Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘bistand’ Category

bistand

Regjeringa   har økt u-hjelpa slik at vi nå har nådd målet om å gi mer enn 1% av   bruttonasjonalinntekten. Men nærmere 1000 milliarder dollar går ulovlig ut av   utviklingsland hvert år, et beløp ti ganger størrelsen på all internasjonal   bistand. 1,2 milliarder mennesker lever i ekstrem fattigdom. Men mange land   opplever sterk økonomisk vekst, og har gått fra å være lavinntektsland til   mellominntektsland. Likevel forsvinner ikke fattigdommen. Forskjellene øker   mellom fattige og rike mennesker innad i landene. I 1990 bodde 93 prosent av   verdens aller fattigste mennesker i lavinntektsland. I dag bor 70 prosent av   verdens fattigste i mellominntektsland. Vi må derfor ta et oppgjør med   forestillingen om at vekst aleine er nok til å skape en bedre verden for   alle. Verden trenger politisk vilje for rettferdig fordeling. Dette er   hovedbudskapet i stortingemeldinga ”Dele for å skape” som utviklingsminister   Heikki Holmås fra SV nylig la fram.

 

Nobelprisvinner   i økonomi Joseph Stiglitz sier det slik: ”Før trodde vi at om vi bare   skapte rikdom i et samfunn, så ville den automatisk sildre ned, komme alle   til gode og gjøre slutt på fattigdommen. Nå vet vi at det var komplett   nonsens.”

marrakesch

Da   Holmås la fram meldinga satt jeg i møte i Marrakesch med representanter for   stater og folkelige bevegelser i Nord-Afrika. Møtet var i regi av NATOs   parlamentarikerforsamling der jeg har overtatt Holmås sin plass. Vårt tema   var nettopp hva som skal til for å skape demokrati og utvikling i   Midt-Østen/Nord-Afrika-regionen. Jeg siterte Holmås: Høye lønner, høye   skatter, fagforeninger! Dette har vært oppskriften på hvordan vi i Norge har   skapt et samfunn med god fordeling som er en forutsetning for vår høye   produktivitet. SVs gamle slagord om ”del godene” er ikke bare et slagord for   mer rettferdighet, men også et slagord for et samfunn som setter mange i   stand til å bidra, og som øker produksjonen. Hvordan vi innretter vår   bistandspolitikk bør bli en del av det lokale, offentlige ordskiftet – f eks   i Tønsbergs Blad.

 

Regjeringa   vil vri bistanden over til land som viser vilje til omfordeling. Programmet   ”Skatt for utvikling” skal sikre at land får økte skatteinntekter, slik at de   får mer penger å bruke på helse og utdanning. Regjeringen vil også støtte   ordninger med direkte pengeoverføringer  som folke- eller barnetrygd til utsatte   grupper. Erfaring også fra vårt eget land viser at direkte pengeoverføringer   til fattige er effektivt for å bekjempe fattigdom og ulikhet. Brasil har innført   slike direkte pengeoverføringer, der penger overfører direkte til mødre.   Dette omfatter 25 prosent av befolkningen. Prislappen er på 0,46 prosent av   BNP, mens resultatet er at ekstrem fattigdom er redusert med 40 %.

 

Et   anstendig arbeid med en lønn å leve av er viktigst i kampen mot fattigdom. For   å få det til er retten til å organisere seg og føre kollektive forhandlinger   viktig. Derfor vil regjeringen bl.a. støtte oppbygging av fagforeninger. En   ny utfordring for fagbevegelsen i mange land er at arbeidsgiversiden, som   følge av globaliseringen, stadig oftere er representert av ressurssterke   internasjonale selskap.

 

Mange   fattige land har store naturressurser som blir utnytta av internasjonale   selskaper og landets egen elite. Derfor er det viktig å øke bistanden til   land som tar grep for at naturressurser forvaltes til befolkningens beste.   Demokratisk utvikling og god fordelingspolitikk skal telle mer når det tas   beslutninger om hvilke land vi samarbeider med. Sivilsamfunnet og folkelig   deltakelse er viktig for demokratiet i alle land. I land der utviklinga går i   gal retning vil regjeringa støtte opp om demokratiets støttespillere i sivilsamfunnet   framfor å støtte myndighetene.

 

Korrupsjon   og skatteunndragelser skaper fattigdom, og er et ran av fellesskapet.   Regjeringen vil ta initiativ til internasjonalt bindene regler for økonomisk   åpenhet, for eksempel en åpenhetskonvensjon med en garanti som skal kunne   brukes av myndighetene i fattige land for å sikre at relevant informasjon fra   selskaper blir tilgjengelig. I dag stopper som regel skattemyndighetenes   innsyn når pengene fra selskapets aktivitet forlater landet.   Åpenhetsgarantien skal hjelpe skattemyndigheter.

 

Å   bidra til bedre miljø og mindre klimagassutslipp er også et viktig mål. Støtten   til utbyggingen av fornybar energi skal økes, og målet er at også de fattige   skal ha tilgang til strøm til en overkommelig pris. Subsidier på fossile   brensler, for eksempel bensin, er skadelig for miljøet og dårlig   fordelingspolitikk. Vi vil derfor lage en strategi for et internasjonalt   samarbeid som skal fremme reform av subsidier til fossile brensler.

 

Read Full Post »