Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘vestfold’ Category

Årsmøte i Vestfold SV

begeistring

Mens årsmøtet diskuterte tok Marit Bjørgen og Ole Einar Bjørndalen OL-gull, det fikk vi med oss!

Årsmøtet i Vestfold SV dreide seg både om selvransakelse og diskusjon om veien videre for SV, og om konkret politikk. Årsmøtet vedtok uttalelse til støtte for streiken som foregår ved utsalgsstedene til Design Forum  i Oslo, Asker, Lillehammer og Bodø. Bedriften har også butikk i Tønsberg. Det er Handel og kontor-organiserte som streiken for retten til en trafikkavtale. Det bør være unødvendig å måtte gå til streik for noe så grunnleggende som en tariffavtale som sikrer et ordna arbeidsliv og skikkelige lønns- og arbeidsvilkår, mener Vestfold SV. Partiet gir også støtte til lærernes i kampen om arbeidstida i konflikten med KS.

Årsmøtet vedtok også en uttalelse om Syria der SV krever at Norge tar i mot langt flere flyktninger fra det som er den verste humanitære katastrofen i dette år-tusenet. I en annen uttalelse krever Vestfold SV at EØS-avtalen erstattes av en moderne handelsavtale.

Det forberedes kommunesammenslåinger i en rekke kommuner i Vestfold. SV vedtok en uttalelse der partiet reiser spørsmålet om formålet med sammenslåinger. For SV er det viktig at kommunesammenslåinger må styrke demokratiet, kommunens evne til å utføre velferdstjenester i egen regi – og at det legges opp til en kommunestruktur som reduserer arealforbruk og transport. Det betyr at kommunestrukturen må bygge opp under byene i fylket, mener Vestfold SV.

I tida fram til landsmøtet i 2015 skal SV blant annet utvikle en mer konkret politikk for lavutslipps-samfunnet. Vestfold SV vedtok en uttalelse der fylkeslaget tar til orde for den amerikanske klimaforskerens James Hansens forslag om karbonavgift til fordeling. Hansen foreslår at CO2-avgiftene skal økes kraftig, men at pengene skal tilbakebetales likt til alle innbyggerne. De som forurenser lite, vil få mye penger, de som bruker bil og fly mye vil tape på en slikt økt karbonavgift om de ikke samtidig vil redusere sine egne utslipp.

Ved valget ble Olav Sanness Vika valgt som ny nestleder. Andre nye i fylkesstyret er Petter Sommervold fra Horten, Line Christin Andersen fra Lardal og Dagrun Skjelbred fra Tønsberg. Hiam al-Chirot, Anette Viken og Wenche Pettersen  ble gjenvalgt som henholdsvis  internasjonal, miljøpolitisk og kvinnepolitisk ledere. Raymond Marthinsen ble valgt som ny faglig-politisk leder. Lars Egeland som leder Vestfold SV, var ikke på valg.

Eva Ulland, Andebu, Stig Atle Vange, Holmestrand, Anita Myrseth Haugerud, Sande, Raymond Marthinsen, Larvik og Mie Solum Tidemann fra Sosialistisk Ungdom ble valgt som nominasjonskomite for fylkestingsvalget 2015.

SV har hatt stortingsrepresentant fra Vestfold de siste 12 årene, men ved valget i fjor høst nådde ikke Inga Marte Thorkildsen opp. Thorkildsen som holdt den politiske hovedtalen på møtet, ble takket for innsatsen. – Dette betyr at en epoke har hatt slutt, sa Lars Egeland og Thorkildsen gjorde i sin innledning klart at hun ikke kommer til å stille til valg ved neste stortingsvalg.

Uttalelsene fra årsmøtet:

Støtter streik for tariffavtale

De ansatte organisert i Handel og Kontor er i streik for tariffavtale ved seks utsalgssteder i Design Forum AS i Oslo, Asker, Lillehammer og Bodø. Bedriften har også butikk i Tønsberg.

Fylkesårsmøtet i Vestfold SV gir de streikende i Design Forum vår fulle støtte. Det bør være unødvendig å gå til streik for noe så grunnleggende som en tariffavtale. Det er bare gjennom tariffavtaler at vi kan sikre et ordna arbeidsliv og skikkelige lønns- og arbeidsvilkår, mener Vestfold SV.

 

 

Vestfold  SV støtter lærerne i kampen om arbeidstiden

Vestfold SV merker seg at kommunenes interesseorganisasjon KS angriper lærernes kollektive arbeidstidsordninger. Lærerne har fått stadig mindre kontroll over arbeidstida si siden KS overtok etter staten som forhandlingsmotpart. SV var mot denne endringen, og den har ikke tjent den norske skolen.

KS ønsker at skoleeier (kommune og fylkeskommune) og rektor skal ha større styringsrett over lærernes arbeidstid.  Drøftinger om leseplikt og arbeidstid skal foregå lokalt og ikke være gjenstand for sentrale forhandlinger som nå. I dag er lærernes årsverk fordelt over 39 uker og elevenes skoleår fordelt over 38 uker. KS vil at det skal åpnes for at lærernes arbeidstid skal spres over 45 uker.  Dette vil innebære at lærerne skal bruke mindre av sin arbeidstid når elevene er på skolen og mer når elevene har ferie.

Vestfold SV støtter Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund i kampen for å sikre lærerne arbeidsvilkår som gir rom og mulighet for å være gode lærere.  Dette skjer best ved å gi lærerne mer tid til for- og etterarbeid knyttet til elevenes undervisning i den tiden elevene er på skolen. Blir det bedre skole av å fjerne mer av lærernes arbeidstid fra elevenes? Nei, mener Vestfold SV og gir sin fulle støtte til lærernes kamp om arbeidstid.

Flere kvoteflyktninger fra Syria!

Borgerkrigen i Syria har rast siden våren 2011 og skal ha kostet over 130.000 liv. Flere millioner syrere har flyktet fra hjemlandet på grunn av borgerkrigen. 97 prosent av dem frister en ekstremt kummerlig tilværelse i leirer i Syrias naboland Jordan, Libanon, Irak og Tyrkia. Over halvparten av flyktningene er barn. Situasjonen i Syria er uholdbar og lidelsene er enorme.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) gikk i september ut og ba Norge om å ta imot flere syriske flyktninger. Det er bra at regjeringa tar dette på alvor ved å ta imot flyktninger fra Syria og gi dem permanent opphold. Sverige tar imot 1.000 syriske flyktninger i måneden. Det er veldig bra at regjeringen nå følger Amnesty og andre organisasjoners krav om å hente flyktninger fra Syria. Frankrike har sagt ja til 500. Norge planla under den rødgrønne regjeringa å ta imot 1000 syriske flyktninger. Den blå-blå regjeringa har halvert tallet til 500. Tilbudet fra verdens rikeste land er skammelig.

Tyskland og Sverige er de EU-landene som har tatt imot flest syriske flyktninger. I 2012 og 2013 har 14.700 syrere fått asyl i Sverige. I samme tidsrom har bare 600 syrere fått opphold i Norge, to av dem som kvoteflyktninger, viser tall som NTB har innhentet.   Nå har Tyskland åpnet for å ta imot ytterligere 5.000 flyktninger. Vi krever at Norge vil følge deres eksempel.

– Hvis Norge tar imot 5.000 flyktninger fra Syria, er det bare en dråpe i havet, men likevel en viktig solidaritetshandling, sier generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp i en pressemelding. Hun foreslår å opprette en egen kvote for syriske flyktninger.

.FNs flyktningekommisær har uttalt at ”flyktningkrisen i Syria er nå den verste situasjonen verden har opplevd siden folkemordet i Rwanda i 1994”. I juli i år var 1,8 millioner registrert som flyktninger i Syrias naboland. Flyktningeleiren Zaatari er blitt Jordans fjerde største by med over 132 000 innbyggere. Fra flyktningleirene meldes det om store utfordringer når det gjelder mat, varme, reint vann, sanitærforhold, utdanning og sysselsetting.

Det er tragisk at det internasjonale samfunnet ikke har klart å presse partene til en våpenhvile, for å kunne slippe til nødhjelpsorganisasjonene i de isolerte områdene, der man mangler mat, energi og medisiner. Det er viktig å få til en politisk løsning på konflikten, der alle parter i Syria er inkludert.  Forhandlingene i Sveits må, med økt press, føre  til at det opprettes  flyforbudssoner og humanitære korridorer , slik at befolkningen får mat, medisiner, legehjelp.

Vestfold SV krever  også at regjeringen snarest mulig tar i mot ytterligere 5000 syriske flyktninger til Norge. Dersom krigen vedvarer bør det hentes flere, og de som kommer må sikres gode livsvilkår og opphold inntil det igjen er trygge og levelige forhold i Syria. Vestfold SV oppfordrer alle politiske partier til å støtte et slikt forslag.

 

 

 

Kommunesammenslåinger: Utfordringer og muligheter

 

I flere kommuner i Vestfold utreder man nå hvordan de kan slå seg sammen. Andre kommuner har spørsmål om forskjellige modeller for utredning oppe til politisk behandling. For SV er det viktigst først å svare på spørsmålet om hvorfor kommuner skal slå seg sammen. Sammenslåinger er for SV ikke noe mål i seg selv. Målet for SV er å ivareta vanlige folks interesser og et styrket kommunalt tjenestetilbud.

 

Den blå-blå regjeringa har varslet en kommunereform som foreløpig er svært uklar. Fokus er på større kommuner og økonomisk effektivitet. SV har ingen tro på at en storstilt kommunesammenslåing i seg selv vil gi noen betydelig effektiviseringsgevinst. Det er en forutsetning for SV at tjenestetilbudet og kommuneøkonomien bedres. Kommunesammenslåing kan innebære at en rekke interkommunale ordninger med svak politisk styring kan erstattes av folkevalgt styring i en felles kommune. Sammenslåinger kan også videre styrke kommunenes evne til å tilby tjenester i egen regi, imidlertid kan det være bakenforliggende motiver som handler om privatisering og konkurranseutsetting som svekker lokaldemokratiet.

 

For Vestfold SV er det viktig å ha en kommunestruktur som støtter opp under en arealpolitikk som fører til redusert biltrafikk og som ikke fører til omdisponering av dyrkbar jord. Da må strukturen bygge opp under den etablerte bystrukturen i fylket og legge til rette for fortetting i etablerte sentra. De ansattes situasjon må ivaretas ved at alle garanteres å beholde jobbene. Målet må være bedre tjenester og ikke privatisering og redusert tjenestetilbud.

 

Vestfold SV mener at kommunesammenslåinger skal avgjøres lokalt. Innbyggerne må engasjeres i prosessene og ikke minst bli tatt med i debatten om hva man vil med en eventuell sammenslåing. Etter en slik omfattende inkludering må avgjørelsene bli forankra i lokale folkeavstemninger.

 

EØS-avtalen truer faglige rettigheter og et anstendig arbeidsliv

– EØS må derfor erstattes av en moderne handelsavtale

LO-kongressen i mai 2013 vedtok at «ILO- konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang framfor EU-regler». Vedtaket krever i realiteten at Regjeringa skal settes EØS-avtalen til side på arbeidslivets område.

På kort sikt står kampen om

– veto mot EUs tredje postdirektiv. Et slikt veto ble nedlagt av den rød-grønne regjeringa, men den nye blå-blå regjeringa har varslet EU om at dette vetoet vil bli annullert, og fri konkurranse på brev under 50 gram vil bli gjennomført. Regjeringa er imidlertid ei mindretallsregjering, og er avhengig av å få flertall på Stortinget. Vestfold SV vil arbeide for at Stortinget skal opprettholde veto mot postdirektivet.

– veto mot EUs jernbanepakke 4. EU legger blant annet opp til en storstilt konkurranseutsetting og privatisering av persontransport på tog. LO-kongressen, Jernbaneforbundet og Lokomotivmannsforbundet krever veto mot jernbanepakke 4.

Vestfold SV støtter fagbevegelsens kamp mot EUs privatiseringspolitikken på jernbane.

– veto mothåndhevingsdirektivet. LO-kongressen vedtok at det bør nedlegges veto mot dette direktivet dersom det hindrer den nasjonale kampen mot sosial dumping i Norge. Direktivet er ikke endelig vedtatt i EU, men det er klare signaler om at direktivet nettopp vil sette begrensninger på den nasjonale friheten til å iverksette de tiltak som ansees ønskelig i det enkelte land. Fagbevegelsen på europeisk nivå protesterer mot direktivet. Tiltak som ID-kort på arbeidsplassene, registreringsplikt for bemanningsselskap, regionale verneombude og godkjenningsplikt i renholdsbransjen, som har vært en del av tiltakspakkene fra den rød-grønne regjeringa, må det nå søkes tillatelse hos EU til å få lov å anvende. Utfallet vil være usikkert. Det samme gjelder for nye tiltak i framtida som norsk fagbevegelse måtte anse nødvendige. Kampen mot sosial dumping i Norge kan bli satt kraftig tilbake.

Alle disse problemene ville vært eliminert dersom Norge ikke var forpliktet av EØS-avtalen. Sveits, som har en tosidig handelsavtale med EU, har for eksempel ikke innført EUs postdirektiv.

I stedet for å sikre norske arbeidsplasser, ser vi at EØS-avtalen er en trussel mot norsk arbeidsliv.

Vestfold SV viser til partileder Audun Lysbakkens presise utsagn om EØS-avtalen: «EØS importerer høyrepolitikk fra EU til Norge».

Vestfold SV stiller seg bak kravet om at EØS-avtalen må erstattes av en moderne handelsavtale.

 

Karbonavgift til fordeling – en vei ut av fossil-økonomien.

 

James Hansen, en av verdens mest kjente klimaforskere, har lansert et forslag som kombinerer en økende CO2-avgift med rettferdig fordeling. Hans «karbonavgift til fordeling» er skreddersydd for folkelig oppslutning. Vestfold SV mener at SV må vurdere dette systemet når vi nå skal finne en vei ut av karbonsamfunnet.

 

Systemet går i all enkelhet ut på at inntektene av økte CO2-avgifter utbetales til innbyggerne. Hansen har for eksempel foreslått en økt avgift på en dollar pr gallon i USA, dvs 1,5 kr pr liter. Det vil i 2020 gi en utbetaling på 18.000 kr pr person i USA. Den enkelte kan da velge om han vil kjøpe det dyre drivstoffet for pengene, eller bruke pengene på produkter og tjenester som er bærekraftige og billige. Hansen har beregnet at to tredjedeler av befolkningen i USA vil tjene på dette. De rike er de som forbruker mest drivstoff, og vil derfor tape. Den rikeste femtedelen bruker fem ganger så mye drivstoff som de fattige, og de flyr også mest.

 

Det har vært overraskende lite debatt om forslaget i Norge, gitt den prestisje Hansen har som vitenskapsmann og klimaaktivist.

 

Det er klart at et land som innfører Hansens avgift, vil svekke sin konkurranse-evne. Internasjonale handelsregler tillater såkalt “border tax adjustment”-dvs. en toll som tilsvarer nasjonale avgifter, inkl. en CO2-avgift. På den måten kan land som innfører CO2-avgift presse andre land til også å innføre en CO2-avgift. En trenger ikke en altomfattende internasjonal avtale fra dag én.

 

Hansens forslag er utprøvd i Alaska der oljeinntektene utbetales direkte til innbyggerne. Ordningen er svært populær. I motsetning til et kvotesystem, som er komplisert, ikke dekker alle næringer, hvor næringslivet får penger i form av gratis utslippskvoter som de kan selge, som preges av veldig svingende priser og følgelig egner seg for spekulanter så er et karbonavgiftsystem lett å forstå. Avgiften stiger forutsigbart og prisen på for eksempel drivstoff stiger jamt og forutsigbart samtidig som man hver måned får sin del av avgiftsinntektene på kontoen.

 

 

Med Hansens forslag vil “folk flest” få materiell interesse av å skattlegge fossil energi.

 

Med en stadig økende avgift, vil fornybar energi bli konkurransedyktig i forhold til fosssile brensler, og ikke et subsidiesluk. Det er få ting som setter slik fart i teknologisk utvikling som kraftige prisendringer.

 

Hansens forslag er interessant for sosialister som både er opptatt av fordeling og av å redusere bruken av fossil energi. Vestfold SV vil at dette utredes videre.

 

 

 

 

 

 

POSISJON TID INNSTILLING REPRESENTANTER LOKALLAG
Leder 1 år Ikke på valg Lars Egeland Tønsberg
Nestleder 2 år Velges Olav Sanness Vika Tønsberg
Styremedlemmer 1 år Gjenvelges Hiam Al-Chirot Larvik
  1 år Velges Petter Sommervold Horten
  1 år Velges Line Christin Andersen Lardal
  1 år Velges Dagrun Skjelbred Tønsberg
Varamedlem 1 år Gjenvelges Michael Bo Bergman Horten
Fagligpolitisk leder 1 år Velges Raymond Marthinsen Larvik
Internasjonal leder 1 år Gjenvelges Hiam Al-Chirot Larvik
Miljøpolitisk leder 1 år Gjenvelges Anette Viken Tønsberg
Kvinnepolitisk leder 1 år Gjenvelges Wenche Pettersen Sande
         
Revisorer 1 år Gjenvelges Johnny Pettersen Sandefjord
  1 år Gjenvelges Bergljot Styrvold Lardal
         
Nom.kom. leder 1 år Velges Eva Ulland Andebu
Nom.kom. medlem 1 år Velges Stig Atle Vange Holmestrand
Nom.kom. medlem 1 år Velges Anita Myrseth Haugerud Sande
Nom.kom. medlem 1 år Velges Raymond Marthinsen Larvik
Nom.kom. medlem 1 år Velges Mie Solum Tidemann Vestfold SU

 

Read Full Post »

IMG_1435Bygging av dobbeltspor på Vestfoldbanen ble selvfølgelig et viktig tema på Vestfold SVs årsmøte, som det har vært siden Vestfold SV reiste denne saken første gang ved valget i 1989. Bevilgningene til jernbane tredobla siden den rød-grønne regjeringa overtok. Bare økningen i budsjettet fra i fjor til i år er mer enn det Bondevik-regjeringa investerte i jernbane i et helt år. Vestfold SV gjorde tog til sin hovedsak, og vi kan nå konstatere at 70 % av bevilgningene til investeringer nå brukes i Vestfold. Hadde det vært en borgerlig regjering hadde ikke det skjedd. Det hadde heller ikke skjedd om AP hadde fått styre aleine. Jeg blei stolt da jeg blei nominert på andre plass etter Inga Marte Thorkildsen og hun kalte meg Vestfoldbanens egen Lars Egeland.  Det er en hedersbetegnelse!

Årsmøtet vedtok en uttalelse om jernbanen på forslag fra meg:

Utbygging av dobbeltspor og raske toglinjer er en nøkkel til å unngå køer og kaos i områder i kraftig vekst, og etter hvert binde regioner og landsdeler sammen i klimatrusselens tid. Den store utfordringen handler om å nå målene i Klimaforliket i Stortinget, fullføre dobbeltspor i storbyregionene i et tilstrekkelig høyt tempo og få til en dobling av gods på bane i tråd med vedtatte mål.

 

Toget har vært forsømt i mange år. En troverdig jernbaneplan krever så store og lange løft at det ikke kan håndteres innenfor ordinære statsbudsjetter. Vi trenger et spleiselag der staten dobler sitt bidrag, samtidig som det brukes bompenger fra konkurrerende veier til toget sammen med avgifter fra godstrafikk på vei. Oljeinvesteringene må dempes for å frigjøre penger til investering i jernbane. Dermed kan vi stoppe diskrimineringa av toget som til nå har vært avhengig av årlige statsbudsjettmidler mens vei og flytrafikk bygges ut med lån betjent av løpende inntekter. SV vil investere 200 – 250 milliarder kroner de neste ti åra i nye spor til framtida og et togtilbud som både vi og våre etterkommere blir stolte av.

 

Vestfoldbanen ble bygd ut i en tid da hesten og seilskuta var alternativer til toget. Det meste av traseen er fra 1880-åra. Vestfoldbanen mangler både kapasitet og fart til å konkurrere med forurensende bil- og flytrafikk. Derfor må vi avløse gamle spor som har tjent oss lenge, med nye raske dobbeltspor som både vi og våre etterkommere vil nyte godt av de neste hundre år, og vel så det.  En Vestfoldbane bygd for hastigheter på 250 km i timen vil være første ledd i en Sør-vestbane fra Oslo til Stavanger via Vestfold og Kristiansand. Dette vil være en toglinje som vil kunne betjene halve Norges befolkning og som vil kunne konkurrere med flytrafikk mellom Oslo, Sandefjord, Kristiansand og Stavanger. Dette vil også kunne åpne mulighet for å reetablere godstrafikk på jernbanen.

 

Regjeringa jobber nå med nytt forslag til Nasjonal Transportplan som skal legges fram i vår. For Vestfold SV er det utenkelig å støtte en NTP som ikke innebærer en tidfesting av når et fullstendig Intercity-nett Skien-Lilehammer-Halden skal stå ferdig. Minst hele det indre intercitynettet mellom Hamar, Fredrikstad og Tønsberg må stå ferdig i neste NTP-periode. Det gjør det nødvendig med en finansiering som gjør det mulig å bygge sammenhengende og raskt.

Read Full Post »

vestfoldmuseetDirektør ved Vestfoldmuseet, John Fredrik wallace og arkivleder Karianne Schmidt Vindenes – i de nye lokalene til Vestfoldarkivet.

125 000 – halvparten av Vestfolds befolkning besøkte et av Vestfold-museene i fjor. Jeg er en av dem som trekker opp gjennomsnittet.  Det er 13 ulike visningssteder, og ikke alle er like kjente. Har du f.eks vært på Aluminiumsmuseet i Holmestrand?

kaffelars

Kaffelars fra Høyang aluminium , Holmestrand Aluminiumsmuseum

I dag besøkte jeg Vestfoldarkivet og samlingsforvaltningen ved Vestfoldmuseene. Samlingsforvaltningen er en fellestjeneste for de enkelte museene som ligger i et industriområde i Hinderveien i Sandefjord. Her er også fellesadministrasjonen for Vestfoldmuseene. I samlingsforvaltningens magasin kan gjenstandene lagres under trygge forhold. Når gjenstandene kommer fra museene blir de reingjort, frosset i tre døgn for å være sikker på at det ikke følger med insekter, og deretter lagret under de riktige temperaturforholdene. Det er egne magasin for tekstiler og for andre gjenstander.  Samlingsforvaltningen har konservator som kan restaurere gjenstander. Alle gjenstandene blir profesjonelt fotografert. Når det gjelder fotografier blir de scannet  før de oppbevares under trygge forhold.

samlingsforvaltning

Restaurering

I fjor åpna Vestfoldarkivet i nye lokaler i Hinderveien. Her er det plass til utvidelser. Arkivene kan kjøres rett inn fra gata, der de blir gjennomgått og reingjort før de går til ordning og magasinering.  Det er også blitt plass til en lesesal for arkivets brukere. Det eneste som er synd er at arkivet ligger godt utafor sentrum slik at man er avhengig av bil for å bruke tjenestene. Det synes også arkivleder Karianne Schmidt Vindenes, men legger til at det er få spontane besøk til et arkiv slik at det nok uansett ikke ville ramle folk inn fra gata om plasseringa har vært mer sentral.  At Magasinet og Arkivet kan ta i mot gjenstander og arkivmateriale  betyr ikke bare bedre bevaring, men også at museene kan få frigjort plass til formidling og utstillinger. Likevel skal det ikke stikkes under en stol at museenes identitet er svært kopla til deres egne samlinger som flere ikke er så villige til å gi fra seg, sjøl om de sjølsagt kan få alle ting tilbake hvis det skal brukes i utstillinger.  Et eksempel er hva som skjedde med Munchs hus der alle gjenstander ble tatt til Hinderveien etter at museet stengte i fjor høst.  Her ble alt fotografert og dokumentert, reingjort og satt i stand før alt ble fraktet tilbake til museet.

samlingsforvaltning1

Fra gjenstand-magasinet

gildehallen

Det blir spennende tider for museums-Vestfold framover. I april måned åpner den nye Vikinghallen eller Gildehallen ved Borrehaugene.  Vestfold er med i en nominasjon til at vikingarven skal bli Verdenskulturarv. Det har foregått omfattende utgravinger ved Gokstad.  I Tønsberg arbeides det med utvikling av Slottsfjellområdet. Dette er veldig avhengig av støtte fra Sparebankstiftelsen. Slottsfjellmuseet sliter med behov for økt vedlikehold av de gamle bygningene på Tallak. Bedre er det ikke blitt av at Tønsberg har redusert sin bevilgning med 600.000 kr. Tønsberg bidrar med 3 millioner, men det er samtidig Tønsberg-museene Slottsfjellmuseet og Haugar Vestfold kunstmuseum som får mest statsmidler. Direktør ved Vestfoldmuseet John Fredrik Wallace, peker på at statens bidrag bare er 38% av budsjettet, mens det i Museumsreformen ble lagt opp til at staten burde dekke 60%.

 

I 2017 blir Hvalfangsmuseet i Sandefjord 100 år. Det er behov for en grundig fornying av museet. Det ble opprettet som en hyllest til hvalfangsten. Nå vil Vestfoldmuseet lage nye utstillinger der vekten blir lagt på miljø, ressursforvaltning, familie og samfunn. Det er på tide å gi rom på museet  også for historien om hvordan rovdriften på ressursene bidro til at hvalen ble utrydda.

Færder Nasjonalpark skal etableres på Nøtterøy og Tjøme i 2013. I forbindelse med nasjonalparken må det opprettes et formidlingssenter, og det er naturlig at Vestfoldmuseet kobles inn på dette. Samtidig er det slik at verken Nøtterøy eller Tjøme er medeiere i Vestfoldmuseet, til tross for at Nøtterøy er den største brukeren av Slottsfjellmuseet når det gjelder skolebesøk. Kanskje ville det være fornuftig at Andebu, Nøtterøy og Tjøme blir nye medeiere i Vestfoldmuseet, og at dette kan være en brekkstang til økte statlige bevilgninger?

Read Full Post »

Miljøverndepartementet har bestemt at det nå skal startes arbeid med utredning av en ny nasjonalpark Vestfold. Utredningsområdet omfatter områder som i dag er landskapsvernområder i skjærgården utenfor Nøtterøy og Tjøme, men også Tjømes sydspiss. Jeg er enig med utspillet fra Oslofjorden Friluftsråd og Tønsbergs Blad redaktør, som vil ha ha Moutmarka og Verdens Ende innlemmet i nasjonalparken. Flott med en nasjonalpark som strekker seg til verdens ende! Begge disse områdene ligger inne i utredningsområdet. Fylkesmannen i Vestfold er ansvarlig for å utarbeide Verneplanen. Det legges opp til en bred forankring hos Tjøme og Nøtterøy kommuner, fylkeskommunen og andre berørte parter. Ikke minst er det en utfordring å finne balansen mellom bruk og vern. Selv om mye av området er landskapsvernområde i dag, vil statusen som Nasjonalpark bety en bedre forvaltning av området bl.a. gjennom at det blir ansatt en egen Nasjonalparkforvalter.

Endelig beslutning om etablering av nasjonalparken blir tatt av regjeringa. Ved siden av enighet om forvaltningsplanen vil etablering av en nasjonalpark også ha økonomiske konsekvenser. Som SVer og Vestfolding og medlem av Energi og miljøkomiteen vil jeg følge saken tett. Målet er å få Nasjonalparken etablert neste år.

Her kan du lese planen for Nasjonalpark-utredninga.

Bildet heter Act IV og er tatt av Tjøme-fotografen herdis Maria Siegert som bor på Verdens Ende, men utenfor den foreslåtte nasjonalparken.

Read Full Post »

 

Hvert år ventet vi på bevilgninger til investeringer på Vestfoldbanen. Hvert år kom Statsbudsjettet som en stor skuffelse. Slik var det før SV kom i regjering. Vi
skrudde forventningene høyt og lovet fortgang i jernbanebygginga. I begynnelsen lot det vente på seg. Det var mange av de borgerlige politikerne som sa at slik er det å være i regjering. Samarbeidspartnere i de andre rød-grønne partiene – og mange partifeller i SV – sa at vi i Vestfold SV hadde spent buen for høyt, – det var slett ikke sikkert at det var så lett å få penger til Vestfoldbanen.

Ja vi hadde spent buen høyt. Vi hadde lagt alle eggene i samme kurv. Vi ble angrepet de første årene over at vi ikke innfridde. Men vi sto på også mot egen regjering. Vi var stae. Så fikk vi endelig gjennomslag for bygginga av dobbelsporet Barkåker-Tønsberg. Det står ferdig om et par måneder nå. I fjor startet bygginga av Norges største jernbaneprosjekt – dobbeltspor fra Sande via Holmestrand til Nykirke. I dag kom bekreftinga på oppstart på ny trase fra Larvik til Eidanger.

Før ble vi kalt barnehagepartiet – før vi skaffet full barnehagedekning. Nå kan vi kalles jernbanepartiet. Det er tredve år siden SV som første parti gjorde dobbeltspor på Vestfoldbanen til en av våre hovedsaker!

Midlene til investering på jernbanen har økt enormt. Vestfold får halvparten av disse investeringene. Det viser to ting: At det nytter å jobbe politisk. At SV trengs hvis
du synes jernbanen er viktig.

Nå skal vi jobbe videre for raskest mulig fremdrift av resten av en ny Vestfoldbane: Dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker – og SV vil ha ny stasjon på Bakkenteigen!
Deretter ny trase fra Tønsberg til Larvik, selvsagt bygd for høyhastighet! Så skal vi ha tilkopling til Sørlandsbanen slik at vi kan få en effektiv togforbindelse Oslo-Stavanger via Vestfold!

Det er ikke bare investeringer i skinner: I løpet av året kommer de nye togsettene i trafikk på Vestfoldbanen. Det er Norgeshistoriens største togkjøp! 50 togsett
til en pris av 5 milliarder!

Read Full Post »

>Barneminister Audun Lysbakken har i dag sendt brev til Tønsberg, Sandefjord og Larvik med den gode nyheten at de får til sammen 2 290 000 millioner kroner fra årets bevilgning til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Av dette er i overkant av 1,9 mill. kroner øremerket spesielle tiltak for barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer i de tre byene.

Tønsberg 155 000, Sandefjord er tildelt 5 000 og Larvik 150 000 kroner til ungdomstiltak. Pengene benyttes til tiltak som bidrar til å bedre oppvekst- og levekår for barn og ungdom, særlig i alderen 12 til 25 år. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets tilskuddsordning retter seg mot barn og unge med spesielle behov og utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljøer. Barn og unge med innvandrerbakgrunn er høyt prioritert. Tiltakene skal særlig rettes mot ungdom som i liten grad benytter seg av eksisterende kultur- og fritidstilbud og gi økte muligheter for kvalifisering, inkludering og mestring.

I tillegg er Larvik tildelt kroner 780 000 til fem fattigdomstiltak. Tønsberg mottar 600 000 kroner til et fattigdomstiltak. Sandefjord er tildelt 300 000 kroner til blant annet ”Ungdomsteam NAV” som er arbeidsmarkedstiltak rettet mot unge utsatte i alderen 16 – 25 år.

De øremerkede midlene for tiltak mot fattigdomsproblemer er særlig tiltenkt områder med store levekårsproblemer. Tilskuddene kan bla. benyttes til ferie- og fritidsaktiviteter, og til bedre tilknytning til arbeidsmarkedet for unge med liten eller mangelfull utdanning. I tillegg gis det støtte til langsiktige og samordnende tiltak som motvirker marginalisering av barn og unge som berøres av fattigdomsproblemer.

Et av prosjektene som får et større beløp er Norskskolen i Larvik. Det gjelder innvandrere som skal lære norsk. Nå skal deltakerne her lage varm mat til ungdomsskoleelevene i byen – et praktisk handslag og en god måte å lære norsk på gjennom å praktisere språket. Ellers synes jeg også at det er hyggelig at unginfo som er et prosjekt SV har kjempa for i Tønsberg, får penger.

Her er oversikten over prosjektene:

Sandefjord:
Ungdomstiltak: Kurs- og skiweekend for utsatte ungdommer (5000)

Fattigdomstiltak: Enestående familier v/IOGT (300 000)
Ungdomsteam NAV (300 000)

Larvik:
Ungdomstiltak: Jenter i fokus (50 000)
Fritid i fokus (100 000)
Fattigdomstiltak:
Skolemat i Larvik – ungdomsprosjekt (400 000)
VERKET Ungdom (100 000)

Sommerferie for alle (100 000)
VÅRS – Foreldreveiledningskurs (100 000)
Ferietilbud (80 000)

Tønsberg:
Fattigdomstiltak: Ferie- og fritidsopplevelser (600 000)

Ungdomstiltak: Unginfo (150 000)
Kurs- og skiweekend (5000)

Read Full Post »

>
Endelig! I dag gikk startsignalet for Oppreisingsordninga for tidligere barnevernsbarn i Vestfold. Det har gått nesten tre år siden initiativet ble tatt av Wenche Blomberg – via sterk politisk kamp fram til enighet mellom alle kommunene i fylket. I dag sto det annonser i alle Vestfold-avisene. Startskuddet er gått for barnevernsbarn fra Vestfold-kommunene til å søke oppreising. Gratulere!

Sekretariatet for oppreisingsordninga hadde invitert ordførere og rådmenn til en markering. Også medlemmer av Støttegruppa som har vært med å kjempe fram ordningen, var invitert. Sjøl hadde jeg fått greie på arrangementet fra Wenche – så jeg ringte og inviterte meg sjøl. Fra Prosjekt Oppreising var Kai Stene og hege Benedicte Blom til stede.

Kai og Hege bidro med sang. Noen av oss har vokst opp med sangen om «min båd som er liten, men havet så stort». Kai og Hege sang om de som knuste disse små bådane. De bidro også med sang om barn nummer 8: En mann i Kristiansand beskrevet i journalene som barn nr 8. Han er like gammel som jeg, sa Hege, – men jeg vokste opp med god natt-sang, han fikk hverken et fang å sitte på eller en sang. Takk, Kai og Hege!

Kai sa at jeg hadde brent for barnehjemsbarna, det mente også ordfører Petter Berg. Men jeg har egentlig ikke opplevd at jeg har brent mer for barnevernsbarn enn for andre som har blitt urettferdig behandla. Det må ikke bli slik at å bry seg med at barn som er blitt utsatt for overgrep under det offentliges omsorg, er noe for spesielt interesserte. For egen del har jeg ikke gjort mer enn hva en burde kunne forvente av enhver kommunestyrerepresentant. Heltene her er Wenche B, Kai, hege og hele den aktive gjengen i Støttegruppa i Vestfold!

I utlysingene står det at erstatningssøknad må fremmes innet et år. Det bør nok utvides til to år. For mange er dette en vanskelig modningsprosess, de må høre at andre har fått sin erstatning og at det ikke var så farlig. I tillegg er det mange som sannsynligvis ikke bor i Vestfold lenger, ikke minst har nok noen havna i utlendighet.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »