Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘statsbudsjett’ Category

ta-kampen-varmt-samfunn

Fra SVs side heia vi på Venstre og KrF som prøvde å dra Høyre og FrP i klimavennlig retning. I lengre tid hadde Venstre opptrådt som en løve, men resultatet ble at de falt ned som en skinnfell.

Cicero har beregnet at regjeringens opprinnelige forslag ville gitt 123.000 tonn CO2-kutt. Budsjettavtalen med KrF og Venstre gir 136.000 tonn. KrF ville primært kutte 163.000 tonn, Venstre 228.000 tonn. AP foreslo i sitt budsjettforslag å kutte 145.000 tonn, 9.000 mer enn budsjettavtalen. SVs forslag ville gitt 408.000 tonn reduksjon. Det finnes også andre beregninger om klimaeffektene av Statsbudsjettet. Men de bekrefter det samme bildet: V og KrFs sitt forlik med Høyre og FrP bidro til mindre enn klimakutt enn hva som ville blitt vedtatt uten et forlik.

Cicero har beregnet at bilistene i 2017 vil betale 9 milliarder mindre i avgifter, enn de gjorde det regjeringen tiltrådte. Mye av det skyldes at elbilene er blitt en suksess, i hvert fall fram til den blå-blå-regjeringen økte støtten til hybrid-biler i fjor. Da stupte elbil-salget. Klimapolitisk er det viktig å vri avgiftene slik at miljøvennlige biler blir billigere, og at miljøfiendtlige biler blir dyrere.

For at Norge skal nå sine mål etter Parisavtalen må vi kutte klimautslippene med 800.000 tonn i året. Når regjeringa nå bare kutter ca 140.000 tonn, må de bruke enda sterkere virkemidler seinere. Det er imidlertid under den forutsetningen at man virkelig mener å oppfylle Paris-avtalen. FrP har også forpliktet seg til det, men mange i partiet tror ikke egentlig på at det finnes menneskeskapte klimaendringer. Det gjør selvfølgelig noe med motivasjonen til V og KrFs samarbeidspartner.

Det er ingen tvil om at FrP, H og AP er sinker i miljøpolitikken. Det kan derfor være urettferdig å skyte på V og KrF for manglende klimapolitikk. Derfor støttet SV de to partiene når de sto opp mot FrP og H. Derfor er vi også så skuffa når vi nå ser resultatet.

 

Read Full Post »

krf

På vegne av Vestfold SV sendte jeg leserbrevet nedenfor til Tønsbergs Blad. Det er fortsatt aktuelt sjøl om forhandlingene egentlig skulle vært ferdige nå. Siden det ikke har kommet i avisa, kommer det her på bloggen: Det er fortsatt nødvendig å ønske KrF og V lykke til!

Til uka begynner forhandlingene mellom regjeringa og støttepartiene V og KrF. Fra SV sin side vil vi ønske V og KrF lykke til!  Den blå-blå-regjeringa har lagt fram et budsjettforslag som øker forskjellene i Norge. De uføretrygdede får mindre, mens Norges rikeste stikker av med store skatteletter. De som trodde at det ikke betyr noen forskjell med ny regjering, tok feil. På område etter område har regjeringa kommet med forslag som det norske folket i meningsmålinger sier nei til.

Den blå-blå regjeringa lovte at de skulle skjerpe klimapolitikken. Det var løfter mange av oss ikke hadde noen tiltro til. Nå ser vi at bilavgiftene endres, ikke til fordel for biler med mindre utslipp, men til fordel for utslippsbiler. Regjeringa tør ikke engang å si at de vil matche EUs klimakutt.

V og KrF står overfor en gedigen oppgave. Fra H og FrP vil det bli hevdet at de to partiene må ta inn over seg at de er små-partier. Men i svært mye av det de vil kreve har de et flertall av folket bak seg. Og et flertall på Stortinget i form av SV, Ap og Sp, som kan stå sammen med V og KrF om de ønsker det.

 

Lars Egeland, leder i Vestfold SV

Read Full Post »

thon

Olav Thon har allerede fått full uttelling for annonsekronene

Høyre og FrP-regjeringa har lagt fram sitt første statsbudsjett. De har hatt kort tid på å gjøre endringer. De endringene de har gjort viser en klar kurs: Økt bruk av oljepenger, men de brukes ikke til investeringer i infrastruktur som de lovte før valget, men til skatteletter til de rikeste.  Barnefamilier, arbeidsløse, studenter taper. Miljøsatsinga de lovte, er i stedet blitt tilbakeskritt.

Mye av dette var ventet.  Både Høyre og Frp hadde varsla at de ville ta fra ungene gratis frukt i skolen. Og at småbarnsfedre ville få redusert pappaperm og at aleineforsørgere får reduserte stønader. På andre områder svikter de sine egne løfter, som når de kutter den forrige regjeringas forslag om to barnehageopptak i året. Dermed må mange småbarnsforeldre fortsatt belage seg på å være hjemme et år lenger før de får barnehageplass.  De arbeidsløse rammes gjennom kraftige kutt i antall tiltaksplasser, også stikk i strid med hva som ble lovet før valget. Den lovede samferdselssatsinga begrenser seg til å gjøre Segway lovlig.  Vi skal videreføre den enorme satsinga på jernbane som den rød-grønne regjeringa har foreslått, heter det nå fra samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.  Bomløftene er redusert til at Solvik Olsen er fornøyd med at en veistrekning på 9 km i Telemark blir bomfri.

De som var til stede på det store valgkampmøtet  på Høgskolen i Vestfold kan nå konstatere at hverken Høyre eller FrP er studentenes venner, siden de kutter forslaget om 11 måneders studiestøtte som lå i den rød-grønne regjeringa foreslo. Det betyr 7800 kr mindre til hver student.

Aleneforsørgere får reduserte stønader, og familier i Finnmark får kutt i barnetrygd. De arbeidsløse taper: Det blir kraftige kutt i tiltaksplasser,

Det blir ingen økning i penger fra miljøteknologifondet eller skattefradrag for ENØK-investeringer som lovet i valgkampen. I stedet går regjeringa motsatt vei og gjør lavutslippsbiler dyrere og kutter bevilgningene til Transnova som jobber med miljøvennlig samferdsel som bl.a. ladeinfrastruktur for el-biler.  De blå-blå kutter i miljøforvaltning og klimaforskning, men øker oljeforskninga.  Miljøbevegelsen var forberedt på at det ville ta tid å endre til noe bedre som lovet, nå ser de at regjeringa får til endringer men at det blir til det verre for miljøet.

I den rød-grønne regjeringa kjempa SV igjennom at 1% av BNP skulle brukes til bistand. Dette målet ryker med den blå-blå-regjeringa som kutter i bevilgninger til skogsatsinga som verdens mest vellykkede klimatiltak, kutter bevilgningene til FN og halverer antallet kvoteflyktninger fra Syria som fra før av var lite i forhold til antallet flyktninger Sverige har tatt i mot. Vi ser konturene av en mer egoistisk politikk.

Også kulturen får sine kutt.  Sandefjord kommune har satt av 21 millioner til å fornye Hvalfangsmuseet. Vi hadde fått kjempa fram at den rød-grønne regjeringa foreslo å bevilge fem millioner med en million utbetalt i 2014. Det virker bare nesten litt smålig når H og FrP har strøket denne bevilgningen.

 

Read Full Post »

Dette er et skikkelig miljøbudsjett med et klart SV-stempel. Nå starter  overgangen til lavutslippssamfunnet der vi satser på jernbane, kollektivtrafikk, miljøteknologi, klimaforskning og internasjonalt klimaarbeid. Vi er fornøyd med at SVs langvarige kamp for jernbane og kollektivtrafikk setter sitt preg på budsjettet.

I Klimameldingen har vi lovet at trafikkveksten i de store byene skal tas med tog, buss og bane og i dette budsjettet leverer vi varene. Vi øker bevilgningene til jernbanen med nesten 15 prosent til 14,4 milliarder. Det betyr at vi har nær doblet bevilgningene til jernbanen og tredoblet jernbaneinvesteringene mens SV har vært i regjering.

Også kollektivtrafikken får et betydelig løft. Belønningsordninga for kollektivtrafikk økes med 250 millioner, dvs hele 64 prosent. Samtidig gir vi 50 millioner til satsing på sykkel og gangveier. Det betyr mindre kø, mindre forurensing og mer miljøvennlig transport i de store byene.

Miljøbudsjettet øker 11,4 %.  Regjeringen foreslår en bevilgning i 2013 på 1 809,1 mill. kroner til programområdet Naturmangfold og friluftsliv. Dette er en økning på 218,3 mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2012. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til nytt skogvern med 111,1 mill. kroner, til 231,1 mill. kroner. Satsingen gjør det mulig å fatte vernevedtak for mange områder hvor det alt er inngått avtaler om frivillig vern. Bevilgningen til nasjonalparker øker med 67,9 mill. kroner. Videre foreslår regjeringen at bevilgningene til lokal forvaltning i verneområder blir økt med 14 mill. kroner. Målet er å sluttføre innføringen av den nye forvaltningsmodellen og styrke forvaltningen av verneområdene, blant annet gjennom bedre lokal forankring. Her er det penger til nye nasjonalparksentre og naturveiledere!

Videre er det foreslått en satsing på friluftsliv og folkehelse med 20 mill. kroner. En aktiv friluftslivspolitikk er den beste investeringen i ei god folkehelse. Det er svært viktig å nå barn og ungdom og å legge til rette for lavterskeltilbud for grupper som ikke alt er aktive i friluftsliv

SV holder også den internasjonale fanen høyt gjennom store satsinger på internasjonalt miljøarbeid og fattigdomsbekjempelse. Bistandsbudsjettet øker med nesten en milliard og sørger for at Norge fortsatt bruker 1 prosent av BNP på bistand. Vi øker også regnskogssatsingen til nesten tre milliarder. Dette er et viktig og effektivt klimatiltak. Den reduserte avskogingen Norge finansierte i Brasil i fjor tilsvarer hele Tysklands C02-utslipp, avslutter Lysbakken.

Barn og unge

Budsjettet er preget av solide SV-saker som 2 uker ekstra pappaperm, 270 nye stillinger i det kommunale barnevernet og flere lærere i ungdomsskolen.

Økingen i pappapermen betyr atden totale foreldrepermisjonen øker fra 47 til 49 uker. SV har gått i spissen for en historisk utvidelse av permisjonsordningene mens vi har vært i regjering. Mens den forrige borgerlige regjeringen bare utvidet permisjonen med 1 uke har den rødgrønne regjeringen utvidet den totale permisjonstiden med 6 uker og samtidig nesten tredoblet pappapermen fra 5 til 14 uker.

Styrking av det kommunale  barnevernet betyr at regjeringa  i treårsperioden 2011 til 2013 har styrket det kommunale barnevernet med nær 500 mill. kroner. Dette er det største løftet i kommunalt barnevern på over 20 år.

 

 

 

67 nye lærerårsverk i ungdomsskoler i Vestfold

 

Regjeringa foreslår en opptrapping av bemanningen i skoler der det er mange elever pr lærer. Dette er begynnelsen på innføringen av en maksimalnorm elever pr lærer. I Vestfold kommer det 67 nye årsverk som fordeler seg slik:

 

Kommune                   Skole                                                              Nye årsverk

Tønsberg Sem skole

2

Larvik Tjodalyng barne- og   ungdomsskole

2

Larvik Mesterfjellet   ungdomsskole

2

Andebu Andebu ungdomsskole

3

Tønsberg Byskogen skole

3

Larvik Brunla ungdomsskole

3

Tønsberg Kongseik ungdomsskole

3

Svelvik Svelvik ungdomsskole

3

Horten Borre ungdomsskole

3

Larvik Ra ungdomsskole

3

Sandefjord Bugården ungdomsskole

4

Nøtterøy Teigar ungdomsskole

4

Larvik Hedrum ungdomsskole

4

Re Revetal ungdomsskole

4

Holmestrand Gjøklep ungdomsskole

4

Horten Holtan ungdomsskole

5

Sandefjord Varden ungdomsskole

5

Nøtterøy Borgheim ungdomsskole

5

Sandefjord Breidablikk ungdomsskole

5

 

Høgskolen i Vestfold

 

Regjeringen foreslår å bevilge 5,8 millioner kroner til Høgskolen i Vestfold for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2009, 2011 og 2012. Det gir en økning på 60 studieplasser fra 2012 til 2013. I tillegg foreslår regjeringa en økning på 1,1 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene samt 500.000 som en engangsbevilgning til investering i vitenskapelig utstyr for vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene. Totalt får HIVE 445,4 millioner kroner.

 

I tillegg kommer at regjeringa foreslår å bevilge 18,5 millioner kroner til MARKOM2020-prosjektet som drives av Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Universitetet i Tromsø, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskolen i Ålesund. Prosjektet er en oppfølging av regjeringens maritime strategi Stø kurs.

 

Jernbane i Vestfold

 

900 millioner kroner er satt av til prosjektet Holm – Holmestrand – Nykirke på Vestfoldbanen. Strekningen omfatter 14,3 kilometer dobbeltspor, med 11,3 kilometer i tunnel. Holmestrand stasjon skal anlegges i fjell, med to spor til plattform og to gjennomgående spor tilrettelagt for hastighet inntil 250 km/t på hele strekningen. Prosjektet gir økt kapasitet for framføring av tog, slik at rutetilbudet kan bedres og reisetiden mellom Tønsberg og Drammen reduseres. Anleggsarbeidet startet i juli 2010 og skal etter planen være ferdig ved årsskiftet 2015-2016.

 

57 millioner kroner er satt av til prosjektet Barkåker – Tønsberg.  Dobbeltsporet ble tatt i bruk i november 2011. Fase 2 omfatter opprustning av Tønsberg stasjon og installasjon av nytt permanent sikringsanlegg. I 2013 gjennomføres sluttarbeider for fase 1 og planlegging av fase 2.

 

400 millioner kroner er satt av til prosjektet Farriseidet i Vestfold – Porsgrunn i Telemark. Strekningen Farriseidet – Porsgrunn omfatter 22,8 kilometer med dobbeltsporet jernbane, inkludert 14,5 kilometer fordelt på syv tunneler. Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn kan bli redusert fra 34 minutter til 12 minutter. Prosjektet legger også til rette for å utvikle et bedre utviklet tilbringersystem fra Grenlandsområdet til Sandefjord lufthavn, Torp. Anleggsarbeidene startet i september 2012, og prosjektet er planlagt ferdig sommeren 2018.

 

 

Vestfoldmuseene

 

Tilskuddet til Vestfoldmuseene øker med 2 millioner kroner. Museet får økte ressurser for å styrke forvaltning og formidling av Munchs hus i Åsgårdstrand i forbindelse med Munchs 150-årsjubileum i 2013. I tillegg kommer et investeringstilskudd på 2,5 millioner kroner  i forbindelse med byggearbeidene på Haugar Vestfold kunstmuseum.

Andre Vestfold-saker

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 11,5 millioner kroner til regional utvikling. Inkludert er en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Vestfold deltar.

Luftforsvarets stasjon på Mågerø og Luftforsvarets programmeringssenter videreføres i 2013, men stasjonen er besluttet lagt ned og virksomheten flyttes til Sørreisa og Reitan innen utgangen av 2016.

Det gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Vestfold med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 ift. 2006.

I 2013 videreføres investeringsprosjekt for lager og verksted på Karljohansvern i Horten.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Tønsberg styrkes med 45 millioner kroner. Styrkingen skal gå til økt analyse-, øvings- og tilsynsaktivitet og tiltak for å begrense tilgang til kjemikalier.

 

 

Read Full Post »