Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘finanspolitikk’ Category

>

Stortinget vedtar budsjett for kultursektoren i dag. Jeg har nettopp hatt innlegg og slått et slag for avgiftsmessig sidestilling av ebøker og papirbøker – og for at bibliotekene må få penger til frikjøp av digitale kilder. Innlegget følger nedafor:

President

I merknadene fra alle partiene pekes det på problemet som ligger i at papirbøker i Norge er fritatt fra moms, mens ebøker er momspliktige. I tillegg er det jo slik at ebøker til privatpersoner fra utenlandske leverandører som Amazon også i realiteten er momsfrie. Dette må det gjøres noe med, mener alle partier.

President, allerede et par måneder etter at Amazon lanserte sitt lesebrett, utgjør ebøker halvparten av alle bøkene de selger. Mange har ikke tatt inn over seg endringskraften som ligger i de digitale formatene. Det er avgjørende for norske forfattere og for norsk litteratur at vi greier å få på beina et godt fungerende norsk marked for ebøker. For forbrukerne vil prisen ha stor betydning. Det er vanskelig nok å konkurrere med Amazons 10-dollar pris, men det er klart at forbrukerne skal ha gevinst av at distribusjon av ebøker er billigere enn å lage bøker av trær som må lagres i store lagre og fraktes rundt med bil til butikken. Men sidestilling av digitale og analoge bøker med tanke på moms er nødvendig for å gjøre eboka mer konkurransedyktig.

President, en ebok oppfattes av de fleste som en bok som skal leses på et lesebrett. Men i et åpent format må du selv kunne velge om du vil lese på lesebrett, mobiltelefon eller PC. En diskusjon om sidestilling av ebøker og papirbøker må derfor omfatte også annen digital informasjon. Ebok er egentlig bare en digital tekst. Grensegangen kan bli vanskelig, men er nødvendig å gå opp. Ikke minst bruker bibliotekene millioner av kroner for å gi tilgang til digital informasjon. Papirtidsskrifter utgjør nå bare en liten del av de tidsskriftene bibliotekene tilbyr. De fleste er digitale og momsbelagt.

Vi må ikke ha et avgiftssystem som virker reaksjonært ved å fremme gårsdagens teknologi – papir framfor digital form som jeg anser som mer miljøvennlig.

Løsningene kan være mange. Et tiltak er å frikjøpe digital informasjon for hele eller deler av befolkningen eller gi støtte til bibliotekkonsortier for tilgjengeliggjør av digital informasjon for både kunnskap og opplevelser.

Den rød-grønne regjeringa har gått foran i kampen for åpne digitale formater. Vi ser nå en kamp om hegemoniet for ebøker, slik vi så da videofilmen kom på 70-tallet, eller MP3spilleren i vårt århundre da Apple lanserte sitt lukkete format for IPOD. Takket være forbrukermakt har de måttet åpne formatet. Etter min mening bør det offentlige selvfølgelig legge til rette for at dokumenter blir tilgjengelig i Epub-formatet til nedlasting fra offentlige nettsider.
Kanskje kan lesebrettet erstatte alle papirene her på Stortinget, før vi aner?

Read Full Post »

>Spørsmålet om Tobin-skatt er blitt aktualisert igjen gjennom at EU på sitt siste toppmøte vedtok å be Det internasjonale pengefondet å vurdere innføringen av en slik skatt på finanstransaksjoner. Tobinskatten kan være et virkemiddel som slår to fluer i en smekk: Den kan både hjelpe til å sikre verden mot en ny finanskrise, og skatten kan være med å finansiere klimatiltak i fattige u-land. Det er gledelig å se at dette forslaget vinner gehør. Dagsavisen gir forslaget støtte på lederplass i dagens avis.

Forslaget ble lansert for 31 år siden av nobelprisvinneren James Tobin. Hvis man skattlegger en finanstransaksjon med for eksempel 0,1 prosent av transaksjonen vil det bety at en spekulant som flytter ti millioner kroner hver dag må betale ti tusen kroner. Investoren som flytter det samme beløpet en gang hvert femte år, må betale 2 tusen kroner i året. Det er altså ment å være en skatt som rammer kortsiktige finansspekulasjoner og fremmer langsiktige investeringer i realkapital. Det fremmer økonomisk stabilitet og øker fokuset på hva som produseres. Prosentsatsen kan diskuteres, muligens er 0,1 % for høyt.

I EU er det særlig den franske presidenten, Sarkozy, og den engelske statsministeren, Gordon Brown, som har ivret for en Tobin-skatt. Bankene må betale regningen for finanskrakket mener britisk LO og stiller seg bak Brown.
De nordiske venstre-grønne partilederne som inkluderer SV, tok til orde for Tobin-skatt da de var samlet på Island i februar i år. Partiene ville ønsket en demokratisk finansiell infrastruktur etter finanskrisa. Dette ”inkluderer reguleringer på aksjehandel som kan sikre at finansnæringen ikke vokser sterkere enn resten av økonomien” står det i uttalelsen som blant annet er undertegnet daværende finansminister Kristin Halvorsen. Det pekes også på at en slik skatt kan skaffe ”globale midler til å løse globale problemer”.

Da Attac spurte stortingspartiene før valget om de ville innføre Tobinskatt i Norge, svarte bare SP ja i tillegg til SV. AP har tidligere vært positive, men reservert seg mot en ensidig norsk skatt. Det er særlig muligheten av å kunne gjennomføre skatten globalt som har vært innvendinga. Når EU nå løfter spørsmålet fram for IMF bør det imidlertid bidra til å aktualisere tiltaket.

I England har forslaget fått støtte fra sjefen for det britiske kreditt-tilsynet, Adair Turner. Han ser behovet for internasjonal regulering for å temme spekulasjonen og hindre nye finansballonger. Burde ikke Norge se sin besøkelsestid og støtte Eus initiativ?

Read Full Post »

>
Ikke bruk Oljefondets nye navn ”Statens pensjonsfond utland”, oppfordret Helene Bank da Attac hadde innkalt til diskusjonsmøte på Litteraturhuset i Oslo for å diskutere oljefondet og etikk. Det var fullt hus i en middel stor sal, men det var mye grått hår blant publikum. Ved siden av Bank innledet Irene Johansen fra Arbeiderpartiets fraksjon i Finanskomiteen, og Helge Ryggvik fra UiO. Han har bl.a. en doktorgrad der han har studert norsk oljevirksomhet.

For det første er Oljefondet ikke bundet til framtidige pensjoner, for det andre er navnet Pensjonsfondet en sminking av fondet: Hvem er mot å sette av penger til pensjoner? Men kan vi virkelig være en nasjon som i framtida skal leve som rentenister og imperialister, mente Bank.

Bank pekte på at Folketrygdfondet har over tid hatt like stor avkasting som Oljefondet. Dette til tross for at Folketrygdfondet har blitt brukt til målrettede investeringer innenlands for å bygge landet, mens Oljefondet har operert i en finansiell spekulasjonsøkonomi.

I dag har vi tre virkemidler for å fremme etisk bruk av Oljefondet: Vi har såkalt negativ filtrering (at vi unngår å kjøpe aksjer), vi har positiv utvelgelse eller et aktivt eierskap der vi går inn og bruker eiermakt for å styre. Et alternativ ville være å avvikle Oljefondet – og etablere et nytt fond med formål om sosial og miljømessig avkasting. Et fond som i likhet med Folketrygdfondet, investerer i realøkonomien og ikke i finanskapitalen, mente Bank.

Irene Johansen redegjorde for Oljefondets formål – ”høyest mulig avkasting innen en moderat risiko”. I forbindelse med Stortingets evaluering av finansstarategien i vår ble det vedtatt at det skal opprettes to nye fond – et miljøprogram og et fond for bærekraftig vekst i nye markeder.

Helge Ryggvik gikk tilbake til Adam Smith, som i boka ”The wealth of Nations” spør: med hvilken rett kan norske skogeiere øke sin profitt fordi den økonomiske aktiviteten øker et annet sted? Vekst i industri i Europa økte etterspørselen etter tømmer, og dermed prisene – og fortjenesten til skogeierne – uten at de hadde gjort noe som skulle fortjene å tjene mer. Adam Smith forsvarte kapitaleiernes profitt, men grunnrente basert på eiendom av spesielt viktige råstoffer mente han var umoralsk. Det er uttrykk for en parasittisk virksomhet som ikke tilfører noe av nytte. Det er uttrykk for en protestantisk arbeidsetikk – ført videre av karl Marx som mente at det bare var arbeid som skapte verdier.

Lovverket for fossekrafta er uttrykk for Adam Smiths syn på moral, verdiene skulle tilfalle fellesskapet. Det betyr at Oljefondet er fundamentalt umoralsk hvis vi ikke ser det som menneskehetens felles eiendom.

Så sitter vi med en venstreorientert regjering som er blitt kapitalister i verden, oppsummerte Ryggvik. Men heller ikke han så andre alternativer for Oljefondet enn å bruke deler av det til nye fond med for eksempel miljøformål. Han påpekte at de to planlagte fondene var alt for små, når de er utbygd vil de bare utgjøre 0,6 % av Oljefondet!

I debatten tok Helene Bank opp tråden fra forvaltinga av den norske fossekrafta: Kunne man tenke seg en type hjemfall der Oljefondet investerte i utviklingsland, altså at man bestemmer hvor mye man synes er en rimelig fortjeneste man ønsker fra investeringene. Dertter bør investeringene tilfalle landet det er investert i.

For øvrig var det – med et forbehold for Irene Johansen – stor enighet om at det mest etiske vi kan gjøre er å ikke pumpe olja ut så fort som nå, men heller la olja ligge i grunnen for framtidige generasjoner.

Illustrasjon: Helene Bank og Kristen Nordhaug har redigert boka «I fritt fall» om finanskrisa. Fin å lsese på toget!

Read Full Post »

>Ikke overraskende kom mye av dagens finansdebatt i Stortinget til å dreie seg om biodiesel. – Har ikke folk grunn til å føle seg lurt av regjeringa, ble Sps Lundteigen spurt. – De er i hvertfall ikke lurt av Lundteigen, smalt han tilbake. Han var den som klarest ga uttrykk for frustrasjonen over Aps maktspill i denne saken. Men som han også sa: Jeg står likevel bak regjeringas budsjettforslag, fordi alternativet er værre.

Inga Marte snakka om klimakrisa i sitt innlegg. – Det er minimale forskjeller mellom partiene når det gjelder bruk av oljepenger, sa hun. Norge er kommet forholdsvis bra gjennom finanskrisa som skyldes grådighet og kapitalisme. Utfordringen blir å takle klimakrisa som også kan bli en større utfordring også for verdens finanssystemer.

Også Inga Marte var klar på at SV helst hadde ønsket seg fortsatt avgiftsfritak på høyinnblandet biodiesel. Men når det ikke gikk så kasta vi oss rundt og har fått på plass en økning i innblandingspåbudet – en økning som betyr 200.000 mindre tonn CO2 utslipp. Mens opposisjonen prøvde å friste et par rød-grønne til å stemme for biodiesel, utfordret Inga Marte Høyre til å gå inn for forslaget om CO2-avgift på gass til oppvarming.

FrP ble ellers kritisert for sine skattelettelser til de høytlønte. 100 kr til de med inntekt under 150.000 – 107.000 til de som tjener mer enn 3 millioner – over tusen ganger så stor skattelette til de rike!

Read Full Post »

>Formueskatten i Norge har ikke økt, men finansminister Kristin Halvorsen har gjort den mer rettferdig. Mange pensjonister som betaler skatt av pensjonen sin har måttet betale formueskatt fordi de gjennom et langt liv har samla seg på noen penger i banken. Nå har skatten blitt senket og fribeløpet økt. For å dekke disse kostnadene har formueskatten blitt tilsvarende økt for de med de aller største rikdommene. Mange av Norges milliardærer ville vært nullskattytere uten formueskatten. Formueskatten er fortsatt beskjeden med 1,1 % – de fleste andre betaler en mye større andel skatt.

Når man lever i et samfunn må man også akseptere å bidra. Å ikke ønske det, burde bare være flaut. Å protestere på omlegginga av formueskatten fra småsparere til de virkelig rike som ikke betaler inntektskatt, er direkte pinlig . Det er provoserende for alle med mindre inntekter som betaler sin skatt om ikke med glede, men som skjønner at skal vi ha pensjoner, skoler, samferdsel og eldreomsorg så må alle bidra.

Lars Egeland
Stortingskandidat SV

Read Full Post »

« Newer Posts