Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘barn’ Category

Barn som vokser opp i fattige familier, blir ofte ekskludert sosialt.

Barn som vokser opp i fattige familier, blir ofte ekskludert sosialt.

Mens SV vil øke barnetrygda, kappes andre partier om å foreslå at den avvikles, eller gjøres inntektsavhengig. Men hvis man ønsker å bekjempe barnefattigdom er økning av barnetrygda det mest målrettede vi kan gjøre.

 

En viktig grunn til at barnefamilier har større sannsynlighet for å bli fattige nå enn tidligere, er at barnetrygda ikke er blitt justert på 20 år. I 1996 utgjorde barnetrygda for det første barnet 15.905 kroner målt i 2015-kroner. I 2016 er den bare på 11.640. I 2003 ble småbarnstillegget på 10.000 2015-kr, fjerna. For en familie med to barn på 2 og 5 år har barnetrygda altså blitt nesten halvert.

Etter EU-definisjon av fattigdom, lever 92.000 barn i lavinntekstfamilier i Norge. Statistisk Sentralbyrå har beregnet at om barnetrygda hadde blitt justert i takt med prisstigninga, ville vi hatt 18.000 færre fattige barn. Hadde barnetrygda blitt justert i tråd med lønnsutviklinga (som har vært høyere enn prisstigninga), ville det vært 35.000 færre fattige barn i landet.

I tillegg har regjeringa vedtatt at barnetillegget for uføre skal fjernes. Det vil ramme 4500 barn. En ufør trebarnsmor med lav in­ntekt før hun ble trygdet, taper 20 000 kro­ner i året. Dette kommer i tillegg til at Stortinget mot SVs stemmer, har vedtatt kutt i uføretrygda. 100.000 mennesker vil tape mer enn 6000 kr i året.

Barnetrygda kan ses som et «skattefradrag» du får fordi det koster å ha barn. Fordelen med barnetrygda er imidlertid at også de som ikke har inntekt, for denne kompensasjonen. Det alle får barnetrygd er en viktig grunn til at den er så viktig for å redusere forskjeller. Flere partier leker med tanken om å gjøre barnetrygda til en ytelse som er avhengig av inntekt. Det kan lett skape såkalte fattigdomsfeller. En viktig årsak til at barn lever i fattigdom, er at foreldrene ikke er i jobb. Da må vi ikke lage ordninger der vi risikerer at folk taper på å komme i jobb, ved at barnetrygda faller bort. At også høytlønnede får barnetrygd er rettferdig, fordi også høytlønnede har ekstrakostnader ved å ha barn. Hvis man ønsker mer rettferdig fordeling – som SV gjør – bør vi bruke skattesystemet, ikke straffe barnefamiliene spesielt! Nettopp at barnetrygda går til alle med barn, gjør den ubyråkratisk og billig å administrere.

 

Derfor mener SV at barnetrygda ikke bare må beholdes, men at satsene må økes kraftig – særlig for to og flere barn og eneforsørgere!

Read Full Post »

I kveld var det bamse-og fakkeltog i Tønsberg mot seksuelle overgrep mot barn -og med spesielt fokus på at barn må tvinges til samvær med sine overgripere. Det var Mary ann Oshaug og Incestsenteret som var initiativtakere. Da vi kom til torget var det underholdning for barn og voksne ved helge Hammelow Berg og Tønsberg Amatørteater, samt appell som jeg var invitert til å holde.

 

Bildet er fra Tønsbergs Blad v Kirvil Håberg Allum. Her er hva Tønsbergs Blad skrev.

Her er det jeg sa:

En god barndom varer hele livet. Ingen kan garantere deg lykke og et godt liv, men vi må sørge for at barna får like muligheter til å skaffe seg et godt liv.

Det gjør ikke barna som opplever å bli utsatt for vold og overgrep i barndommen. Barn har rett til å bli hørt og beskyttet mot vold og overgrep.

Seksuelle overgrep og i særdeleshet incest er det siste tabuet. Vi vet at det skjer, men det er så grusomt å forholde seg til at vi lukker øynene og vil ikke ta det inn over oss. Vi finner andre forklaringer. Da svikter vi på nytt de barna som er blitt sviktet av sine nærmeste voksne. Det har vi ikke lov til. Derfor har vi gått i tog i dag, for å vise at dette er et ansvar for alle – og jeg vil legge til: ikke minst for oss menn.

I Norge står det biologiske prinsippet sterkt, sammen med samværsprinsippet. Barn har krav på å ha trygge voksne rundt seg. Foreldre som ikke klarer å ta hånd om barna sine har ikke krav på barna. Vi må sørge for at hensynet til barnas beste teller tyngst. Blant annet skal ingen barn ha samvær som ikke er til barnets beste. Barneminister Audun Lysbakken har satt ned det såkalte Raundalen-utvalget som vurderer det biologiske prinsippet og skal komme med forslag her. Barnevernet har et spesielt ansvar for å gå inn i foreldrekonflikter der det kan være snakk om vold og overgrep.

Vi opplever i dag at at der en av foreldrene – oftest mor – eller barnet forteller om overgrep – så gjøres det til en samværskonflikt. Barnet tvinges til å ha samvær med en forelder som er mistenkt eller faktisk også dømt for overgrep. Rettsvesenet sier at ingen er skyldige før de er dømt og ingen kan dømmes før det ikke finnes grunn til tvil. Det er et prinsipp som kan støte mot hensynet til barnets beste. Jeg mener at da må tvilen komme barnet til gode! For å styrke dette bør barna få egen advokat som kan disse sakene, og ikke representeres av mors eller fars advokat.

I 2006 ble det gjort endringer i Barneloven som slår fast at det ikke skal fastsettes samvær som ikke er til barnets beste. Barneminister Audun Lysbakken har satt ned en arbeidsgruppe for å se på behovet for ytterligere lovendringer for å sikre utsatte barn. Han har også et arbeid på gang for å se på tiltak for å styrke barns mulighet til å bli hørt.

Ofte handler det om manglende kompetanse i barnevern, hos dommere, ansatte ved familievernkontorer og sakkyndige. Barnedepartementet har i samarbeid med Domstoladministrasjonen satt i gang et program for regional kompetanseheving. Det vurderes også egne kompetansekrav til dommere og sakkyndige som svært ofte ikke kan nok om vold og incest.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress sier at det er tre ting som er viktig: Det ene er at barna har en anledning til å kunne fortelle. Det andre er at det har en hensikt å fortelle, og det tredje er at det i samtaler med barn blir skapt en forbindelse som gjør det mulig å snakke om overgrep. Det er å ta barn på alvor!

Read Full Post »

>

Dagsnytt meldte forleden at reiseselskapene planlegge å lansere pakketurer der du garanteres at det ikke er barn på flyet eller hotellet. Jeg håper inderlig at det ikke vil være marked for noe sånt. Men det føyer seg inn i et bilde av et samfunn der flere blir eldre og lever lengre og hvor småbarn og foreldre blir en sjelden rase. Det tyske ukebladet Stern skrev akkurat om dette fenomenet i Tyskland: Størfaktor Kind.
Når jeg reiser på ferie er nettopp noe av kvaliteten at det ikke bare møter folk på min egen alder. Jeg blir glad når jeg ser og hører småbarn. De er jo ikke et problem for oss andre sjøl om de en gang i mellom også gråter.
I kommunepolitikken opplever vi at folk protesterer mot å få barnehager i nærmiljøet, i stedet for å bli glade for at nærmiljøet får et tilbud til barna.
Et annet forslag: Vi er mange som helst vil slippe sånne surpomper som ikke tåler barn. Kan de merkes på en eller annen måte slik at vi kan unngå dem? At alle fikk små Fleksnes-hatter for eksempel som de ble tvunget til å gå med?

Read Full Post »