Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘kommunepolitikk’ Category

færder

Tjøme må beholde sine to skoler, barnehage, bibliotek. Dette er blant kravene Tjømes ordfører John Martiniussen stiller til en kommunesammenslåing! Skulle bare mangle! Hverken Tjøme, Nøtterøy eller Tønsberg bør begi seg inn i en sammenslåing hvis det skulle føre til at innbyggerne får et dårligere tjenestetilbud.

Marthiniussens forhandlingsutspill kan gi debatten om kommunestruktur i Tønsberg-distriktet ny vitalitet. Nå kan vi kanskje begynne å snakke om hva saken egentlig gjelder? Tønsberg kommune har vært beskyldt for å være arrogante. Det har jeg hatt vanskelig for å skjønne, men det skyldes sikkert at jeg er Tønsberg-politiker. Men det som har er åpenbart er at Tønsberg har vært for passive i å klarlegge konsekvensene av en kommunesammenslåing. I stedet for dyre og omfattende utredninger fra konsulentfirmaer og administrasjon, burde vi ha gjort som Sandefjord, Stokke og Andebu: Politikerne burde tatt ledelsen og laget en framforhandlet avtale. Når innbyggerne der, gjennom innbyggerundersøkelser fikk valget mellom dagens kommunestruktur, eller den framforhandlete avtalen, var oppslutningen stor om den nye kommunen. I vårt distrikt har innbyggerne ikke visst hva som var alternativet til dagens kommuner.

 

Nå har Nøtterøy sagt nei til videre utredning og eventuelle forhandlinger. Tjøme ønsker å snakke båe med Nøtterøy og Tønsberg. I løpet av våren bør derfor Tønsberg bystyre beslutte hva vi tenker bør være vårt tilbud til nabokommunene.

 

Min foreløpige skisse er slik:

Tjenestetilbudet for innbyggerne skal ikke reduseres i noen områder av den nye kommunen. Alle skoler og barnehager må opprettholdes. Tjøme skal ikke bare beholde sitt bibliotek, men biblioteket skal vær en fullverdig avdeling av den nye kommunens bibliotektjeneste. Det betyr at de tilbudene som biblioteket i Tønsberg byr sine brukere, også skal tilbys på Tjøme. Likeverdige tilbud til alle innbyggerne i den nye kommunen, må være grunnlaget.

 

Det vil være en del tjenester som naturlig ikke finnes i omegnskommunene, men som finnes i byen. Likeverdig i tjenestetilbud betyr selvsagt ikke at det skal bygges helårs fotball-hall eller kunstisbane i alle deler av den nye kommunen, men det skal bety at alle innbyggere og idrettslag i den nye kommunen skal ha samme rettigheter.

 

Tønsberg kommune har nå solgt rådhuset sitt og bygger i stedet et mindre påbygg på administrasjonsbygget Byfogdløkka. Det betyr at det ikke er rimelig å tenke seg at en ny kommune må ha ikke bare publikumsservice i dagens rådhus på Nøtterøy og Tjøme, men det er også rimelig å tenke seg at antallet arbeidsplasser i kommunal virksomhet i dagens kommuner opprettholdes på tilnærma dagens nivå. I tillegg må det være slik at de mange som bor i dagens Nøtterøy og som har kortere og lettere avstand til Tønsberg rådhus enn til Tinghaug, får utført sine tjenester der de selv ønsker det.

 

Færder Nasjonalpark omfatter kommunene Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg. Det er felles oppgave å utvikle et stort og flott nasjonalparksenter på Verdens Ende.

 

Det bør være et felles mål å få til en arealpolitikk som sparer strandsone, natur og friområder og reduserer behovet for transport. Det betyr at de etablerte sentrene på Nøtterøy, Tjøme og i Tønsberg kommune må styrkes med nødvendige tjenestetilbud for de som bor, eller sogner, til disse sentrene. Det må være enkelt å flytte mellom deler av den nye kommunen når livssituasjonen endrer seg, om man vil bo «på landet» eller i sentrum der det f eks er lettere å klare seg uten bil.

 

Tønsberg må rydde opp i sine økonomiske problemer før en ny kommune etableres. Det er fullt ut mulig. Tønsberg har en god skatteinngang, men tilbyr i dag bedre tjenester til sine innbyggere enn mange av nabokommunene. Kommunen har lite gjeld pr innbygger, og har gått med overskudd i flere år, men sliter altså med å dekke opp et tidligere års underskudd.

 

Om diskusjonen kan dreie seg om slike saker, kan innbyggerne i de tre kommunene få klarhet i hva de har å velge i, når det gjelder en debatt om endret kommunestruktur.

(innlegget sto i Tønsbergs Blad 6. mars 2015)

Read Full Post »

 

vestfold

Mange kommuner planlegger sammenslåinger. De utreder hvordan de kan slå seg sammen, i stedet for å starte med å utrede hvorfor de bør slå seg sammen. Forrige uke inviterte Re SV endel av innlandskommunene og Holmestrand til et møte der vi diskuterte sammenslåinger. Det endte med at jeg lagde et forslag til uttalelse til Vestfold SVs årsmøte som var på lørdag. I uttalelsen – som ble vedtatt – pekes det på at bare der hvor kommunens tjenester kan bli bedre, der demokratiet styrkes og der arealpolitikken fører til mindre arealbruk og mindre transport – bare der, bør kommunene slå seg sammen. Det betyr at man ikke bør tenke på etableringen av en innlandskommune i Vestfold, men heller styrke etablerte sentra og byene.

 

Her er uttalelsen:

Kommunesammenslåinger: Utfordringer og muligheter

 

I flere kommuner i Vestfold utreder man nå hvordan de kan slå seg sammen. Andre kommuner har spørsmål om forskjellige modeller for utredning oppe til politisk behandling. For SV er det viktigst først å svare på spørsmålet om hvorfor kommuner skal slå seg sammen. Sammenslåinger er for SV ikke noe mål i seg selv. Målet for SV er å ivareta vanlige folks interesser og et styrket kommunalt tjenestetilbud.

 

Den blå-blå regjeringa har varslet en kommunereform som foreløpig er svært uklar. Fokus er på større kommuner og økonomisk effektivitet. SV har ingen tro på at en storstilt kommunesammenslåing i seg selv vil gi noen betydelig effektiviseringsgevinst. Det er en forutsetning for SV at tjenestetilbudet og kommuneøkonomien bedres. Kommunesammenslåing kan innebære at en rekke interkommunale ordninger med svak politisk styring kan erstattes av folkevalgt styring i en felles kommune. Sammenslåinger kan også videre styrke kommunenes evne til å tilby tjenester i egen regi, imidlertid kan det være bakenforliggende motiver som handler om privatisering og konkurranseutsetting som svekker lokaldemokratiet.

 

For Vestfold SV er det viktig å ha en kommunestruktur som støtter opp under en arealpolitikk som fører til redusert biltrafikk og som ikke fører til omdisponering av dyrkbar jord. Da må strukturen bygge opp under den etablerte bystrukturen i fylket og legge til rette for fortetting i etablerte sentra. De ansattes situasjon må ivaretas ved at alle garanteres å beholde jobbene. Målet må være bedre tjenester og ikke privatisering og redusert tjenestetilbud.

 

Vestfold SV mener at kommunesammenslåinger skal avgjøres lokalt. Innbyggerne må engasjeres i prosessene og ikke minst bli tatt med i debatten om hva man vil med en eventuell sammenslåing. Etter en slik omfattende inkludering må avgjørelsene bli forankra i lokale folkeavstemninger.

 

 

 

Read Full Post »

>

Fredag og lørdag arrangerte Fagforbundet sin årlige konferanse på Havna Hotell på Tjøme, der de inviterer ledelsen i fylkespartiene i de rød-grønne partiene. Helene Bank (bildet) fra For Velferdsstaten og Roy Pedersen fra LO i Oslo var innledere. Temaet var politiske og organisatoriske utfordringer foran valget i 2011. Etter min mening har SV mye å hente i et tettere samarbeid med fagbevegelsen – som i stor grad står på vår side.

Helene Banks utgangspunkt var at den norske velferdsstaten er et kompromiss, der fagbevegelsen fikk en innflytelse som arbeidskjøperne godtok, fordi alternativet var full sosialisme. Nå er arbeidsgiverne og høyrepartiene på offensiven for å undergrave denne velferdsstaten. Velferdsstatstenkinga bygger på at tjenester skal være universelle og gis av det offentlige – utenom markedet. Det skjer i stor grad gjennom privatisering og kommersialisering. Bank har tidligere vært leder av Attach og la mye vekt på føringer fra pengefondet og andre internasjonale aktører, som ønsker at private skal ha større tilgang til markedet av offentlige tjenester. Samtidig dokumenterte hun hvordan arbeidsforholdene er i en rekke private velferdsleverandører som først og fremst konkurrerer gjennom å dumpe lønninger og arbeidsbetingelser. De private selskapene som nå er på offensiven er i stor grad internasjonale selskaper med base i skatteparadiser.

Roy Pedersen la fram LO i Oslo sine politiske krav foran valget. Et av kravene er blant annet innføring av eiendomsskatt, som et redskap for omfordeling i en klassedelt by som Oslo. Begge gikk offensivt ut for re-kommunalisering av tjenester.

Flere av innleggene fra faglige tillitsvalgte viste frustrasjon med lokale arbeiderpartipolitikere som godtar OPS-samarbeid og privatisering. Her er det nødvendig med klar politikk hvor parolen må være at våre skattepenger skal gå til omsorg, ikke til profitt i kommersielle selskaper. Det skal ikke gå an å konkurrere på dårlige lønninger og arbeidsvilkår! Bestiller-utfører-modellen er byråkratisk og kostnadskrevende. Pengene må omdisponeres fra byråkrati til kommunale tjenester!
Fagforbundet vil arbeide videre sammen med AP og SV for at bedre skolering av kommunepolitikere på temaet privatisering. Ikke minst skal vi jobbe videre med at kommunepolitikerne følger dette opp i praksis! Her kan SV være en spydspiss!

Gå til Forsvar Velferdsstatens nettsider

Read Full Post »