Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘sosial boligbygging’ Category

>I kveld har jeg sendt brev til Tønsberg kommune for å få innsyn i styreprotokollene fra Tønsberg Boligbyggelag:

Tønsberg kommune
ved rådmann Trond Stenhaug og ordfører Petter Berg

Innsyn i dokumenter vedrørende Ungboleiligheter på St. Olav-tomta

For en tid tilbake henvendte jeg meg til kommunen med forespølrsel om å få kopi av saker fra kommunen (bystyre, bygningsråd) vedrørende utbyggingen av leiligheter på St. Olav-tomta. Jeg venter ennå på disse dokumentene.

I mellomtida har Tønsbergs Blad skrevet mye om saken. Kontrollutvalgets leder har varslet at de vil se nærmere på saken.

Det var SV som fvremmet forslaget om at det skulle bygges Ungboleriligheter på St. Olav-tomta. Vi har selvfølgelig derfor stor interesse i å få vite hva som skjedde i etterkant av vedtaket og hvordan bystyrets intensjoner er fulgt opp.

Vi ber herved om å få innsyn i samtlige av TNBBLs styreprotokoller som omhandler St Olav borettslag. Saken har versert fra om lag 1999 til 2004. Vi ønsker også innsyn i samtlige av St Olavs borettslags styreprotokoller. (Navn kan sladdes der det eventuelt er nødvendig å ta hensyn til personvern).

Vi mener det er viktig å belyse alle sider av denne saken da vi nå stiller spørsmål ved hvorfor kommunens krav om ungboleiligheter ikke er tilstrekkelig oppfylt. Tomta ble ikke lagt ut på det åpne marked, og kommunen tjente heller ikke noe på salget, fordi boligbyggelaget skulle gi oss et visst antall boliger for unge tilbake. Dette følger også av avtalen fra 3. januar 2000.

At kommunens representant i styret har kjøpt i denne delen av prosjektet, gjør det også viktig å belyse hva vedkommende har vært med å behandle som styrerepresentant i Tønsberg-Nøtterøy boligbyggelag.

Jeg oppfatter at det er formelt riktig å stille kravet om innsyn til kommunen, og at kommunens ledelse sørger for å ta dette videre.

Vennlig hilsen

Lars Egeland
For SV s bystyregruppe

Read Full Post »

>
Nestleder i FrP, stortingsrepresentant Per Arne Olsen har tjent penger på kjøp og salg av ungboleilighet i Tønsberg. Han kjøpte til selvkost og solgte til markedspris. Det er Tønsbergs Blads Kristin Monstad Lund som har gravd opp historien.

Olsen var i god posisjon til å vite hva han burde gjøre. Han satt nemlig som kommunens representant i Tønsberg Boligbyggelags styre. Der var han satt blant annet for å følge opp at kommunens politiske vedtak ble fulgt opp – deriblant vedtaket om at Boligbyggelaget måtte bygge Ungboleiligheter. Det var en av forutsetningene for at de fikk overta tomta.

Det var jeg som fremmet forslaget om ungboleilighetene. Det var sterkt politisk strid om saken, FrP og Høyre gikk mot. Men vi var mange i Bystyret som så behovet for en mer sosial boligpolitikk, ikke minst å hjelpe ungdom til å kunne skaffe seg rimelige boliger. Så stakk altså Olsen av med gevinsten. Riktignok ikke bare han: Han hadde følge av en annen FrPer samt tvillingbror Pål. Ingen av dem var i målgruppa for ungboleilighetene, nemlig ungdom under 35 år.

Olsen unnskylder seg med at det ikke var noen ungdommer som ville ha leilighetene da de første gang ble lagt ut til salg. Det er ikke så rart. Den målgruppa som vi hadde tenkt disse boligene til, kjøper ikke boliger som står ferdige først to år seinere. Etter min mening kunne Olsen løst problemet på tre måter som alle ville være bedre enn at han sjøl gikk inn som spekulant:
– Han kunne gått til kommunen og bedt evt at kommunen garanterte for boligene slik at de kunne bygges og legges ut til salg for selvkost når de var ferdige.
– Han kunne tatt opp sak om kommunen sjøl skulle kjøpe boligene – Tønsberg har en desperat mangel på utleieboliger ikke minst for unge.
– Han kunne i styret i TBBL fått inn bestemmelser som prisregulerte salget av boligene som var kjøpt til selvkost, slik at de ikke kunne blitt solgt til markedspris av spekulanter.

Jeg har bedt kommunens kontrollutvalg se på saken. Den hansken har lederen – Harald Andersen – plukket opp. Etter min mening må Kontrollutvalget vurdere om det er brutt noen regler og om Per Arne Olsen som kommunens styrerepresentant har fulgt opp intensjonene i bystyrevedtaket. Per Arne Olsen selv burde vurdere om han ikke nå burde gi fortjenesten han hadde på boligen til det som var formålet med dem, nemlig boliger for vanskeligstilte. Han kan gi dem til kommunen eller til Boligbyggelaget.

Bilde: Per Arne Olsen – pressebilde fra FrPs nettsider

Read Full Post »