Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘samferdsel’ Category

veipakkaVed ny Nøtterøyforbindelse er forutsetningen at 2 av dagens 4 felt over Kanalbrua skal bli kollektivfelt. Det betyr at enhver løsning som ikke avlaster Kanalbrua 50% vil føre til økte køer over brua.  Ingen av de foreslåtte alternativene gjør det., aller minst bro til Smørberg. Jeg tviler på om folk som irriterer seg over forsinkelsen over Kanalbrua i rushet i dag, synes det er en god ide å betale milliarder i bompenger for å komme seinere fram. Men likevel ikke så seint at det lønner seg med omveien om Smørberg.

I 2005 ble Veipakke-Tønsberg stoppet gjennom SVs forslag til å avholde folkeavstemning.  Som følge av motstanden mot Veipakka hadde SV og FrP da flertall i bystyret i Tønsberg: FrP ville ikke ha bompenger, SV ville ikke ha en veiløsning som økte trafikken. Det var inngått en avtale med AP om økt kollektivsatsing, men AP snudde.  Dermed ble det ingen Veipakke.

I dag kan alle være glade for det. Resultatet ble den mest klimavennlige løsningen: ingen nye veier. Hadde veiene blitt bygd hadde problemene vært enda større enn hva de er i dag med enda mer trafikk.

I ettertid har vi blant annet fått et nasjonalt klimaforlik som sier at trafikken ikke skal økes i byene. Økningen som følge av befolkningsvekst skal tas med gange, sykkel og kollektiv. Veivesenet har slått fast at vi ikke har noe kø-problem i Tønsberg-regionen. Vi trenger ikke økt veikapasitet, men bare en ny, sikker Nøtterøyforbindelse i tillegg til Kanalbrua. I tillegg bør det legges til rette for bedre kollektivtrafikk, og aller helst bør vi også få en veiløsning som kan få gjennomgangstrafikk ut av Tønsberg by.

Fylkesmannen har fått stor oppmerksomhet om at han har foretrekker bro fra Ramberg til Smørberg. Media ser ut til å ha glemt at det alternativet fylkesmannen egentlig foretrakk, var en ny Kanalbro ved siden av dagens, med en krysning over Stensarmen til ringveien og tunnelen ut til Kjelle og E-18. Men dette alternativet ble vraket da FrP i Tønsberg snudde.

Hvis man legger til grunn at Tønsberg ikke har et køproblem i dag, og at problemet bare er å få en ny Nøtterøy-forbindelse, så er det logisk å velge det billigste alternativet, slik Fylkesmannen gjør. Særlig fordi det også vil beskytte fuglereservatet på Ilene.

Bro til Smørberg er en Vestfjord-forbindelse light. Den vil være en god løsning for de som kommer fra Færder kommune sør for Kolberg som ikke bare skal til E-18, men som også skal sørover. Problemet er at det er svært få. De fleste skal til byen, og den viktigste gjennomgangstrafikken skal nordover.

Det beste man kan si om Smørberg-forbindelsen er at de foreslår en tunnel som Kystverket kan godta og som får godord fra mange på Nøtterøy. Det skulle bety at mye av innvendingene mot en jernbanebro i samme området, kanskje er borte. Men en bro er kanskje nok?

Hvis vi tar på alvor at trafikken skal øke, trenger vi ikke økt veikapasitet. Er det mulig? Ja, det tror jeg. Vi ser allerede at bygging av boliger i sentrale områder på Tønsberg og Nøtterøy gjør at flere familier klarer seg uten bil.  De fleste bilreiser i vårt distrikt er på under 3 km. For de med full førlighet vil sykkelen eller elsykkelen danke ut disse bilreisene størsteparten av året. I Oslo ser vi at medlemskap i bilkollektiver erstatter å ha egen bil som står parkert det meste av døgnet. Selvkjørende biler vil forsterke dette.

Noen sentrale politikere på Nøtterøy og Tønsberg har i mer enn en generasjon slåss for en fire-felts motorvei fra Nøtterøy til Tønsberg og ut av byen, i strid med det meste av kunnskap om hva som skaper økt trafikk. Disse politikerne vil fortsatt ikke gi seg, men er fast bestemt på å gjøre nok et forsøk på å gjennomføre et veiprosjekt som tida har gått i fra. Vi bør slutte å kaste bort tid og penger på dette, og heller se på hvordan vi kan få til en sikker ny krysning ved siden av dagens Kanalbro.  Bane-Nor ønsker å bruke milliardbeløp på å bygge en ny moderne jernbane til Tønsberg sentrum via kanalen og en tunnel under Teieskogen. Det er eneste fornuftige nå er å ta en time out, se på det såkalte øst-alternativet på nytt og ikke minst samordne  vei- og jernbaneplanene.

Read Full Post »

torp

Torp er en flyplass som vestfoldingene elsker. Derfor er det aldri en valgkamp uten at noen forsøker å fremstille det som om flyplassen er truet. Nå er det av alle ting det såkalte miljøpartiet Venstre som ønsker å framstå som Torp flyplass sin beste venn.

Venstre viser blant annet til at SV vil avvikle taxfree-ordningen sjøl om også Venstre ser det som et paradoks at det å fly i Norge hovedsakelig er betalt gjennom subsidiering av alkohol og tobakk, mens f.eks. jernbanen ikke får en slik subsidiering.

Jeg trur ikke det er noen grunn for vestfoldingene til å bli opphissa: Torp vil ikke bli lagt ned. Men samtidig vet alle at hvis vi skal klare å få til klimakuttene som vi ønsker kan ikke flytrafikken fortsette å øke slik den har gjort.

SV vil gjøre om på flyseteavgiften slik at den blir en avgift som er øremerket bygging av lyntog. Vi slåss for Vestfoldbanen og den framtidige Sør-vest-banen fra Oslo via Vestfold til Stavanger. Når vi lykkes i vår lyntogsatsing vil behovet for innenlands flytrafikk fra Torp bli mindre.

Avinor bruker inntektene fra alkoholsalget til å subsidiere de små flyplassene i Nord-Norge. Som privat flyplass kan Torp beholde disse inntektene sjøl. Om inntektene fra tax-free salget går nedover vil det ikke ramme Torp mer enn andre flyplasser.

Venstre prøver å framstille det som om en utviding av Torp er eneste måten å unngå en 3. rullebane på Gardermoen. Det er nok en overvurdering av Torps betydning. Det som skal til for å redusere flybruken er at tar toget overtar for mye av flytrafikken innenlands. DetLARSeggjøre – flystrekningene Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim, Oslo-Stavanger er blant de mest trafikkerte strekningene i Europa.

(Foto: Wikimedia Commons)

Read Full Post »

larsSV vil ha en grønn samferdselspolitikk. Vi legger fram et forslag til Nasjonal Transportplan innenfor samme rammer som regjeringen, men omdisponerer fra forurensende motorveier til kollektivtrafikk og jernbane. Vestfoldbanen blir framskyndet med 5 milliarder ekstra i første planperiode, samt 8 milliarder ekstra til dobbeltspor Tønsberg-Larvik i andre planperiode.

SVs forslag betyr dermed at dobbeltsporet gjennom Vestfold kan bygges innen den fristen som dagens NTP setter, nemlig innen 2030. Høyre, KrF og Venstre har gitt opp å kjempe for Vestfoldbanen, og argumenterer med at det er viktigere å bruke pengene på ekstra togtunnell under Oslo. SV har ment at utbygging i Vestfold ikke behøver å settes opp mot det såkalte Oslo-navet som vi faktisk foreslår å framskynde med ekstra 20 milliarder.

Dette får vi råd til ved blant annet å si nei til nye rullebaner på Flesland og Gardermoen, samt nei til ny E-18 gjennom Asker til Oslo.

SV har også kjempet for utviding av bymiljøpakkene. SV vil gi minst 18 milliarder kroner ekstra til bymiljøavtaler i første periode og 32 milliarder kroner ekstra i andre periode. Dette gjør at SV kan gå inn for at alle byer med trengselproblemer som ønsker å redusere biltrafikken, kan bli med i ordbningen. Det inkluderer Vestfold-byene.

I tillegg vil SV vil gi 3 milliarder kroner ekstra til belønningsordning for sykkelvei i første periode og 3,5 milliarder kroner ekstra i andre periode. Vi omdisponeres også 6 milliarder kroner på riksveisbudsjettet til sykkeveisatsing på riksveinettet

SV foreslår at FrPs nye vegselskap legges ned og at veibygging legges inn under Statens vegvesen. Vi vil Også stoppe parteringen av NSB og sier ja til et fellesselskap for å drive frem utbygging av bane og drifting av togtraffikken.

SV vil åpne for bompengefinansiering av jernbaneutbygging. Det finansierer til sammen 80 milliarder kroner ekstra til jernbanen. Det betyr framskynding av bl.a. Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Ringeriksbanen i tillegg til at vi vil sette i gang konspetvalgutredning av Tromsbanen.

Vi foreslår også å  erstatte dagens flyseteavgift med en flyavløsningsavgift på bilettprisen på strekningene Oslo-Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Stockholm, Gøteborg for å finansiere utbygging av lyntog på disse strekningene.

Høyre har kritisert AP får å øke utgiftene til NTP dramatisk. SVs forslag er innenfor samme rammer som regjeringa. Vi tør å prioritere mellom kollektiv, sykkel, jernbane og nye motorveier.

Read Full Post »

sykkel-anette-og-lars

Regjeringen har foreslått at ordningen med såkalte bymiljøavtaler ikke skulle utvides til nye byområder. 2. mai fremmet SV et forslag på Stortinget som sa det motsatte: Bymiljøpakkene er viktige for å fremme en overgang til mer kollektivtrafikk. Derfor bør Stortinget lytte mer til fagetatene enn til regjeringen, og vedta at fylker som f.eks. Vestfold også kan få midler til en bymiljøpakke.

I arbeidet med nye samferdselsløsninger i Vestfold – og ikke minst i Tønsberg – har man fra fylkeskommunen og kommunene arbeidet intenst for å få bymiljø-midler. Når forslaget til Nasjonal Transportplan kom, var det derfor et slag på munnen for arbeidet for et grønnere Vestfold. Presset på regjeringen og støttepartiene har vært stort i denne saken. Det gledelig har skjedd at flertallet på Stortinget har snudd – inkludert Høyre – som nå vil åpne for flere bymiljøavtaler.

Bymiljøpakkene innebærer ikke bare å dele ut kollektivmidler til kommuner og fylker, men å motivere dem til velge å satse på kollektivtrafikk framfor privatbilisme. SV har derfor også foreslått at regjeringen skal utarbeide en nasjonal veileder for parkeringspolitikk i byområdene. Veilederen skal utformes som en nasjonal maksimal parkeringsnorm slik at den er en statlig planretningslinje med hjemmel i plan- og bygningsloven. Det er nødvendig for en by som Tønsberg som har nesten like mange parkeringsplasser som Bergen.

SV foreslår også at staten skal lokalisere egen virksomhet tslik at man reduserer transportbehovet. En slik politikk ville gjøre at man ikke kan legge passkontoret for Vestfold i et område mellom E.18 og Stokke sentrum. For mange innbyggere i Vestfold betyr det at det nesten vil innebære en overnatting hvis man skal til passkontoret med kollektivtrafikk.

SV foreslår også at nyttetransport og gjennomgangstrafikk inkluderes i målene om begrensning av biltrafikken i byene. I tillegg – mener SV – må virkemidlene som ligger til grunn for bymiljøavtalene skjerpes, slik at de virkelig fører til reduksjon av biltrafikken. Midlene som bevilges i bymiljøavtalene må også kunne brukes til drift av kollektivtransport, slik at den kan bli et billigere og bedre tilbud.

 

Read Full Post »