Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘arbeidsmiljø’ Category

veireno

Nå bør det bli slutt på anbudene. Når Veireno nå slår seg konkurs, bør Vesar i samarbeid med sine eierkommuner, sørge for å ansette egne renovatører.

Veireno som har driftet renovasjonen i Oslo og i Vestfold vil slå seg konkurs. I Oslo overtar kommunen ansvaret. Veireno er et selskap som har hatt sosial dumping som sin forretningsmodell. Det borgerlige styret i Oslo og i Vestfold har i sin iver etter billig renovasjon, sett mellom fingrene på dårlige arbeidsforhold, brudd på arbeidsmiljøloven og f.eks. at selskapet opererer med for tunge biler slik som i Vestfold.

Styret i Vesar har forsvart seg med at de følger Norsk Standard og at de ansatte har tariffavtale. Fra SVs side har vi påpekt at det er Miljøoverenskomsten og ikke Godsavtalen som burde være gjeldende. Et kommunalt eid selskap kan ikke basere seg på import av utenlandske arbeidstakere for å få arbeidet gjort billig. Renovatørene bør ha lønn og rettigheter på linje med kommunalt ansatte, siden de i realiteten jobber for kommunene.

Leder i Vestfold SV, Olav Sanness Vika, sier at SV vil ta opp spørsmålet om selv å drifte renovasjonen i alle Vesars eierkommuner som er Horten, Hof, Holmestrand, Larvik, Nøtterøy, Sandefjord, , Tjøme, Tønsberg, Re og Lardal.

 

Read Full Post »

arbeidsmiljlstreikTil Bystyrets møte på onsdag har jeg levert en interpellasjon der jeg spør ordfører Petter Berg om han er enig i at Tønsberg kommune bør garantere faste stillinger, selv om Stortinget vil innføre en adgang til midlertidige ansettelser. Sier han ja får han i hvertfall støtte av SV og AP. Sier han nei, vet folk hva de må stemme ved kommunevalget om de ønsker faste jobber.

Her er interpellasjonen:
Regjeringen har fremmet et forslag til endringer av Arbeidsmiljøloven. Endringene vil kunne få betydning for ansatte i Tønsberg kommune. Etter arbeidstakerorganisasjonenes mening – SV er enig – vil forslaget om økt midlertidig ansettelse skape usikkerhet for mange arbeidstakere, for deres familier og deres personlige økonomi. Forslaget vil i praksis bety at et blir lovlig at alle nyansettelser kan være midlertidige i 12 måneder.
Om regjeringas forslag til midlertidige tilsettingsrådet blir vedtatt, trenger ikke Tønsberg kommune som arbeidsgiver å benytte seg av adgangen til økt midlertidighet. Dette kan Bystyret gi uttrykk for som et innspill til behandlingen i Stortinget, og som en garanti til innbyggerne og fagbevegelsen.
I Trondheim har bystyret vedtatt følgende:
Trondheim kommune skal være en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver, der trygg eldreomsorg, gode skoler og gode kommunale tjenester for befolkningen har hovedprioritet. Som en følge av dette, ønsker bystyret en arbeidsmiljølov som gir trygghet og stabilitet for arbeidstakere og arbeidsgivere. Det oppnår man ikke gjennom økt bruk av midlertidige ansettelser. Dersom et flertall på stortinget allikevel vedtar regjeringens forslag om midlertidighet, vil Trondheim kommune som arbeidsgiver likevel fortsette dagens praksis.
 
Vil ordføreren støtte et lignende vedtak fra Tønsberg Bystyre?

Read Full Post »

Fagbevegelsen mobiliserer mot EUs vikarbyrådirektiv med full støtte fra SV.  Vikarbyråene skaffer ikke vikarer for noen som har permisjon eller er syke.  Vikarbyråene sørger for at innleid arbeidskraft erstatter at bedrifter ellers ville hatt egne ansatte. Dermed undergraver direktivet det som har vært regelen i norsk arbeidsliv, nemlig fast tilsetting.   Vi har hatt en eksplosiv vekst i bemanningsbransjen i Norge. I dag er ca 100.000  arbeidstakere tilknytta vikarbyråer. Det betyr at de ikke har fast ansettelse med de problemene det fører til, for eksempel for å få lån i banken til å kjøpe hus.  Men fortsatt er dette lite i forhold til situasjonen i mange EU-land.

 

Bemanningsbransjen er prega av mange ulovlige ansettelsesforhold, brudd på arbeidsmiljøloven og dårlig fagopplæring.

 

Arbeiderpartiets stortingsgruppe har sagt ja til Vikarbyrådirektivet for å få til en likebehandling av innleid arbeidskraft. Vi frykter at direktivet først og fremst vil brukes til å øke bruken av innleid arbeidskraft. Mer bruk av vikarbyråer gjør det vanskeligere å fagorganisere, folk kommer og går og folk har forskjellige arbeidsgivere. Det gjør vanlig faglig organisering og klubbvirksomhet mye vanskeligere. Det er lettere for arbeidsgivere å sørge for at ansatte som ønsker å være fagorganisert ikke blir innleid.

Flere tariffavtaler har klare begrensninger for bruk av midlertidige ansatte og drøftingsplikt for arbeidsgiverne. Direktivet gjør det klart at det også griper inn i tariffavtaler. Det er en utvidelse av EØS til å omfatte også avtaler inngått mellom partene i arbeidslivet.

 

NHO vil gjerne ha Arbeidsmiljøloven endret  for å få til flere midlertidige ansettelser. Vikarbyrådirektivet kan være middelet for å sørge for det. Godtar vi direktivet vil EU være overordnet norsk lovgiving. I stedet for å godta direktivet bør regjeringa se på hvilke restriksjoner vi kan legge på vikarbransjen. Mandag arrangerer fagbevegelsen fanemarkering utenfor Stortinget. Der skal jeg være – forhåpentligvis sammen med mange andre!

Read Full Post »

>I dag arrangerte Høgskolen i Oslo sin 10. Arbeidsmiljødag: Alle høgskolens ansatte inviteres til å droppe andre avtaler og arbeid og bruke dagen til å bli inspirert. Første mann ut var filosofen Henrik Syse som snakket om et anstendig samfunn og et anstendig arbeidsmiljø. Syse kryder foredraget med gode historier og eksempler, gjerne henta fra egen familie. Hadde foredraget vært presentert av en mann uten Syses formidlerevner hadde vi kanskje sagt at det er banalt. Men innholdet var ikke banalt, men likevel ganske enkelt og grunnleggende. Som Syse sa: Hans erfaring var at ”common nsense is not common”. Derfor må noen ting gjentas.

Syse snakka om at etikken – de teoretiske eller tillærte holdningen, må kombineres med moralen – hva vi egentlig gjør. Som profesjonelle yrkesutøvere påminte han oss om assymetrien som kan skje i møte mellom student og lærer – eller bibliotekar og bruker. Legen som har ansvar for mange fødsler, må skjønne at for det unge paret som skal ha barn for første gang, så er det bare deres fødsel som teller. I en slik situiasjon spør Syse hvem som har ansvar for å skape anstendighet og etisk handling?

Mennesket er en skjør gjenstand, sa Syse. Han viste til Astrid Nøkleby Heiberg som sa at det værste uttrykket hun visste var: Såpass får du da tåle! Hva om man ikke tåler det? Ofte utgjøres forskjellen mellom å tåle og ikke – at man blir sett. Og husk at det er forskjell mellom det som er lov og det som er godt, formante Syse midt mellom lattersalvene fra publikum.

Den palestinske forskeren Wajda Irfaeya snakket om personlig ansvar, som var temaet for hennes doktorarbeid. Budskapet var klart: Et godt arb eidsliv består av både fysiske forhold og et godt psykososialt miljø. Det er ikke nok å ha gode fysiske arbeidsbetingelser og ikke kollegene tar et personlig ansvar. Personlig ansvar handler om å kunne ta på seg ansvar for det man gjør, å være villig til å ta initiativ – samt å ha pliktfølelse.

Foredragene på Arbeidsmiljødagen kombineres med gode kulturinnslag. Dagen starta med hylling til to jubilanter, nemlig to såforskjellige som Knut Hamsun og Otto Nilsen. Seinere kom Tora Augestad med band og framførte flotte kabaretviser av Kurt Weill – på tysk, fransk, engelsk og norsk. Etter lunsjen var det Frikar-dansere som framførte både brasilsk kapoeira, streetdance og norsk Halling. Flott!

En fortjent Arbeidsmiljøpris gikk dette året til Tor Chr. Lagesen og Per Østerud, to HiO-veteraner som nå er aktive i HiOs seniorsenter. Det var en pris som tydelig gledet både mottakerne og publikum!

Siste program på dagen var operasanger Øystein Wiik som i forrykende tempo ville lære bort skuespilleryrkets hemmeligheter til bruk for pedagoger. Forsamlingen ble aktivisert både med kropp, stemme og øyne. Det er dristig å være avhengig av forsamlingens begeistring så seint på dagen, men Wiik klarte brasene blant annet med å engasjere hele forsamlingen som operakor til egen sang fra Porgy and Bess.

Read Full Post »