Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘klima’ Category

Fest for elbilen

Elbil Norge inviterte elbilpolitikerne på Stortinget til en markering i dag i forkant av behandlinga av Klimameldinga. I invitasjonen hadde de sagt fra at de ikke visste om det ble demonstrasjon eller feiring, det var avhengig av hva innstillinga fra Energi og miljøkomiteen sa. Det blei feiring.

Klimameldinga sier at Norge skal være i forkant internasjonalt når det gjelder å tilrettelegge for el-biler. Elbilforeninga skjønte at det var historisk når vi nå går så langt å garantere avgiftsfritakene for elbil ut neste stortingsperiode. Har det noen gang hendt at en bilavgift er blitt garantert uforandra over så lang tid? Trolig ikke.

Formålet med garantien er å få opp antallet elbiler i Norge. Foreløpig har elbilene fra fabrikk vært for dyre i forhold til ytelse. Men nå kommer de fleste bilmerkene med egne elbiler som masseproduseres. Da vil prisene falle etter hvert og behovet for avgiftssubsidiering vil falle bort. Men fortsatt skal det lønne seg å kjøre miljøvennlig i forhold til andre biler – også utover 2017.

Det andre formålet med å subsidiere elbilen er å gjøre det kommersielt interessant å bygge opp drivstoff-stasjoner, dvs. bensinstasjoner for elbiler – hurtigladestasjoner. Skal elbilen bli et alternativ også for de lange turene må det være mulig å lade underveis. Det bør være ladestasjoner på jernbanestasjonene, kommunene må pålegge ladestasjoner på parkeringsplasser og vi må få serviceanlegg langs hovedveiene med lading. Skal det bli mulig å få bygd ut et slikt nett trenger vi et kunde-potensiale.

Mens vi sto foran Stortinget og snakket med Elbil Norges representanter, kjørte 80 elbiler i en stille kortesje rundt Stortinget. At de er så stillegående er nok en fordel med elbilen. Samtidig så vi et mulig framtidig problem: Bussene sto nemlig fast i elbil-køen.  Derfor sier vi i innstillinga at hvis det blir for mange elbiler må vi kunne vurdere hvorvidt de over hele landet skal få lov til å kjøre i kollektivfeltet. Det er avhengig av om elbilene kommer til erstatning for andre biler, eller om de kommer som økning i trafikken.

Read Full Post »

Hva innebærer enigheten om Klimameldinga av endringer? Hvorfor var det vanskelig å bli enige? Et problem var faktisk at Klimameldinga var så god, SV og miljøbevegelsen hadde allerede fått stort gjennomslag slik at det var mindre rom i Stortinget. Opposisjonen har alltid mer penger enn regjeringa. Men i disse forhandlingene handlet det ikke bare om overbud, men like mye om forsøk på å svekke norsk klimapolitikk ved å dra grunnen vekk under en politikk for redusert bilbruk. Vi var opptatt av å få til forbedringer og konkretisering. Det har vi fått til på viktige punkter: Det bevilges mer penger til belønningsordninga for kollektivtrafikk allerede fra neste år. Pengene skal fortsatt tildeles på basis av tiltak for å begrense biltrafikken og få flere til å gå, sykle eller ta kollektivtrafikk i storbyene. Klimafondet som skal omstille norsk industri blir fylt opp raskere. Klimameldinga slår fast at vi skal få en tidfesting av når intercity-strekningene på Østlandet skal stå klart, når Nasjonal Transportplan legges fram neste år. Nå slår Stortinget fast at det skal være en rask fremdrift. Avgiftsfordelene for elektriske biler garanteres ut neste stortingsperiode dvs ut 2017. Utfasinga av oljefyr i offentlige bygg og husholdninger styrkes ved at det innføres forbud mot fyring med fossil olje fra 2020. Staten skal gå foran med å fase ut oljekjelene innen 2018.

Det var bare tida og veien med tanke på å bli enige om klimapolitikken. Klimameldinga er satt opp til behandling i Stortinget på førstkommende mandag. Vi må avgi innstilling i rimelig tid før behandlingen. FrP som ikke er med på klimaforliket må også ha en sjanse til å legge inn sine merknader. De er jeg spent på! Da vil det vise seg om de virkelig har endra politikk den siste uka.

Etter min mening hadde vi aldri nådd fram til et forlik om FrP hadde sittet ved bordet. Deres klimapolitiske utgangspunkt er så spesielt, og det hadde gått med så mye tid på å diskutere deres saker at forhandlingene ville kræsjet. For forhandlingene har vært krevende og har tatt mye tid. De to siste ukene har det bare handla om klimaforhandlinger. Først har vi måttet avklare enighet i storfraksjonen i Energi og miljøkomiteen, så har vi gått til de tre partilederne, til regjeringas underutvalg og berørte departementer for å forankre våre forslag. Det har selvfølgelig tatt tid. Deretter har det vært forhandlinger med de andre fraksjonslederne i Energi og miljøkomiteen. Disse forhandlingene brøt sammen forrige fredag da Høyres Nikolai Astrup mente at vi ikke hadde lagt fram noe som gjorde det mer interessant å snakke.

I løpet av helga starta miljøorganisasjonene et opprop for å kreve at politikerne skulle kunne sette seg sammen og få til en enighet. De fikk blant annet bred støtte fra kirkens folk. Fra SVs side ønska vi nye forhandlinger. Politisk bevegelse i opposisjonspartiene ga grunnlag for fornya optimisme. De parlamentariske lederne kom på banen. SV, AP, SP inviterte KrF, H og V til forhandlinger. De stilte opp, og dermed var vi i gang igjen på tirsdag.  Fra da av har det gått rimelig i ett, med usikkerhet om hvorvidt det var mulig å oppnå enighet. I natt var det imidlertid rimelig klart at dette burde gå bra. Etter diverse møter i dag, var enigheten oppnådd ved halv-tre tida i dag. Etter at pressa ble orientert i Stortingets vandrehall, inviterte SV miljøbevegelsen til felles feiring med champagne og bløtkake på Audun Lysbakkens kontor. Stemninga var stor. Klimaforliket er SVs barnehageforlik. I årene framover vil vi ha en klimapolitikk som SV har satt et sterkt preg på. Det er morsomt å ha vært med på å skape slik politikk.

Bildet: Aslak M. Eriksrud fra TV2, Erling Sande som er komiteleder i Energi og miljøkomiteen, fraksjonsleder for SP og meg i Stortingets Vandrehall.

Read Full Post »

Onsdag samlet SV de fremste el-bil-entusiastene og –ekspertene til et seminar på Stortinget. Fra Frankrike hadde blant annet Oliver Paturet kommet. Han er leder for Renault-Nissans nullutslippsdivisjon i Europa (bildet under).

I etasjen under satt de parlamentariske lederne og diskuterte Klimameldingen, der rammevilkår for el-bil er noe av det som diskuteres. Konferansen ble åpna av Bård Vegar Solhjell, el-bil-entusiast og miljøminister. (bildet)

Solhjell kunne opplyse at Norge nå har rett i overkant av 5700 registrerte el-biler. En fjerdedel av disse er registrert i år. Norge er det ledende el-bil-landet, takket være de subsidiene som bilen får med tanke på engangsavgifta, momsfritak, rett til parkering, gratis i bomring osv. Det er bra for norske forbrukere, det er bra for miljøet, men det er også viktig at Norge er tidlig ute i en omstilling som vi vet vil komme.

Paturet fortalte at Renault-Nissan selger mer el-biler i Norge enn noe annet land på jorda. De har solgt 13.000 elbiler siste 14 mnd i Europa, 2000 av dem i Norge, hovedsakelig Nissan Leaf (bildet i toppen av artikkelen) . Paturet pekte på at fordelene ved el-biler er langt mer enn null CO2-utslipp, i byene vil det bli bedre luft med null lokale utslipp og mindre støy. Han fortalte at de nå hadde utviklet hurtigladestasjoner som koster under 100.000 kr som kan brukes til alle el-biler som kan hurtig-lades. Renault-Nissan vil gjerne gi bort slike ladere til de som vil bygge ut lade-stasjoner eller kjøpe et stort antall el-biler.

Bernt G. Jessen er direktør for Renault og Mitsubishis norske el-bilsatsing. De selger iMiev som er Norges mest solgte elbil i småbilklassen. Hans klare spådom var at alle bilmerker vil tilby reine el-biler i løpet av et par år. Ladbare plug-in-hybridbiler vil være viktig i de neste 5 åra, deretter vil de utfases av reine el-biler som vil få utvidet rekkevidde. I dag er el-bil gjerne en bil for de som har to biler. Det vil endre seg. El-varebiler vil egne seg ypperlig i byene, mente han.

Eivind Orre er utflytta Tønsbergenser. På konferansen presenterte han den strategiske planen for ladbare biler som Civitas har laget på vegne av fylkeskommunene Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland . De har anslått at det i denne regionen vil være 90.000 ladbare biler i 2020. Civitas tror at ladestasjoner vil bli bygd ut i privat regi, men med nødvendig støtte fra fylke og stat. Kommunene kan også stille krav om at det på alle parkeringsplasser skal være mulig å få ladet el-bil. Det er viktig at slike lade-parkeringsplasser kommer i stedet for andre p-plasser og ikke i tillegg. Orre mente også at el-bil-infrastrukturen ikke skal bygges ut i konkurranse med kollektivtransport. De nye ladestedene som han kalte det, bør ha tilleggstjenester som servering og sanitæranlegg. De må være fleksible i forhold til teknologi og kapasitet. Minimum må det være to hurtigladere, og høyt sikkerhetsnivå med yhensyn til feil. Man må ikke kunne risikere å komme med nesten tomt batteri til en ladestasjon som er ute av drift.

Energiselskapet i Stavanger – Lyse Energi – var først ute i Norge med offentlig stasjon for elektrisk hurtiglading og biogass. Magnar Bolme fortalte at Lyse energi satser stort på klimanøytralt drivstoff. De har nå etablert 3 ladestasjoner og har 3 nye under planlegging. Ikke minst trodde de at det var viktig å etablere ladestasjoner ved større arbeidsplasser. Bolme mente også at el-biler egnet seg ypperlig til bil-deling eller bil-pooler, siden de skal parkeres og lades i stedet for at man må fylle dyr diesel eller bensin på en bil når man skal levere den etter bruk. Jeg er overbevist om at framtida for bilen er elektrisitet. Men heller ikke el-bilen kan brukes over alt. I storbyene vil det ikke være plass til titusener nye biler hvis de kommer i tillegg til dagens biler. Men der det er nødvendig å bruke bil, vil el-bilen bli løsninga.

Read Full Post »

”Eg er djupt såra og vonbroten” er en klassisk uttalelse fra Kjell Bondevik, etter at han følte seg lurt i et politisk spill. Slik føler jeg det også etter at det ble brudd i samtalene mellom de rød-grønne partiene og opposisjonen i dag. Vi har brukt mange lange dager på å forberede hva vi kunne tilby opposisjonen, vi har sittet i felles drøftinger i mange timer. Litt over kl 16 gjorde fraksjonsleder Nikolai Astrup det klart at han mente vi ikke hadde noe mer å snakke om. Da hadde de allerede spredt nyheten om at vi ikke kom til enighet.

Nå fortsetter arbeidet med Klimameldingen som ordinært meldingsarbeid, med frist for avgivelse av innstilling på torsdag. Fra vår side la vi på bordet klimatiltak som flyttet på milliarder, men det var ikke nok for  opposisjonen som opererte med en uprioritert liste til flere hundre milliarder. Men det vanskeligste var kanskje for opposisjonen å kunne bli enige om det også må være begrensninger og restriksjoner som reduserer klimautslippene. På flere områder fremmet Venstre, KrF og H forslag som svekket regjeringas klimapolitikk, noe som var umulig for oss å akseptere. Det var vanskelig for opposisjonen å binde seg til utslippsreduserende restriksjoner også i neste stortingsperiode.

Det er mulig at det hele var spill for galleriet fra opposisjonens side. For klimapolitikken hadde det vært bra å hatt en forutsigbar klimapolitikk som kunne stå seg over tid. Det fikk vi ikke, og det er en side ved det politiske spillet som skuffa meg.

Regjeringa la fram en god klimamelding. I stortinget skal vi sikre at det blir flertall for den.

Read Full Post »

Det er dette som er framtida, sier Lilleengen og viser fram et lite glass med algepulver

Kua blir landbrukets nye energileverandør, hevder Svein Lilleengen.  Han er bonde og gründer på Ørlandet. På gården sin produserer han biogass.  Men først og fremst har han utvikla løsninger for bruk av restfraksjonene  etter biogassproduksjonen. Han er egentlig pensjonist, men sprudler av  energi og ungdommelig pågangsmot. Fredag tok han i mot Stortingets Energi og miljøkomité på gården sin.

Kvelden før skulle han egentlig fortalt oss om biogass under middagen vår i Riddersalen på Austrått. Men der var lyset så dårlig at han ikke  kunne lese manuset sitt, derfor siterte han dikt av Karin Boye og Dan  Anderson i stedet. Hva den mannen skulle med manus, var det ingen av  oss som forsto. Han snakka engasjert på inn- og utpust.

Lilleengen har drevet økologisk jordbruk. Han ville finne fram til  alternativer til bruk av pesticider mot Kålflue. Det ble et patent  på den såkalte Bioskiva, et A5 ark med et snitt i som kunne trues  inn på kålplantene. Skiva er laget av fiber fra husdyrgjødsel.  Skyggeeffekten hindrer ugras, samtidig som det tilføres gjødsel.  Ved bruk av et trekk med alger holdes Kålflua borte.

Ved hjelp av 20 millioner i forskningsmidler fra EU har han utvikla  dette videre til granulat eller pellets. Ideen er at det kan lages  lokalt av fiberest etter biogassproduksjonen. Lilleengen kan produsere  alene som skal tilføres hvis gjødselen skal brukes som biocid i sett for pesticid. Nå planlegges det en stor biogassfabrikk på Ørlandet som kan forsyne  ferjene og bussene i Trondheim med biogass. Før var det hesten som  ga energi i landbruket, nå er det kua! Oppgavene til oss som politikere  er å gi biogassen gode nok rammevilkår. Det finnes lignende gode biogassprosjekter  over hele landet, som må bli virkeliggjort.   Men Lilleengens løsning for bruk av bioresten er genial: Pelletsen  kan brukes av de samme maskinene som sprer kunstgjødsel. For de  som synes spredning av husdyrgjødsel gir luktplager, løser dette  alle problemer.

Etter å ha besøkt Lilleengen dro vi til fiskefarmen til firmaet  AquaCulture Engineering. Farmen ligger ute ved Tristein, et godt  stykke til havs. Der er det fem store mærer med cirka 300.000 laks  i hver. Det tilsvarer cirka 2000 storfe pr mære. ACE eies av SINTEF,  NTNU, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag fylke. Vitsen er å ha en  havbruksbedrift med kommersiell drift, men som kan brukes som  laboratorium for forskning.

Deler av komiteen på Tristein, fylkesvaraordføreren i Sør-Trøndelag til venstre 

Havbruksnæringa i Norge slakter en million tonn fisk i året, det  vil si at det eksporteres 35 millioner fiskemåltider pr dag. Men  det er store ulemper og miljøkonsekvenser: Spredning av lakselus,  rømming, nitrogentilførsel fra overforing og fiskeskit. En løsning  kan være lukkede mærer der vannet tas inn fra dypt vann. ACEs løsning  var å ha stasjonen langt til havs. Det har igjen den ulempa at været  er desto hardere. Her trenger vi åpenbart både mer forskning og  strengere krav fra politikerne. Norge må ikke få ryktet på seg som  eksportør av store mengder fisk, men med dårlig kvalitet.

En slik mære inneholder biomasse tilsvarende 2000 kyr

Fra Tristein så vi inn mot Valsneset. Der har Trønder-Energi 5  vindmøller som produserer nok kraft til Bjugn kommune med sine 5000  innbyggere. I tillegg er det et testsenteret for vindturbiner der.  Ole Svendgård som er daglig ledere av VIVA som driver testsenteret,  fortalte at de som driver vindmølleparker er lite interessert i teknologiutvikling. De er først og fremst opptatt av å ha ferdig  godkjente vindmøller. VIVA på Valsneset tilbyr et sted der  produsenter kan teste ut ny teknologi. Et problem er for eksempel  at turbinen i toppen av mølla er så tung at vindmølla må bygges  kraftigere enn man kunne gjort hvis turbinen var plassert i
bunnen av mølla. Slikt testes nå ut.

I Sør-Trøndelag foreligger det nå konsesjonssøknader for i alt  7,5 terrawatt vindmøllekraft. Vindmøller er omstridt. Jeg synes  de er vakre. Men i stedet for å plassere dem i uberørt natur,  bør vi i større grad plassere dem i nærheten av der kraften  skal brukes. Vi bør ta mer hensyn til biomangfold enn til vårt  eget utstyn. Vi behøver ikke å leite mye i Norge etter steder  med nok vind. Etter min mening er det for lite vindmølleprosjekter  på Østlandet som jo har et stort kraftunderskudd, dvs vi  forbruker mye mer kraft enn vi produserer. Jeg ser gjerne  at det kommer vindmøller langs Semslinna. Der blåser det jo  alltid motvind.

Turen ble avslutta med besøk på museet Kystens Arv, hvor vi blant annet fikk en kort innføring i bygging av Åfjord-båter og overføring av såkalt handlingsbåren kunnskap, altså å lære gjennom å gjøre og se hva mesteren gjør.

Read Full Post »

I går ble regjeringas klimamelding lagt fram. Det er den mest omfattende klimakuttpakke som noen regjering har lagt fram i Norge. Meldinga holder fast på målene om 30 % kutt i CO2-utslipp innen 2020, og at 2/3 av kuttene skal skje innenlands. Og det viktigste: Meldinga peker på tiltak for å nå målene! Meldinga viser vegen til Norge som et lavutslipps-samfunn. Lavutslipps-samfunnet blir også et bedre samfunn for alle å leve i: Hvordan kan noen være i mot hus som er mindre trekkfulle og som er billigere å varme opp? Eller biler som forurenser mindre og ikke trenger så mye bensin?

Meldinga har blitt utsatt i et halvt år og var venta i juni. Nå kom den overraskende. De tre regjeringspartiene greide å bli enige før tida og da var det ingen ting å nøle etter. Det er gjort en kjempemessig innsats fra vår nye miljøvernminister Bård Vegar Solhjell og partileder Audun Lysbakken.  Det er ingen grunn til å legge skjul på at det har vært lange og dryge forhandlinger. For SVs del kunne vi ikke leve med en melding som ikke tok klimatruslene på alvor. Som ny miljøpolitisk talsperson på Stortinget har jeg ikke hatt noen formell rolle i arbeidet med meldinga, men hadde likevel løpende dialog med Bård Vegar og Audun. Deres innsats imponerte. Helt ærlig må jeg si at vi endte med et resultat langt bedre enn jeg hadde frykta. Det sier noe om hva utgangspunktet var, men også om at resultatet faktisk ble noe SV kan være stolte av!

 

LO var bekymra for såkalt karbonflukt – at arbeidsplasser skulle bli flytta utenlands pga strenge tiltak og høye avgifter innenlands. SVs politikk for å bygge ut kollektivtrafikken og jernbanen satt langt inne fordi det koster så mye penger.

Nå begynner Stortingsbehandlinga av meldinga. Fra SV og regjeringspartienes side er vi villige til å snakke med alle partier som vil ha en klimapolitikk som kan stå seg også gjennom et mulig regjeringsskifte. Det blir spennende å se om de kan bli enige: Venstre vil ha mer klimapolitikk, FrP mener det er å kaste penger ut av vinduet og vil heller ha billigere biler og mer vei. Men samarbeide i regjering vil de! Målet er å dempe menneskeskapt temperaturøking. Det vil i følge FNs klimapanel kreve globale reduksjoner av utslipp på 50-85% innen 2050. Da må vi ha kutt både i industriland og i utviklingsland. Meldinga legger opp til at Norge skal være karbon-nøytralt i 2050. Da må alle sektorer bidra.

De største kuttene kan vi få til i oljesektoren. Det handler først og fremst om å få elektrisk kraft til oljeplattformene i stedet for gasskraft som forsyner 60 % av installasjonene i dag. Regjeringa har nå klare mål om å øke bruken av kraft fra land. Økingen i CO2-avgiftene vil bidra til å gjøre slike kutt mer lønnsomme. I tillegg gjøres det endringer som skal få inn Oljedirektoratet tidligere i prosessen.

Omstillinga i av industrien til nye og mer grønne arbeidsplasser skal skje gjennom et Klimafond som SV har foreslått. Det kommer på plass fra neste år, med opptrapping opp til 50 milliarder i 2020. Transportsektoren utgjør 32% av norske utslipp. Meldinga slår fast at biltrafikken ikke skal økes i byene. Det er et viktig mål som betyr en tredobling av kollektivbruken fram til 2030. Men her kan det spares mye penger når det ikke er behov for å bygge veier for økt trafikk.. Og pengene kan vi trenge til satsinga på jernbane: I Nasjonal Transportplan som legges fram neste år, skal det tidfestes når dobbeltsporet i intercity-triangelet på Østlandet skal stå ferdig! Utover det skal gjennomsnittutslippet fra nye biler ned fra dagens 120 gram til 85 gram CO2

Read Full Post »

Teksten nedafor ble sendt til Dagens Næringsliv, men de «hadde dessverre ikke anledning til å trykke det»:  

Helene Ulltveit Moe tar i en kronikk i DN 12. april opp en av de tyngste mytene om klimakutt: At skal det virke, må det gjøre vondt.  Denne myten har vært effektivt brukt av motstandere mot klimakutt.

 Men det er feil: Store klimakutt kan gjøres uten at det får dramatiske konsekvenser for næringslivet og får måten vi lever på. Og de konsekvensene vi får, fører stort sett til at vi får det bedre.

 Eksempelvis er det slik at når SV har snakka om økt kollektivbruk, så er det mange som synes å høre at SV ønsker å forby å kjøre bil. Det er feil. I stedet er det snakk om å snu en utvikling der vi kjører stadig mer bil, til en utvikling der det blir mer attraktivt å bruke kollektivtrafikk, sykle eller gå. Da kan barnefamilier klare seg med en bil i stedet for to. Begynner folk å sykle mer, er det viktigere for helsa enn å måtte presse inn tid til trening på spinningsykkel. Mindre biltrafikk gjør lufta reinere i byene og vil spare mange astmatikere for lidelser. Og ikke minst: Framkommeligheten øker slik at næringslivet sparer tid på at varer og folk ikke står i bilkø, noe som koster milliarder kroner og mye ergrelse.

 Ulltveit-Moe peker ellers på at det ikke er noen klimagevinst om produksjon fra Norge flyttes til Kina. Det er helt rett. Men hvis det blir et argument for ikke å stille miljøkrav til norsk industri, risikerer vi at vi blir tapere i omstillinga til mer klimavennlig produksjon. Takket være krav til industrien og bruk av avgifter har vi en industri som på visse områder er klimamessig konkurransedyktig. Vi er imidlertid nødt til å stimulere til ytterligere omstilling – her vil et Klimafond være et viktig redskap. Som et rikt land er vi bedre rusta til å starte klimamessig omstilling, enn de fleste andre.

 Ulltveit Moes tredje viktige poeng er at vi importerer klimautslipp fra framvoksende økonomier i form av forbruksvarer. Hun foreslår en CO2-importavgift. Det er et godt forslag, som det arbeides med internasjonalt, og som SV støtter. Det er et komplisert arbeid, ikke minst må vi huske på at Norge også er en kjempe-eksportør av klimagassutslipp i andre land i form av at vi eksporterer olje og gass. Det hun peker på er også en økt import av bruk-og-kast forbruksvarer som bør erstattes av holdbare og mer miljøvennlige produkter.

 Lars Egeland

Miljøpolitisk talsperson for SV

 

 

 

Read Full Post »

FNs klimapanel har oppdatert sine forskningsfunn. De bekrefter at vi får mer ekstremvær dvs hetebølger og tørke noen steder, mer nedbør hos oss. Ifølge årets utgave av Det internasjonale energibyråets rapport World Energy Outlook, lukkes vinduet for å nå togradersmålet innen fem år. Stiget temperaturen over 2 grader mister vi kontrollen.
Med dagens klimautslipp styrer vi mot en temperaturstigning på det dobbelte.

Samtidig har forhandlingene om en ny klimavatale begynt i Durban i Sør-Afrika. Det er lite optimisme å spore. Her hjemme jobber regjeringa videre med sin klimamelding. Meldinga skal være den konkrete oppfølgingen av Klimaforliket mellom alle partiene som SVs Inga Marte Thorkildsen forhandlet fram i 2007. Den gangen var det drahjelp å få fra opposisjonspartiene. Nå advarer Erna Solberg mot å øke avgifter som omfattes av dagens klimakvoter. Den løse kanonen Borten Moe fra SP fortsetter sitt korstog for mer fossilt brennstoff og i Arbeiderpartiet har flere tatt til orde for at vi må ta en større andel av klimakuttene i utlandet. Behovet for klimakutt er blitt større, men det politiske klimaet for å få det til er blitt verre, både ute og hjemme.

Vi er nødt til å kutte både ute og hjemme. Takket være Erik Solheims initiativ er Norge ansvarlig for en regnskogsatsing i Amazonas i Brasil og i Indonesia. Regnskogbevaringa i Brasil bidrar til klimakutt tilsvarende 9 ganger Norges totale utslipp. Kan vi ikke nøye oss med slike utslippskutt? Det er jo mye billigere enn å kutte utslipp her hjemme.

Vi hverken kan eller bør nøye oss med utenlandskutt. Når vi slipper ut 8 ganger så mye CO2 som en inder, så viser det at det rett og slett ikke er utslipp nok å kutte i den fattige verden for å kompensere for våre utslipp. Både fattige og rike land må kutte. Vi som har høyest utslipp må kutte mest. I Klimaforliket var målet minst 20 % kutt innenlands innen 2020. Det er flere grunner til at vi bør holde på det:

Troverdighet. Raske utslippskutt i rike land er nødvendig for å skape tillit mellom rike og fattige land i de internasjonale klimaforhandlingene. Nå øker Norges utslipp, også sammenlignet med våre industrialiserte naboland.

Teknologiutvikling. Vi kan ikke forvente at teknologi for reduserte klimautslipp skal utvikles i de minst utviklede og fattige landene. Som et rikt land med en avansert industri må vi ta ledelsen.

Katastrofe for norsk næringsliv. Hvis vi bare kjøpes kutt i utlandet vil vi bli det siste landet som omstiller vårt næringsliv. Å ikke omstille oss mens vi ennå har evnen fordi vi globalt er blant de rikeste, vil ødelegge vår framtidige konkurranseevne. Vi må ikke stå igjen med et avindustrialisert Norge når oljealderen går mot slutten.

Årsaken til at Norges CO2 utslipp vokser er knytta til utslippene fra offshore-industrien som utgjør 25 % av alle utslipp. Et åpenbart tiltak er å elektrifisere mest mulig av norsk sokkel, kombinert med at vi faktisk også må si nei til en del utbyggingsprosjekter. I løpet av forholdsvis kort tid vil Norge ha bygget ut 25 terrawatt rein, fornybar energi. Til sammenligning er det slik at om alle biler i Norge gikk på elektrisk energi så ville de forbruke 3 terrawatt. Vi vil ha overskudd av strøm som kan brukes på sokkelen.

Norge har en del energikrevende industri. Vi kan ikke avgiftsbelegge dem slik at de flytter til andre land. Men gjennom et fond for teknologiutvikling kan vi bidra til omstilling slik at det kan bli varige arbeidsplasser,

 Halvparten av norske klimautslipp er knytta til oppvarming av bygg og samferdsel. Framtidas biler må gå på elektrisk kraft når det gjelder privatbiler og bioenergi når det gjelder fly og tyngre kjøretøy. En større del av transporten må være på buss og bane. Oppvarming må vris over til bioenergi.  Ikke minst må vi få en storstilt satsing på biogass. I Vestfold jobbes det med et slikt prosjekt som er et Kinderegg med 3 gode ting i ett: Biogass kan brennes for energi til biler, brenningen hindrer at miljøfiendtlig metan slippes ut, restavfallet kan brukes som jordforbedring i landbruket. Biogassen produseres av husdyrgjødsel, matavfall og annet biologisk materiale.

Hvis biltrafikken reduseres blir det bedre luft for astmatikerne. Det blir tryggere for barna å gå på skolen, og når de kan gå i stedet for å bli kjørt blir de i bedre form. Slik vil en rekke av  klimatiltakene også gi oss bedre livskvalitet lokalt.

Vi må ut av handlingslammelsen. Den globale oppvarmingen vil medføre store lidelser for millioner mennesker. Vi slipper heller ikke fri. Forsikringsbransjen forventer store økninger i erstatninger etter stormer. Det blir likevel lite i forhold til f.eks. behovet for oppgradering av vann og avløpsnettet som ikke er tilpasset de store nedbørsmengdene vi kan forvente.

Brede allianser med miljøbevegelse, fagbevegelse og industri er nødvendig for å sikre den klimameldingen miljøet fortjener. SV skal være en pådriver for økt engasjement om klima, og en klimadebatt basert på kunnskap, solidaritet og framtidstro. Vi vil ha en klimamelding som følger opp Klimaforliket!

 

Read Full Post »

Miljøverndepartementet har bekreftet at Tønsberg bystyres vedtak av fra 17.6.09 av reguleringsplan for Forbrenningsanlegg på Slagentangen, var lovlig.  Det kan altså bygges søppelforbrenningsanlegg på Slagentangen. Men Miljøverndepartementets stiller betingelser: Hensynet  til samlet belastning tilsier at forbrenningsanlegget bare bør bygges ut dersom det ikke gjennomføres en full industriutbygging i tråd med reguleringsplanen for Slagen energipark. Dermed tilbakekaller Miljøverndepartementet reguleringsplanen av 1999 der store deler av Essoskogen er regulert til næringsområde.

Vedtaket kommer seint etter en komplisert klagebehandling. Men det innebærer full gjennsomslag for hva SV har ment i denne saken.

Reguleringsplanen fra 1999 la til rette for næringsområder for å kunne bruke spillvarmen fra Essoraffeneriet som tilsvarer mer enn hele energiforbruket i Tønsberg.  Den gangen var det ingen protester mot planen som vil bety at store deler av det området som i dag brukes som rekreasjonsområde, ville bli nedbygd.  Innføringen av forbudet mot deponering av avfall, førte til et forslag om forbrenningsanlegg. Forbrenningsanlegget ville utgjøre 15 % av det vedtatte næringsområdet. Forbrenningsanlegget ville kunne gi varme til Esso og erstatte store mengder propan og bhutan i deres prosesser. Samtidig kunne spillvarmen fra Esso varmes ytterligere opp og leveres som fjernvarme til Tønsberg.  Nettopp plasseringen ved Esso-raffeneriet ville føre til en reduksjon i CO2-utslipp tilsvarende 300 bilfrie dager i Tønsberg.

SV har hevdet at hvis man bygger forbrenningsanlegget så vil ønsket om bruk av spillvarmen være oppnådd, og man kan derfor omgjøre de øvrige 85 % av det regulerte næringsområdet til friområde som det benyttes som i dag. Dette har vi ikke fått støtte for blant de andre partiene i Tønsberg. Men Departementet skriver “Etter departementets Miljøverndepartementet har etter en helhetsvurdering kommet til at den valgte lokalisering for forbrenningsanlegget i utgangspunktet gir best samfunnsmessige resultat.” Og videre “Miljøverndepartementet legger til grunn at en eventuell full utbygging av arealet som er regulert til industriformål i reguleringsplanen for Slagen energipark, vil berøre nasjonale naturmangfoldverdier.”  Dermed beslutter Miljøverndepartementet at reguleringsplanen fra 1999 skal tilbakekalles. Dette er fullt gjennomslag for SVs syn.

Det har vært en komplisert klagebehandling.  Fylkesmannen i Østfold mente at reguleringsplanen var  mangelfullt utredet. Et særlig ankepunkt var at utredningene om biologisk mangfold var to år gamle. Men Miljøverndepartementet mener at når det ikke kan legges til grunn argumenter om at det er grunn til å tro at det har skjedd endringer i det biologiske mangfoldet i området, så kan det aksepteres at utredningene ikke var helt nye.  Det pekes også på mangelfull utredning av alternativ plassering. Her peker departementet på at det er nettopp plasseringen nært til esso-raffeneriet som muliggjør den store CO2-reduksjonen.

Klagebehandlingen har tatt tid. I mellomtida har Skagerrak energi bygd ut et fjernvarmenett i Tønsberg sentrum. Med den usikkerheten som var skapt omkring Slagentangen og for å sikre sine kunder fjernvarme, har Skagerrak startet bygging av et varmeanlegg i Slagendalen basert på bio-energi. Det gjør muligens at kundegrunnlaget for fjernvarme fra Slagentangen blir vanskeligere. Dette er imidlertid ikke endelig klart.

Det som forhåpentligvis likevel kan bli klart ganske snart er at formålet for reguleringsplanen fra 1999 omgjøres fra næring til landbruk, natur og friluftsliv.  Dermed har vi bidratt til å sikre Essoskogen  både for Santkhansorm,   Kløverblåvinge og andre rødlistearter – og for Tønsbergs befolkning som friluftsområde.

Read Full Post »

>Spørsmålet om Tobin-skatt er blitt aktualisert igjen gjennom at EU på sitt siste toppmøte vedtok å be Det internasjonale pengefondet å vurdere innføringen av en slik skatt på finanstransaksjoner. Tobinskatten kan være et virkemiddel som slår to fluer i en smekk: Den kan både hjelpe til å sikre verden mot en ny finanskrise, og skatten kan være med å finansiere klimatiltak i fattige u-land. Det er gledelig å se at dette forslaget vinner gehør. Dagsavisen gir forslaget støtte på lederplass i dagens avis.

Forslaget ble lansert for 31 år siden av nobelprisvinneren James Tobin. Hvis man skattlegger en finanstransaksjon med for eksempel 0,1 prosent av transaksjonen vil det bety at en spekulant som flytter ti millioner kroner hver dag må betale ti tusen kroner. Investoren som flytter det samme beløpet en gang hvert femte år, må betale 2 tusen kroner i året. Det er altså ment å være en skatt som rammer kortsiktige finansspekulasjoner og fremmer langsiktige investeringer i realkapital. Det fremmer økonomisk stabilitet og øker fokuset på hva som produseres. Prosentsatsen kan diskuteres, muligens er 0,1 % for høyt.

I EU er det særlig den franske presidenten, Sarkozy, og den engelske statsministeren, Gordon Brown, som har ivret for en Tobin-skatt. Bankene må betale regningen for finanskrakket mener britisk LO og stiller seg bak Brown.
De nordiske venstre-grønne partilederne som inkluderer SV, tok til orde for Tobin-skatt da de var samlet på Island i februar i år. Partiene ville ønsket en demokratisk finansiell infrastruktur etter finanskrisa. Dette ”inkluderer reguleringer på aksjehandel som kan sikre at finansnæringen ikke vokser sterkere enn resten av økonomien” står det i uttalelsen som blant annet er undertegnet daværende finansminister Kristin Halvorsen. Det pekes også på at en slik skatt kan skaffe ”globale midler til å løse globale problemer”.

Da Attac spurte stortingspartiene før valget om de ville innføre Tobinskatt i Norge, svarte bare SP ja i tillegg til SV. AP har tidligere vært positive, men reservert seg mot en ensidig norsk skatt. Det er særlig muligheten av å kunne gjennomføre skatten globalt som har vært innvendinga. Når EU nå løfter spørsmålet fram for IMF bør det imidlertid bidra til å aktualisere tiltaket.

I England har forslaget fått støtte fra sjefen for det britiske kreditt-tilsynet, Adair Turner. Han ser behovet for internasjonal regulering for å temme spekulasjonen og hindre nye finansballonger. Burde ikke Norge se sin besøkelsestid og støtte Eus initiativ?

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »