Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘vestfold’ Category

Miljøverndepartementet har bestemt at det nå skal startes arbeid med utredning av en ny nasjonalpark Vestfold. Utredningsområdet omfatter områder som i dag er landskapsvernområder i skjærgården utenfor Nøtterøy og Tjøme, men også Tjømes sydspiss. Jeg er enig med utspillet fra Oslofjorden Friluftsråd og Tønsbergs Blad redaktør, som vil ha ha Moutmarka og Verdens Ende innlemmet i nasjonalparken. Flott med en nasjonalpark som strekker seg til verdens ende! Begge disse områdene ligger inne i utredningsområdet. Fylkesmannen i Vestfold er ansvarlig for å utarbeide Verneplanen. Det legges opp til en bred forankring hos Tjøme og Nøtterøy kommuner, fylkeskommunen og andre berørte parter. Ikke minst er det en utfordring å finne balansen mellom bruk og vern. Selv om mye av området er landskapsvernområde i dag, vil statusen som Nasjonalpark bety en bedre forvaltning av området bl.a. gjennom at det blir ansatt en egen Nasjonalparkforvalter.

Endelig beslutning om etablering av nasjonalparken blir tatt av regjeringa. Ved siden av enighet om forvaltningsplanen vil etablering av en nasjonalpark også ha økonomiske konsekvenser. Som SVer og Vestfolding og medlem av Energi og miljøkomiteen vil jeg følge saken tett. Målet er å få Nasjonalparken etablert neste år.

Her kan du lese planen for Nasjonalpark-utredninga.

Bildet heter Act IV og er tatt av Tjøme-fotografen herdis Maria Siegert som bor på Verdens Ende, men utenfor den foreslåtte nasjonalparken.

Read Full Post »

 

Hvert år ventet vi på bevilgninger til investeringer på Vestfoldbanen. Hvert år kom Statsbudsjettet som en stor skuffelse. Slik var det før SV kom i regjering. Vi
skrudde forventningene høyt og lovet fortgang i jernbanebygginga. I begynnelsen lot det vente på seg. Det var mange av de borgerlige politikerne som sa at slik er det å være i regjering. Samarbeidspartnere i de andre rød-grønne partiene – og mange partifeller i SV – sa at vi i Vestfold SV hadde spent buen for høyt, – det var slett ikke sikkert at det var så lett å få penger til Vestfoldbanen.

Ja vi hadde spent buen høyt. Vi hadde lagt alle eggene i samme kurv. Vi ble angrepet de første årene over at vi ikke innfridde. Men vi sto på også mot egen regjering. Vi var stae. Så fikk vi endelig gjennomslag for bygginga av dobbelsporet Barkåker-Tønsberg. Det står ferdig om et par måneder nå. I fjor startet bygginga av Norges største jernbaneprosjekt – dobbeltspor fra Sande via Holmestrand til Nykirke. I dag kom bekreftinga på oppstart på ny trase fra Larvik til Eidanger.

Før ble vi kalt barnehagepartiet – før vi skaffet full barnehagedekning. Nå kan vi kalles jernbanepartiet. Det er tredve år siden SV som første parti gjorde dobbeltspor på Vestfoldbanen til en av våre hovedsaker!

Midlene til investering på jernbanen har økt enormt. Vestfold får halvparten av disse investeringene. Det viser to ting: At det nytter å jobbe politisk. At SV trengs hvis
du synes jernbanen er viktig.

Nå skal vi jobbe videre for raskest mulig fremdrift av resten av en ny Vestfoldbane: Dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker – og SV vil ha ny stasjon på Bakkenteigen!
Deretter ny trase fra Tønsberg til Larvik, selvsagt bygd for høyhastighet! Så skal vi ha tilkopling til Sørlandsbanen slik at vi kan få en effektiv togforbindelse Oslo-Stavanger via Vestfold!

Det er ikke bare investeringer i skinner: I løpet av året kommer de nye togsettene i trafikk på Vestfoldbanen. Det er Norgeshistoriens største togkjøp! 50 togsett
til en pris av 5 milliarder!

Read Full Post »

>Barneminister Audun Lysbakken har i dag sendt brev til Tønsberg, Sandefjord og Larvik med den gode nyheten at de får til sammen 2 290 000 millioner kroner fra årets bevilgning til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Av dette er i overkant av 1,9 mill. kroner øremerket spesielle tiltak for barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer i de tre byene.

Tønsberg 155 000, Sandefjord er tildelt 5 000 og Larvik 150 000 kroner til ungdomstiltak. Pengene benyttes til tiltak som bidrar til å bedre oppvekst- og levekår for barn og ungdom, særlig i alderen 12 til 25 år. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets tilskuddsordning retter seg mot barn og unge med spesielle behov og utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljøer. Barn og unge med innvandrerbakgrunn er høyt prioritert. Tiltakene skal særlig rettes mot ungdom som i liten grad benytter seg av eksisterende kultur- og fritidstilbud og gi økte muligheter for kvalifisering, inkludering og mestring.

I tillegg er Larvik tildelt kroner 780 000 til fem fattigdomstiltak. Tønsberg mottar 600 000 kroner til et fattigdomstiltak. Sandefjord er tildelt 300 000 kroner til blant annet ”Ungdomsteam NAV” som er arbeidsmarkedstiltak rettet mot unge utsatte i alderen 16 – 25 år.

De øremerkede midlene for tiltak mot fattigdomsproblemer er særlig tiltenkt områder med store levekårsproblemer. Tilskuddene kan bla. benyttes til ferie- og fritidsaktiviteter, og til bedre tilknytning til arbeidsmarkedet for unge med liten eller mangelfull utdanning. I tillegg gis det støtte til langsiktige og samordnende tiltak som motvirker marginalisering av barn og unge som berøres av fattigdomsproblemer.

Et av prosjektene som får et større beløp er Norskskolen i Larvik. Det gjelder innvandrere som skal lære norsk. Nå skal deltakerne her lage varm mat til ungdomsskoleelevene i byen – et praktisk handslag og en god måte å lære norsk på gjennom å praktisere språket. Ellers synes jeg også at det er hyggelig at unginfo som er et prosjekt SV har kjempa for i Tønsberg, får penger.

Her er oversikten over prosjektene:

Sandefjord:
Ungdomstiltak: Kurs- og skiweekend for utsatte ungdommer (5000)

Fattigdomstiltak: Enestående familier v/IOGT (300 000)
Ungdomsteam NAV (300 000)

Larvik:
Ungdomstiltak: Jenter i fokus (50 000)
Fritid i fokus (100 000)
Fattigdomstiltak:
Skolemat i Larvik – ungdomsprosjekt (400 000)
VERKET Ungdom (100 000)

Sommerferie for alle (100 000)
VÅRS – Foreldreveiledningskurs (100 000)
Ferietilbud (80 000)

Tønsberg:
Fattigdomstiltak: Ferie- og fritidsopplevelser (600 000)

Ungdomstiltak: Unginfo (150 000)
Kurs- og skiweekend (5000)

Read Full Post »

>
Endelig! I dag gikk startsignalet for Oppreisingsordninga for tidligere barnevernsbarn i Vestfold. Det har gått nesten tre år siden initiativet ble tatt av Wenche Blomberg – via sterk politisk kamp fram til enighet mellom alle kommunene i fylket. I dag sto det annonser i alle Vestfold-avisene. Startskuddet er gått for barnevernsbarn fra Vestfold-kommunene til å søke oppreising. Gratulere!

Sekretariatet for oppreisingsordninga hadde invitert ordførere og rådmenn til en markering. Også medlemmer av Støttegruppa som har vært med å kjempe fram ordningen, var invitert. Sjøl hadde jeg fått greie på arrangementet fra Wenche – så jeg ringte og inviterte meg sjøl. Fra Prosjekt Oppreising var Kai Stene og hege Benedicte Blom til stede.

Kai og Hege bidro med sang. Noen av oss har vokst opp med sangen om «min båd som er liten, men havet så stort». Kai og Hege sang om de som knuste disse små bådane. De bidro også med sang om barn nummer 8: En mann i Kristiansand beskrevet i journalene som barn nr 8. Han er like gammel som jeg, sa Hege, – men jeg vokste opp med god natt-sang, han fikk hverken et fang å sitte på eller en sang. Takk, Kai og Hege!

Kai sa at jeg hadde brent for barnehjemsbarna, det mente også ordfører Petter Berg. Men jeg har egentlig ikke opplevd at jeg har brent mer for barnevernsbarn enn for andre som har blitt urettferdig behandla. Det må ikke bli slik at å bry seg med at barn som er blitt utsatt for overgrep under det offentliges omsorg, er noe for spesielt interesserte. For egen del har jeg ikke gjort mer enn hva en burde kunne forvente av enhver kommunestyrerepresentant. Heltene her er Wenche B, Kai, hege og hele den aktive gjengen i Støttegruppa i Vestfold!

I utlysingene står det at erstatningssøknad må fremmes innet et år. Det bør nok utvides til to år. For mange er dette en vanskelig modningsprosess, de må høre at andre har fått sin erstatning og at det ikke var så farlig. I tillegg er det mange som sannsynligvis ikke bor i Vestfold lenger, ikke minst har nok noen havna i utlendighet.

Read Full Post »

>
I kveld har Stortinget vedtatt skatteavtale mellom Norge og Cayman Island. Dette er en av mange skatteavtaler mellom Norge og skatteparadiser, med formål om utveksling av informasjon og bedre kontroll med tanke på at skatteparadisene brukes til å gjemme bort midler som skal beskattes i Norge. Cayman Island var øya der Anders Jahres utenlandsformue ble gjemt. Det tok skattemyndighetene over 30 år å få hjem store deler av denne formuen. Skatteavtaler vil gjøre det vanskeligere å gjemme bort slike penger i framtida. Nedenfor følger innlegget som jeg holdt i sakens anledning:

Innlegg i sak om skatteavtale mellom Cayman Island og Norge
President, for en Vestfolding er det spesielt å kunne være med å vedta skatteavtalen mellom Norge og Cayman Island.

Øya inngår nemlig i tidenes største skattejakt – jakten på Sandefjord-rederen Anders Jahres hemmelige utenlandsformue.
At Jahre som var en landets rikeste, disponerte en stor, hemmelig utenlandsformue, visste myndighetene godt. De begynte å jakte på den tidlig på 50-tallet.
Men Jahre benektet alltid hardnakket at det fantes noen slik formue. Eierskapet var skjult gjennom stråmenn og stråselskaper, og under trusselen om å flytte ga Handelsdepartementet seg.

Jahre ble felt av egen forfengelighet. I 1975 åpnet Sandefjord sitt nye rådhus som ble til med en donasjon fra Panama-selskapet Continental trust Company. Historien går ut på at politikerne ville sette opp en byste av Jahre, men den anonyme giveren ga beskjed om at man hadde tenkt seg en helfigur.
At Jahre ikke eide selskapet kunne ikke norske myndigheter en gang late som de trodde på. Dermed begynte skattemyndighetene på jakt etter utenlandsformuen. Bokettersyn hos Jahre avslørte en rekke dokumenter, men mye var brent av hans nærmeste medarbeidere.

Den hemmelige formuen plassert i aksjeselskapet CTC i Panama ble flyttet til stiftelsen Continental Foundation på Cayman Islands av en av Jahres nære medarbeider Thorleif Monsen fra Tønsberg.

Søndag 2. november i fjor kunne Aftenposten melde i en kort notis at jakten på Jahres formue var over. I løpet av de 30 årene letingen har pågått, er det blitt hentet hjem rundt 700 millioner kroner . Til slutt ble det inngått et forlik med Monsen-sfæren på Cayman Islands om å betale 70 millioner kroner til Jahres dødsbo.
Anders Jahre var en rå kapitalist som utryddet hvalen og brukte de metoder han kunne finne for å unndra penger fra beskatning, sjøl om han likte å donere penger til gode formål sjøl. Skattemyndighetene var nesten hjelpeløse og brukte 30 år på jakten etter et beløp som sannsynligvis burde ha vært på over 3 milliarder.
Å unngå dette er det politiske innholdet i skatteavtalen med Cayman Island.

Det er en lang vei fra at Handelsdepartementet så gjennom fingrene på at Jahre stakk bort verdier i utlandet – og til dagens skatteavtale som er et vesentlig bidrag til å kunne avdekke skjulte midler og skatteunndragelser. Det skal ikke lenger være mulig å stikke bort penger – penger skapt av mange henders arbeid – å gjemme disse bort for å slippe å gi sitt bidrag til fellesskapet i skatteparadiser.

Read Full Post »

>
Det kommer flere asylsøkere til Norge enn på mange år. Mange blir rettmessig avvist fordi de ikke har behov for beskyttelse. Men flere får også opphold fordi de er utsatt for forfølgelse og trenger beskyttelse. De sitter i asylmottak og venter på en kommune å bo i. Vestfold-kommunene er blitt spurt om å gi rom for 540 flyktninger som er et høyere tall enn noensinne.
Det skyldes i stor grad naturkatastrofer, og konflikter som følger i fotsporene til klimakrisa: Krig om vann, mat, ressurser. Vi må vende oss til at antallet flyktninger vil være høyere i årene som kommer enn hva vi har bak oss. Det gjelder uansett om regjeringa sier de vil stramme inn eller føre enn såkalt liberal asylpolitikk, så lenge vi ikke vil bryte totalt med all grunnleggende medmenneskelighet og alle internasjonale forpliktelser.
Mange av Vestfold-ordførerne sier at de ikke kan ta i mot det antallet som Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet ønsker at de skal ta. – Vi kan ikke ta i mot flere enn vi klarer å integrere, er gjerne svaret. Slik er det hvert år – uansett antallet flyktninger som IMDI vil bosette.
Det betyr at mange flyktninger som har fått lovlig opphold ikke kan ta fatt i å begynne sitt nye liv med bolig og arbeid og innsats for landet som har tatt i mot dem: De blir sittende på et asylmottak å vente.
Domprost David Gjerp i Tunsberg Bispedømme oppfordrer kommunenetil å strekke seg litt lenger. Han peker på at Norge har strammet inn på asylpolitikken slik at de som vi nå blir spurt om å bosette, har fått innvilget opphold etter streng prøving. Siden vi lever i et rikt og trygt land bør vi prøve å hjelpe de som virkelig trenger det. Gjerp minner om teksten fra Matteus-evangeliet, der Jesus sier «Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. (…) Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.»
Jeg er enig med både Gjerp og Jesus. Min erfaring er at kommunene ofte overvurderer vanskelighetene med integrering. Regjeringas tilskudd til å bosette flyktninger og ikke minst til å ta i mot enslige mindreårige asylsøkere, er såpass rikelige at økonomien ikke er et argument. Faktum er at mange kommuner går med årlige overskudd på flyktningene, penger som brukes for eksempel til å gi en bedre eldreomsorg.
For mange kommuner bidrar flyktningene til en tiltrengt befolkningsvekst. Fram mot 2050 peker Statistisk sentralbyrå på at innvandringen må øke for at vi skal ha arbeidskraft nok.
Flere flyktninger har sagt til meg, at de har opplevd så mye fæle ting at de alltids klarer et års ekstra ventetid, så lenge de vet at de har fått opphold og vil få bosette seg i en kommune etter hvert. Men å sitte lenge i et asylmottak gjør ikke integreringa lettere. Derfor bør kommunene planlegge for å øke sin bosettingskapasitet hvert år framover og ikke bli overrasket hvert år når IMDI ber om bosetting.
I fjor hadde vi en nettoinnvandring på 43.000 mennesker. 3/4 av disse kom fra Europa. Vi mottar flyktninger og asylsøkere, men hovedvekten av innvandrere er folk som kommer for å få arbeid. Såkalte henteekteskap der asiatiske innvandrere henter ektefeller fra det landet de kom fra, har liten betydning. I perioden 1990-2008 kom det 2000 innvandrere for å gifte seg med norskfødt med innvandrerbakgrunn, mens 37.000 kom for å gifte seg med andre – stort sett med norske etniske menn.
Det er en myte at integreringa av innvandrere i Norge er mislykka. For eksempel er det slik at barn av innvandrere nå i større grad enn etniske nordmenn tar høyere utdanning. Døtre av førstegenerasjons innvandrere tar til seg norsk familiemønster i form av at de venter lenger med å få barn og får færre barn enn sine mødre. Økt botid øker integrering og deltakelsen i arbeidslivet. Økt innvandring øker ikke kriminaliteten.
Man kan for øvrig diskutere hva integrering er. Professor Thomas Hylland Eriksen beskriver i sin bok ”Storeulvsyndromet” en somalisk kvinne som kaster selvangivelsen i søpla fordi hun tror det er reklame. Hun sliter med norsk språk, men hun har en mobiltelefon med nummer til en masse venner som hjelper henne. I naboleiligheten bor det en etnisk norsk mann som alltid er hjemme fordi han ikke har noen venner. Hvem er egentlig mest integrert? Kanskje skal vi slutte å snakke om en integrert innvandrer, og heller snakke om et integrert samfunn. Målet må være et samfunn som respekterer mangfold og ikke krever assimilering. Som gir like muligheter og som krever likestilling.
Motstanden mot å ta i mot flyktninger skyldes ofte noe annet enn flyktningene og de praktiske forholdene omkring mottak. Noen politikere er mer bekymra for at deres velgere ikke liker at de sier ja til flyktninger. Leser man avisenes leser-blogger kan man lett få inntrykk av en ensidig negativ holdning. Undersøkelser viser imidlertid at folks holdninger til innvandrere er mest positiv der det er flest innvandrere. Det tror jeg er en viktig erkjennelse som politikerne må ta inn over seg: Der vi blir kjent med hverandre blir vi mindre skeptiske eller redde.

Read Full Post »

>
Kronikk om NTP og jernbanesatsinga i Vestfold

Av Lars Egeland, leder i Vestfold SV

Jernbaneutbygging er ettertrykkelig satt på den politiske dagsordenen. Selv partier som Høyre og FrP tvinges nå til å snakke om mer enn veier. I Nasjonal Transportplan foreslår regjeringa enorme midler til utbygging av jernbanen. Miljøbevegelsen er fornøyd, men ønsker seg samtidig mindre veiutbygging. Etter titalls år med bare sporadiske bevilgninger til tog i Vestfold skal det nå bygges ut for 9 milliarder. I løpet av 10 år skal det bygges over 150 km dobbeltspor i Norge – en økning på over 50 % i forhold til alt som er bygd de siste 100 årene.

Men foreløpig er alt bare ord på papir. Skal planene settes ut i livet trenger vi fortsatt politisk trykk fra pendlere og togreisende, miljøbevegelsen og resten av Vestfold-samfunnet. Etter min mening trenger vi også at jernbanepartiet SV får god uttelling ved valget. Når konfliktene hardner til mellom vei og tog, skatteletter eller andre formål – er vi avhengig av noen som konsekvent forsvarer toget og miljøet.

I Nasjonal Transportplan foreslår regjeringa tre store prosjekter i Vestfold: Ny trase med dobbeltspor Barkåker-Tønsberg og Holm-Nykirke, samt bygging av ny trase Larvik-Eidanger. For første gang opererer man med oppdaterte plantall slik at bevilgningene ikke basererer seg på tiårgamle beregninger, men tall som er tilstrekkelig til å få sporene lagt.

Beregninger fra Jernbaneverket viser at de foreslåtte jernbaneprosjektene gir en samlet besparelse på om lag 3,5 mill. reisetidstimer og 450 000 timer i spart ventetid. Størst bidrag gir utbygginga dobbeltspor på Vestfoldbanen, Dovrebanen og Oslo-Ski. Reisetidsgevinsten blir størst på strekningen Oslo-Skien.

For Vestfoldingene får det også stor betydning at utvidinga til fire spor på strekninga Lysaker-Sandvika blir ferdigstilt i 2011. I tillegg settes det av 2 milliarder til opprusting av signalanlegg i Oslo-området, noe som skal bedre både kapasitet og hindre forsinkelser og kaos slik vi har opplevd i vinter. 50 nye togsett er også bestilt og vil bli levert i 2012.

I planen åpnes det også for langsiktig finansiering som for eksempel gjør det attraktivt også for utenlandske entrepenører å levere anbud. Vestfoldbanen nevnes spesielt når det gjelder slik utprøving av mer langsiktige og forutsigbare kontrakter.

Mandag 16. Mars ble oppstarten på ny parsell Barkåker-Tønsberg markert. Det var en hard kamp å få dette prosjektet inn på statsbudsjettet. Når det først var gjort kom det i tillegg ekstramidler i regjeringas krisepakke. Prosjektet var nemlig et av de få der Jernbaneverket var ferdig med planlegginga og hvor det var mulig å øke utbyggingstempoet. Prosjektet har en lengde på 7,7 km og vil være ferdig i 2010. Det gir 4 minutter redusert reisetid. Men det viktigste er kapasitetsøkninga som dobbeltspor gir.

Den nye Vestfoldbanen bygges for høyhastighetstog, men nåværende stoppmønster gjør at toget likevel ikke kan komme opp i en gjennomsnittshastighet over 90 km/t. Men med økt linjekapasitet kan man kjøre flere tog slik at vi for eksempel kan få tog som går direkte fra Tønsberg til Oslo, mens andre stopper ved alle stasjoner.

Den nye Eidangerbanen vil gi 22 minutter kortere reisetid. Prosjektet er viktig for å knytte Grenland til Oslo med en effektiv togforbindelse. Det er også et første skritt på forbindelse videre til Sørlandsbanen slik at vi får en rask togforbindelse Oslo-Stavanger via Vestfold.

Allerede i 2010 er det mulig å starte arbeidet med en forlengelse av dobbeltsporet fra Holm til Nykirke. Fra slutten av 2013 kan det være ny trase til Holmestrand med 8,1 km dobbeltspor. Det blir ikke akkurat noen turist-trase: 6,4 km av strekningen blir tunnel, som ender rett
nord for Holmestrand stasjon. Deretter skal det bygges 6,1 km nytt dobbeltspor til Nykirke, noe som gir tre minutter redusert reisetid. Samlet blir reiselengden 3,1 km kortere.

For første gang er det en tydelig strategi som sier at vi må satse på kollektivtransport og jernbane rundt byene, mens veiene skal bygges i resten av landet. Regjeringa legger opp til at arbeidsreiser skal kunne skje på en enkel, effektiv og miljømessig forsvarlig måte. Det betyr at ambisjonen er å få flere til å reise kollektivt gjennom en kombinasjon av bedre kollektivtilbud og restriksjoner på bilbruk.

Transportsektoren sto for en fjerdelel av klimagassutslippene i 2007. Andelen øker sterkt. I klimaforliket er det enighet om å en reduksjon opp mot 4 mill. tonn CO2 innen 2020. Tiltaka i Nasjonal Trsnposrtplan er et virkemiddel for å få til dette.

Read Full Post »

« Newer Posts