Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘solenergi’

Akersmyra på en ikke så solrik dag

Av Christina Grefsrud-Halvorsen og Lars Egeland, 1. og 4. kandidat for SV ved kommunevalget i Tønsberg

Norge – og spesielt solfylket Vestfold – har stort potensiale i rein elektrisk kraft fra sola. Vi heier på alle de som installerer solenergi på taket slik som Meny på Tolvsrød, men vi er også positive til planene om et solkraftverk på Akersmyra i Sem. Halvparten av energibruken i Norge er i dag fortsatt basert på fossile kilder. Vi trenger mer rein energi for å erstatte den fossile energien.

Planene om solkraftverk ble presentert i Tønsbergs Blad 13. februar. Bak planene står Fred Olsen Renewable som er en stor aktør innen sol- og vindkraft. Forslaget er å lage en solenergipark som skal dekke et område på 560 mål. Solkraftverket vil produsere 60 Gwh i året, dvs nok til minst 6000 husstander.

Akersmyra er en drenert myr som brukes til skogsdrift, men skogen er nå hugget ned og området framtrer som et åpent hogstfelt gjennomskåret av dype grøfter.

En konsekvensutredning vil måtte se på mange forhold: Vil solkraftverket hindre friluftsliv i området i dag? Etter befaring ser det ikke ut som om området er det mest attraktive for friluftsliv, men det må også naboer og befolkning på Sem ha sin mening om. Hva med det biologiske mangfoldet? Et solkraftverk har både potensiale til å skade biologisk mangfold, men også en mulighet for å fremme det gjennom at det blir et område der dyr og planter kan være uforstyrret, om enn delvis i skyggen av solcellepaneler. Er det vilttrekk i området? (Ved besøk så vi at det var jakttårn) Hva slags virkning kan det ha på myra? Utbyggerne antyder at solkraftverket kan bidra til å gjenskape myras naturlige økologi. Det er også mange spennende eksempler på samdrift mellom solcelleparker og landbruk med dyr, spesielt sau.

Programmet for en konsekvensutredning skal behandles av Tønsberg kommune, med mulighet for at innbyggerne kommer med innspill om hva som bør utredes. Fra SVs side er vi opptatt av at konsekvensutredningen må lages av uavhengige instanser. Alt for ofte ser vi at det reises kritikk mot at konsekvensutredningen er et bestillingsverk fra utbyggerne som gir dem det svaret de ønsker. Selv om vi i utgangspunktet er positive til solkraftverket, er det viktig at det ikke kan reises innvendinger mot konsekvensutredningen.

Ved andre solkraftanlegg har det vært viktig å bevare masse som fjernes før panelene monteres. Hvor store landskapsinngrep må man foreta her? Det antydes fra utbygger at panelene kan plasseres med pæling ned i jordsmonnet slik at hele parken kan demonteres når konsesjonsperioden for kraftverket går ut. Det er altså ikke snakk om en varig endring fra LNF-område, men om alternativ bruk i en periode.

Fred Olsen Renewable eier ikke myra. Det er flere grunneiere, men de skal være positive. Det er ikke nødvendigvis slik at grunneierne må være de som selv bygger ut, men de får leieinntekter. På samme måte kan man tenke om andre områder for solenergiproduksjon i Tønsberg.

Solenergi er arealkrevende. Der hvor det er minst konflikt med naturinteresser er selvfølgelig på allerede utbygde områder, altså eksisterende tak. Til nå har man tenkt at det er opp til enhver huseier å legge solcellepaneler på sine tak. Men også tak kan leies ut til et energiselskap. Tønsberg kommune burde derfor etter SVs mening ta jobben med å kartlegge potensialet for solenergiproduksjon på eksisterende tak og gå i bresjen for å fremme slik produksjon, enten i regi av huseierne eller i regi av et energiselskap/ en utbygger som leier takene.

Read Full Post »

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I Bystyremøtet forrige onsdag hadde jeg en interpellasjon der jeg spurte ordfører Petter Berg (H) om muligheten av å ha solfangere eller solceller på taket på det nye rådhuset som skal bygges i forbindelse med Byfogdløkka. – Det er for seint og kan utsette prosjektet med opp til 2 år, fordi det kan kreve ny reguleringsplan, mente Berg. Det er skuffende både med hensyn til muligheten av et pilotprosjekt nå, men det er også skremmende om ordføreren mener at om taket på et bygg blir dekt med solfangere eller solceller så skulle det kreve ny regulering.

Bakgrunnen for spørsmålet er den nye Klima-planen fra Vestfold Fylkeskommune hvor det settes mål om økt produksjon av fornybar energi i Vestfold. Samtidig pekes det på at det er nettopp solenergi det ligger best til rette for i Vestfold. – Vi har hatt så mange planer og så lite handling, sa jeg. Kan vi nå for en gang skyld gjøre mer enn å prate?

Petter Berg pekte på at rådhuset skal tilsluttes fjernvarme. Men strøm fra solcelleanlegg vil det likevel være behov for til PC-er og belysning. Eller kanskje til lading av elektriske biler om kommunen skulle finne på å ønske å gjennomføre sin egen Klimaplan? Ellers blir solfangere brukt som energileverandør til mange fjernvarmeanlegg. Solfangere betyr at man fanger varmen fra sola, uten å omgjøre den til elektrisk energi. Det er mer energieffektivt, sjøl om det er siolenergi som vokser mest siden omdanning til elektrisk energi gjør at energibruken blir mer fleksibel.

Det påstås ofte at solenergi er så dyrt. Men prisen er blitt halvert flere ganger de siste åra. Hans Ivar Nesse i Naturvernforbundet i Vestfold forteller at den delen av hans solfangeranlegg som ligger på taket koster 20 000 kr for 10 m2, og det erstatter kostbar takstein.

Han sier videre: I tillegg trengs en lagertank (vanntank) og et distribusjonssystem for varmen (f.eks. radiatorer). I de fleste bygninger som bygges i dag (det gjelder garantert rådhusfløyen) skal det være vannbåren varme, og da trengs sannsynligvis en lagertank for varmt vann hvis det ikke er overflødig ved bruk av fjernvarme. Poenget mitt er at solvarme er billig der det likevel skal være vannbåren varme. Det er distribusjonssystemet som koster mest.

I interpellasjonen min pekte jeg på at i Frankrike er det nå vedtatt at tak på større kommersielle bygg, enten skal være solenergi/solfangere eller såkalte grønne tak – altså beplantning som bidrar til å regulere lufta i byene: Trekker til seg vann ved store regnskyll og gir fra seg fuktighet ellers.  Jeg sa i interpellasjonen min at SV mener at regelen nå må bli at også nye bygg i Tønsberg bygges på samme måte, men det svarte ikke ordføreren på.

Read Full Post »