Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘kysttorsk’ Category

 

Av Arne Nævra, stortingsrepresentant for SV i Buskerud, og Lars Egeland, miljøpolitisk leder i Vestfold SVnævra egeland

 

Det er ingen nyhet at kysttorsken i Oslofjorden er truet. Havforskningsinstituttet har advart i mange år. Også yrkesfiskere og fritidsfiskere har sett utviklingen: Å få torsk på kroken innenfor lovlig fangststørrelse er blitt en sjeldenhet. Likevel er det ikke blitt gjennomført vesentlige vernetiltak. I valgkampen gikk SV ut og krevde at noe ble gjort.  18. mars fremmet vi et representantforslag på Stortinget der vi ber regjeringa raskt sette i gang tiltak som bl.a. innebærer et forbud mot faste eller stående redskap nord for fjordlinja Larkollen-Slagentangen.

SV i alle fylkene rundt Oslofjorden står sammen om dette forslaget:  Forslagsstillere er  Arne Nævra fra Buskerud, Nicholas Wilkinson fra Akershus, Kari Elisabeth Kaski fra Oslo, Freddy Andre Øvstegård fra Østfold  samt havforkjemper Torgeir Knag Fylkesnes og SVs miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

Under fjorårets havfiske NM utenfor Holmestrand hvor 120 av landets beste fiskere var samlet i to dager, var den tørste torsken på 1,2 kg. Vi står i fare for at hele torskestammen bryter sammen og blir borte fra fjorden for alltid. Dødeligheten på kysttorsken er hele 67 %, det er altså bare hver tredje torsk som blir mer enn et år gammel.

Miljøforholdene i Oslofjorden har endret seg. Vannet er blitt varmere, vi har fått nye arter som kommer inn sørfra. Noen skylder på selene som spiser mye fisk. Det er også mulig at tilføring av nitrogen fra kloakkutslipp, kan bidra til at torsken har problemer. Men det er ingen tvil om at hovedårsaken er overfiske. Skal det være mulig å drive fortsatt fritidsfiske og næringsfiske i Oslofjorden i framtida, må vi bygge opp torskestammen igjen. Det klarer vi ikke uten begrensninger på fisket.

 

Det nytter!

Hummeren har vært truet og det er derfor etablert egne bevaringsområder for hummer. I disse områdene har det også blitt mere større torsk. Mengden fisk i gytemoden alder også har økt år for år.

Forbud mot faste redskaper (garn, ruser, teiner) utenfor forskningsstasjonen Flødevigen, i forbindelse med opprettelse av et bevaringsområde for hummer i 2006, førte også til en lokal restaureringseffekt med bestandsøkning for torsk og økning i gjennomsnittsstørrelse.

Dette vil SV gjøre

I forslaget peker vi på tiltak foreslått av Havforskningsinstituttet:

–              Kartlagte gyteområder må fredes mot alt fiske.

–              Forbud mot faste eller stående redskap i fjorden nord for en linje Larkollen-Holmestrand. Her skal det bare være tillatt å fiske med stang eller snøre, og fanget torsk skal slippes ut igjen.

–              All bunntråling forbys.

 

Den store tragedien for kysttorsken er at i stedet for å innføre tiltak, har det bare kommet stadig flere utredninger – selv om vi vet nok til å handle. Men det er viktig å følge med om tiltakene virker – og om de er tilstrekkelige. Derfor ber SV om at tiltakene evalueres etter 5 år, og at resultatet igjen forelegges Stortinget.

 

 

Read Full Post »

kysttorsk

Er det nødvendig å opprette en marin vernesone i Oslofjorden for å sikre bestanden av kysttorsk? Jeg har foreslått det, men noen synes det er litt drastisk. Vi trenger mer kunnskap om emnet, men vi kan ikke være fornøyd med at det utredes og forskes videre uten at noe skjer.

 

Jeg er  glad for at Oslofjordfondet har gitt 3 millioner til videre forskning. Men vi må også handle. Kysttorsken i Skagerrak og Ytre Oslofjord trenger hjelp – nå, skriver Havforskningsinstituttet i en artikkel – i 2015. De peker på at bestandene er blitt kraftig redusert de siste 10-20 årene.

Havforskningsinstituttet har hatt flere overvåkingsprogrammer som viser tilbakegangen. Fra 1999 til 2010 ble fangsten av småtorsk i strandnot på strekningen Hvaler- Vest-Agder redusert med 85 prosent i forhold til langtidssnittet. Tilsvarende viser ressursovervåkinga av større torsk på høsten en kraftig nedgang, særlig i Ytre Oslofjord hvis vi sammenligner perioden 1985-1990 med perioden 2002-2014. Havforskningsinstituttet er involvert i «Det nasjonale naturtypekartleggingsprosjektet» som viser at det er svært lite torske-egg og torskelarver i Ytre Oslofjord.

I 2006 havnet kysttorsken på Artsdatabanken rødliste med status som nær truet. I 2008 utarbeida Havforskningsinstituttet en rapport til Fiskeridirektoratet om den kritiske situasjonen for kysttorsken. Forvaltningen har altså kjent til dette i over 10 år, men lite har skjedd.

Det er ulike årsaker til krisa. Noe kan skyldes klimaendringer med høyere vanntemperatur. Men hvis ytre omstendigheter gjør levekårene vanskeligere for torsken, så må beskatningen reduseres. Merkeforsøk langs Agder-kysten viser at over halvparten av all voksen torsk fiskes opp i løpet av et år. Det er grunn til å tro at det ikke er annerledes i Oslofjorden. At det ikke er mer fisk som er to og tre år gamle, reduserer gytinga dramatisk. De unge fiskene er ikke så produktive som de eldre!

Om vi ikke kjenner alle årsakene til at fiskebestanden er i krise, så vet vi hvordan den kan økes: Ved å redusere beskatningen. Havforskningsinstituttet peker på forbud mot faststående redskap som i lokale bevaringsområder har gitt en hurtig og målbar effekt.

Havforskningsinstituttet har vært klare i sine faglige råd i rapporter fra 2008 og 2013. Skal vi redde kysttorsken har vi ingen tid å miste, sier instituttet i 2015. Føre-vàr-prinsippet krever da at vi handler nå, så kan videre forskning avgjøre om det må enda sterkere tiltak til enn det SV har foreslått gjennom en marin vernesone fra Oslo til Slagentangen med forbud mot alt fiske unntatt med snøre og stang.

Read Full Post »