Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Forskjells-Norge’ Category

Barnetrygd

SV fremmet 30 forslag mot økte forskjeller i Norge i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i juni. Vi fikk ikke flertall for noen av dem, de andre partiene behandler ikke urettferdighet og økte forskjeller med det alvoret som trengs.

De fleste forslagene var såkalte utredningsforslag der Stortinget ber regjeringen fremme spesielle tiltak. Det var altså ikke forslag som innebar umiddelbare kostnader, men som pekte på måter å redusere de voksende ulikhetene på.

Det kanskje viktigste tiltaket var å be regjeringen legge fram en plan i statsbudsjettet for 2018 om hvordan barnetrygda kan økes. Den har som kjent stått stille fra 1996. En økning av barnetrygda er det viktigste tiltaket for å redusere antallet barn som vokser opp i fattige familier i Norge. Det nærmer seg 100.000 – over 5000 av dem bor i Vestfold. Dette forslaget fikk ikke støtte fra noen andre partier. SV foreslo også at regjeringa skulle fjerne kuttene i barnetillegget for de uføre. Dette fikk støtte av MDG og Senterpartiet.

SV foreslo også at de som urettmessig har mistet bostøtten, skal få den igjen. Dette fikk støtte fra AP og MDG.

SV vil ha et skattesystem som skaper mer rettferdighet. Forslaget om en arveavgift for de aller rikeste fikk bare SVs stemmer. Et forslag om et skattesystem der de som tjener minst får vesentlige skatteletter mot at de rikste betaler mer, fikk bare SV og MDGs stemmer. Et forslag om å bekjempe skattekriminalitet fikk støtte fra MDG og AP.

Når det gjaldt boligpolitikk foreslo SV at det skulle lages en nasjonal boligplan for å sikre helhetlig bygging av de boligene vi trenger. Ikke noe støtte fra hverken AP eller andre partier her. Det fikk heller ikke for forslaget om et statlig boligbyggeselskap, eller for forslaget om at staten kan gå inn og hjelpe folk til å kjøpe egen bolig.

Både AP, SP og MDG støttet SVs forslag om å reversere svekkelsene i Arbeidsmiljøloven som bl.a. gir økt mulighet for midlertidige ansettelser. Men AP ville ikke støtte SVs forslag om rett til heltid. SV foreslo også en rekke tiltak for å redusere arbeidslivskriminalitet og sosial dumping – som fikk støtte fra AP, men ikke Sp.

SV fikk ikke støtte fra noen partier for at pensjonistene skal få forhandlingsrett ved trygdeoppgjøret, heller ikke for at pensjonene skal reguleres i forhold til lønnsutviklinga. Bare MDG støttet SV-forslaget om at egenandelen som ble innført for 200.000 kronikere på fysioterapi, skal fjernes. AP støttet forslaget om å gjeninnføre feriepenger for arbeidsløse, men ville ikke støtte forslaget om å gjøre sluttvederlaget for eldre arbeidstakere skattefritt igjen.

Mange partier snakker med store ord om å redusere forskjellene. Hva  de  stemmer i Stortinget viser hva de egentlig mener. Hva sier Vestfolds stortingsrepresentanter om sin stemmegiving?

Read Full Post »

erna-og-sivHvis jeg skulle skade meg og trenge til fysioterapi-behandling, må jeg betale egenandel. Men jeg opplever det ikke som urettferdig at de som har kroniske lidelser og ofte varig er avhengig av fysioterapi-behandling, slipper. Det jeg opplever som urettferdig er at de sykeste som ofte har den laveste inntekten, må betale mer for at Norges 1.000 rikeste skal få 1800 kr om dagen i skatteletter, slik regjeringen foreslår.

I 2014 fikk 245.000 personer fysioterapi-behandling uten å måtte betale egenandel, blant annet mange tusen i Vestfold.  Det var kronikere med lidelser som sto oppført på den såkalte diagnoselisten. Nå foreslår helseminister Høie at egenandel-fritaket skal droppes. Det betyr 2.000 kr i økte utgifter for de 245.000 brukerne.

Laila Sandbekk er leder i Uføres Landsorganisasjon. Vanlig årsinntekt for hennes medlemmer er 230.000-300.000 kr. Med neste års budsjett får de 500 kr i skattelette hver. Til fratrekk for Laila Sandbekk kommer økt fysioterapi-betaling som gjør at hun ender opp i minus 1500 kr.

Trygderefusjoner for pasienter på diagnoselisten utgjorde 86 prosent av all refusjon til avtalefysioterapeutene i 2015. Samlet sett vil en innføring av egenandeler gi kronikerne økte utgifter på ca 355 millioner kroner. I tillegg kommer økte utgifter for fysioterapeutene som skal administrere innkrevingen av egenandeler.

Helseministeren håp er at ordningen vil føre til redusert bruk av fysioterapi. Det kan godt hende: Men er det et mål at de som trenger fysioterapi ikke benytter tjenesten fordi de ikke har råd? Og ikke bare det: Innføring av egenandeler for alle vil også være mer rettferdig, mener Høie. Det er de kronisk syke, noen uføre, pensjonister, og mange i deltidsstillinger som skal sørge for denne rettferdigheten.

Innføring av egenandel er et av mange angrep fra den blå-blå-regjeringen på de aller svakeste, samtidig som de rikeste får skatteletter. Det er gal utvikling for Norge. Kronikerne er kanskje de som er dårligst stilt i helsevesenet og i samfunnet. Å innføre egenandel for dem er å bygge ned velferdsstaten og øke forskjellene. Det er en politikk som må avvises! Behold diagnoselisten!

Read Full Post »