Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Bypakke Tønsbergsregionen’ Category

Reguleringsplanen for ny fastlandsforbindelse i Tønsberg bør etter SVs mening avvises fordi den ikke i tilstrekkelig grad tilfredsstiller de overordnete målene for et transportsystem i Tønsberg-regionen. En ny bro over Vestfjorden tilfredsstiller kravet om en samfunnsikker forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet, men ikke de to andre overordnete kravene: Det er ikke et transportsystem som tilfredsstiller krav til forbedra effektivitet for kollektivtrafikken, og det bidrar ikke til tilstrekkelig reduksjon i klimagassutslipp.

Oppmerksomheten om nødvendigheten av klimakutt er blitt enda større enn da Konseptvalgutredningen ble foretatt. Den siste rapporten fra FNs klimapanel understreker alvoret. Mens all fokus vil være å kutte klimagassutslipp, kan vi ikke i vårt distrikt godta et stort vegprosjekt som i utbyggingsfasen vil bidra med nesten 100.000 tonn CO2 utslipp, og som i drift ikke vil bidra til reduksjon av total trafikk. I reguleringsplanen står det at målet er å bidra til at økt trafikkvekst som følge av befolkningsøkning håndteres på en miljøvennlig måte. En miljøvennlig måte kan ikke bety annet enn at totalt trafikkvolum reduseres kraftig til fordel for gange, sykling og kollektivreiser

Når planen ikke bidrar til å oppnå de overordnete kravene, lar det seg ikke forsvare å bruke så mye penger på vegutbyggingen. I tillegg lar det seg ikke akseptere å godta de andre negative miljøkonsekvensene av reguleringsplanen.

Vegutbyggingen vil medføre at  74,6 daa jordbruksareal blir omdisponert til asfalt. 51,7 daa av disse er i Tønsberg kommune mens 22,9 daa er i Færder kommune. Det foreligger ikke noen endelig matjordsplan som omhandler hva man kan gjøre for å opprettholde dyrkbart areal. En slik plan må foreligge før endelig vedtak av reguleringsplanen, men inntil den foreligger må det store forbruket av dyrkbar mark telle negativt for planen.

Det er også negativ påvirkning når det gjelder naturmangfold. Det gjelder hule eiker på Kolberg. 25 % av bøkeskogen på Hogsnes blir ødelagt, og det blir reduksjon i leveområdene til småsalamander. Bygginga av brua vil også være i konflikt med innflyvninga for fugl til/fra Ilene naturreservat. Det kan medføre kollisjoner med fugl og bru eller wire. Dette betegnes som middels store naturkonsekvenser, men vurdert i forhold til at sjølve planen ikke bidrar til å nå de overordna målene, kan slike naturinngrep ikke la seg forsvare.

Det er viktig å få en robust ny fastlandsforbindelse for Nøtterøy. Det må derfor startes planarbeid for å oppnå dette, sammen med en reell reduksjon i trafikk og klimagassutslipp fra trafikken. Det mest nærliggende da er å se på en parallell bruløsning ved siden av dagens Kanalbro.

Teksten overfor er i dag sendt som høringsuttalelse fra Tønsberg SV til Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Read Full Post »