Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘helse og sosialpolitikk’ Category

tannhelseHvis det å gå til tannlegen blir like billig som å gå til legen, så slutter folk å pusse tennene, mener Høyre. Selvsagt sier de det ikke så direkte, men det er det de mener.

«Folk ser en nær sammenheng mellom det å ta vare på egne tenner og det å ha gode resultater i form av friske tenner. Det må antas at det også har sammenheng med at manglende ivaretagelse av egne tenner får en konsekvens når man må dekke tannhelseutgiftene selv» heter det på Høyre-språk. Så moro tror ikke jeg folk synes det er å borre hull i tennene.

Hvis Høyre ville dra denne logikken videre til resten av helsevesenet blir det farlig. Det er mange som har sykdommer og lidelser som er påført av egen livsstil. Skal de ikke har krav på behandling?

Ifølge en SSB-rapport dropper mange lavtlønnede å gå til tannlegen fordi de ikke har råd, selv om de har et behov for tannbehandling. Norge er landet med minst finansiering av tannhelse til voksenbefolkningen. For mens alle over 20 som hovedregel må helfinansierte tannlegen på egen hånd har både Danmark og Sverige ordninger der man refunderer en andel av tannbehandlingen, mens tannbehandling i Finland dekkes av den nasjonale helseforsikringa.

Når vi går til legen, dekker staten det meste av regninga gjennom Folketrygda. Er det problemer med tennene, må vi betale alt sjøl.

I følge Den norske tannlegeforeningen 8 prosent av befolkningen som utsetter besøk hos tannlegen av økonomiske grunner. Av de mellom 25 og 39 år er det hele 13 prosent. Blant de med lavest inntekt utsetter en av fem nødvendige tannlegebesøk.

Det er over 100 år siden det har blitt utredet en generell tannlege-trygdeordning i Norge. I forbindelse med en revisjon av Lov om syketrygd i 1914 ble det utreda om tannbehandling skulle bli en del av det som nå heter Folketrygda. Det var flertall for dette i Sosialkomiteen på Stortinget, men den gangen motsatte tannlegene seg ordningen og politikerne var redde for at det skulle bli for dyrt.

I stedet fikk vi etter hvert gratis tannlege for barn og ungdom. Å innføre en full trygderefusjon vil fortsatt være dyrt, men tannhelsen er samtidig blitt mye bedre for de fleste. Det gjør at det kanskje nå er rette tidspunktet å komme med en tannhelsereform. Dårlig tannhelse hos noen handler om ulikhet. Å gjennomføre en reform som innlemmer tennene i resten av kroppen når det gjelder helse, er først og fremst en reform for å hindre at de fattige ikke skal kunne smile like bredt som andre! Dette vil SV gjøre noe med!

Det er betydelige prisforskjeller på tannbehandling. Et av forslagene som har vært utreda de siste åra, er en fastprisordning. Til det har tannlegene innvendt at så lenge staten ikke betaler for tannbehandlinga, kan de heller ikke bestemme prisene.

Read Full Post »

Av Lars Egeland, Anette Viken og Olav Sanness Vika, toppkandidater for SV i Tønsberg

Hvis Høyre og Frp får fortsatt flertall i Tønsberg vil det vedtatte Olsgård sykehjem bli lagt ut på anbud. Om det i det hele tatt blir bygd. Kommunen har allerede en
nybygd avdeling på Eik Sykehjem som står tom. Høyre og frP sier de ikke har penger til disse sykehjemsplassene.  I tillegg har partiene over tid redusert nivået i de hjemmebaserte tjenestene og innført mer stoppeklokke-omsorg.

Allerede i dag kjøper Tønsberg 80 plasser på Marie Treschow og Maribu fra den kommersielle helsekapitalisten Attendo Care. Selskapet ble kjent da de i Oslo ga
sine ansatte beskjed om at det ikke var nødvendig å skifte bleie på beboerne på deres sykehjem hvis de bare hadde gjort litt på seg. Bleier koster penger, og Attendo care har investert i helsemarkedet for å tjene penger.

SV i Tønsberg vil stoppe  privatiseringa av det planlagte sykehjemmet. I tillegg vil vi snarest avvikle avtalene med Attendo Care. Bygningene på Maribu og Marie
Treschow eies fortsatt av den første driveren, Egil Nyland. Etter SVs mening er det ingen grunn til at kommunen ikke sjøl skal eie bygninger som man ønsker å bruke i lang tid. For utleieren kan det være en gullkantet avtale og ha en langsiktig avtale med kommunen, men kommunen har annet å bruke skattepengene til. Vi vil derfor gjøre klart at vi kan tenke oss å overta bygningene og drive sykehjem der. Alternativt vil vi bygge egne sykehjem og avvikle bruken av Maribu og Marie Treschow.  Det er lite tenkelig at det er andre interessenter til å inngå avtale om kjøp av Attendo cares helsetjenester, enn Tønsberg kommune.

Det er vanskelig å sammenligne priser mellom ulike sykehjem. Nes og Eik Bo og behandlingssenter er spesialisert på å gi tilbud til demente, en brukergruppe som
Maribu/Marie Treschow ikke ønsker. Det er derfor mest relevant å sammenligne med langtidsavdelinger på Træleborg BBS. Her er døgnprisen 1901 kr mot 2058 hos Attendo Care.  Disse pengene kunne vi brukt til mer og bedre tjenester i stedet for til profitt.

SV mener at det blir best tjenester om de ansatte har et trygt ansettelsesforhold til kommunen. At det er ordna og gode pensjonsvilkår, medinnflytelse, stabilitet og
kompetanseutvikling. Vi har levert vår arbeidsgivergaranti som går ut på å bekjempe ufrivillig deltid. Det har vi størst mulighet til om folk er ansatt i kommunen. Det gir også størst fleksibilitet mellom ulike tjenester og i forhold til de eldres ulike behov. Ikke minst gir det trygghet  mot f eks konkurs og driftsstans.

Read Full Post »

>For SVs del er det ikke aktuell politikk å gå inn for å øke egenandelene på helsetjenester. SV vil sikre et likeverdig helsetilbud for hele befolkningen, uavhengig av økonomi. For at alle skal ha lik tilgang på behandling og medisiner, er SVs utgangspunkt å arbeide for lavere egenandeler.

I et oppslag i NRK meldes det om at regjeringa vurderer å gå inn for en økning av egenandelene på helsetjenester som kompensasjon for løftet om ingen skatteøkninger. Det har fått Landslaget for offentlige pensjonister ved Kjetil Helland til å reagere. Han peker på at en øking i egenandelene vil ramme de svakeste i samfunnet. Det er SV helt enig i. Det er de med de laveste inntektene som er storforbrukere av helsetjenester, ofte også helsetjenester som ikke dekkes av tak på egenandeler. Men NRK-oppslaget baserer seg på reine spekulasjoner. Arbeidet med budsjett 2011 er så vidt startet, og det foreligger ikke noe foreligger ikke pr dato noe slikt forslag.

Skal vi redusere fattigdommen er det feil vei å gå å øke egenandelene. Når det gjelder skatt vil SV gå inn for omfordeling innenfor eksisterende skattenivå, slik at det gis skatteletter til de med de laveste inntektene.

Read Full Post »

>Da vi hadde ”Gi SV-beskjed”-møte med Vestfold Mental Helse pekte de på problemene til mennesker som har dobbeltdiagnoser – mennesker som sliter både med psykiske problemer og med rus. Onsdag var det styremøte i Psykiatrien i Vestfold der jeg tok opp denne saken.

40-70% av psykiatriske pasienter har et rusproblem, sa ass. Fagdirektør Hans Gustav Teodor. Sannsynligvis finner vi tilsvarende tall for ruspasienter. 8 av 10 innleggelser i institusjon dreier seg om psykiatriske pasienter med rus. 97 % av dette er alkohol, bare 3 % er rus. Ofte dreier det seg om mennesker med psykiske problemer som bruker rusmidler som selvmedisinering. Omvendt er det slik at mennesker med rusproblemer utvikler psykiske problemer.

I PIVs nye strategiplan er satsing på mennesker med dobbeltdiagnose et prioritert område. Det er viktig å bygge kompetanse, sa foretaksdirektør Finn Hall. Blant annet vil man etablere en døgnenhet for mennesker med alvorlig personlighetsforstyrrelse og rusproblemer. Mange av disse menneskene har til nå falt helt utenom hjelpeapparatet. PIV vil også utrede videre tiltak.

Når det gjelder LAR-behandling så er reglene myket opp slik at det er mulig å delta i LAR også om man får medisinering for psykiske problemer. Når det gjelder menensker med ADHD-diagnose er det imidlertid slik at det kreves et halvt års rusfrihet før man får lov til å begynne med Ritalin. Nå skal imidlertid PIV sette i gang forsøk der Ritalin gis også til ADHD-pasienter som ikke har ern slik rusfri periode bak seg.

Read Full Post »

>Regjeringa har foreslått at alkoholserveringa skal slutte klokka to om natta. Bakgrunnen er at vi nå har en overveldende dokumentasjon av at dette er et tiltak som vil redusere volden i sentrum i byene.

Reaksjonene er todelte: Noen – som Tønsbergs ordfører Petter Berg – vil ikke ta standpunkt til realiteten, men mener at dette burde overlates til den enkelte kommune å bestemme. Dermed overser han det viktigste argumentet som brukes i norske kommunestyrer i diskusjoner om skjenketider: Tønsberg kan jo ikke stenge tidligere enn Sandefjord, det kan jo skade forretningen..

Den andre reaksjonen er fra de som mener at den enkeltes rett til å drikke på denne tida er viktigere enn om noen uskyldige mennesker blir slått ned eller voldtatt. De mener at problemet med vold kan løses hvis vi bare setter inn mer synlig politi i bysentrum om natta. Det er en viktigere politioppgave enn å prioritere villainnbrudd, biltyverier, narkotikakriminalitet osv. Det er nemlig slik at Regjeringas forslag om å stenge en time tidligere, vil frigjøre store politiressurser som kan brukes til mer nyttig innsats enn voldsepisoder ved skjenkesteder.

Forslaget om å stenge tidligere er ledd i en generell politikk om forebygging som er viktig hvis vi skal skape et godt samfunn for alle. Det handler ikke om å være gledesdreper, men å lytte til klare råd fra politi og fagfolk.

Read Full Post »