Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘barnevern’ Category

fosterhjemav Lars Egeland og Grete Wold

VG har de siste dagene fortalt om stiftelsen Fyrlykta som har tjent titalls millioner på å formidle og drifte fosterhjem på vegne av det offentlige. Det er et grovt eksempel på hvordan penger som skulle gå til utsatte barn, i stedet ender opp hos velferdsprofitører. Nok et godt argument for det generaloppgjøret med velferdsprofitten som SV mener vi må ta. Barnevernet er en av de sektorene hvor vi ønsker et forbud mot å ta ut profitt.

Selskapet Fyrlykta, som har en egen avdeling i Sandefjord, utgir seg for å være en ideell aktør som skal skaffe fosterfamilier til Barnevernet. De har lurt ut store summer for å berike seg selv, selv om ideelle virksomheter ikke skal ta ut penger. Staten mangler åpenbart kontroll med denne organisasjonen, og har ikke slått ned på de som står bak på den måten de åpenbart burde. Oslo kommune gjorde det som også staten burde gjort, de avsluttet kontrakten med Fyrlykt i 2016, etter at advarsler i 2014 ikke førte frem.

Staten ved BUFDIR må være i stand til å kontrollere at man er i stand til å skille mellom kommersielle og ideelle aktører. Det er åpenbart når VG presenterer denne saken, at staten ikke har god nok kompetanse.  Hovedpoenget i all grunnleggende velferd må være at fellespenger skal gå til å skape velferd for folk flest, ikke formuer til noen få. At barnevernspenger forsvinner til fortjeneste, er helt uakseptabelt.

Som følge av at både sentralt embetsverk og kommunale politikere og administrasjon ikke turte å utfordre EØS-avtalen, har Norge i all for stor grad åpnet opp for private barnevernsaktører.  De kan være krevende å kontrollere, og det har utviklet seg en del tilbud som har svært dårlige arbeidsvilkår der barnevernsansatte er kontraktører i stedet for fast ansatte. Vi mener det skal være en offentlig oppgave å rekruttere og å følge opp fosterhjem.

Innlegg fra Lars Egeland og Grete Wold

Read Full Post »

>

På sin første dag på jobben etter pappaperm, offentliggjorde Audun Lysbakken i går hvilke kommuner som har fått styrket barnevernstjenesten sin. Vestfold kom ørlite grann bedre ut enn landsgjennomsnittet med en øking i antall stillinger på hele 12,5 %. Dette er en stor satsing på barnevernet og viser at denne regjeringen leverer konkrete resultater til de som trenger det aller mest. Målet har vært å øke kapasiteten i det kommunale barnevernet der behovet har vært størst. Det er ofte i de mindre kommunene der mangeVestfold-kommuner har fått innvilget 100% av søknaden. Det betyr for eksempel at en kommune som Svelvik øker bemanningen med 50%. De store kommunene Tønsberg, Larvik og sandefjord har også fått stillinger, men mye mindre enn det de søkte om. Samlet betyr dette at mens det har vært 468 barn pr barnevernsansatt i Vestfold vil dette nå synke til 416 barn pr ansatt.
Pengene til dette barnevernsløftet ble bevilget i Statrsbudsjettet som øremerkede midler. Det var omstritt, men helt nødvendig for å kunne få til et slikt historisk løft for barnevernet. unene Barn og unge skal ikke vente på å få hjelp hvis de trenger det.

Read Full Post »

>

Nærmest i en bisetning i rådmannens budsjett blir Home Start lagt ned. Forslaget blir videreført av Høyre, KrF og FrP i deres innstilling til bystyret. En nedlegging er det siste som burde skje. Og i hvert fall ikke i en bisetning som en pølse i slaktetida. SV vil derfor foreslå at det skal fremmes en egen sak om framtida til Home-Start. Inntil det skjer må prosjektet drives videre som før.
Home Start gir hjelp til familier med småbarn som i en periode sliter med problemer. Og det flotte er at hjelpa gis av 25 frivillige som av en eller annen grunn befinner seg utafor arbeidslivet. Her får vi to gode ting samtidig. En enslig mor uten familie i Tønsberg med et funksjonshemmet barn. Så kommer det en frivillig som tar søsknene med ut for å ake. Eller en som forteller en innvandrerfamilie at de må passe på å sjekke sekken til sønnen slik at de får med seg alle beskjedene skolen gir. Hjelp til lekser. Smått og stort, gitt av likemenn. Hjelp gitt før problemene blir så store at det profesjonelle hjelpeapparatet må til. Hjelperne jobber gratis. De har gått gjennom et 8 ukers kurs. De håndplukkes til de enkelte familiene som får 4 timer hjelp i uka. Men: Prosjektet er avhengig av at kommunen har en halv stilling for å samordne og drifte prosjektet. Det er denne stillingen som man nå ønsker å kutte for å spare penger. Men vedkommende sies ikke opp, men blir bare overført til annen virksomhet i kommunen. Hva slags stilling det skulle være som er viktigere enn denne, skulle vi gjerne vite.
Et tiltak som Home-start er på mange måter nettopp det politikerne ellers etterlyser. Her er frivillighet. Her gjør folk som mottar trygd en innsats for fellesskapet. Her forebygger vi – løser problemer – før de blir alvorlige.
Jeg har hørt en historie om noen mennesker som var på et hotell ved en elv. En av gjestene roper at det kommer et barn drivende i vannet i elva. Gjestene hopper ut i vannet og får reddet barnet. Men barnet er ikke før redda før de oppdager enda et barn. Og enda et, et til. Mens alle står i vannet for å redde barn, er det en som springer oppover elva og finner broa der rekkverket er ødelagt. Det er der barna kommer fra. Det er selvfølgelig viktig å redda barna fra elva. Men enda viktigere å sikre rekkverket så ikke barn faller ut i elva. Det er slikt arbeid Home start gjør.
Når bystyret behandler budsjettet har de ulike partiene sine egne budsjettforslag. Forslaget fra Høyre, KrF og FrP blir vedtatt. Men vi håper likevel at alle partiene kan samle seg om et tilleggsforslag som sikrer at Home Start ikke blir nedlagt før vi har vurdert alternativene.

Bilde: Copyright ABM-utvikling.

Read Full Post »

>
Gledelige nyheter fra barneministeren i Statsbudsjettet. Følgende pressemelding er sendt Vestfold-media:
Flere barn enn tidligere trenger hjelp. Regjeringen bevilger 390 millioner som skal sikre at de mest utsatte barna får god oppfølging fra barnevernet.

Vestfold får 10,358 millioner kroner øremerket til barnevernet på neste års budsjett.

– Statsbudsjettet for 2011 er stramt, da er det desto mer gledelig at Regjeringen har funnet plass for satsing på de mest utsatte barna. Tidlig hjelp fra barnevernet kan forebygge senere problemer. Mange kommuner mangler ressurser til å hjelpe barna på en god nok måte, sier Inga Marte Thorkildsen, stortingsrepresentant for SV fra Vestfold.

– Øremerking er kontroversielt, men nødvendig for å sikre at pengene faktisk brukes på barnevern, sier Lars Egeland, vararepresentant og leder for Vestfold SV. Han viser til en rekke skandaler omkring manglende hjelp fra barnevernet i Vestfold. Likevel er det bare opprettet en ny barnevernsstilling i Vestfold det siste året til tross for at regjeringa økte bevilgningene også i inneværende år.

Kommunene klarer ikke å opprette 400 nye stillinger i det kommunale barnevernet slik regjeringen forutsatte i årets budsjett. I 2011 foreslår regjeringen derfor å øremerke 240 millioner kroner til å opprette flere stillinger og andre tiltak som kan styrke barnevernet. Midlene fordeles til fylkene, og fylkesmannen fordeler videre til kommunene på bakgrunn av søknad.

Også statlig barnevern styrkes

Det har vært en kraftig økning i antall behandlingssaker i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Regjeringen øker derfor bevilgningen til fylkesnemndene med 10 millioner kroner. Midlene skal benyttes til å øke kapasiteten i nemndene og til å styrke den administrative ledelsen. Dette vil blant annet føre til raskere behandling av saker.

De siste årene har det vært en vekst i antall barn som har behov for tiltak i det statlige barnevernet. Bevilgningen til det statlige barnevernet økes med 20 millioner kroner som følge av en forventet klientvekst i 2011.

På bakgrunn av innføring av standardkontrakter for statlige beredskaps- og familiehjem fra 1. april 2010, foreslår regjeringen å øke bevilgningen med 120 mill. kroner.

Read Full Post »

>
Jeg vil være ærlig. Jeg kan ikke stå på Stortingets talerstol og hevde at det går bra i barnevernet. Barnevernsloven brytes i dag. I mange kommuner er det slik at barns helse og rettsikkerhet er i fare, sa barneminister Audun Lysbakken i en svært engasjert innledning i dag til SVs stortingsgruppe.

Barnevernet er i dårlig tilstand i kommunene. Men det er mulig å rette på svakhetene. Derfor vil jeg prioritere barnevernet over alt annet. Vi har å gjøre med en vedvarende svikt i kommunene – en manglende vilje til å prioritere barnevernet. I tillegg har vi en skakk-kjørt reform fra 2004 som var både underfinansiert og dårlig forberedt. Det har ført til samarbeidsproblemer mellom kommunene og det stalige barnevernet, økt byråkratisering og manglende kontroll med økonomien, mente Lysbakken.

Mens riksavisene er lite opptatt av barnevern, skrives det mye i lokal og regionavisene. Til forskjell fra tidligere er fokuset nå på at barnevernet griper inn for sjeldent sa Audun som bl.a. viste til saken fra Nøtterøy og Re om to gutter som levde under langvarig mishandling og seksuelle overgrep. Han fortsatte: Barnevernet har fått økt tillit, men tilliten fører til flere henvendelser. Problemet er at det økte antallet henvendelser ikke har ført til økt bemanning i kommunene. Nå trenger vi 1500 nye stillinger.

Audun tok ellers til orde for økt bruk av fosterhjem, men understreket at nedleggelser av institusjoner bare skal skje der barnevernsfaglige hensyn tilsier det – ikke økonomi. Han varslet også at han ville sette ned et utvalg for å utrede det biologiske prinsippet i barnevernet og tok til orde for å senke terskelen for adopsjon av innenlandske barn.

Han fortalte om et møte han hadde med et tidligere barnevernsbarn. Når han spurte henne hva hun fram for alt ville endre sa hun: Få bort anbudene. Nå arbeider vi med å få til en endring også på dette feltet, sa han. Men EØS-avtalen setter noen begrensninger. Men vi vil jobbe med mulighetene av å lettere kunne forlenge avtaler samt innføre utbyttebegrensinger eller forbud for privat barnevern.

Audun Lysbakken fikk all støtte fra SVs stortingsgruppe. Det trengs noen med ambisjoner om at ingen barn skal falle utenfor, noen med kampvilje. Det har Audun, og det har vi andre. Disse redde ungene trenger noen modige voksne, sa Karin Andersen.

Read Full Post »

>
Endelig! I dag gikk startsignalet for Oppreisingsordninga for tidligere barnevernsbarn i Vestfold. Det har gått nesten tre år siden initiativet ble tatt av Wenche Blomberg – via sterk politisk kamp fram til enighet mellom alle kommunene i fylket. I dag sto det annonser i alle Vestfold-avisene. Startskuddet er gått for barnevernsbarn fra Vestfold-kommunene til å søke oppreising. Gratulere!

Sekretariatet for oppreisingsordninga hadde invitert ordførere og rådmenn til en markering. Også medlemmer av Støttegruppa som har vært med å kjempe fram ordningen, var invitert. Sjøl hadde jeg fått greie på arrangementet fra Wenche – så jeg ringte og inviterte meg sjøl. Fra Prosjekt Oppreising var Kai Stene og hege Benedicte Blom til stede.

Kai og Hege bidro med sang. Noen av oss har vokst opp med sangen om «min båd som er liten, men havet så stort». Kai og Hege sang om de som knuste disse små bådane. De bidro også med sang om barn nummer 8: En mann i Kristiansand beskrevet i journalene som barn nr 8. Han er like gammel som jeg, sa Hege, – men jeg vokste opp med god natt-sang, han fikk hverken et fang å sitte på eller en sang. Takk, Kai og Hege!

Kai sa at jeg hadde brent for barnehjemsbarna, det mente også ordfører Petter Berg. Men jeg har egentlig ikke opplevd at jeg har brent mer for barnevernsbarn enn for andre som har blitt urettferdig behandla. Det må ikke bli slik at å bry seg med at barn som er blitt utsatt for overgrep under det offentliges omsorg, er noe for spesielt interesserte. For egen del har jeg ikke gjort mer enn hva en burde kunne forvente av enhver kommunestyrerepresentant. Heltene her er Wenche B, Kai, hege og hele den aktive gjengen i Støttegruppa i Vestfold!

I utlysingene står det at erstatningssøknad må fremmes innet et år. Det bør nok utvides til to år. For mange er dette en vanskelig modningsprosess, de må høre at andre har fått sin erstatning og at det ikke var så farlig. I tillegg er det mange som sannsynligvis ikke bor i Vestfold lenger, ikke minst har nok noen havna i utlendighet.

Read Full Post »