig måte og det er ikke systematiske brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Fra en kommunal institusjon ble det innrømmet at de hadde opplevd brudd på arbeidstidsbestemmelser.
Det var selvfølgelig gode nyheter. Det er imidlertid to haker ved det: Den første er at det skulle ikke være nødvendig med en interpellasjon for at kommunen så behovet for å gripe fatt i denne saken. Den andre er at det ikke gjennomføres systematiske kontroller for å sjekke at opplysningene stemmer.
Imidlertid har Administrasjonsutvalget bestemt at man ønsker å se nærmere på kommunens bruk av vikarer. SV vil også ta opp i Administrasjonsutvalget hvordan vi kan bedre rutinene med kontroller både med hensyn til at kvaliteten på tjenestene er gode nok, og at det ikke skjer brudd på avtaler og lovverk for de ansatte. SVs mål er selvsagt å re-kommunalisere disse tjenestene – for å sørge for at skattepengene går til omsorg og ikke til profitt. Samt å kvitte oss med den dyre og byråkratiserende bestiller-utfører-modellen.

Bilde fra Flickr – tatt av aasmundSV

Read Full Post »

>
Tønsberg kommune kjøper sykehjemsplasser ved to private sykehjem. Vi har også avtaler med mange private barnehager samt med private leverandører av hjemmetjenester. Til neste bystyremøte har jeg fremmet en interpellasjon der jeg spør ordføreren om han kan garantere at vi ikke har Adecco-tilstander i Tønsberg.

Maribu og Marie Treschow sykehjem er drevet av firmaet Attendo care. Det er firmaet som i følge Aftenposten ikke har råd til å bnytte bleier. En tidligere ansatt ved Midtåsen sykehjem i Oslo – drevet av Attendo Care – uttalte til Aftenposten i 2007::

«Vi fikk beskjed om at vi skulle spare når det gjaldt bleier. Om det var en liten skvett i bleien, skulle vi bare putte den på igjen. Helgekos er vanlig i de fleste norske hjem, men det eneste vi hadde å friste de eldre med, var noen tørre kjeks.»

Den norske avdelinga av Attendo Care, har en aksjekapital på 100 000 kroner, men hadde samme år et overskudd på 14,3 millioner. Det er mer enn 9 prosent av selskapets inntekter. Pengejaget på Midtåsenhjemmet gikk så langt at Fylkeslegen måtte gripe inn. Aftenposten fortalte at: “Ansatte ved det private sykehjemmet mener uforutsette dødsfall skyldes manglende oppfølging.” er vi sikker på at vi ikke har slike tilstander ved firmaets sykehjem i Tønsberg?

Derfor spør jeg ordføreren om han kan garantere at det ikke eksisterer lignende brudd på avtaler og arbeidsmiljølovgiving i virksomheter som drives for midler fra
Tønsberg kommune, evt i kommunenes egen drift.

Jeg spør:
– Kan det garanteres at ingen betales under tariff i virksomheter som
Tønsberg kommune kjøper tjenester fra?
– Kan det garanteres at pensjonsinnskudd blir betalt slik de skal i de
samme virksomhetene?
– Kan det garanteres at det ikke finnes brudd på arbeidstidsbestemmelsene eller andre systematiske brudd på arbeidsmiljølovgivingen i bedrifter som kommunen kjøper tjenester fra?

Read Full Post »

>

Det var et sterkt innslag på Vestfold SVs årsmøte da litauiske Dovite Mazulyte kom på besøk. Partiet hadde nettopp vedtatt en uttalelse om “nulltoleranse for sosial dumping” der det blant annet ble krevd at grove eksempler på sosial dumping må etterforskes som menneskehandel. Det er Dovites historie et eksempel på: Gjennom internett fant hun fram til en landsmann som tilbød jobb i Norge. Det virket som det var ryddige forhold. Hun inngikk arbeidskontrakt og reiste til Sandefjord før jul i fjor. I Litauen etterlot hun seg et barn hos bestemoren. I Sandefjordr har hun jobbet i litauerens skobutikk. Men lønn har hun ikke fått. Nå må hun ut av det rommet som arbeidsgiveren hadde skaffet henne fordi hun ikke har penger å betale med. Litaueren har etablert et enkeltpersonforetak. Han “glemte” å melde Dovite inn som arbeidstaker, slik at hun ikke har noen rettigheter. Ved siden av skobutikken driver han et snekkerfirma. Nå viser det seg at han har holdt på som dette i minst et par år, uten å bli stoppet. Når folk gir opp å få ut lønn, reiser de tilbake til Litauen fattigere enn da de kom.
Dovite kom i kontakt med Raymond Marthinsen i Fellesforbundet. De tar saken på den måten at de krever lønna utbetalt og firmaet slått konkurs om det ikke kan betale. Marthinsen som også er faglig leder i Vestfold SV, tror at Dovite vil få pengene sine, men det vil ta mange måneder. – Dessverre er hun ikke et enestående tilfelle, sier han, – det finnes flere som henne.
Foruten orienteringen til SVs årsmøte, fikk hun også snakke med SVs innvandringspolitiske talsperson på Stortinget, Heikki Holmås som er opptatt av hvordan slike useriøse selskaper kan stoppes. Årsmøtet hadde også en innsamling – ikke som almisser – men som praktisk solidaritet til Dovite.

Bildet: Dovite Mazulyte og Raymond Marthinsen, faglig leder i Vestfold SV

Her er uttalelsen som Vestfold SVs årsmøte vedtok:
Nulltoleranse for sosial dumping!
Uttalelse fra årsmøtet i Vestfold SV

Sosial dumping rammer stadig flere arbeidstakere – spesielt innenfor bransjer der fagorganiseringen er svakest. Det vil si rengjøring, privat omsorg og annen servicesektor med stor kvinneandel. Via private jobbformidlingsbyråer blir arbeidstakere lurt eller svindlet av arbeids- og eller oppdragsgiver og må reise tilbake til hjemlandet fattigere enn de var, med gjeld i hjemlandet og utestående lønn i Norge

Saken om den litauiske kvinnen Dovite Mazulyte, er et eksempel på dette. Hun ble lokket til Sandefjord for å jobbe, men fikk ikke lønn.

Norske og utenlandske arbeidere har felles interesser i å kjempe mot underbetaling. Seriøse firmaer svekkes i konkurransen med de som bruker ulovlige, useriøse underleverandører. Bruk av useriøse utleiefirmaer og formidling av arbeidskraft – også som ”selvstendige næringsdrivende” eller det som er kalt kontraktørvirksomhet – falske enkeltmannselskaper må forbys ! Det må settes en stopp for at slike selskaper etablert i utlandet med formål å drive i Norge.

SV krever at slik grov utnytting av utenlandsk arbeidskraft etterforskes som menneskehandel. SV vil ha nulltoleranse for sosial dumping. Økt fagorganisering og inngåelse av flere landsomfattende tariffavtaler vil være viktig i kampen mot sosial dumping. Tiltak for å fremme dette er skattefritak for all fagforeningskontingent og lettere adgang til å allmenngjøre tariffavtaler.

Det må innføres langt høyere bøter, straffetiltak og inndragning av fortjenester for lovbrudd på dette området.

Read Full Post »